m I r ITure n w Junij '1855. l ie Jaarg. fteerlands toestand. n van de tin, Eigenaren van j ;aan let de i van ongeveer k d gewas,, I z a a d Polder, Gemeei 'aarvan den di> ing nader zu||( ER- eu MAAI IJMESSEN, a t de Fabriek trnhcmbij ie Zierikzee, geeft dour Oei 'erigt, dat bij tot liet 1IVAE Elij tuigen P. SEPTER de Schuilhutn twerpen )rk, mastscKiepci op 20 Junij, Vo. 117 6, Zimiv T.mmpmm ZIËRIKZËËSCHË NIEUWSBODE. RSEN ABONNEERT ZICH In Nederland, l>ij den Uilgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amcrika bij J. QUINTUS, te .Sheboygan. ABONNEMENTS PRIJS t VOÖR BEIDE UITGAVEN: Voor 3 maanden. J" 1,30. Franco per post in Nederland. - 1,50, Voor Noord-AmerikaFranco New-York. Dollar - 1,10. HERSCHIJNT Op Diugsdag en Donderdag ADVERT ENTIEN 10 Cents voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing, 3ö cenls. De inzending der Adverlentien kan geschieden tot Maandag cn Woensdag, voorrniddags 10 ure. BUREAU Zierikzee, Hoek van de Schuilhaven, Letter B, No. 91. Brieven en ingezonden Stukken Frauco. Wanneer men cle voornaamste dagbladen >e Viachtprijze jn Nederland gclooven et beste levens 2. Adres bij te Middelbar) dam dan zijn de llollonray g van hoofdschmf iideren van P, alle drie aau de: htt mceslt, tegen Irad gebezij toestand eu ïh mde de kwaal-om ouders eu vu anderen was ooi Kunnen drie kit ?n gevolge waarvii aren. Deze pillen ?r genezing van all: de op nieuw /l3.50/'20,t! ,50-13,85- 20,8 t te bekomen li Hoofd p 1 aa der te ts Herlogeo I 244, fiollowa)\ 80 Maidcn-Laiu, t DRIJVEN ia rouwe aan ngsdag den I! in de Herberg aldaar. Dtlerhandelingen rnet het Nederlandsche njvernement en de groote Westersche Mo oiheden, Frankrijk en Engeland, zeer ver vorderd, om gemeenschappelijk tegen Rus- q(1 ten strijde te gaan. Ook met België, weden eu Denemarken zoude dezelfde iliantie gesloten zijn. Zulk een verbond noodzakelijk voor deze vier Stalen n bepaaldelijk voor Nederland; want is een- naai Rusland meester van de voornaamste ieeiiii, dan zal hel geeu mededinger willen ulden, onverschillig of er Nederlandsche, ingelsche of Frausche vlaggen waaijen op Ie toppen der schepen die de Middelland se en Zwarte Zeeën bevaren. Nimmer is misschien Nederland in moei lijker staalkundige verwikkeling gebragt eweest dan thans: hel belang van den ederlandschen handel vordert gebiedend Oorlog tegen Ruslanden het belang au het Huis van Oranje, wenscht liever We met RuslandDoch wij leven in en constitutionclen Slaat, waar de rege- ende Vorst slechts de eerste [burger is an den Staat, even als in Engeland, Victoria eerste burgeres is. Men kan alzoo in een twist gewikkeld vorden waar men niet buiten kan. Dit iel uien aan het gemeente bestuur van ierikzee; dat zal een proces aangaan met iet gemeente bestuur van Nieuwerkerk, ver eene som van nog geen daalder. Die roees-kosten zullen dus óf door de arme igezeteneu van Nieuwerkerk, óf door de betaald vorden, en toch ziju de bewoners der beide emeenlen er niet onverschillig in, wie of bet 1 winnen of verliezen. Ook zóó is het gelegen met het groote lorlogs-proces dat lusschen het Westen aagd echt, iet Boeren wdi nwoning en eei n Rusland thans gevoerd wordt, lloe root en onberekenbaar die kosten ook nogen zijn, het algemeen et, dat die kosten gedragen moeten wor en; want zoo men zegt wordt er ienst te I reden