Graanmarkt. Middelen van Veevoer. Openbare Verkooping Openbare Verknoping. Eene partij Manufacturen, Een Huis, Erf en Tuin, Win'ter- Koolzaad, van Paarden en Rijtuigen In Lading te Antwerpen naar A'eiV-York Er wordt gevraagd een S m i d s - K n e c h t etsel aars» Knecht, accijns op die beide vlecschsonrtefi, wanneer n»cn, zoo als bier ter steile eu waaischijulijk ook in ile andere gioole sleden, wanneer, zeggen wij, de «laglcis aan vexalive en kostbare formaliteiten onderworpen worden. Wat baal bel, wanneer een slagter bier aan de eene zijde aan weeg,- markt,- stalling en andere ongeldeii evenveel of meer moet weg geven dan bij aan de andere zijde door de afschaffing van tien accijns uitwint? Het beest komt hein daarom even tluur of welligt nog duurde: te staan dan vroeger, zoodal hij met den slagter ten platten lande niet kan concui- icren, en hot hcil/ame der aiichufliiig van den accijns aldus verijdeld wordt Ilel land deifl de opbrengst, en de burger betaalt toch even voel. Daarom en tlaarum alleen hsefi de afschaffing van den accijns op het geslagt niets gehaat. Zoo ook zal liet gaan met liet gemaal Wordt de accijns daarvan weg genomen, dan zullen de steden dien maatregel wel weder paralyseren. Amsterdam althans verzoekt reeds bij voor baat den sledelijken accijns le mogen blijven behouden, zoodat, wordt baar dit verzoek toegestaan, de afschaffing van den accijns den burger man en den middenstand schier niets baten zal, waardoor langzamerhand aan orwce Ver tegenwoordigers de ongunstige iinpie.ssie zal opgedrongen worden, «lat de afschaffing van aecijnscn den burgerman niet bevoordeelt. Gelijk het met de afschaffing van den accijns op hel gemaal ook gaan zal, zoo ook zal hel wezen met het voorstel van den lieer Thorbecke en tie zijnen, met den accijns op tie hrandstoflVn Hoe heilzaam die maat regel ook zij, hoe heilzaam de ver wczcntlijking daarvan ook geacht mogt worden, daar de burgerman, met moeite zoo veel liijeeiigebragt hebbende om zijnen diseb sobertjes te voorzien en de grage magen der kindoien met tie minste soorten brooilstolïen te vullen, zich alsdan weder van ver legen beid achter de roren krabt, daar liet alles vernielende vuur, zonder hetwelk hij loch die slechte voedings middelen niet Uokeu kan, nieuwe geldelijke oilers oischtc en tie brandstoffen schier even veel heiast zijn els tie voedingsmiddelen. Werd nu tic afschaffing op de brand stoffen op eene milde err loyale wijze bewerkstelligd en ten uitvoer gelegd, dau voorzeker zou tic -burgerman daardoor zeer gebaat worden, daar li ij met datgene, hetwelk hij aan het vuur als liet ware ontwoekert, bet quantum de voedings middelen zijner kinderen kan vergroolen, hetgeen zeker eene groole schrede voorwaarts zou zijn om tie ellende «lier klasse te verminderen doch, gelijk gezegd is. de heilzaamste maatregelen wortleu door tie stedelijke accijnseu eu de wijze van toepassing geënlraveerd Zoo menige arme drommel zou 1). v. aan tie talrijke houtzaagmolens een brandje gratis oploopen, een hakje -zaagsel present krij gen om zich daai hij des winters te verwarmen of er den pot op le koken, maar jawel, piosil, I als