URG, Donderdag, 14 1855. Verscheidenheden. 'leeschhouwerl te bekomen I CU en KARA ans, alsmede I 4KT voor 3o| 1IIA P P IJ ZIEBIKZËESGHE MEUWSBODE. MEN ABONNEERT ZICH Iu Nederland, Lij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren, lil Noord-A incrikabij J. QUINTUS, te Sheboygan. deu 15 Junij F twaalf ure, ouwerahaven. 855. 'Ier Afd. v.ti.i elarin K IIOÜWER. ABONNEMENTS-PRIJS VOOR BEIDE UITGAVEN i Voor 3 maandeny 1,30. Franco per post in Nederland- 1,30. Voor Noord-AmerikaFranco New-York. Dollar - 1,10. HERSCHIJNT Op Diugsdag en Donderdag. ADVERT ENTIEN- 10 Cents voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing, 35 cents. De inzending der Advertenliën kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddags 10 ure. BUREAU: Zierikzce, Iloek van de Schuilhaven, Letter B, No. 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco. 1175. He Jaarg*. ÏLLEJV.I Nieuwstijdingen. jaren met het Is mnagver. r hare zachte eren hijzonder ht laxerend 'oosjeniet be door tusschen- W. P. van deu Lindeman, il. v. Hijssel eu 7, I M, van Oscli. P. Bouue en 7. Bat, Cl. .onden. 8 Junij. Eeoige dagen geleden liad het bekende Gretna Green een belogchelijkmaar irom «iet minder ergerlijk tooneel plaats. Toen derwaarts gevlugt verliefd paar aldaar aange wen was, betwistten zekere Murray en de in het van huwelijken te sluiten befaamde smid Simon bug, elkander ditmaal deze eer, en geraakten zoo trig handgemeen, dat het jeugdig paar door het Irang der nieuwsgierige menigte bijna verpletterd rrd. Eindelijk moest de arme smid als de minst :rkehet onderspit delven en werd het huwelijk lor den zegevierenden Murray voltrokken. eene verbazende ie verzwakking, .diianus va 11 der ollowny. a Mijn cene trapsgewijs te bezwijken; geciie hoop up 'e pillen te be- ikt te hebben, Is na verloop der Weif, c op nieuw end ei 5 f 13.&0f 20,èQ 20,95 te bekomen Lij 'ENNE te Goes, r le ts Hertogci - Holloivay's Maiden-Lanc. IAN J/., le stcld op ec»c i «lc marl» en ander te gd en verbe- mtroleur van 's Hagcen tatistieke toe- i gesteld. alleen voorde >r kaart belast DRIJVEN in 'iwe aan lo stlag den 19 de Herberg laar. ir~ Ü-KXKCHT I Godsdienst; ieveu bij P. P. Di LOOZE, I Parijs8 Junij. In den afgeloopen nacht hebben knige dieven vergast op den ontzaggelijken rijkdom jan den Heer v. Rothschild, zich door middel van •klimming en braak toegang welen te verschaffen hut huis van dien Cresus der negentiende eeuw Boulogne. Na eene menigte voorwerpen welke in het pavilloen vonden zonder bedenken, be- ïjgtigd te hebben, hebben zij zich verwijderd op luelfde halsbrekende wijs als zij gekomen waren, korten lijd te voren was een gelijke diefstal gepleegd een ander eigendom van den Heer v. Uolhsohild Suresnes. De geldminnende daders zijn onbe- |tnd gebleven. Weenen, 7 Junij. Alhier en in het grootste gedeelte van den Keizerlijken slaat wordt geklaagd ivcr het ongewisse van don legenwoordigén toestand, fn met verlangen uitgezien naar een bepaald besluit Ier Oostenrijksche regering ten aanzien van hare Helling tegenover de strijdvoerendc partijen. Alge- leen is men overtuigddat deze weifelende politiek jeene gunstige resultaten kan opleveren. De uit rustingen vorderen buitendien groote financiële offers, :n men berekent thans reeds het deficit voor dit japr op 300 millioen; anderen gaan wel zoo ver liet, maar stellen toch eene meerdere uitgave voor jlUt leger van 70 millioen. Te Feuchtwangen heeft op 3 Junij eene hagelbui icrschikkelijke schade aangerigthet verlies wordt, >ver een omtrek van een uur lengte en een half lur breedte, reeds op 100,000 11. begroot; slechts eeD der landbouwers is legen hagelschade geassureerd. De stad Bergen in Noorwegen is in den nacht [van 30 Mei door een zwaren brand bezocht; in het ;cheel zijn 182 gebouwen vernield, die slechts voor 18,450 sp. verzekerd waren, llardenberg, 8 Junij. Heden is een man op circa 1uur van hier op den weg door de hitte bezweken; toen men bjj hem kwam om zoo mogelijk bijstand le bieden en hem per as te vervoeren, gaf bij den jongsten snik. IHeppel, 10 Junij. In de laatste dagen heeft men op onderscheidene plaatsen in deze provincie een heirleger van viervleugelige insecten, de