voege zicli ii aid Ie Ileenvlitl en bekwaaubepaaldelijk door Engeland en Frankrijk Geilt D'Wgedrongen, dat Nederland zich aansluit te Brouwenaan 'lllnne zijde, en, des noods, ook be mande oorlogsschepen levert om behulp- 1 1 [taant te zijn, daar waar het mogt uoodig D geacht worden. Wordt dus aan die uitnoo- IlS-KXECHl tying geen gevolg gegeven, dan zoude het )iel buiten twijfel zijn of Engeland en Frank- ijk zonden doen, even zoo als zij gedaan ie Godsdienst; jrieven bij 1' IR9UHEK8 i grondig ver- ienst en goed ivcrk bekomen -Maartensdijk N P. De I.OOZE lebbeu in 1832 en 1833, en leggen een mbargo op de geheele Nederlandsche koop- aardij-vloot, zonder dat Rusland daartegen ets zoude kunnen doen, en misschien, even min als in genoemde jaren, zou trillen iloen. Een bewijs alzoo dat de Russische egeritig nimmer zoo bijzonder de belangen 'au Nederland ondersteund heeft, maar wel Ie bloedverwanten des Russischen Keizers; vaut Willem II heeft eene Russische Orde ekregen die hem jaarlijksch twee maal londerd duizend gulden opbragt, doch wat baat zulks een koopman die schip eti lading wordt ontnomen? Om alzoo van twee kwade zaken de beste te kiezen, zal het wel noodzakelijk voor Nederland zijn, om, bij het doen eener keuze, zich. aan te sluiten aan Engeland en Frank rijk dan is er nog vooruitzigt cn hoop dat, indien de geallieerden moglen zege pralen, waar alsdan niet aan te twijfelen valt, wanneer de schepen der Stalen zich voegen bij de vloten van Westen, Neèrlandsch nachtgezigt zal verdwijnen, vier genoemde het grootheid niet als een misschien anders binnen weinige jaren. Nieu ws tij d i ngen ©eventer, 10 Jnnij, Tot waarschuwing van anderen deelen wij mede, dat gisteren voormiddag omstreeks elf uur, een doosje met lucifers, hetwelk zonderdeksel stond voer het raam van den winkel van Pol aan den Groningerweg te Assen, door de hitte van de zon in den brand geraakt; gelukkig was de meid aan het schoonmaken der glazen en ontdekte dadelijk, dat het doosje in volle vlam stond, waaruit anders ligtelijk groote onheilen hadden kunnen ontstaan. Een ieder wachte zich voor schade! Uit Meppel schrijft men van den 14 Junij Gis teren namiddag was tiet hier een verschrikkelijk onweder van donder en bliksem, regen eu hagel, hetwelk nagenoeg aanhoudend tot laat in den avond heeft voortgeduurd. De bliksem heeft dan ook in dezen omtrek op verschil lende plaatsen onderscheidene voorwerpen getroffen o. a. hier een groot schip, waardoor de mast en vervolgens het voorste gedeelte van het schip van elkander zijn gescheurd. De ijzereu knop boveu op den mast, waaraan de wimpel wordt bevestigd, werd het eerst getroffen, waarna de blik sem door een voren naar het schip loopende ijzeren stang werd gelejd en aldaar ziju vernielende uitwerkiug deed. De kerktoren te Sleenwijk is door den bliksem getroffen de daardoor ontstane brand is weder gebluscht te Giet hoorn werd een man getroffen, wien bijna al zijne klee- deren van het ligchnam zijn gebrand hij verkeert daardoor in zeer bcdenkeiijkeu toestand te Smilde is een jonge ling door den bliksem getroffen en gedood. i>0p de scheepstimmerwerven, zoowel op naburige plaatsen als hier bestaat thans eene buitengewone drukte met het bouweu van schepende knechten worden zelfs hei melijk van den ecnen naar den anderen baas gelokt, door hun, boven een hoog daghuur, eene aanzienlijke som handgeld te sclnuken uit de provincie Groningen alleen berigt men, dat ver over de 100 vaarluigeu in de vaart zullen komen.'' Bij arrest van het Prov. Geregtshof van Fries land, is op den 11 dezer de persoon van H. M. Eijer, beschuldigd van het maken en verspreiden van valsche zilveren muntspeciën, veroordeeld tot 9 jaren tuchthuisstraf. 