Ceiberusseu schieten de commicseu toe en eischen accijns op tie brand- slofleu, quand mcmet zoodat tie arme drommel zijn present niets baat en bij verpligt is het weg le werpen omdat hij huilen staal is aan den onverbiddelijken cisch tier commiescu te voldoen Zóó, zóó schadelijk werkt tic ste- dcljke accijns op gtslag-t, gemaal, en op brandstoffen, "Wederom zijn wij het eens met den fleer van Guit- stem. Hel is waar, het is eene driu'gende behoefte, dat de middelstand, tic eigenlijke kern des volks, het Koen met de gouden ejeren,~$poetlig vet'ligting eihmge, en dal -daartoe de personele belasting en het patenlrcgl de beste, tic eenigsle gelegenheid aanbiedt. Gebater, onredelijker stelsel dan het palen tregt - kan «incu dan ook kwalijk uit denken. Als ecu bloedzuiger hecht zich dat knagend onding aan den uijveren huisvader.. Geen stukje brood, geen -stukje vleesch, geen stukje bout, geen stiaaltje licht, of hel is belast, en cm al die belastingen hel hoofd te bieden en eerst den Keizer het zijne te geven voordat hij aan zijn gezin iels scheuken kan, moet hij hard werken; doch niet genoeg, dal hij reeds zooveel opbrengt, nu val len de gieren en harpeiën ook op de soort van werk, waardoor hij tien Staat en zijn gezin onderhoudt, en eischen nUvedei eene nieuwe contributie, een contingent zijner bloeddruppels! Op nieuw moet bij ouder bet mes, op nieuw moet hij geschoren worden, en tiaar alles toch een naam hebben moet beeft men aan dit scheer- of schraapmes den naam van patent gegeven. jNu, het scheert dan ook zoo patent, dat tleu gehavendeu de trnueu langs de wangen rollen "Wanneer wij nu eens resumeren, wat een huisvader uit den middenstand al niet aan stad cu land opbrengt, tlan zal men zien dat die staat van zaken niet langer kan voorftluteu. en dat, gelijk de lieer van Goltstein zegt, iïicü ernstig bedacht-moet zijn dien stand eeuige veriigtiug tc verschaffen. Eersleus dan, om te beginnen met het begin, moet de huisvader en ziju gezin .gevoed worden. Dat voedsel is belast. Het land plukt de veren, de -Stad het dons! Dat voedsel moet toebereid worden. Boter, vet, zout: belastAlweder adidem: het land neemt de veren, de stad het dons Wat er voor den huisvader overblijft, daar vraagt niemand naar, dal komt ook niet in aan merking, zoo slechts stad en land het hunne hebben. Gaan wij voort. Gegeten hebbende, als zijnde de eerste dierlijke behoefte, waaraan als eene condiiro sine qua non voldaan moet worden, zal de m cu schel ij kc wcik-eu brood- machine (de huisvader) niet stilstaan of ophouden te be slaan, moet er voor huisvesting eu kloeJiug gezorgd wor den. De gieren klapwieken! Alweder een belastbaar iets" juichen zij! De delinquent, de belasting schuldige (welk eene hatelijke expressieschuldig beeft steeds eene eeuigzins misdadige bcteekeuis) valt alweder ouder de sclierings calliegoncJ Nu gaat alles weder met veile zei len. Ilij wordt éérste/is belast naar tie buur waarde van het huis; (deze waarde blijft steeds dezelfde,-en mag niet verminderen, al valt hel huis ook iu van ouderdom Het heeft zoo en zooveel opgebragt, en moet dil blijven doen! Afgepraat, basta Geen