EENE HOFSTEDE, Let wel! $T.-PETERSBtRG, Een W oonhuis en Erf, Openbare Verkooping De Notaris G. J van der Halen, Een Huis, Erf' en Tuin, SCHORGRONDEN Uit tie hand le koop, een ROE IJ ERSCII UIT WORDT GEVRAAG», een HUIS en ERVE, ZEEllWSCHFi MAATSCUAPPJT SLIJM- EN MA AG PILLEN, TERSTOND Door het liof van assises te Brugge is wederom een doodvonnis uilgesproken. Zekere Joanna de Vriczeoud 32 jaren, is tot die straf verwezen wegens kindermoord. Ook het hof van assises te Gent heeft in de vorige week 3 doodvonnissen gewezen, nis: 2 wegens diefstal inet verzwarende omstandigheden en 1 wegens brandstichting. Tegenwoordig wordt er slagtvce uit Knge'lnnd te Antwerpen aangebragt. Melde stoomboot Baron Osij verwacht men aldaar eerstdaags weder 30 frO vette ossen uit Londen Middelburg5 Junij. Bij arrest van bet prov. geregtshof, uitgesproken op heden is, de dijkbaas Leendert van Popeling, oud 33 jaar, geboren te Bruir.isse, op alle punten hem te laste gelegd vrij gesproken en de staat verwezen inde kosten, ook de getuigen door hem te zijnen voordeele hijgebragf. ZIerIli7.CC 9 7 Junij. Gisteren robbing weid ecu jongen van 13 jaren die roet zijnet» naugcliuwdcu vader lil het veld had gewei kl door cenigc arbeideis dood te huis gehrngl. Aanvankelijk dacht men dat li ij door de hitte bevan-jen of ten gevolge van veel dunken ovcileden was, de vader echter niet terug korneude en over dezen jongen (een kind der vrouw vóur het huwelijk] die vcdal ziekelijk was in het huwelijk dikwijls oneeniglieden ge weest zijnde, begon men kwaad vermoeden Ie krijgen, en is dan ook door de justitie, na ingewounen inldrinatien de vader P. Kelim an des avonds m verzekerde bewaring gesteld. Later is echter gebleken, dat de knaap niet aan geweld is gestorven, en is de gearresteerde aldus in vi y- lieid gesteld. GEMENGD*) BEIUGTEN. In de Tweede Kamer is men thans krachtig aan het malen, om het gemaal te behouden of nf te schallen. Prinses Marianne is afgestapt te Voorburg, en built kin derlijke tranen van blijdschap. Zij zingt met llelrneis: O, grond! waarop, in blijde «lagen, Een moeder me ouder 'l hart gedragen, Mijn wieg, en rinkelstool met bloemen beeft bestrooid. O, grond! waarop in reine weelde, Ik aan baar dierbreu boezem speelde, O, aangebeden grond, neen ik vergeet u nooit Prins Frcderik en vrouw gaan naar Rusland met hol- lar.dscbe dueaten. De eerstelingen der gekwetste Sar- diniers zijn te Ivonstautmopel aangebragt, om te rcpaieteu. Van Ilall is bet grootkruis der eikenkroon toegezon den uit Luxemburg, door onze Majesteit. Naar men zegt, willen de Luxemburgers niets weten van de oude schuld aan Nederland, en tie Koning kan er niets aan doen, zoo dat van Hall er als deurwaarder op uit zal moeten. Tu de Krim zijn van de 23,01/0 Engelscben, 11,000 zieken, dus ongeveer «Je helft. Te Assen worden de weeskinderen gevoed, cn gekleed voor 13 centen daags. Een oud wijf te lloutcnissc heeft 3l)0 tienguldenstukken begraven in eene slaapmuts, en beril er 33 van gemist bij het opdelven. Jam nier il.rt al die goudvinken niet weggevlogen zijn. De telegraphist van '/cs voet is van Londen naar Rotterdam levensgroot over komen waaijeu, juist in tijcis om met zijne lieve L naar de bloemmarkt te gaan. Enfin, het is maar jatmncr dat hij zijn collega met het Li/ui te Londen heeft achter gelaten, anders zouden ze beiden te pronk hebben kunnen loopen. Engeland schijnt een gezond land te zijn, zeker ten gevolge van het goede Bier; want er zijn er die er «hoe langer hoe magerder worden. Te Oud dorp loopt thans Baaltje en Joost, ieder op een kwaad en goed been. Aldaar is Mietje geëngageerd met een deftigen ondermeester, klein van persoon. Ook de grootste neus aldaar heeft veel te rijden, veel Ie verdienen en weinig te ontvangen, De rlocter te Oud. laat thans zijn huis schoonmaken door de meid alleen; dit moet zeker