I KIN BOEKDRUKKERIJ KAART ST.-PETERSBURG, S c h i! tl e s' ij. Middelen van Vervoer. 3 Uit ij 185 5. De .Yolaris J. Hl. Hou vin Openbare Ver koop nig, partij Scheeps-Af braak Uit de band te koop, Daguerréotype Portretten. vraagt terstond Men een Wagenmakers-Knecht; 1 zelfmoord liet liarl van eiken meiisch, wiens 2iel nog eeniglinS gevoelig is voir liet lal des n,lasten. Doch oneindig meer wordt men geroerd, wanneer men ziel, dat mensclien onder liet masker der Godsdienst verscholen, Imn lielscli vergif meedo genloos uitspuwen op do ongelukkige achterge blevenen van hem, die de handen aan rich zelve sloeg. Welke godsdienst leert, dat de weduwe van een zelfmoordenaar geene weduwe, en haic kinderen geene weeten rijn 1 Neen, zij rijn dit dubbel, en hebben de grootste aanspraak op liet medelijden van hunne naluur- genooten, en toch vindt men in een Courier de la Mcuse, achter de vermelding eener rampzalige gebeurtenis, op den kouden toon, dit blaadje eigen, de redenen aangehaald, die lot deze wanhopige daad hebben geleidt, en zij zijn? »Oneenigheid in zijn huisgezin." W ie verfoeit niet de vrouw, die luren echtge noot zoodanig hel leven verbitleide, dat hem dit tot last wordt, en hem eindelijk doet besluiten tol een' Map waarvoor de menschheid gruwt? Wie zal deze vrouw beklagen, wanneer ze, mei haar talrijk kroost daarhenen kwijnt, en zich vruchteloos floor on vermoeiden arbeid tracht te voeden? »Zij heeft haar lot verdiend, zij kan geene aanspraak maken op ons medelijden, zoo spreken voorzeker mensclien welke noch de naam van mensch, noch veel mindei dien van Christenen Verdienen, Doch helaas, dit goiol is groot, en ziedaar de weg, die tot het doel van een Courier leidt. Die vrome man, kent geen eigen huisselijk leed, droomt slechts van onschuld en liefde, en in deze heerlijke geestvervoering, werpt hein zijne vmomheid 200 verre weg, dat hij in andere huvvelijkenslechts twisten tweedragt ja misschien ontrouw ontaart. Geloofwaardige personen verzekeren, dat andere redenen het slagtoffer tot dien oi»gclukl$igen stap aanleiding hebben gegeten, en wie gevoelt alsdan niet diep, dat eene dergelijke onwaarheid onver geeflijk is. Een arme weduwe met hare weezen dubbel rampzalig te maken, in plaats van hunne wonden te heelen, dal is voorzeker een toonbeeld van echte verdraaide Christelijke liefde, want de werken toch komen uit hel geloof voort. Dat hij zich betere, wenscht Een uwer bestendige lezers. Camper C.) Opmerking van den dag. Onder de wetenschappen, die bij ons nog weinig beoefend zijn, behoort voorzeker die d.r Staatshuis houdkunde. Men hoort dan ook dagelijks stellingen aanvoeren, ontleent aan vreemden bodem, om die hier voor waarheid le doen doorgaan, stellingen, die en op zich zelve den toets' van het gezond versland niet kunnen doorstaan, of in allen gevalle bij ons niet van toepassing moeten of mogen zijn. Men vergeet dat deze wetenschap is van practischen aard, en dat alzoo hetgeen elders goed kan zijn, daarom nog bij ons niet deugt. Rabener zegt: »wien de goede God een ambt geeft, dien geeft hij ook het versland er toe." Dit moge nu in den regel waar zijn, maar dat men lid van de Tweede Kamer kan wezen, en daarom nog geen Staatshuishoud kundige is, dit is niet minder waar. Hut zijn regels die het gezond menschen-versUnd aangeeft, dat men niet ligtoaardig eene belasting moet af schaffen, wanneer er eene andere in de plaats moet komendat die belastingendie zooveel mogelijk al gemeen worden gedragen en ongemerkt -betaald, de beste zijnr en dat door hoe meer handen het geld gaat, het zooveel te tneer nut doet. En wat heeft men nu bij ons gedaan? men heeft den accijns op liet geslagt afgeschaft, opdat zooals het heet, de mindere man spek en vleesch zou hebben, maar wie is er