raisonneren, betalen, daartoe be paalt zich uwe beslccnmiuglten twééde naar tie stoelen tafels eu huisraad, dal hij -Mondig loeii: Jat noemt ineu meubilair. Ten derde: Daar hij eu het gezin eten moeten, ziju er stookplaatsen noodig. Ook hiervoor moet hij be talen. Niet meer dan billijk! (Altijd billijk, zooals ai het hierboven vermelde billijk is) dat, terwijl de brand stoffen belast zijn, de kagchels en haardsteden ook belast moeten zijn, anders zou dit tusschcn lretr slechts schele oogen ea wangunst verwekken Dus de haardsteden ook belast. Verder. God schiep bel licht en schonk het om niet. liet land deukt er anders over. Altijd het zelfde liedje; BetalenX Otn te eten, en dus om te werken heeft de mensclr licht noodig en deuren om zijne woning te kunnen iu eu uit gaan: hij kan er niet buiten, eu komt daardoor alweder ouder liet grootc scheermes, dat veel van een slagzwaard heelt. Niet genoeg zooveel punten van aanraking met den grooten Barbier gegeven te hebben, heeft de (zeker een Minister van Finanlie») hem het idee iugeblazcn om bij de optelling van al de items eu herleiding van centen tot guldeus 38 opcenten op eiken gulden te brengen, en hier nog niet mede le vredeu, ook de fracties le berekenen, zoodat tic burger van de ha'lve gulden, (dat is dan toch geen heele] evenwel ook de helft der 3S opcenten, dat is 19 centen moet betalen. Is dal opceutengeld niet in waai beid eene duivelscbc uitvinding? Verder en steeds le menie train! niet te vre deu i-eeds zooveel belast, reeds zooveel levenssappen uit gezogen te hebben, beeft men, om iu de onbillijkheden toch ook een climax te hebben, bet patenteegt bedacht. Niet genoeg, dat gij, na lang hoofdbrekens, door de veelvuldige concurrentie een tak van nijverheid hebt uil- gedacht; niet genoeg, dat gij u afslooft en dat toch hij het einde van het jaar de balans niet gunstig, bet batig saldo zoo schraal aks pompwater is, de harpeijon, die lusleloozc schepsels, vallen wederom over u heen. Wat doet gij daai? Welk beroep oefent gij uit Hebt gij ook dienst boden ol knechts tol die uitoefening noodig en zoo gaat het al voort. (Men raadplege slechts ecu ouisclirijviugs- of iiivullingsbiljet). Gij komt er al weder niet zouder kleerscheuren af. Zelf niets producerende maar wel de gelijk en smakelijk consumerende, is de honger van dat roofzieke en gulzige harpijcugoed niet eerder voldaan, dan nadat gij hun alweder ecu brok hebt toegeworpen. Of er een stuk van uw vel aanzit, of er van uw zweet of bloed aankleeft, dat doet er niet toe, het smaakt daar om even goed, en schoon gij zegt, bezweert, of wat beter is bewijstdat gij dat jaar met een uadeelige. balans ge werkt en dus verloren hebt iu steile van te winnen, dan nog is het antwoord: dat doet er niets toe, betaal dau maar van je verlies! Zie, zóó woidt in bet vrije Nederland de benarde huisvader geplukt en geschoren!! Zou de Heer van Goltstein ook gelijk hebben, wannCer hij zegt, dat de fatsoenlijke middenstand dringend veriig tiug van lasten behoeft Van daarentegen gelast de belastingen productief te maken, dat is, de perspomp nog ivat meer aan te zetten! Laat bij liever wat meer licht, lucht en