ZlERIKZËËSCHE NIEUWSBODE No. 1175. 1 le Jaarg. Donderdag, 7 Juni 1855. Nieuwstijdingen. Verscheidenheden. MEN ABONNEERT ZICH; lu Nederland, bij den Uilgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren, hl Noord-Amerika, bij J. QUINTUS, le Sheboygan. ABONNEMENTS-PRIJS i VOOR BEIDE UITGAVEN Voor 3 maandenjT 1,30. Franco per post in Nederland- 1,30. Voor Noord-Amerika, Franco New-York. Dollar - 1,10. VERSCHIJNT Op Diugsdag en Donderdag. ADVERT ENTIEN 10 Cents voor eiken regel. Zegelregl voor iedere plaatsing, 33 cents. De inzending der Advertenliëu kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voorrniddags 10 ure. BUREAU: Zier ik zee Iloek van de Schuilhaven, Letter B, No. 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco. Londen2 Junij. De sloomsluep Geyser is gisteren met 8 prijsgemaakte schepen te Puitsmoutlt aangekomen. Admiraal Dundonald geeft heden in een open schiijven le kennen, dit hij met het oog op En- gelands belangen, zich tol nu toe onthouden heeft, zijne vernielingsplannen openbaar te maken. Hij waarschuwt onderlusschen de regering, welke zijne plannen niet behoorlijk laat onderzoeken, voor bet onvermijdelijke verval der Britsche zcemagt. »Elk nienseh", zoo sclnijft de grijze admiraal, «houdt elk mensch voor sterfelijk, behalve zich zeiven. Zoo gaat het ook met de volkeren. Ik heb 33 Spaansche linieschepen onder zeil gezien, waarvan 7 driedekkers, alle prachtige, goed bemande sche pen, en thans zijn de vloten, matrozen, koloniën en het gewigt van Spanje vervlogen. Zekerlijk vertrouwden de Spanjaarden toenmaals zoo sterk op het eeuwigdurende hunner magt, dachten zoo ongeloovig over de gevolgen van gebrek aan energie on andere eigenschappen, als wij heden ten dage schijnen te denken." Uit dezen brief is evenmin als uit de vorige duidelijk, of de regering zijn plan afwijst, omdat het haar oi.uitvoerbaar schijnt, of omdat het te veel bloed zoude kosten. Lord Dundonald beweert, dal men de garnizoenen van Kroonstadt, enz. zoude kunnen laten aftrekken aleer men tot het vernielingsweik overgaat, doch dit is een ongerijmd denkbeeld. De Russen zullen inimeis Kroonstad! niet in den steek laten op de Idoote verzekering van Engeland, dat de vesting ten ondergang gedoemd is. Londen, 3 Junij. Alhier is eene dé, dolle ont vangen van lord Raglan van gisteren, waarin ge- nieldt wordl, dal een bombardement van Genitsch, op de Westelijke kusl van de Zee van AzofT vol komen gelukt is. Eene déj èehe van sir Edmund Lyons, gedag- teekend Kertch den 31sten Mei, meldt dienaangaande, dat de Russen door de mariniers en de bemanning der geallieerde eskaders uit Genitsch verjaagd zijn, na alvorens de graanmagazijiien en de schepen, die voor de approviandering van het Russische leger dienden, vernield te hebben. De geallieerden hadden slechts, een gekwetste. Het gehcele verlies der Russen in de Zee van AzolT bestaat uit 4 oorlogsstoombooten en 240 vaartuigen, die dienden om Sebastopul vari levens- miJdeleu als anderzins te voorzien, Zierikzee 6 Junij. Wij hebben voor ons een exemplaar eener kaart in twee bladen, gelilho- grafheërd op zwaar teekenpapier van het grootste lormaat, voorstellende, de platte grond van St. Pe tersburg, niet een aanbinding van hel vaarwater, van en naar Kroonstadt. Dit werk, is kort geleden, in Rusland gemaakt, door onzen landgenoot, den oud-Controleur van 's Rijks kadaster in Zeeland, den Heer J. de Rosa; en waarop primitief door Z. M. den Koning, Prinsen van den bloede, het Ministerie, onderscheidene Generaals, binnen en buiteulandsche handelshuizen en een aantal nolablen is ingeteekend. De Boekhandelaar S. Ochtman, Jz., te Zierikzee, zal zich onledig houden met het debiet dezer kaarl, voor de Provincie Zeeland tegen eene som van f6, per exemplaar, met en benevens de explicatie op dezelve, in de Fransche taal gesteld. (zie Advertentie.) Op een kortelings in de stad Hannover ge houden verkooping van