bijzonder voordeelig zijnGriet van Jaap den bakker aldaar, is zeer verzot op haar toekomstig nieuw huis, jammer maar «lat het zoo veel geld zal kosten. Aldaar lust Sophie zoo gaarne babbelaars, dat zij zelf reeds een babbelaar is geworden. Een brouwersknecht uit Hulst heeft niet geweten, waar hij een anker jenever brengen moest, ofschoon zijne vrouw nooit jenever drinkt. Tientje te 's Heerenhoek is niet weinig in haar krul letjes, nu de afgedankte Secretaris de pinkster week bij haar doorgebragt heeft. Nu, die man kan viju vertrek maar moeijelijk nemen, want zijn bed is cr nog altijd gebleven. STEDELIJKE BER1GTEN. Door hoeren Burgemeester en Wethouders dezer stad is, gelet op art. 7 van de verordening op de heffing en invoi- dering van eenen hoofdelijken omslag in deze gemeente, ingevolge art. 2G4 der gemeentewet, ter kennis vau de ingezetenen gebragt dat het anuvullings-kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1833, in tie vergadering van 30 Mei jl. voorloopig vastgesteld, voor eeu ieder van af 9-23 Junij a. s. op de Secretarie ter lezing is nedergelcgd. Verder is er door genoemde hoeren bekend gemaaktdat er op Vrijdag den 13 dezer maand eene algerueene schou wing zal plaats hebbcu over al de bunitwegen en voetpaden iu deze gemeente, en worden al de wegpligligcu of ge landen mitsdien aangezocht, om, ieder, voor het zijne te zorgen, dat op den bepaalden dag, de wegen, voetpaden, slooten, heuleu en duikers, iu behoorlijken staat van onder houd bevonden worden, overeenkomstig de bepalingen van bet reglement op het beheer, onderhoud en de politic der buurtwegeu en voetpaden In deze provincie, goedgekeurd bij koninklijk besluit vau den 4 Augustus 1838. uo. 106. Ook is er Ier kennis der ingezetenen gebragt dat, er op zaturdag den 16 dezer maand, een omgang bugs de straten geschieden zal, otn zich te overtuigen of al de bepalingen van het policic-reglcmeut alom worden nage leefd, wonlende een iegelijk bij deze gewaarschuwd, om te zorgen dat tie straten, stoepen cu goten, elk voor en achter zijne woning of erf, behoorlijk schoongemaakt en gezui verd zijn, terwijl de beambten der polieie bepaaldelijk zijn belast o:n op de voortdurende reinheid van straten, stoepen en goten te letten en zonder oogluiking, wegens alle over tredingen of nalatigheid, proces-verbaal op te maken. Nog is door hecrcu Burgemeester en Wethouders aan de belanghebbenden medegedeeld dat drie kohieren voor de belasting op hel personeel, dienst 1833*/,., van deze ge meente, nis: eeu voor drie manuien tegt, uo. 6 een, voor negen maanden regt, uo. 7, en een voljnars, no. 8, op den 2 dezer maand door den heer Commissaris des Konings in deze provincie zijn executoir verklaard en gesteld zijn iu handen van den ontvanger der directe belastingen al hier, ten fine van invordering, eindelijk, dat ieder vrr- pligt is zijnen aanslag, op den bij de wel bepaalden voet, te voldoeu. ADVERTENTIES. 0 linden overleed, lol ouzo en onzer Kinderen diepe droefheid, onze zeer geliefde llochler en Behuwddochter LENA, in den jeugdigen ouderdom van ruim 17 jaren. Ruaaijbstkin, G. A. de KATER. 9 Junij 1855. C. ük KATER, geb. 1'aulussen. Tot algemeens Kennisgeving. De legen den 9 Junij 1859 gean nonceerde VERKOOP1NG van HOON- HUIZEN, leu verzoeke van de Erven VV. ou CLAUX-, zal plaals hebben op Zaturdag don 23 Junij 1S55, 's middags len 12 ure, voor de le veilen Gebouwen. De Nulatis Mr. C. van der LEK de CLEItCQ, Iu Zierikzee, zal, len verzoeke van C. STEVENS, op Donderdag den IV Junij 1833's middags om 12 urein liet te veilen gebouw zelve, publiek presenteren te ver- koopen staande en gelegen aan de Fontein, te Zierikzee Wijk C, N". 