Lees hier! IITgS20ITDSlT.-s' Open bare Vcrkooping. STRANDGOEDEREN, Openbare Verkooping, partij Scheeps-Afbraak O pe n ba re Ve rkoopi o g, Een Woonhuis en Erve, Drie Woonhuizen en Erven, De Notaris J. M. Bouvin TE KOOP, Uit de hand le koop, 86 roedenen 20 ellen Bosch, TE KOOP: een Woonhuis en Gevolgen, Daguerréotype Portretten. Da-gueréolhype Portretten, I) usseldorpsche Mostaard Onderïinge Verzekering VELDVRUCHTEN' ik i I Terstond een Dienstmeisje, beproefd, de onbezette plaatsen in de kerk te ver koopen, dóch er kwamen geene koopers, zelfs wilde niemand die hebben om niet. Met» molenaar te Q. heeft zich bekeerd, en is nu commie* geworden. Willem 111 denkt dus even als Napoleon 1 dacht, die zc-ide: »met schelmen, moet men schelmen vangen," en hij benoemde een vermaarde schelm tot commissaris tan policie te Parijs. Te Mid delburg hoeft een \oder half dol geweest over het verlies van zijne dochter, en \ijf dagen na hare begrafenis ging liijjgaai schieten, en was de gekste van allen. Hij zegt dan ook naar waarheid: Met doode varkens kan men leven, maar met geen doode inenschen. Wanneer wij een blik werpen in de toekomsl, dan is liet alles even duister wat rnen ziet. De oorlog in het Oosten is thans in volle werking, en er wordt niets ontzien om inenschen en geld op te i ITeren oin meester Ie worden van den groothandel der wereld. Zoo hebben de Russen weder GG0,000 mud graan verbrand, om het niet in handen te doen vallen van hunne vijanden, en in het westen van Europa is da&raan cene groote behoefte. Ooilog is dus wel de oorzaak van het dempen der bronnen van velks-geluk. En toch is het denkbeeld van een' eeuwigen vrede cene hersenschim. Door alle eeuwen heen hebben de vorsten wel gestreefd om hunne grootheid en magt uit Ie bieidon, maar zij vernietigden veeltijds hun eigen rijk. maakten hun volk arm en dikwijls hun geslacht bannelingen. Dit alles in overweging genomen, is er niets anders te voorzien, dan dure tijden bij weinige verdiensten. In geheel Schouwen en Duivelend beloofd de graanoogst naauwelijks do helft van een gewonen oogst, en dit zal in geheel Neder land wel zoo zijn. En niettegenstaande al die vooruitzigten op dure lijden wordt er in de Tweede Kamer geen haast gemaakt om den accijns op het gemaal af te schaffen en het jaar is reeds bijna half voorbij gegaan met praatjes over liet al of niet opheffen van dien loudzwaren last van de schouders der werkende volksklasse. Om ecliler den werkman bij de heerschende duurte te hulp Ie komen, ijvert men om het gebruik van sterke dronken te verminderen of geheel af le schaffen. Maar, o! dit denkbeeld is inooi, maar nimmer ten uitvoer te brengen. In alle talen zijn die droombeelden bezongen geworden, maar het is bij zingen gebleven; een vrij mensch wil niet onder curatecl gesteld worden. Wat de regering vrij staal en hare verpligling is, is, den inensch eon viij mensch te laten, en geen handel en nijverheid aan banden te leggen. Het welzijn der volken wordt zamengestcld door liet welgaan van elk lid, van elk burger van den Staal, en waar het volk tevreden is, leven do vorsten als schapen onder de wolven anders niet. Het is dus zaak dat de regering haast maakt om den accijns op liet gemaal af le schaffen, want de heerschende duurte zal van langen duur zijn, of men moest it la Cromwell willen handelen. Onder de regering van Cromwell heersclite er ook ecne langdurige duurte, hoewel er, er en als thans, voorraad in verschillende plaatsen in over vloed voorhanden was. Te Urbridge liet Cromwell op een' marktdag al het graan opkoope», tegen de hoogste prijzen welke de pachters eischten, zonder één penning af te dingen, maar loofde zelfs eene premie uit aan hem die den volgenden marktdag de grootste partij graan aan de maikt bragt. Jlet graan werd die stad toen overladen, want ieder had zin in die uitgeloofde premie. De premie werd ook eerlijk uitbetaald en al het graan op gekocht tegen hogen prijs, maar Cromwell liet den pachter ophangen welke die premie had ont vangen, zeggende; «Vervloekt zij hij, die den armen het broed onttrekt 1" Tot zulke maatregelen over te gaan, is den mensch le dwingen in zijne vrijheid want het staat ieder vrij om zijn graan te verknopen of le bewaren; dus de regering zal Cromwell niet na volgen, en toch is het hoog tijd, om al het mo gelijke aan te wenden om liet brood