EENE HOFSTEDE, eesi HOEFJE, Lel wel! EKTgBaOirDBUa ECTZKglf. Een Woonhuis en Erve, Drie We on huizen en Erven, Een Huis, Erf en Tuin, drie Huizee ee Erven, Uit de hand le koop, Eene DORPS-HERBERG, Te Hu ui' tegen 1 Julij a.st, M au gelp eeu- Planten A. Perrersoud, nEISHAEDT'S Cyclorarna Reich an REIS DOOR TÏROLSTIERMARKEN, ZWITSE LAND EN ITALIË. TERSTOND een Rakkers-Knecht, eene Burger-Dienslmek Niet accijns op ili.r beide vleeschsoorlefi wanneer raai, zoo als I aanraking roet den gcootcu Barbier gegeven te hebben, </frj) hier ter stc.e en Waarschijnlijk ook in de andere giooU heeft de (zeker een Minister van Finaolicii) lieoi (g^frtnb Ic Wtftjfr, en werd out 43 togen tegea 22 stemmen aangeno men. Art. 2 viel een gelijk getal stemmen ten deel. Art. 3, nopens den gemeentelijken accijns, werd daarop zonder stemming goedgekeurd. Eindelijk werd in omvraag gebragt bet gcheele ontwerp, dat grond tol zooveel dis cussie heeft gegeveu en waai omtrent de gevoelens 7.00 hemels breed uiteen liepen, maar dat lm slotte bij de Tweede Kamer, gelijk verwacht werd, met de aanzienlijke meer derheid van 43 tegen 22 stemmen werd aangenomen. Dit besluit mag voorzeker gewillig genoemd woiden, omdat bet den accijns, die hel mee le opbrengt, met het aan staande jaar doet vervallen en dnnidoor, naar meu zich vloije» mag. Houder builengewone omslairiliglicden de prijs van bet brood zal dalen. tlrt isle bejammeren, dat die uitkomst niet kan worden veikregen, dan door bet leggen van eenige opcenten op vei ebillende andere belastingen, moar men vertrouwt, dat bij een zuinig beboer en zouiler onvoorziene uitgaven die vermeerdering van opeenlcu lang zame* hand 7ai kunnen verkwijnen. De minister van finau- tien beeft dan ook de bepaalde toezegging gedaan, dat bij geene vermindering van andere lasten zal voorstellen zoolang die verhoogde opeenleu niet \au de wet der mid- deleu zullen verdwenen zijn. Als hel mogt gelukken dit resultaat le bereiken, dan gelooven wij, d.il zelfs de me°ste tegenstanders zich later verheugen zullen over den uitslag der gehouden stemming. Die Stemming leveit nog grond op tot eene andere merkwaardige beschouwing. Zij is deze, en is reeds in den loop der di--ciissie door d« zen en genen -aangestipt, namelijk in de Kamer door <lo constitu tionele partij geene stelselmatige oppositie woidt gevoerd. Zoodia toch «enig voorstel gedaan is, zell.s van eene zijde, wie men anders nitndcr genegen is, heeft zij alleen bet oog gehad op liet ontwerp zelf, niet op de personen maar op de zaak. En juist, omdat zij alleen den blik geslagen bad op de zaak, heeft zij zicli door geene omstan digheden van eene goedkeurende beslissing doen afbonden. ZIERlKZEli, 16 Junij. Gisteren zijn we derom aan strand bij YVestciiscliouweu aan gespoeld. de lijken ran drie manspersonen, geheel on keu baar, naar alle waarschijnlijkheid 2 matrozen en 1 passagier, vermoedelijk af komstig van het verongelukte schip »Heu- drika." Beide eerstgenoemden waren in ronde wollen onderkleedereuen laatstgenoemde nog alleen gekleed met bruin gesijperden brock van wollen slof, een blaauvv gcslieepten onderbroek en midden van het lijf een zijden doek en aan een der voeten eene schoen met drie knoopjes; terwijl nog hij hem is gevonden, een gouden armband waarop vertoond staal: twee in elkander grij pende handen, een gouden speld, en drie gouden knoopjes. Zierlkzcc, 18 Juij. \V|j vesligen tic aandacht onzer lezers op bet Cyclorarna Reichardtwaarmede a. s. Dou- I" derdag eene voorstelling zie