door bevoordeeld? niet de consument, maar de procudent, die voor zich zeiven goedkooper eet, en zijn duur vee nog duurder verkoopt. De mindere man heeft nu, even min als vroeger, spek en Yloesch. Neem nu ook den accijns op het gemaal weg* Het zal de vraag zijn, of de broodjes er wel zwaarder om zullen worden. Indien het met de afschafling gedaan was, dan was het goed en wel. Maar neen, voor die beide afgeschafte belastingen moeten andere in de plaats komen. Deze moeten de ineer gegoeden drukken. Iedere nieuwe belasting brengt hare nioeijelijklieid mede en baart ontevredenheid. Druk nu de meer ge goeden, dit werkt altijd nadeelig terug op de mindere standen. Wanneer de meerdere zich moet bekrimpen om den druk der belasting, dan laat hij minder werken, en bepaalt zich alleen bij het noodzakelijke; als men geen geld heelt, kan men geen brood koopen, onverschillig of het al of niet, met den accijns is belast, cn het gemis van een dag werkens, weegt niet op legen de wegneming eener belas ting, die ongemerkt betaald wordt, maar onze hoeren in den Haag weten hel beter uit te boeken. IlTaSgSlTDaiTS STÏJgSglT. Middel om rijk te worden. De ondergeteekenden geven daartoe drie zeer eenvoudige middelen op, zij zeggen: 1 i. Liat eerlijkheid cn nijverheid uwe bestendige I gezellinnen zijn; 2). geef een stuiver minder uit dan uwe inkomsten of zuivere inkomsten winst t bedragen; en 3j. breng liet overschietende in de Spaarkas le Oudenhoorn. Dus dv>ende zeggen zij; zal uwe vasthoudende beurs schielijk beginnen aan te groeijen en nooit weder van ledige buikpijn schreeuwen, uwe sc.huld- eischers zullen u niet lastig «allen, geen gebrek zal u kwellen, geen honger u doen \ergian, geene naaktheid u koude doen lijden, alles wat om u is zal u helder toeschijnen, en het geuuegen zal in eiken hoek van uw hart ontstaan, .1 K. M. Oudenhoorn, j. K. T. 29 Mei 1833. I\ V. IJ. L. de U. Ut 00 mbc ct*i05 aist 1*3 TUSSCHEN Voor eenige dagen in eene groote plaats zijnde, zag ik de schuitcis x oceren, gecommandeerd door een kolonel, gezeten op een schimmel* Die hoofd- officier was zoo beschonken, dal men elk ougenldik dacht, dat hij er af zoude tuimelen; en ja wel huilen de poort gekomen zijnde, rolde mijnheer van zijn schimmel en zakte in elkander, of hij duur een 48ponder was getroffen. Dan, dil daar gelalen, hot is een hoofd-officier, en die mogen wel dronken zijn, maar geen schutter. Doch liet mooiste was, dat het ex-rceren gestaakt werd en de schutters terug moesten komen op eenen anderen dag. Zie, dil is misbruik maken van de wel, zoo als dit te Zierikz.ee zoo lang gedaan is geworden. Een schutter, die de noodige bekwaamheid bezit, moet vrijgesteld worden van alle oefeningen, uitgezonderd om twee o( drie maal per jaar eenb w a pen schou wing bij to wonen. Die dus nu liever des zondags zijne viijheid heeft, dan schuttertje speelt, die blij vu gerust le huis, wandelen of wat hij ver kiest, daartoe geeft de wel op de schuileiijen hem de vrijheid, en om ieder daarvan le overtuigen die leze mei aandacht de hier volgende twee aitikelen, zijnde art. 42 en 43 dier wet. Zij luiden: Art. 42. De schutterijen zullen jaarlijks, van den Isten April lot den Isten October, op gezette dagen in het schieten naar de schijf worden geoefend, bij welke gelegenheid levens eene verdere oefening zat plaats hebben, zoo veel zulks voor de gewone dienst onontbeerlijk is le achten. Die oefeningen zullen telkens, in tijd van vrede hoogstens twee uren mogen duren en altijd een half uur voor zou tie—ondergong moeten zijn afge- loopeuzij zullen niet spoediger op elkander mogen volgen, dan van 14 lol 14 dagen, en bij voorkeur des zondags., zoo veel mogelijk na het afloopen van alle godsdienst-oefeningen, plaats hebben, doch in geen geval