leven geven, dan zal de burger van zelf eu blijmoedig meer opbrengen. Doch nu schijut li ij even als van Leuuep liever geraamten te zien. J immer dat bij niet tot het gcuecskurulige vak behoort, dan kon bij aan ziju smaak voor skeletten naar hartelust voldoen en den kwijueud leveudeu burgers wat meer vel gunnen. (Arnstelb.) STEDELIJKE BE1UGTEN. Hferen Burgemeester en Wethouders herinneren de schippers en drankverkoopers aan hunne ver- pligling, om de palenten voor de uitoefening van die bedrijven benoodigd, ter Secretarie te komen afhalen; met waarschuwing dat rij zich hij langer verzuim daarvan, aan bekeuring blootstellen, Door genoemde Heeren is ter kennis van de be langhebbenden gebragt, dat de overtogl langs de brug aan de West-ban ière alhier, ter oorzake van noodzakelijke herstellingen, te rekenen van den 18 dezer maand, tot op nader-e aankondiging zal ge stremd zijn. In de Openbare Raadsvergadering, gehouden op 9 Junij, is als Wethouder dezer Stad gekozen Jhr. J. L. de Jonge; in diezelfde Vergadering is als RoadsliJ gi'installcerd Jhr. li. S. Boeijc. Rotterdam 11 Junij. Tarwe. Van witte Vlaamsche, Zceuwsche, Flakkceschc cu Ovennaassche was de aaövoer zeer klein, do houders vorderden hooge prijzen, er loonde zich weinig kooplust en alleen bcnoodigdeu kochtcu lot eene kleine verbooging per mud, maar zeer veel bleef onverkocht over. Betaald: de- puike J' 15.50, ƒ10.00, extra puike klusjes J 16,20, ƒ10,30, mindere soorten ƒ15,20, 15,50, geringe en af wijkende 14, 15 naar kwaliteit. Roode (canada) t' 13,75, 14,oö. Zomer /'J3,7o, 15. Roggej Vlaamsche, Zceuwsche, Flakkeesche en Over- niaasche in ecu doen. Verkocht: de puiksle vrvu /"li,25 tot 11,50, mindere van f 10.50 tot 11,15. Noord-Bra- b.iruischc van ƒ10 tot /li. Gerst. Zceuwsche, Flakkeesche en Ovcrmaassche als voren. Verkocht: YViutor, puike zaktuant en gestort G. 30, ü,60. Voor-Is zakmaat /G, /6,10. Zomer, puike Kak- tnaat en gestort 0,-40, y'6,60, zakmaat f 0,10, 10,30; afweikeude iu beide soorten van 5,50 tol f5.90. MIDDELBURG, ZII3RIKZEI2 EN THOLEN, benevens VAN MIDDELBURG Oi' ANTWERPEN ~tN IJl! TU5SCHES LIGGENDE PLAATSEN Wolpiiaai-tsiiijli, Corlgene, Catssclic Veer, Gocssclic Sas, Uorishock en "ïersekendara. afyaaht-UBEET. JU NU 1855. »an iïltiiiiclburg: uati üljolcn: Vrijil. 15 'smorg.lt u. tn.iZaturd.lO'.smorg. '10 u. 30 m* Maand.18 's nam. 1 u. tn. Dingsd. 19 's nam.J 2 u. 30 rn. Dan ÜttbMburgDan 2tntu)frpnr "YYocusd. 20 'smorg. 2 u 30 m.|Doinlerd, 21 'sinorg. 2 u 30 m. !§^uri|<rltjftc (§>§,fitnb t< (§§^rrtkj«. geboren: 5 Junij. Een zoon van M. P. Stiphoudl eu D. Baug. 0 dito. Eene dochter van C. Soeters en F. Opperman. 7 dito. Eene dochter van "NV. van den Eude en L. Brandenburg. 9 dito. Eene dochter van A. Douw en M. Ilogerheijde. 