uddverlentie) zal worden ge geveu. Hoewel nimmer getuigen van dit speclakel. moet het de bezigtiging overwaardig zijn cu durven wij, gaarne I geloof hechtende aan de voor ons liggende certificaten zoo van de voornaamste Hollaudsche en Belgische kunst schilders, als van de universiteiten te Leiden, Utrecht cn Groningen, wel een bezoek aanbevelen. Het Handels blad van 14 Septe mber 1834 no. 7012, noemt bet een kunstgewrocht, dat teregt eene Europesche vermaardheid lieeft verkregen en den hoogst en lof van bevoegde beoordeelaars verkreeg. De aanzienlijkste dagbladeu uit Londen noemen het het schoonste dat nog in de ive- reldstad ter bezigtiging was gesteld. Het verbeeldt eene reis, die zich over ruim 300 mijlen uitstrekt en door de schoonste streken vau Europa voert. Men ziet achtereen volgens de badplaats lscldden hoogen GohlSallzhurg. het dal Berchtesgaden, het Koningsmeer, hot wildbad Gas- teinhet ZUlerdal, Jnspruckhet slot Tyrolde bergpas Fintermünzden OrtelefMerande Franzenfeslehet huis vau udndreas Holerhet Oelzdal en TrenteLausanne het kasteel ChilianGenéveden Montbtancden St. Ber nard, den Mont-Rosahet meer Como, MilaanGenua LivornoFlorenceRome tot Napels met den Vesuvius, alles op eene treffende wijze verlicht. De gezigten, wel ke op groote schaal schijnen uitgevoerd, moeten met bij zondere zorg geschilderd zijn. De luchten en vergezigteu met artistische vrijheid en effect behandeld en zoo geiiouw voorgesteld, dat onbekenden in die streken zich er een juist denkbeeld van kunnen vormen, en aan hen die ze vroeger bezochten, eene aangename berinnering scheuken, alles lokt dus uit tot eeDen genoegclijken avond, voor de bezoekers die wij dhr. Reichardt toewenscheo. GEMENGDE BEUIGTEN. Oj> hoog bevel is den gedenkdag der overwin ning van den slag bij Walerioo, wcèr in stille en godsdienstige overdenkingen in geheel Nederland gevierd moeten worden, behalve in den Maag: dïtar hebben de grenadiers mast moeten klimmen, zak moeten loopen en andere kunsten meer moe ten maken om dien dag in gekheid door te bren gen. De verjaardag van Sire is le Zierikzee gevierd geweest, of het een' biddag was; bij nie mand, dan bij lien die aan do groote ruif gebonden zijn, zag men vlag noch wimpels waaijen, noch in straten nuch op kaaijen, dan slechts voor een' enkele deur, bij den hospes P. de Zijne Majesteit heeft in Luxemburg een toast gedronken en gezegd: nNaaiiwelijks heb ik den bodem van Luxemburg betreden, of ik voel mij gedrongen, de gevoelens te uiten welke mij bezielen, fk zeg het ronduit en uit grond van mijn hart: op de» voorspoed en het geluk der Luxemburgers!" En niettegenstaande dien voorspoed vergaan de menschen er van honger en gebrek. Op het tooneel des oorlogs begint het reeds te stinken van do rollende lijken; het bidden heeft opgehoudeu, maar nu vliegen cr gioeijende bommen, en die nu het juiste mikt zal overwinnaar zijn. De Eerste Kamer zal daags na Sint jan bijeen komen, om liet af-chaffen van den accijns op liet gemaal goed of af te keuren. Voor de Marine worden thans zilveren kogels en rood kruid aangevraagd, ten bedrage van een aantal tonnen gouds. De dochter vau grnoteu Jan kan niet eten omdat Jakob weg is. Dit zegt Mie, anders zouden wij het niet weten. Te Sint-Maartensdijk is met de Pinksteren ten tonneele gevoerd: de malle naaldridder of de Koningin van twee uren, blij spel met eijers, waarvan Mientje echter niets lusschen de tanden kreeg, want baren Koninglijken aanbidder, gaf met A'oniiijlijke mildheid alles aan anderen