voor des middags ten vijf uie aanvangen. De schutter, die de noodige bekwaamheid bezit of heeft verkregen, zal dadelijk van het bijwonen dezer oefening worden vrijgesteld. Art. 43. Er zullen jaarlijks twee of diia.wapenschouwingen in de gemeente plaats hebben, op welke ook de zoodanigen zullen verschijnen, die, overeenkomstig het slot van het voorgaande artikel, van alle verdere wapenoefeningen zijn' verschoond. Allen, die bij deze revue bevonden worden, de onontbeerlijke bekwaamheid niet te bezitten voor de dageüjksche dienst, zullen door den schutters raad kunnen worden verwezen, urn de exercitiën weder te moeten bijwonen. Vertrek der Beurtschepen. Zalurtljg 9 Junij 1855 Nd ar Gouda, Haarlem en Amsterdam, 's morg. V ure. ïl Dagen cn uren van veil rek in de maand Van Zicnkzec Van Zond. Maand. Woensd. Dond. 10'smorg. O» 11 7> 10» 13 'sinidd.12 14 'snam. 12 Vrijd. 13 i Zond. 17 sniorg. 2 30 Maand. 18 3 30 Woensd.20 3 30 V Dond. 21 4 30 J> Vrijd. 22 0 Zond. 24 j) 0 30 Maand. 23 8 Woensd. 27 10» Dond. 28 11 Vrijd. 29 'sniidd.12 Zalurd. Maand. Dingsd. Dond. Vrijd. Zaturd. Zond. Dingsd. Woensd Dond. Zaturd. Zond. Dingsd. Dond. Vrijd. Zalurd. Saofferdam 9 'snam. 12 30 11 'sniorg. 2 30 12 14 13 10 17 19 20 21 23 4 4 o 0 9 8 10» 13 11 10» 24 'snam. 1» 26 12» 30 28'sniorg. 3» 29 4 30 5 MIDDELBURG, ZIERIKZEE EN THOLEN, benevens VAN MIUDKLBÜRG OP ANTWERPEN EN DU TUSSCHEN LIGGENDE PLAATSEN Wolg» Isaartsiiyii; Cortgcne, CatsscSie Vcea Gocsscïne Sas, Gorishock cn ¥ersekcndam. J U N IJ 1 S 5 5. uan jMDbdburg: turn ïljolcn: Vrijd 8 'sni'jrg. 5 u. m Zalurd. 9'smorg. 3u m. Maand, tl 7 u. 30 in Dingsd. 12 7 u. 30 m. Uit» iltiiibelburij: Dan 2lntu>cqjcii Woensd. 13 's ruorg. 9 u m. JDouderd.14 'sroorg. 9 u m. l^wnjcrUjlu (^tcrilijce. GEBOREN: 31 Mei. Een zoon van B. v. cl. Yaale eu A. de Vos. 2 Junij. Eene dochter van IVl. F. van den Thoom en 3. M, Cats. g e b u w d C Junij. I). de Giaaf en J. Bodbijl. overleden: 30 Mei. Al. Ilendrikse, oud 9 dagen, dochter. K. Yersepul, oud 30 jaren echtgenoot, van L. Eijke. 31 dito* D. Waliast, oud 34 jaren, echtgenoot van S. Sm a lil eer. 4 Junij. C. van Camp, oud 80 jaren, weduwe van G. Hoefnagels. CS®: ADVKItTENTlËN. zal, op Dingsdag den 12 Junij 1855, 's namiddags len 4 ure, in de Herberg, bewoond bij D. van den Berg, te Bruinisseten verzoeke van de Weduwe en beneficiaire Erfgenamen van JOH." M.s BAL publiek en aan de meest biedenden pre senteren te verk-oopen eenige MEFBELAIRE GOEDEREN en daarna een tVUOAHl lS niet annex SCaïïJlHk'PJ35, EUSF en Gevolgen, staande cn gelegen onder Bruinisse, aan den 0,>rid bij den Lantaarnpaal bij Zijp, kadaster sectie C, No. 471. De Notaris 1). Q. de JONGE van dek HALEN zal, ten verzoeke zijner Principa len publiek presenteren te verkoopen Op Vrijdag den 33 Junij 1SS5des voor- middags ten 10 ure, in de Herberg van W. Speelman te Burghten verzoeke van den Heer K. Fokker en Mede-Eigenaren: bestaande in extra net en goed onderhouden Woningen, Schuur en verderen timmer, met 37 bunders 71 roeden 90 ellen ERF TUIN ESOOMGAAR» BOUW- en WEILAND en RGSCBI benevens een Woonhuis op liet dorp Burghalles staande en gelegen in de Ge meenten HaamstedeBurgh en Renesse. Bieeder bij biljetten omschreven. cp Donderdag den *7 Junij 1855, des middags len 12 ure, op den Suheepstimmerdijk, builen de Nourdliavenpoort dezer stad, van eene aanzienlijke beslaande in Balken, EBJanken, Masten, Sjn-ieten, Ra's, enz. T¥~koöp^ beste driejarige taaigroene flïIEUIEflï, bij J. GAST, Wz. le Duivendijke. eene welbeklantle B R O D R A li Si E R IJ en KRUIDENIERS-AFFAIRE, welke sedert jaren nog een goed burgerbestaan heelt opgeleverd. Nadere informatici te bekomen lij den Eigenaar J. van der WERFF, te Zon- ncmaire. Brieven franco. -"c-c. De Directie der