zoo genoemde wratten of blarenbijters, opgemerkt, welk zonderling verschijnsel in hooge mate ieders ver wondering gaande maakte. Te Staphorst heerst onder het vee de zoo genoemde weerweide (bloedpis), waardoor velen veehouders eene gevoelige schade wordt veroorzaakt. Zatphen8 Junij. Dezer dagen heeft alhier plaats gehad eene veiling van ca. 5- a 600 konijnen, uit de fokkerij in het voorgaand jaar opgerigt door de Hoeren W. J, U, Putman Cramer. L. Ed, Lenling en W. de Bas alhier. De opbrengst moet niet aan de verwachting beantwoord hebben en gemiddeld geen 50 c. bedragen hebbende in de eerste twee veilingen een groot gedeelte (kleinste soort) niet meer dan 10 en 20 c. kunnen gelden. Dj geheele vei koop, zoowel van de konijnen als van het tot de fokkerij behoorende, bewijst, dat deze onderne ming niet onder de lucrative kan gerangschikt worden terwijl men beweertdat het verlies van ieder der vennooten in dit kort tijdsverloop (600, volgens sommigen f 1000 moet bedragen, Elïiusg, 6 Junij. Elk, die inde laatste jaren Gelderlands noordelijke streken bezocht heeft, kent het waarlijk fraaije dorp Nurispeet, hetwelk onder het werkzame bestuur van den vorigen burgemeester, den heer Vitringa, zulk eene belangrijke herschep ping ondergaan heeft. Dit schoorie dorp is voor een groot gedeelte verwoest. Het vernielende vuur, hetwelk dikwerf onverwacht de vrucht van jaren zwoegens en de hoop van een leven, vol van vlijt en van zegen, vernietigd, heeft ook hier weder het zegel gedrukt op zijn vreeselijk vermogen. Tusschen 9 en 10 ure in den morgen bespeurden wij van hier, dat in het Z. W. een zware rook opging, en vermoedden uit den afstand aldra, dat Nunspeet groot gevaar dreigde, le grooteromdat de rook hand over hand in hevigheid toenam, terwijl do hooge ligging van het dorp, omringd door zandige heuvels, alle water doet ontbreken. Ten 12 ure kwam hier in aller ijl een bede aanrennen met verzoek om hulp. Door cleh ijver onzes Burgemees ters werd oogenblikkelijk eene oproeping tot de ingezetenen gerigt, waaraan gereedelijk en met blijdschap werd voldaan; ook werden niet spoed bluschmiddel.en naar de plaats des gevaars afgezonden. Bij liet sluiten van dit lierigt vernemen wij, dat de kerk en toren en al de gebouwen aan weerszijden van den straatweg tot aan den landweg naar Elspeet in de asch liggen, waardoor ruim dertig huisge zinnen van dak beroofd zijn. Uit de verbrande woningen is nagenoeg niets gered, daar de spoed waarmede het vuur voorlwooddc, geenen tijd overhel, om aan redding van have le denken. Ruiltsloot, 5 Junij. De ontvanger der rijks belastingen, de Heer V. W. heeft zijne woonplaats verlaten, zonder orde op zijne zaken te stellen, of hekend le doen zijn, waarheen hij vertrekken is; bij onderzoek is alles in de war bevonden en jl. Dingsdag morgen verzegeld. Hij had als rijks ontvanger der gemeenten Buiksloot, Nieuwendam en omliggende plaatsen, als gemeente-ontvanger en post-distritiuteur dezer gemeente, veelvuldige gel delijke admitiistralien onder zich. Een knap timmerman, die Dingsdag morgen nog ten 8 ure hij zijne vrouw kwam eten en daarna goed en wel zijn gezin verliet, is een uur later dood uit het water opgehaald. Men schrijft zulks algemeen aan zelfmoord toe, ofschoon tot heden geene reden bekend is. het zal niet gelukken. Te Dordt zal eerstdaags een tableau worden opgehangen van de ligte koui- jen, stroohoeden en kamers te huur aan het hof poortje. Ook zegt men, dat Roosje en Jan er iu zullen worden voorgesteld, benevens Mietje, I.een Ije ca een heer met knevels. Op de 25ste verjoardrg van een wagenmakers-dochtertje, zijn een aantal jonge lui gerioodigd geweest, maar geene dames, zoo min als den knecht, die het op een loopen heeft gezet van boosheid. Do witte Jan te Borssele wordt aangeraden nog een paar jaar school te gaan. Ook zal de lange Jan aldaar weer veel te zeggen hebben, als de weigevers bijeen komen, maar hij zegt doorgaans niets anders dan: JA! GEMENGDE BERIGTEN. Zoo als velen weten, beeft de Marquis de Thouars voor eenige jaren eeuige maanden bij den Uilgever van den Zierikzeeschen Nieuwsbode gelogeerd ge weest. En, zoo als velen welen, is Pi irises -(- in Nederland