weg. Ja: De liefde heelt dit aardig kind, Naar 't schijnt, geheel en al verblind, Aldaar is een Reuzel te ligt bevonden voor een perceel bouwland, hoewel hij ai zwervende rond liep om gered le worden. Nu: AI is een Reuzel nog zoo klein, Rij wil toch altijd graoter zijn. De dienstmaagd van Pienas Bennis te Zuidland. zegt; voor zulk een leve» zoude ik niet getrouwd willen zijn; want drie vrijers is heter dan één man. Vier dames te Nicuwerkerk hebben zich in een drielingwagen naar Bruinisse laten rijden voor 25 cents per hoofd, en bij terugkomst waren zij geen daalder meer zwajr. Aldaar heeft liet kleine smidje, zijn tweede smidje veroverd. Te S. bij den Vrouwen-polder, is er gebrek aan jonge lui, want één meisje heeft er juist 104 per jaar noodig. Een lang menscli onder Oosterland wordt gewaarschuwd, geen listig bezoek meer le komen brengen bij eene eerbare vrouw te Zierikzee, daar bij anders bij name zal worden genoemd, benevens de namen dergenen, dien hij opgeeft hem daartoe le hebben aangespoord. Een afgeluisterd gesprek tusschen een Molenaar en een Commies. Molen. Wel, mijnheer de commies, nu is toch eindelijk den accjjns op het gemaal afgeschaft, en nu kunt gij nog een maand of zes om uwe toege legde twintig gulden per maand komen, om geen proces-verbaal te maken wanneer gij een abuis bij mij ontdekt. Com. Ja, baas, ieder moet van zijn bedrijf leven, en hebben wij niets meer dan ons tracte- ment, dan kunnen wij niet bestaan. Maar wat dat geld betreft voor het niet opmerken van abui zen, daar hebt gij geen nadeel van gehad, want de voorgewende abuizen waren toch meest smok- kel-zaken. Molen. Dat spreekt van zelf, of meent gij dat ik u f 20 geef zonder dat ik ƒ60 verdien? Com. Dat begrijp ik dus smokkelt nu maar zoo veel als gij kunt, maar gij moet mij wat meerder meel geven, want de vette jaren zijn uit en de magere staan op banden. En iiu vvy met de molens met nieuwe jaar niets meer te maken zullen hebben, weet ik waarlijk niet waar ik mijn tijd mede zal moeten doorbrengen. Ik vrees dus met een mager pensioentje aan den dijk gejaagd te zullen worden. Molen. Ben je gek, gaat naar de Krim, dan wordt gij misschien nog generaal. Com. Zie, nu gaat gij den draak nog met ons steken, nu wij u rijk hebben gemaakt. Molen. Ja, Commiesje, ik heb mijne schaapjes op 't droog, en iiu lach ik om al wat commies is, en nu zal ik gaan malen met genoegen nu ik van al die plagerijen ben ontslagen. Daarpakt nog maar een klaart je, cn spoelt de schrik uiaar van 't harl. Er wordt een adres ter teekening aan de -in gezetenen rondgezonden, om dit aan den Stede lijken Raad in te dienen, houdende verzoek om den groolen toren niet af te breken, maar er 0 a 10 duizend gulden aan te laten verwelken, om dit na verloop van eeu paar jaar andermaal te doen, en vervolgens van tijd tot tijd. Ware Zierikz.ee nu in een lijd van vooruitgang, zoo wel als het nu is in een vliegenden achteruitgang, dan ware dit toe te geven, thans niet, want de steen klomp is er niet noodig. Vooral zullen die duizende guldens in den tegenwoordigen lijd, nu den accijns op het gemaal is afgeschaft^ vau het Rijk, beter gebiuikt kunnen worden, daar de plaatselijke belasting op liet gemaal iiu van zelf wel zal opgeheven moeten worden, ol het bestuur zou een heirleger stads-commiezcii aan moettn stellen om bel smokkelen tegen te gaan, en dan nog zou hel bezwaarlijk verhinderd kunnen worden. Althans in het gelnvle poor lam hackt noch op de dijken, zal niemand één mud graan laten inalen