99, met eene 19 U V R cn E F daarnevens, sectie B, Nos. 1183 en 1203. In gemeld huis wordt de Tappers-Affaire sints verscheidene jaren met goed succes uitge oefend, er. heeft altoos een rtiirn burgerbestaan opgelet etc). Hetzelve bevat onder anderen eene onlangs nieuw gebouwde Kamer of Zaal zeer geschikt tol het geven van partijen, eri behoort ook bij die Affaire een fraai EËILJARD met Tocbchoorcn. De Notaris Mr. c. van der lek CLKUCQ zal. ten verzoeke van den heer J. STRICKAEKT, nan de Werf »de goede Intentie', oven buiten de stad Zierikzeeop Donderdag den Junij 1835, 's namiddags om 2 ure, pu bliek presenteren te verknopen: Lenige Hout waren, beslaande in Planken, Latten en Afbraak. np Donderdag den 14 Junij 1 855, des mitlihigs len* 12 ure, op den Fcheepsliinnierdijk, bui len de Noordhavenpoort dezer stad, vau eene aa 11 zi en 1 ij ke pa r I ij SCHEEP S -AF BR AH K beslaande in Kalken, Planken, Masten, Sprieten, Ka's, Brandhout, enz. 5=*^*»»» De Notaris Air. C. van der LEK dr gfvÜl? CLKRCQ zal, ten verzoeke van den Heer H. BEUKELAAR, np Woensdag den 27 Junij 1833, des morgens om 9 ure, aan deszell's Hofstede te Burgh, publiek presenteren te verknopen: A Paarden, van diversen ouJerdom, G Mclk- kocijen2 tweejarige Vaarzen, waarvan één Kalfdragende, 3 an<lcrhailjarigc Vaar zen, 3 Hokkclingen, 2 Loopvarkcns, 1 Karnhond met Blok en Ketting ,*eene partij Kippen; Klem-, Drieiiwg- en Boerenwa gens, Kap Cliais, l'erwctkar, verschillende Ploegen, Eggen, Kotblokken Slepers, ISakslcdcn en Waterbak; wijders eprie par tij Kooi, Kogge-, Tarwe- en CJerste-Stroo mitsgaders 2<tJW voeren Mest en rlOOO Elzen- en Willigen Mutsaards en cenige MEUBE- LA lit E GOEDE HEN. residerende le Brouwershaven, zal, len ver zoeke van L. van LOOZEN. krachtens Art. 1223 van bet Burgerlijk Welhoek onher roepelijk Gevolmagtigde van ANTHONIE LANDMAN, op Woensdag den 27 Junij 1855, des namiddags out 3 ure, iu de Herberg te Scharend] kc, Gemeente Eikerzee, publiek verkoopen slaande en gelegen in de Gemeente Eikerzeesectie B, noinmers 99 en 100, Ier iuhoudsgroolle van 14 roeden. De Notaris Air. C. van her LEK de CL.ERCQ residerende te Zierikzee, zal, ten verzoeke vair zijlen Heer Principaal, den Ei genaar van den ANNA-JACOBA-POLDEIt on der de Gemeente Bruinisse, Provincie Zeeland, gelegen, op Zaturdag den 30 Junij 1§ÖS, des voormiddags ten 10 ure, in voormelden Polder, publiek voor den tijd van 7 jaren verpachten: Ongeveer 30 bunders, ten jare 18V7 ingedijkte zijnde KLEIGRONDEN, van zeer goede hoe danigheid. Daarna overgaan tot openbaren verkoop van 73 bunders uitmuntend KOOLZAAD, 20 bunders dito VLAS, en 3 bunders 2- en 3-jarige MEEKRAP. Imnsschen zijn voorschreven Landen en Vruchten UIT DE HAND TE PACHTEN en TE liOOPENwaaromtrent aanwijzing en in lichtingen kunnen worden veikregen acht dagen vóór de veiling en verpachting hij den Hoofd- Opzigter A. 15UAA.V1 in voorzegden Polder. De Notaris Mr. J. J. ER- MERINSzal. len verzoeke van W. VOORBEIJTEL, Sz., c. s., in het laatst der maand Junij, op nader te bepalen dag, in het Veerhuis le Bruinisse, presenteren te ver knopen met 30 Bunders, 01 Roede, OS Ellen BOUW- en WEILAND, ge legen in de gemeente Brui nisse.aan den Langcnweg; alsmede drie I1UJZEN en ERVEN, staande op het dorp Bruinisse, alles bij plakbillellen biceder te omschrijven. Nadere informatiëu te bekomen ten kan tore van voornoemden Notaris. |met Inventaris, groot 24 Ton. Adres sbij den Uitgever dezes. Ilannoversehe KLAVER- en MAAI- JERS-ZEISSEN en SNIJMESSEN, als mede koperen BALANSEN, uit de Fabriek van den beer C. BECKER, te Arnhembij J. BROODMAN, op den Dam te Zierikzee. out met den eersten Mei 1S56 le worden aanvaard, liefst in een der dorpen van de pro vincie Zeehuid, "-scsss jattanacj tvjsdk. waai in de Affaire van HERBERG en LOGE MENT tot op lieden inet goed succes is uit geoefend en een burgerlijk bestaan beeft op- gelevetd, met overneming van eeu gedeelte der Meubelen, lot die Affaire behooreude. Relleeterenden gelieven de bepaling der Huurprijs en verdere