terug. Te veel hofschandalen hebben wij uit den mond van den Marquis geboord, om die te begraven met zijnen dood. Wij achten ons ver- pligt om die miskende graaf na zijnen dood le doen herleven. Te Kamerijk is de gewapende magt thans noodig, om de Kerk te bewaken voor dieven. In de Tweede Kamer is gezegd, dat, alsof de directe belastingen oveigebragt werden op de arbeidende klasse, die lieden rijk zouden worden, en dat de belastingen te veel diukken op de rijken. Zulke mannen eten per jaar rog voor f 2000 voeder uit de nationale ruif. Zijne Ma jesteit heeft reeds nieuwe aardappelen gegeten met stokvisch. De vredesonderhandelingen zijn le Weenen voor goed afgebroken. Gevangen te Lyen, een zwaluw 106 jaartjes oud. Die liet niet gelooveu wil, kan het gaan onderzoeken. Te Driewegen heeft Zweedijk zicli in 't goud laten be slaan, om eene boeren-dochler te krijgen, maar Het Engelsehe ministerie. Na alle soorten van staatsvormen of staatsbesturen beproefd te hebben is men eindelijk tot de slotsom gekomendat de constitutionele cf grondwettige regeringsvorm de beste of liever de minst schade lijke was. Te regt heeft men zich in de meeste landen bij dezen vorm bepaald, en daar, waar men van dien vorm afweek, zag men spoedig de nadce- lige gevolgen daarvan. Frankrijk b. v. onder Louis Philippe waarlijk op den weg van voorspoed en dien van vooruitgang was, heeft, met ter zijde zetling van de zegeningen des vredes, welke het onder Louis Philippe zoovele jaren mogt gcnielen, dien gezegenden regeringsvorm gewelddadig verbro ken en dien van eene alleonheerschiiig weder aan genomen. Dj rampen het onafscheidelijke gevolg van alle terugkeer tot een algemeen erkend dwaal spoor, deden zich dan ook niet lang wachten. Eigendunkelijke arrestatiën van hen, die zich in dezen gewelddadigen omkeer van zaken niet goed willig schikken wilden; depotlatiën naar het onge zonde Dayenne; oorlog! en schuldvermeerderiog tot in het oneindige!! waren er het gevolg van en zullen dit blijven, tot dat een even zware schok de verbroken orde herstelt en alles weder tot den vorigen staat van zaken lerugkeerd. Heeft het autocratisch of olleenheerschend stelsel deszelfs gebreken: de constitutionele regelingsvorm is daarven ook niet vrij te pleiten althans zoolang die niet beter begrepen en dus beter worde toegepast. Hebben wij den ongelukkigen toestand van Frankrijk geschetst; hoewel door cene constitutie geregeerd wordende, is Engeland niet minder ongelukkig. Door een paar heethoofdige of strijdlustige ministers in een ongelukkige» oorlog gewikkeld gingen de oogeri der natie eerst opentoen nren het niet langer verbergen kon, dat de rampen, die het Engelsche leger getroffen hebben, alleen te wijten waren aan gebrek, aan beleid en behoorlijk loezigt. Nu de natie daardoor wakker geworden is, nu ziet men bet ministerie zoowel in het Hooger- als in het Lagerhuis hevig aangevallenzoodat dit ministerie, thans op eigen behoud bedacht, schier lust en tijd benomen wordt om zijne aandacht te vestigen op het oorlogstooneel, waarop nu reeds zoolang aller oogen gerigt zijn. Na zooveel schatten verspild en zooveel menschen vermoord te hebbenzou dit ministerie thans blijde zijn zoo de Rus slechts een duim breed wilde toegevenopdat men dan ten minste tot eenen voor Engeland ecrvollcn vrede zou kunnen geroken, want zoo ver is men reeds van zijn verheven standpunt afgedaald, dat men, wel verre van de vredesvoorwaarden als met liet zwaard voor te schrijven or op te leggen, blijde zou zijn, zoo de Rus gelegenheid wilde geven oin tot eenen ten minste voor Engeland niet schandelijken vrede te geraken. In dezen hagchelijken toestand heeft het tegenwoordig ministerie Engeland gestort, en deze ministeriele heerschappij is het, welke de smet van den constitutionele!) regeringsvorm uitmaken. Wpre er een vredelievender ministerie aan het hoofd van zaken geweest, nooif zou het tot zulk cene geweldige botsing met Rusland gekomen zijn! Laat dit ministerie aftreden cn weldra zal men den vrede en diens zegeningen zien terugkeeren. Het is dus in den constitutionele» regeringsvorm niet de Vorst of Souverein die het land in rep en roer brengt, maar een door kuiperijen