's IHertogcnboscfi, 11 Jnnij. Allerlei middelen worden er alhier gebezigd, ten einde den gemeen teraad terug te houden van het besluit om de plaat selijke accijnsen af te schaffen, en die door eeien hoofdelijken omslag te doen vervangen. Wij betreu ren dit, omdat wij ons van de noodzakelijkheid daar van overtuigd houden en ons verbetering door die verandering voorspiegelen. Inderdaad de redenen, welke men voor eene af stemming van dit voorstel aanvoert zijn voor ons en voor velen met ons niet afdoende. Zoo zegt men dat bij de uitvoering van een hoofdgeld een groot getal gegoeden onze stad verlaten zal. Maar wie zouden dit wezen 1 Zeker geen kooplieden, openbare amb tenaren of gevestigde grondeigenaren, misschien een enkele rentenier zou zulks willen. Gem echter is het schier onmogelijk want bijna in alle plaatsen van Nederland is thans het hoofdgeld ingevoerd en Am sterdam alleen heeft zich tot de Kamers van Verte genwoordiging gewend ten einde eene nadere wet die stad daarvan vrijstelle. SVaarlijk, reiziger?, die daarom zouden vertrekken, dienen wel luchtreizigers te wezen. Men geeft vei volgens toe, dat eene directe belasting in onderscheidene klassen verdeeld minder den mid denstand zoude drukken dan eene indirecte belasting, waarin elk evenveel betaalt, doch beweert dat de nijvere burgerstand hierdoor meer zal lijden, dat die bij eene directe belasting in eens eene som zal moeten betalen, welke bij eene indirecte belasting ongevoelig met halve en heele centen als accijns voor boter, brood ens. voldaan wordt. Hiertegen kan immers met grond worden volgehouden, dat niet-gegoeden bij eene traps gewijze opklimmende hoofdelijke belasting volstrekt niet betalen, en het de gegoeden vrij onverschillig zal zijn om ettelijke guldens in eens te geven of den gtheelen dag door op alle middelen van verbruik op centen te zien heffen? Dat de afschaffing van de accijnsen geen invloed op de prijzen zou maken, kunnen wij evenmin beamen. Eene verhooging der accijnsen kon dan ook het stijgen der prijzen geenszins te weeg brengen. Dit alleen wenschen wij, dat er iets gevonden worde, om het huis van burgerlijke en militaire verzekering en het garnizoen die jaarlijks voor hunne middelen van verbruik eene aardige som aan de stad betalen en hij dc opheffiing der accijnsen geheel vrij zouden wezen, ook in de belasting le doen deelen. Van lief dadige inrigtingen zullen wij niet spreken, maar hopen dat men partij trekke, waarvan partij te trekken is. 