11 dito. Eene dochter van A. Telle en M, But. Een zoon van B. Burgers en A. Hoogeboom. Eene dochter van P. Thibout en A. de Waard. gehuwd: 13 Junij. A. van de Vaate en S. van der Gaauw. overleden: 0 Junij. W. Buskop, oud 15 jaren, zoon. 7 dito. M. T, Meijers, oud 77 jaren, wed. van F. Iloeuik, 9 dito. J. de Meulemeeslcr, oud 73 jaren, weduwnaar. Te Curagio overleden in 1854; 22 October. M. Pheruambucqoud 15 jaren, zoon. 27 dito. A. Jurrij Thiele, oud '19 jaren, zoon. 0 November. A. Wapens, oud 21 jaren, zoon. J. Buitels, oud 17 jaren, zoon. ADVERTENTIES. Getrouwd t A. van dek VAATE en S. van dek GAAUW. ZlEBIKZEE, 12 Junij 1855. Dienende deze tol kennisgeving aan Fa milie, Vrienden en Bekenden, zoo binnen als buiten de stad. t Bevallen van eene DOCHTERP. de BRU1JNE, Echlgenoolc van Middelburg, W. G. A. HAMAN. 10 Junij 1855. 0 m Heden overleed, lot onze en onzer Kinderen diepe droefheid, onze zeer geliefde Dochter en Behuwddochter LENA, in den jeugdigen ouderdom van ruim 17 jaren. Kraaijestkin, G. A. de KATER. 9 Junij 1855. C. de KATER, geb. Paulussen. Tol algemeene Kennisgeving op Donderdag den 14 Junij 1855, des middags leu 12 ure, op den Scheepstiinmerdijk, bui ten de Noordhavenpoort dezer slad, van eene aanzienlijke partij SCHEEPS-AFBRAAK, bi-staande in Balken, Flanken, Masten, Sjuietcn, Ra's, Brandhout, enz. ajrrsSgo» De Griffier van den BUSSCHE, te Kort- jg^stp1 geen, zal, op Woensdag den 20 Junij 1855, 's morgens ten 10 ure, ten verzoeke van W. W1L- DEU-OM, in de Gemeente Wissekerke, ten zijnen woonliuize, in het openbaar verkoopen beslaande in; Vries, Baai, Bombazijn, Linnen, Katoen, zijden en andere Boe ken, Linten, Vrouwen Kaphoeden, enz., eene groole partij glad en raw Aardewerk, eenjge Stoelen en Minderstoeltjcs en Win- keJ-Kereedschappen. De Notaris D. Q. de sSgl, JONGE van dek HALEN zal, ten verzoeke zijner Principa jfcffiaBSIflenpubliek presenteren le verkoopen Op Vrijdag den SS Junij 1S55, des voor middags ten 10 ure, in de Herberg vara W. Speelman, te Burghten verzoeke vau den Heer K. Fokker en Mede-Eigenaren; bestaande in extra net en goed onderhouden Woningen, Schuur en verderen timmer, met 37 bunders 71 roeden 90 ellen ERF, TUIS, BOOMGAARD BOUW- en WEILAND en BOSCH benevens een Woonhuis op het dorp Burgh, alles staande en gelegen in de Ge meenten Haamstede, Burgh en Rcnesse. Breeder bij biljetten omschreven. Hiiaiiflyip» De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal aS)*0®- Ifn verzoeke van den Heer Mr. C. van dek LEK. de CLEilCQ, te Zierikzce, als onher roepelijk gemagligde van A. van DONGE te Schuddebcursin de Herberg bij van Veen op Donderdag den 28 Junij 1855, 's avonds om zes ure, publiek prosenleren te verkoopen; staande en gelegen onder de Gemeente Noordgouwe, sectie C, N.°' 102 en 103. Omstreeks het midden van dc mj; JtiIij aanslaande, zullen Eigenaren van t Leendert-Abruliam-Poldcr overgaan tot de l>i B L 1 E K E VEILING van ongeveer bunders bij uitnemendheid goed ge was,t liggc-nde in den voornoemden Polder, Genieei Cats, Eiland Noord-Bevelandwaarvan den di het uur en de plaats der Veiling nader zuil, worden bekend gemaakt. SJBSSS®" HaunoverschèKLAVER- en MAAI SWF JERS-ZLISSEN en SNIJMESSEN, a|s mede koperen BALANSEN, uit de Fabriek; den lieer C. BECKER, le Arnhembij BROODMAN, op den Dam te Zierikzee, De ondergeteekeode geeft door do aan zijne Stadgenooten berigt, dat bij |lg ook gelegenheid bestaat tot het HCm Zierikzee, P, SEPTER, 13 Junij 1855. op de ScRuitlim drie groote Driemastschepen die vertrekken zullen op 20 