ZIE- ,,J) IUKZKESCBE STOOM BOOT-ONDERNEMING maakt bekend, dat, ten gevolge van eenige tedoene veranderingen de Boot op aanslaande Donderdag en Vrijdag builen de vaart is gestclsi en de hervatting «Ier dienst up Zaturdag den 9 dezerdes namiddags ten 12 ure 30 min. van Rotterdam zal plaats hebben. New-York, den 2 Mei 1855. Wij ondergeteekenden, passagiers van het schip Gamel:, hoogst voldaan over de behandeling door het kantoor der beuren VINESBEItü Co. ge- durende onze reis van Botterdam naar Liverpool en verder naar New-York, bevelen gezegd kantoor gunstig onzen navolgers aan; ook bunnen agent P. VERTREGT, kunnen wij tot sluiting van con tracten receomnionderen en men kan zich gerust aan zijne leiding vertrouwen. Passagiers uit Zuid-Beveland, A. van 't LEVEN, I M. DEK, I van J. VVELLEMAM, j Krabbendijke, P. A. GBAS, De ondergeteekende, eene GEHEEL NIEUWE opgerigt hebbende, neemt de vrijheid zich in de gunst zijner geachte Stad- en Landgenooten aan te hevelen tol hel leveren van alle DRUK WERK, als Huwelijks- en Visite Kaar tjes Rekeningen Trouw- en Rouw- Krievcn en al wat verder in het vak te pas komt. Van eene ruime sorteiing Letters der nieuwste soorlen voorzien zijnde, vermeent hij, met het netste Werk. zoowel als met de billijkste prijzen te kunnen concurreren. Zierikzee, C. E. CHIVAT. 30 Mei 1855. Bij denzelven kan een iiksohe JONGEN geplaatst worden. Désiré BERNARD onlangs van Parijs geretourneerd, zal alhier eenige dagen ver hieven, Ier vervaardiging van bovengenoemde Por tretten, Groepen, Afnemingen van Schilderijen, enz., volgens de laatste Méthode en civielste prijzen, hij ieder aan huis werkzaam zonder verhooging van prijs. Geene Platen worden afgeleverd dan die vol komen naar genoegen zijn. Tc ontbieden bij Mej. de Wed. J. Swarts. De pillen en zalf van Holloway zijn een uitmuntend middel ter genezing van verzweringen aan de armen. S..... II..,, te Goes woonachtig, had vijftieu jaren lang zweren aan de armen, welke door den aard zijner bezigheden, zoo zeer verergerden, dat hij len laatste genoodzaakt was, zijn bedrijf te laten varen. Ilij beproefde velerlei middelen ter genezing doch vond geen baat. Eidelijk nam hij, nu diie maanden geleden, op aanraden zijner vrienden, zijne toevlugt tot de zalf en pillen van Holloway. waardoor hij in twee maanden lijds geheel werd genezenzoodat bijna geene teekenen der kwaal op zijne armen meer le zien zijn. Door het vermeerderd Debiet zijn de op nieuw verminderde PRIJZEN nu de volgende: DoosjesPillen van /"0,80 ƒ1,83 ƒ3,09 ƒ6,75 /13.5O/-20,50 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,83 - 3,00 - 7,50 - 13,83- 20,95 Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den lieer J. P. VEllLI^DFN te Bcrgen-op Zoom J.STKAATMAN, Hoofd-depólhouder te csHertogen- bosch, alsmede te Londen. Strand 244. Hollotvay's Etablissementen te Neiv-FörJc80 Maiden-Laiic, bij gelegenheid der KERMIS, op Ziturdag cn Maandag avond den 9Jen en llden Junij. Eoliéo f 1,50 met genot van een flescli wijn. Brouwershaven, den 5 Junij 1855. F. van 't HOF. Bij den Rjekliandelaar S. OCHTMAN Jz., te Zierikzee, is de Inteekening opengesteld op eene van mei eene LOSSE SCHETS van de mari tieme Vesting Cronstadteen en ander te St.-Petersburg zelve herzien, gewijzigd en verhe lend door den gepensioneeiden Cmtroleiir van 's Rijks kadaster J. de ItOSA te 's Huge en waarvan de beschrijving en ettelijke statistieke toe lichtingen in de Fransche taal zijn gesteld. Frijs f Cv. Bovengenoemde is uitsluitend en alleen voor de Provincie Zeeland met het debiet dezer kaart belast. adres in persoon of met franco brieven aan J. EVERWIJN. te Zonnemaire. TE ZIERIKZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. de LOOZE,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2