aan het hoofd van zaken gekomen ministerie. Het ministerie Thorbecke kenmerkte zich door vooruitgang en spaarzaamheid, de deugd, de grond slag tot de grootheid onzer voorouderen! Door kuiperijen v.in het bestuur van zaken verdrongen, moest dit ministerie plaats maken voor een, dat, steunende op de door zuinigheid bijeen gespaarde penningen van deszelfs voorganger, in cene tegen overgestelde rigting werkende, met volle handen uitgeeft, wat met zooveel zorg was bijeengebragt. Kostbare instellingen, die aan de opofferingen niet beantwoordden, en daarom afgeschaft of opgeheven waren, werden weder op den vorigen geldverslin denden voet hersteld, zoodat de burgerij, hopende eindelijk eens van een gedeelte zijner drukkende lasten ontslagen te worden, zich alweder te leur gesteld zag. Ir.slede den accijns op de brandstoffen af le schaffen, waardoor de huismoeders aanmerkelijk in hare uitgaven zouden bevoordeeld zijn geworden; instede daarvan, werd, als om de goede bedoelingen van Thorbecke en de zijnen tegen le werken, een ander ontwerp: de afschaffing van den accijns op het gemaal, voorgesteld, waardoor de burgerman schier niels gebaat wordt, want moet de stedelijke accijns daarop gevestigd blijven, dan zal die ver- ligting schier niet noemenswaardig 2ijn en meer fiktief dan wel in waarheid het welzijn van den kleinen burger bevorderen, die dan h la van Lennep lot een geraamte gereduceerd, in tijd van nood beter geschikt zal zijn, zijn vaderland met een uitgeteerd ligcliaam dan met een sterken arm te dienen. De gebreken van den constituonelen regeringsvorm liggen alzoo in de zamenstelling van het ministerie! Hel welzijn van het land moost niet afhankelijk ge steld worden van het op- en aftreden der Ministers. Geen Minister moest uit spijtigheid aftreden, wanneer hij het eene of andere wetsontwerp zag vallen. Geen Minister moest met de zamenstelling van een tninislerie belast worden, want dat hij zijne vrienden kiezen zal, spreekt van zelf, en dat niet al die vrienden knappe mannen zijn, behoeft niet gezegd te worden. De Ministers moesten afzonderlijk door den Vorst gekozen, en niet op voordragt door hein worden aangesteld. Dat de Vorst daardoor ook zijne vrienden (otn het zoo eens te noemen) kiezen zal, kan minder of liever Volstrekt geen kwaad daar, wat zij doen of misdrijven ier hunner per soonlijke verantwoording blijft, en zij gestraft worden, zoo zij, ten gelieve van den Vorst, iets doen, dat strijdig met de constitutie of grondwet te achten is. Wij zien hel Ihans aan Engeland, wat rampen een slecht ministerie het land niet al berokkent. Afschaffing van den aecijns op het gemaal. De Heer van Goltsteiu heeft zich in de Zitting van Maandag den 4 Junij legen de afschaffing van den accijns op hel gemaal verklaard, omdat naar zijn gevoelen deze afschaffing deu burgermau geene of geeue noemenswaardige verligting zal geven. Spreker wil daarentegen den mid denstand i i de steden verligting geven door eeue verande ring iu hel stelsel van de personele belasting eu vaa het patentregt. Hoewel de Heer Golstein hier schijnt te vergeten, dat liet misbruik het gebruik, bet nut niet wegneemt, en dat de afschaffing van deu accijns op het gemaal velen ver ligting zou verschaffen, die met ceu groot gezin gezegcud of beladen is, al naar men bel nemen wil, zoo neemt (lit nog tans niet weg, dat «ij het op dit punt met hem toch grootcndeels ecus zijn. Dc afschaffing van den accijns op hel gemaal zal minder verligting schenken als de 'af- scliafliug van den nccijas op hel Varkens- en Schapeuvleesch gebleken is verschaft le lu bben, doch dit ligt niet in die afschaffing zelve, want alle afscbaffiug van helasling moot petsé veiligting aanbrengen, doch het onvruchtbare, liet doelloozc dier afschaffingen ligt in de belemmeringen, welke die maaliegeleu, lot heil der buigerij geuomoo, in de ste.len ondervindt. De afschaffing l>. v. van den ac cijns op het schapen- en yarkensvleëseh heeft weinig of uiets gebaat, niet oui dat die afschaffing zelve niet lieil- znam le noemen is, maar om de deloyale wijze van uit voering Wat toch baat b, v. de afschaffing van den

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1