Junij t..i:: af. iv. \rr.»' Wanneer r Julij en li Julij. De ViaclitpnjiAn Nederlai zijn voor Passagiers met beste leven; middelen f 52 en kinderen f 32. Adres bij van der MEULEN, Langendelft, le Middelhui Agent voor Antwerpen en Botterdam. Be zalf en pillen van Hollow ay zijn een uitmuntend raiddel ter genezing van liuofdscltuifl HM.... en J.. v.. d.. Lkinderen van P. iD.. L...,.le Geertruidenbcrg Icdcu alle drie aan aoo zeer onaangename ziekte Maria echter het moesle, en ofschoon men velerlei middelen daartegen had geberij .kwam er geene verbetering iu hunnen toestand, en t« •spreidde zich vooral hij dc la atslgcnoemde de kwaal het gchcele hoofd tot groote smart der ouders eu .het kind ïelve. Het bloed der twee anderen was zeer onrein. Eindelijk deden de ouders hunnen drie kit deren de pillen van Holloway toedienen, ten gevolge waarvi a ij in 19 dagen tijds geheel genezen waren. Deze pills hebben ook eene uitmuntende kracht tor genezing vau huidziekten. Door het vermeerderd Debiet zijn de op nieuw verminderde PKIJZEN uu de volgeude: DoosjesPillen van /"0,8a ƒ1,85 ƒ3,00 ƒ6,7.5 ƒ13.50ƒ20,11 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,85- 20, Zijn op franco aauvrage ci Comptant te bekomen de Heer O. E. BOONEN te Hoofdpla J. STRAiY TMAN, Hoofd-depóthouder te ts Hertogei Bosch, alsmede te honden. Strand 244, Holloivai Etablissementeu te New-STork, 80 Maidcn-Laiit, Die genegen zijn, het DRIJVEN de Meestoot le Noordgouwe aan nenten, vervoegen zich op Dingsdag den i.„P7P,Fnpil dezer, des avonds leu G ure, iu de Herberg i bij de Wed. M. van Wocwe aldaar. n ei t Voi Fr; Vo !$eêi derhandelii mivcrnemen •ndheden, I ivorderd, ot and ten stii weden en lliantie gesl noodzake a bepaaldeli wal Ruslam .eeëii, dan s ulden, onve ngelsche of e toppen d ;he en Zwa Nimmer is dijker staa eweest dan [ederlandsch Oorlog leg an het Hu Vrede mei en conslitu nde Vorst an den Staa e eerste b Men kan (orden vvaa iet uien a; ierikzee; da iet gemeen ver eene se iroces-kostei Paarden kunnende beslaan en het Boerenweit grondig verstaande, tegen Kost, Inwoning en eet n goed Salaris, om dadelijk in dienst te treden Iemand hierop reflecterende, vervoege zich ii persoon bij R. HOEFMAN, Mr. Smid te Heenvlitl Eiland Brielle. DADELIJK BENOODIGD een Ibekwaan lepaaldclijk k f 1,20 per dag, bij AL1NG te Brouwen haven. -orden, en emeenten er al winnen Ook zóó orlogs-procr Rusland root en o nogen zijn, iet, dat die len-, want jnngedronge: an hunne nande oorlr |aara le zijt jcacht word 'iging geer iet buiten l ijk zouden ebbeu in Jipnbargo op Een ongehuwde KLEERMAKERS-vaardij-vloot KKECI1T, die zijn werk grondig ver jels zo|lde slaat, van de Hervormde Godsdienst en goe«H zi-dclijk gedrag, kan terstond vast werk bekome» 1 als m bij L. WESTER WEEL, Jz., te St.-Maartensdi]l foen. Een TERSTOND een bekwame WAEEMMAKERS-KXECH' benoodigd, van de Protcslanlsche Godsdieust, adres in persoon of met IraDco brieven bij P BRAAMSE, le Cats. Brieven franco. TE ZICRIKZEF, TER DRUKKERIJ VAN P. dj I.OOZf S3 egering nin 'aa Nederlc le bloedver vnut Wilier ekregen d tonderd du

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2