loelicliliiigeu in franco brieven, onder de letters N. P., te adresseren aan bet Postkantoor te Middelhurnis. Versche MINERALE IBA TE REN, en nieuw gezuiverde ZEEGRAS le bekomen bij F. J. V. i.a BRAND, Apolliecar. Aan mijne Stad- en Landgenoolen' Daar de WIJNKOOPERS-AFFAIRE 'r van wijlen mijnen Vader, den lieer J. PICKE, vier-cn-dertig jaren lang binnen en buiten deze stad is uitgeoefend geworden en ik die thans geheel voor mijne rekening over genomen heb, zoo'hoop en vertrouw ik, dat ik alles zal aanwenden, om elk en eeu iegelijk len civielsle en spoedigste te zullen bedienen, ora mij met een gelijk vertrouwen van den waar- digeu ovet ledcne door u allen vereerd te zien. Tholenden 10 Junij 1855. UwEd, Dw. Dienaar, P. A. PICKÉ. Rij M. J. ARNOLD, Vleeschhouwer le Brouwershavenis te bekomen best RUND- cn HALFS F LEESCH en HA li BON A HE a 25 cent de 5 ons, alsmede beste stukken BEEF en GEHAKT voor 3o cent de 5 ons. Afdeeling: StllOlïVEX DITIVELANB. VERG ADERING op Vrijdag den 15 Junij e. k des voormiddags ten half twaalf ure, ten huize van F. van 't Hoff te Brouwershaven. Zierikzee, den 11 Junij 1855. Namens het Bestuur der Afd. t He Secretaris II. G. MULOCK HOUWER. Deze PILLEN, die sints vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als maagver. sterkend gebruikt worden, door hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zaclit laxerend zijn, zijn tegen 32'/, cents het Doosjemet be- rigt van liet gebruikverkrijgbaar door tusschen- komst vau de Heeren Middelburg, W. P, van deu Khmer. Oostburg, A. Lindeman. Tholen, Wed. v. RijsseleuZ, Vlissingen, M. van Oscli. Zevenbergen, P. Booue cq 'L Zierikzee, J. Bal, Cz. Axel, J. W. Verbeek Vrolijk. Bergeii-op-Zooin J. P. Ver- li ml en. Goes, J. A. Lc Cointre. Hnlst, J. Nederveen. Kruidingen, F. C. Baarens. Lamzwanrtle, J. vau Btaband. DC pilleil van Holloway bezitten eene verbazende kracht ter heistelling van eene algemeene verzwakking. Afschrift van een en brief vau Johannes Adiianus vau der Werf, te Saniarang, aan den Professor Holloway. «Mijn lieer I Sedert een aantal jaren leed ik aan eene trapsgewijs toenemende veizwakkingen was nabij oiu te bezwijken; ook verklaarden mijne genecsheeren dat er geciie hoop op herstel was; toen ik eindelijk besloot uwe pillen te be proeven, en na dezelve vijf weken gebruikt te hebben, begon miju toestand zeer te verbeteren, voorts na verloop vau twee maanden was ik geheel hersteld. (gel.) J. A. van der Wcif, Door het vermeerderd Debiet z'gn de op nieuw verminderde PRIJZEN du de volgende: DoosjesPillen vau ƒ0,80 ƒ1,83 ƒ3,00/6,75 /13.50 ƒ20,50 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,83 - 3,00 - 7,30 - 13,85- 20,05 Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen Lij den lieer B. van ASPERFN VERVENNE leGocs, J. STRAATMAN, Hoofd-depölhouder te 4s Hertogi bosch, alsmede te Londen, Strand 244, Holloway s Etablissementen te New-STork80 Maiden-Laiic. Bij den Boekhandelaar S. OCHTMAN Jle Zierikzeeis de Inleekening opengesteld op ecue met eene LOSSE SCHETS van «le mari tieme Vesting Cronstndteen en ander le St.-Petersburg zelve herzien, gewijzigd en verbe terd door den gepensioneerden Controleur van 's Rijks kadaster J. de ROSA, te 's Hoge, en waarvan de beschrijving en ettelijke statistieke toe lichtingen in de Fransche taal zijn gesteld. Prijs f 6. Bovengenoemde is uitsluitend en alleen voor de Provincie Zeeland met het debiet dezer kaart belast Die genegen zijn, het DRIJVEN in de Meestoof te Noordgouwe aan tc nemen, vervoegen zich op Dingsdag den 19 dezer, des avonds leu 6 ure, in de Herberg bij de Wed. M. van Wodwe aldaar. een bekwame WAGENMAKERS-KNECHT benoodigd, van de Protestanlsclie Godsdienst: adres in persoon of met franco brieven bij P. BRAAMSE, te Cats. TE ZlilUKZEF, TER DRUKKERIJ VAN P. dz LOOZE,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2