in de stad, zoo lang de stedelijke belasting er op gevestigd blijft, want het smokkelen kan niemand hen verhinderen, lue veel commiezen er ook mog- ten aaDgesteld worden. Dat do Raad die zaak rijp in overweging nemp, en op dat adres maar spoedig afwijzend üeschikke, zou verstandiger zijn en nuttiger voor liet algemeen belang. Eenige burgers. ADVERTENTIES. Burgemeester en Wethouders der Ge— JlfSlï» rneer.te Kerkuerte maken hiermede be kend dat de OM HID op de WEGEN, welke bepanld was op Woensdag den 20 dezer, uitge steld is tot Bingsdag den 26 Jnnlj aan staande. Namens Burgemeester en Weihouders S. M. HANSE, Burgemeester. De Notaris Mr. J. J. ERMER1NS zal, ten verzoeke van de Erfgenamen van wij len WILLEM du CLAUX op Zaturdag den 23 Junij 1855, 's middags ten 12 ure, voor de Ge- bouwer., presenteren te verkoopen: staande en gelegen np de Nieuwe Haven le Zie rikzee, secsie B, No. 1074. staande en gelegi n in de Hoofdpoortstraat aldaar, sectie It, Nos. 6C8, 1167 ee 1168, en een ERF, en 5 Roeden, 40 É'len ERF, in de Krepelstraat aldaar. Nadere informatie» le bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal ten verzoeke van den Heer Mr. C, van dek LEK de CLRKCQ, te Zierikzee, als onher roepelijk gemogligde van A. van DONGE te Schuddebeursin de Herberg bij van Veen, op Donderdag den 28 Junij 1855, 's avonds om zes ure, publiek presenteren te verkoopen: staande en gelogen onder de Gemeente Noordgouwe, sectie C, N.°' 102 en 103. Omstreeks liet midden van de rul Julii aanslaande, zullen Eigenaren vanl De Notaris Mr. J. J. ERME RINS zal ten verzoeke van W. VOORBEIJTF.L Sz.c. s„ op Woensdag den 4 Julij 1855's namiddags ten 2 ure, in het Veer huis te Bruinisse, presenteren te verkoopen met 30 bunders, 01 roede. 08 ellen BOUW- en WEILAN®, KEFTUIM en BOOM- ©AAKDstaande en gelegen aan den Langen Weg, onder de Gemeente Bruinisse, in verschil lende perceelen, bij plakbilletten omschreven, alsmede staande op het dorp Bruinisse. Nadere informatie» te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. np dadelijk gebruik en genot, in Zuid-Bcvelandmet circa "5 bunders BOOMCJAAK®, WEI» cn BOfWliAKO met den Oogst er op waarbij kan volgen IN PACllT 11 tuinders zoo WEI- als K0UWLAKID, be nevens den gebeden ÏK8fisA3f. Des veikiezende, kan er geld op gevestigd blijven. Informatie» te bekomen bij den Notaris PRUMERS te Elle- uioulsdijk. DOOR TOEVAL VIT DE HAND TE KOOP, op een der dorpen in Zeeland, welke Sst|jjjSf«Wsedert jaren een goed burgerbestaan beeft tSacSÈaS-opgeleverd. Hierop reflecterende» gelieven zich zoo spoedig inogelijK te adresseren onder letter O, bij den Uilgever dezes. Brieven franco. Een WOONiSSJIS en ESSEingerigt t»t TAPPERIJslaande en gelegen binnen ide stad Zierikzee, aan rle Fontein. Wijk C. No. 99, sectie B,N.s. 1183 en 1203. Dit Perceel, onlangs vergroot, heeft, zoo lang de Tappers-Affaire daarin is uitgeoefend, altoos een ruim bestaan opgeleverd. Te bevragen bij den Eigenaar C, STEVENS of bij den Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ. te bekomen bij L. de GROENE, te Nieuwerkerk. ssgsjS®**» Het Bestuur der GOESSCUE STOt aPSf BOOT-MAATSCHAPPIJ maakt bel dat, te beginnen met 1 Julij e.k., de Passa»i Vrachten zullen worden verminderd, zoo n dat tot Agent der Maatschappij te Zieriltit benoemd, den heer W. ABELS, aldaar. De Directeur, J. A. A. FRANSEN v. d. PUT De ondergeteekende heeft de eer, Heeren eu Dames te berigten, dat L voorraad heeftbeste Lyonsch zijden Pi pluie'sdito B'arasols Parasols )t quises Wandelstokken in soorten, nevens katoenen IParapluic's goede kwali alles tot zeer billijke prijzen. Beveelt zich i tot het maken en repareren van paraplu! parasols en wat verder tot zijn vak Leb onder belofte eener diening. Oude Appelmarkt, Wijk B, No. 8. rornj te en goedkoope M. FÉNIE iseil Horologiemakeris VERHUISD van Oude Haven naar de Korte St.