oudheden en rariteiten werden onder anderen ook verkocht, de portefeuille van keizer Napoleon I on een groote linnen zakdoek, gemerkt met eene gekroonde N. Beide voorwerpen afünmstig uit den, na den slag bij Waterloo door de Pruissen buit gemaakten wagen van den keizer, bragten aanzienlijke sommen op. Uit Belgie hebben dit jaar reeds twee ver zendingen van hooi naar de Kritn plaats gehad de Nederlandsche landbouw wordl hierop opmerk zaam gemaakt. In 1834 zijn te Nevv-York aangekomen 313,747 landverhuizers (28,802 meer dan het vorige jaar). De maand Mei liragt liet grootste maondelijksche getal aan 60,079, Febr. het kleinste, 5601. In particuliere brieven uit het Engelsche le gerkamp voor Sebastopol van 19 Mei, door de voornaamste Londensche dagbladen medegedeeld, leest men onder anderen het volgende: «Het schijnt dat wij in de eerstvolgende maanden geen droppel water van boven te wachten hebben voor onze putten en walerloopen; de vrees voor eene schaarsch- lieiddie voor mensch en beest nog drukkender is dan schaarschheid aan voedsel, schijnt meer en meer gegrond, daar de zonnestralen het liooge vlak, waarop wij gelegerd zijn, met eiken dag feller blakeren. Men kan ligt nagaan boe veel water noodig is voor een leger van 180,000 man met zijn talloozen nasleep van zoetelaars, koop lieden, Irekvee, enz.; en deze behoefte wordt te grooler, naar mate de voorraad water door de hitte vermindert. «Wij kunnen ons nu een denkbeeld'vormen van een zomer in de Ivrim. Gisteren, 18 Mei, was de heetste dag dien wij nog gehad hebben, en hij heeft ons de algemeene overtuiging aangebragl, dat de hitte hier volstrekt onuitstaanbaar zal zijn, indien zij van nu tot de hondsdagen nog gestadig sterker wordt. Wij kunnen ons nu eenigermale voorstel len, wat een zomervcldlugt in het binnenste der Krim zijn zou, wanneer zulk een zonnegloed er twee maanden lang de waterwellen opgedroogd, de grasvlakten verschroeid, den bodem vaneenge- splelen heeft. Uit een huishoudboek v.in de abdij Heister- bacil, bij het Zevengebergte, heeft men vóór eenige jaren, de volgende prijzen opgeteekend, die voor verschillende levensmiddelen, ten ja re 1454, door de abdij betaald waren als voor een vette os /3'/s, voor 25 schapen f8, vooreen vaikcn f 1, voor 40 dozijn eijeren een kwart gullen, voor 13 pond boter een lulvcn gulden. Min moet hierbij wel opmerken, dat genoemd jaar een hongerjaar was, en de prijzen om de buitengewone duurte, bijzonder vernield waren. Ook was er nog bijge voegd, dat de abdij een bode, om ondersteuning te vragen, naar Keulen gezonden had, en deze, voor vertering en tweemaal overvaren van den Rijn, drie penningen ontvangen had. Zie Lulofs reis naar lijden-Baden, bl 83. 1 i de verhande lingen van Teijlers tweede gen. st. 19, bl. 8 volg. vindt men, onder anderen, de volgende voorbeelden van geldschaarschle, die er ook vroeger in ons vaderland geheerscht heeft. In het midden der zestiende eeuw, kostte in Groningerland, eene goede maaltijd, terwijl er bovendien voor een kan aller best bier een halven stuiver moest betaald worden. Schepenen van Amsterdam genoten, voor presen tiegeld, niet meer dan drie stuivers, lu het jaar 1556 ontving de regering van Hoorn, voor com- paritiegeld, eerst een halven stuiver, daarna een braspenning. Bij de vergroeiing van laatstgenoemde stad, werd aan eiken arbeider toegelegd een halven stuiver daags. Aan een deurwaarder te Utrecht werden in hel jaar 1538 uitbetaald zes gulden, ieder jaar, en niets meer. Een vat Atnersfoorlsch bier, en wel van het beste, kostte op het einde der vijftiende eeuw, slechts twaalf stuivers. Volgens eene Amsterdamsche keur van dienzelfden tijd, naogt een roggebrood van twaalf pond niet meer gelden dan één stuiver. In het midden der zes tiende eeuw kocht men voor ééo stuiver twee-cn- dertig eijeren, voor het maalloon van een zak kourn gaf men een oortje. gemeixgoe beiugten. Naar men zegt, zullen de