's BüerÉogcnbosch 9 13 Junij. Naar men ons voor echt mededeelt, zou de schade in Noord-Bra bant, door de laatste o verst rooming aaugerigt, ruim twee honderd zes en twintig duizend gulden be dragen. Voegt men hierbij nu de verliezen in Gelderland en Zuid-Holland daardoor geleden, dan zullen de vijf tonnen gouds, zoo bereidwillig door edele menschenvrienden bijeengebragt nog niet toereikende zijn om al die rampen te lenigen. Men meldt uit St. Dynes-Weslrem (Belgie)aan de Schelde Den 7den dezer des avonds ten 73/* ure, is er een steen uit de lucht gevallen, wegende ruim l'/s kilogr. Uitwendig heeft hij eene kleur als ebbenhout, en inwendig is hij wit-zi!verachtig en heeft den vorm van een driehoek. Hij viel met een groot gedruisch neder, zoodat meer dan 100 personen op dat ge luid toesnelden. De steen heelt een gat van twee voet diep in den grond gemaakt. Niet ongepast zal het in dezen tijd zijn, mede te deelen, wat er in Belgie ten behoeve van het openbaar onderwijs, kunsten en wetenschappen, door de Belgische kamers in 1854- is toegestaan. Voor het Hooger onderwijs 713,WO frs. Middelbaar onderwijs 751,000 Lager onderwijs 1,24-1,674- Wetenschappen en letteren 279,075 Schoone kunsten 452,600 Somma 3,438,349 frs. In ons land bedraagt die som in 1854 /"O91.389, waarvan f537,193 voor het openbaar onderwijs en 154,205 voor kunsten en wetenschappen. Het bedraagt dus in Nederland naauwelijks een derde gedeelte van Belgie. ESffialSnOVCua 14 Jnnij. Gisteren avond omstreeks 7 ure woedde alhier een hevig oikaan waarvan de uit werksels, zoo verbazend als geweldig waren: ineen oogenblik waren de straten rnet stukken van leijen, pannen, glazen en plankencn de wegen met stukken hout en boom takken bezaaid. Op sommige plaatsen rukte het de bootuen uit den grond of scheurde tie takken en toppen van den stam op andere plaatsen nam het geheele hooimijten op ca slingerde tl o door tie lucht, en weder op andere plaatsen sloeg het de itijen en pannen van de daken en de vensters eu lniven van tie huizen 'af; dc geheele lucht vei toonde slechts eene wolk van slof', waardoor uieu hij na niet koude zien en welke zich uilecnspieidende eu overal wist in te dringen. Gelukkig hoort men tot nog toe niet, dat er menschenlevciis dour le betreuren zijn of dat groote schade aan huizen cn veldgewassen zou viju veroorzaakt. De te veld slaande rogge is in deze streken zoodanig veranderd eu bijgekomou dat meu moci'e heeft om tic vroegere akkcis nog te herkennen ook komen ie aaidap pelen geregeld uit, eu ziet men daaronder bijna geeno achterblijvers. Neuzen, 11 Junij. Heden had alhier een treurig ongeval plaats, het 31/, jaar oud zijnde dochtertje van een geacht ingezeten dezer plaats, had het on geluk om al spelende in de zoogenaamde oude vest te vallen en te verdrinken; men schrijft dat onge val aan de onachtzaamheid der dienstbode toe. Men kan ligt beseffen hoe smartelijk dat verlies voor deszelfs ouders is, en met welk bedroefd hart zij hunnen lieveling levenloos hebben aanschouwd. A-ïCÜj 14 Junij. Gisteren namiddag omstreeks l*/t uur barstte^ boven deze stad eu omstreken een hevig on weder uit, dat bijna zonder tusschenpoozen tol 6 uur in den avond voortduurde; hetzelve werd gevolgd door een hevige plasregen en ecnigc oogeublikken kreeg men hagel. In de zuidoostelijke rigting naar de kant van de gemeente Koewacht schijnt de hagel liev iger te zijn geweest; naar men verneemt is er aan die kanten en in de polders L'e- oo=tenblij, Benoorden- Beoosten- en Bowesteublij, nog al belangrijke hagelschade aau de veldgewassen tocgebragt, eu zou er ook op de zoogenaamde hofstede du Bosch ecuige glasruiten iugehageld en enkele buomcu omvergewaaid ziju. 2£»erikzce, 15 Junij. Het gerucht, dat de toren van Malakoff zou zijn genomen, in twee