-Janssti i Wijk D, No. 349. Tarijs 15 Jr 60 rnillioen f loten. De in obligation w< ibandeld in het nieuwe Logement van Zeeland, bij Mej. Wed. Swabts, le Zierikzee. Bonderdag 21 «Jnssijj 185S, SLECHTS ÉÉft'E VöffiSliSTELLÏÏÏG met liet beroemde voorstellende eene schilderachtige en romanesks ÖOOmijlen in 2 uren, in The wondering doorgebragt over &odes heerlijke schepping eia Sn ssjne natuur. Weenenj 'fludeii lijke b li v res ge ma handwerker 'lijke gebrekci ndenarbeid te Bit prachtig Spektakel ontrolt zich het oog van den aanschouwer op eene uiti strektheid van 30,000 voet schilderdoek als men door het open venster eener diligt of stoomboot - kabinet de voorbij gaande natm tafereelen beschouivtook ziel men allen vrije oogen en niet door glazen. Aanvang 9 ure. Einde half 11 ure Entree 1ste rang 09 ct., 2de rang 50 NB. Aan hut locaal kunnen op den dag der stel ling plaatsen besproken worden van tot 2 ure, tegen betaling van 10 cent elke plaats extra. !Be pillen van Kolloway een zeer goed middel tegen den aandrang van het bloed naar het hot Willem Reubens te Slellenbach, aan de Kaap de Goede leed veel aan aandrang van het bloed naar het hoofd, ol'sli hij zeer matig was in eten en drinken overviel hem ongesteldheid somlijdt in eeu zoo hoogen graad, dat het midden eener ledcvoeringzijne hoorders móest laten. Daar hij de goede uitwerking der pillen van Mollof dikwijls gezien had, besloot hij dit middel te beproef en oui zijne eigene woorden te bezigen zij weikten op eene tooverachtige wijze. liet is iiu 14 maanden geit dat bij begounen beeft die pillen te gebruiken en in maanden tij<ls was hij volmaakt hersteld. Deze pillen ook buitengewoon hciizaam bij ongesteldheden der rnaaj der ingewanden. Door het, vermeerderd Debiet zijn de op nicuff verminderde PltlJZLN nu de volgende: DoosjesPillen van /"0.80 fl.83 ƒ3,03/6,75 /13.50/2Ö Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,30 - 13,83- Zijn op franco aanvrage Ji Comptant te bekomen den heer J. P. VLRLHSDLN te Bergen-op J STRAATMAN, Hoofd-depólhouder te ts Ucrto; bosch, alsmede te Londen. Strand 244, Hollo\ Etablissementen te New-STork80 Maiden- die goed in den Trog kan werken die met pot en wasch kan omgaan, benoodis beide van de Proleslontsche Godsdienst, Adres franco brieven, doch liefst in persoon, bij Boekhandelaar C. W. OVEUBEÊKE, te Ncui TE Z1IRIKZEF, TER DRUKKERIJ VAN P, de LOO l In Voor Fr a ii Voor 0. onden15 te velde eenige tl dit gezegd wi beloven eer Eene boei yj, was onls oord et-lil, vai met eene ereengekomen dienen. H ischenkomst ma de Godile ilitie, daarna vervolg! welke tlu Brussel tol eleri veroordi 'di iade Nijmegen nde en unroer lakt, zijn, dez a afgereisd, e cli welgesteld' Men schri Werden de veilig gemaal n beruchte» k nu heeft die tenlieid van d rloond om ste tl heel kool; k weinig aas zijn' togt n oeger met nao Den 8 J tuwe aardap «veelheid wa is zóó hoog, 140 zonde li illen zich we oveel voor t Naar wij ch thans op Goot, le jljarigo os, d 'gen, p. m. ineinen wij n dezen os tlnisteiing va audkundig ci zal zulks a i de gelegen test.Ie zien ngstelling te >t congres.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2