Lcidsche studenten met de maskerade ook vertoonen: de vlugt van prins Willem de Vijfde met een visschers-pink, en de jeugdige Pi ins van Oranje aan 'l roer, ge kleed in een visscherspak. De regering is Ihans op den inval gekomen, om de kleine ambtenaren opslag le geven, maar om de werkmenschen wordt niet gedacht. Verzonden uil Lyon naar de Krim, weer 80,000 paar schoenen. In Duitsch- land wordt de landverhuizing zoo algemeen, dat zelfs inenschen van 90 jaren hun geboortegrond verlaten. Eeri kerkmeester te Q. zegtdat geld de ziel van de negotie is, en hij zou er zijne ziel voor verkoopen ook. De wagenmaker Janssen aan de Boschpoort te Breda, bouwt een nieuw huis voor Mejufvrouw Suits, en baronnen zouden tot sieraad verstrekken voor zijne dochters. De dochters van eene weduwe le Dordt, móesten zich zoo groot niet uitlaten en vertoonen, of zij moesten eerst de schulden betalen voor haar broeder den kleermaker. Dit niet doende, zal men er nader op terug komen. Te Axel heeft met de Pinksteren een Sruijne Meeuw zoo schrik kelijk boos geweest, om dat bij bang was, dat een JVolf zeker mensch nog bijten zal. Kootje van den drouger te Ellewoutsdijk, heeft met de Pink steren aan den draai geweest met zijne heldere huisvrouw. Ook heeft de weduwe uit de Vriendschap te 's Heerenh >ek met de Pinksteren zoo prettig geweest, dat zij nog jong schijnt te worden op nieuw. Te Tholen wordt Necltje de babbelaarster aangeraden, zoo veel niet meer te babbelen, daar zij bedenken moest, dat het bijna kermis is. Benoemd te Colijnsplaat, een ma kelaar in menschen. Die bang zijn om een hlaauwe scheen te loopen, vervoege zich maar bij hem. Te Iierkwerve liep met Pinksteren: De Briepsche Leen, Een blaauwe scheen. ffie tegenwoordige Oorlog. De Grieksche historieschrijver Thucidides zegt, hij de schildering van de rampen, waardoor de Peloponesische Oorlog Oud-Griekenland schier aan den rand des verderls hragt, «dat de Dorische (Pe loponesische) oorlog kwam en met dezen hongersnoodI" II lewel de tegenwoordige oorlog in Europa ons Nederland wel nog niet derwijze leisterl als de Peloponesische, weleer Oud-Gr iekenland, zoo is het nogtans onbetwistbaar waar, dat die heillooze oor logstoestand waarin Europa verkeert, ook hieraan handel en industrie groote schade toebrengten dat die staat van zaken, zoo deze nog langer moet voortduren, vaor Nederland de schromelijkste ge volgen zal hebben, daar alles wal stagnatie of stremming in den algemcenen omloop, dat is in liet vrije handelsverkeer, veroorzaakt, niet dan hoogst narteelig op hel geheel moet terug werken. Het brood is hier schreeuwend duur, omdat er uit Rusland niet genoeg wordt aangevoerd, lerwijl hel graan daar in de pakhuizen of schuren ligt te bederven! Olie, kaarsen, zeep, alles is hoog in prijs, alweder omdat er uit Rusland niels komen kan. Wel wordt er uit Noord-Amerika aangevoerd doch niet genoeg om de prijzen te doen dalen, en zelfs al werd er genoeg aangevoerd, dan nog maakt de vracht die artikelen duurder, dan wanneer zij uil Rusland werden verzonden. Ook hel tirn- mirhout is in prijs geslegen, omdat er geen toevoer van Rigasche- en Nervabalken en masten is, zoodat hot weinige, dat hier aanwezig is, slechls voor zwaar geld en dan nog met moeile te krijgen is. Wel is het waar, dat dit voor hen, die van al de genoemde artikelen nog eenigermale voorzien zijn, als voordeelig te achten is, doch de massa hjdt schade, terwijl een enkel persoon zicli verrijkt. Let men op den gang des oor logs, dan ziet men al spoedig, dal er, de Hemel weet hoeveel lijd er nog verloopen kan, voor en aleer Europa uit deze valsche stelling kan geraken, want de Weener Conferentie is, als alle Conferenliën, niet kokinje of gutta percha te vergelijken: zij rekken tot in liet oneindige; de eene hinderpaal stapelt zich op j den anderen, en de oorlogvoerende parlijer. kwetsen elkander, zonder dat een d.iodclijke wond een der beide strijders