achtervolgende depêches vermeld, is niet bevestigd en de dagteekening, waarop naar men voorgeeft, dit wapenfeit zou hebben plaats gehad, bewijst de onjuistheid, van het gerucht. Het zou den lOden geweest zijn, dat de toren in do magt der geal lieerden viel. Reeds is het den 14den. Zoo het feit juist ware, dan is het klaar, dat de Rege ringen van Engeland en Frankrijk reeds lang door middel van den telegraaf daarvan verwittigd zou den zijn, en gewis zou die lijding dan ook on- middelijk openbaar zijn gemaakt. De laatste depêche uit de Krim eergister door den Moniteur medegedeeld voert de dagteekening van den 9 ten 11 ure des avonds, en bepaalt zich bij dc vermelding, dat de Russen volstrekt geene ernstige poging gedaan hebben om de op den 7den veroverde werken le hernemen. Om dus aan den val van den toren van Malakoff te gelooven, moet men afwachten, dat dit berigt op officiële wijze aangekondigd zij. Men beschouwt liet nemen var» dien toren echter niet meer twij felachtig, maar zeer ophanden. Van de westelijke zijde der Zwarte Zee wordt gemeld, dat de Russen, aan hun stelsel van te rugtrekking gevolg gevende overal waar zij zich niet in staat achten om met goed geluk een aan val te weêrstaan, Anapa ontruimd hebben. ÜKierikzee15 Juuij. Gisteren is bij de Tweede Kamer der Slaten-Generaal de beiaadslagiug ten einde ge brast over het wetsontwerp tot afschaffing van deu accijns op liet gemaal. Hebbende de algemeeue beraadslagingen tien zittingen gevorderd, de discussie over de artikelen is spoediger afgeloopeu. Art 1 houdende de afschaffing zelve van den accijns niet 1 January 1856, is zonder verdere discussie, met 42 tegen 19 stemmen, aangenomen. Art. 2, betreffende het equivalent gal' tol eene langdurige woordenwisseling aanleiding. Verschillende ameudementcu werden voorgedragen, waai bij liet weder bleek, dat, boe spoedig men het ook eens zij over het weusehelijke van afschaffing van lastende gevoelens zeer uiteeuloopen Wanneer het geldt het opleggen van nieuwe lasten. De Heer van Bosse bood een aniendemeut aan waarvan de strekking, volgens zijne herhaalde verklaring, deze was, om tegen le gaan de zucht om meer uit de koloniale bijdragen le trekken, dan waarop met ecuige zekerheid kou worden gerekend (l4'/g uiillioen. j lïr bestoud echter I groote verscheidenheid vau ineeuiug omtrent de doelma tigheid van dat amendementdat tenslotte met 42 tegen 23 stemmen werd vei worpen. Een ander amendement was dat van den Heer van Lcnuepdie de opcenten op het personeel en dc pa teuten niet wenschte te veihoogen. Ook dit amendement vond geen bijval eu werd met 50 tcgeu 15 stemmen afgestemd. Men ziet dus, dat de groote meerderheid der Kamer het equivalent, iu art. 2 vau het ontwerp vervat, niet wenschte te verzwakken. Geheel ander lot viel te beurt aan het amendement van den Heer Thorhetke, dat leu doel had, om de verhoogiug van op- eenten op den accijns op het geslagt uit ait. 2 te doen vervallen. D.it amendement was ralionneel want, zoo men aan dc eei.e zijde een «Ier voornaamste voedingsmid delen van het volk wcDseht le ontlasten, dan zou het met dat beginsel geheel en al iu strijd geweest ziju, zoo uien den accijns op het gcslagl had veihuogd. Dit amen dement mogt dan ook de goedkeuring der Kauicr verwerver»

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1