builen gevecht stelt. Gaande weg wordt de Rus sterker en meer bedreven in den oorlog, zoodat hij zijne bespringers nog jaren lang kan bezig houden, terwijl Frankrijk en Engeland ziclr in manschappen en geld uitputten... en toch voor niets! Gesteld al, zij dwongen den Rus tot consessien, waarin hij niet bewilligen zal, dan nadat bij alles op het spel gezet heeft, wat baal het dan nog? Heeft men niet aan Frankrijk het voor beeld, dat er sleehls een 15 ol 20 jaren noodig zijn, oin al de geledene verliezen te herstellen? Na verloop van eenige jaren verbreekt Rusland toch de boeijen, waarmede men het tracht te kluisteren, en begint even als Frankrijk van voren af aan! Vroeger slechts gewoon tegen Asiatische volks-slammen of legen den Turk le vechten levert hem de tegenwoordige oorlng met twee Europesche mogendheden een schat van ondervinding, dien hij zich later ten unite zal maken, zoodra de kans slechts verkeert. Rusland kent thans de sterkte van Engeland en Frankrijk... maar het heeft tevens zijne eigene magt loeren kennen! Ook de overige Staten van Europa hebben beide partijen zien vechten en maken natuurlijk eene vergelijking barer onder linge sterkte Wat, indien Oostenrijk en Pruissen, ziende, welk een schat van hulpmiddelen Rusland bezil en hoe manmoedig het de geduchlste inspanningen van Frankrijk en Engeland met glans weerstaat, wat, zeggen wij, indien juist door dien strijd de eer er. het aanzien van Rusland eens in hun oog derwijze verhoogd word, dat zij aan een bondgenoot-chap met Rusland de voorkeur gaven hoven eene ver— ceniging met Engeland en Frankrijk, wat zouden dan beide laatste mogendheden hij dezen strijd ge wonnen hebben? niets! En tocli is dit alles niet slechts mogelijk maar zelfs waarschijnlijk, want indien hel eene waarheid ware, dat men inderdaad van Rusland eene inbreuk op het Europcesche staten- stelsel te duchten had. zou het dari wel denkelijk zijn dal Pruisen en Oostenrijk zich geheel onver schillig buiten don strijd zouden bonden?! Dit is niet duidelijk. Neen! Pmiscn zoowel als Oostenrijk, ja zelfs al de overige staten van Europa, zouden zich als één man legen deze Moscovilische indrin- golijkheid of pogingen tol rnagtsvergrooting verzetten. En loclr ziet men O istenrijk zich uilpullen en af matten in het verzinnen van middelen om den vrede te herstellen; toch ziet men Pi llissen ongeneigd- om zich tegen Rusland te verklaren! Is dit niet genoeg, om le bewijzen, dar zij de zienswijze, de staat kunde van Engeland en Frankrijk niet doelen, niet goedkeuren? Sprekender bewijs is er wel niet noodig. Koeren wij na deze uitwijding lot onze', dal is tol Neerlands belangen, terug. To winnen heeft Neèrland bij dezen oorlog niels: te verliezen veel. De handelaar durft niets be ginnen en houdt zijne kapilalen liev er t' huis, in afwichting der dingen die gebeuren kunnen. Dit stremt natuurlijk den handel en al de bronnen van welvaart, die daaruit vo .rtvloeijen, waardoor, zoo er niet door eene krachtige bemiddeling een einde aangemaakt wordl, zoo al geen volslagen hongersnood dan toch zeer dure tijden voor ons ophanden zijn. Eene andere ramp dreigt ons welligt ook nog gezamentlijk met geheel Europa: de Cholera I 11 Of is hel z .o geheel ongegrond te veronderstellen dal, bij het naderende warme weder, de in de Krim aanwezige smelst. ITui, door gebrek en het niet zorgvuldig begraven van zooveel rollende lijken ontstaan, aan de gevreesde Cholera ruimschoots voedsel zal gegeven worden, zoodat deze door de veelvuldige aanraking met personen, die van dat groote kerkhof met de dood in den boezem naar hunne betrekkingen terug keeren, over geheel Europa verbreid zal worden orn ook hier lallooze offers ten grave te slepen?! Ziedaar wal ons die heillooze oorlog ook nog berokkenen kan! Maastricht, Mei 1855. Mijnheer de Redacteur I Hoe onaangenaam treft de gedachte aan een

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1