tegen ver minderde prijzen verkrijgbaar te stellen, en daartoe is het afschaffen van den accijns op liet gemaal een zeker middel. Wil dus de regering het ge zegde vjii Cromwell niet op haar toegepast heb ben, dan geve zij gehoor aan de eischen des volks, opdat zij ook niet toegeroepen kan worden; Vervloekt zij hij, die den armen liet brood onttrekt De leer van ran IIall, om de belasting vruchtbaar te maken, schijnt ook de minister der geldmiddelen Vrolik vrolik ten uitvoor te brengen. Zoo worden onder anderen de droogers in de meestoven genoodzaakt om een patent te nemen als drooger. Om dit nu goed te rijmen, zoude elk werkman in eene meestoot óók een palent moeten hebben; want een drooger is zoolang drooger in eene meestoot als de deelhebbers verkiezen; wordt hij weg ge stuurd, dan kan hij niet zijn palent gaan uitdroegen, en hij kan zijn patent betalen of zijn' laatste stoei wordt verkocht. Om dus voor zoodanige betrekkingen patenten op te dringen, dan zou men ecist moeten zorgen, dat ieder octroi drooger kon worden; maar dit kan niet; want kon ieder drooger worden niet een patent, dan werden er in éénc maand wel duizend patenten genomen in Schouwen alléén. Eveneens is het met hel koningschap en een ministers-baantje gelegen; kon dan ook ieder koning of minister worden met het nemen van een patent, binnen veertien dagen zoude rnen meer koningen en ml nisteis hebben dan droogers, om dal die baantjes vruchtbaarder zijn. Docli dit zoude voorzeker niet van langen duur kunnen zijn; maar nu liet een werkman betreft, die jaarlijks veilige guldens af getapt moet worden, zal een drooger wel een patent moeten blijven nemen, al heeft hij de vergunning maar gehad om icn dag in een jaar te mogen droogeaHet vilmes wordt derhalve met liet jaar al scherper en scherper geslepen. Schouwen. Eenige droogers. 1 Ju n ij 1833. ADVERTENTIES. Getrouwd Dorisch in, den 1 J iinij ISöö. Getrouwd H. der WEDUWEN en W. VAN BLOOIS. Renkuh. 1 Junij 1854. Getrouwd scjijielsdijk, den 3 Junij 1855. N. van der DUSSE en J. M. BOEKHOVEN. (ggurijtTUjlu ic (^tcnkjce. GEBOREN! 21 Mui. Fea 7oon rn dochter van VV. llendrikse en M. van de Velde. 25 diio. Een zoon van J. J. Trouw en N. van den Eude. 2S dito. Eene dochter van J. A. Eijke en J. vau den Eiide. gehuwd: 25 Mei. G. Geerling en J. Oehlraan, overleden: 23 Mei. C. L. Feij oud 49 jaar echlgenoote van P. tie Looze. 24 dito. J. J. Ilorievocls oud 13 maanden dochter van A, Ilorrevocts. 25 dito. J. Ilendiikse oud 4 dagen zoon. 2G dito. M. VV. Willeubnrg oud 10 maanden zoon. -t- 27 dito. C. Schikkci oud 80 jaar echt genoot van C. Karei. 28 dito. E. S. Schuurbeque Bueije oud 15 maanden dochter. R. VAN MEERENDONK, R en J. S. HERRINKHUIZEN. 0^=2*25?®®» Voor do vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van mijne innig geliefde Echtgenoole, CATHARINA LOUW- RINA FEU, betuig ik, ook namens mijne Kin deren den han-telijksfera danken hij dien dank voeg ik de bede dat gij allen nog lang vetscfiooiid m-jogt blijven' voor zoo een treurig verlies, als mij en de mijnen getroffen heeft. ZlERlKZER. P. DE LOOZE. 4 Junij 1855. De Deurwaarder w. v. d. LINDE zal, ten verzoeke van den heer G. M. HOLLE, burgemeester en Strandvonder der Gemeenten Haam stede en Burgh, oj» Woensdag den 6 Junij 1855, om contant geld veilen en verknopen: Ecsac aajBzIesiJijke partij gelegen op de Hofsteden van den lieer W. VIS, aan den Meeldijk, onder Haamstede, van den heer J. de VLIEGER, nabij Westenschouwen, van den heer J. van DAMME en Mejufvrouw de Wed. JAN BLOM, nabij het Kustlicht, ouder Haamstede, beslaande in: 11 Valera Sïoter, 13 Watervaten ge broken MastenStengen en liondiwut, ter lengte van G a 16 ellen, 2 Einden ÜSa's van 8 en 21 ellen, een Steng lang 7,59 el twee kapitale Sloepera, eene partij rood koperen Ellittlen Wier- en Touwwerk, eene ton Teer, twee Seüeas, een Com- iiitis2? stuks nieuwe grecncn Planken van diverse lengte en voorts eene groote partij Wrakhout, bijzonder geschikt voor Damsiakcu, Mestputlicining, Spanplaten, Klaauwplanken, enz. Te beginnen des voormiddags m» 0 ure, op de Hofstede van den lieer W. VIS en wijders op bovengenoemde plaatsen en de uren, bij biljetten vei meld. Zullende met den verkoop stipt op gezegd uur een aanvang worden genomen. 7 Junij 1833, 's namiddags om 2 ure, publiek presenteren te verkoopen: Kene aanzienlijke part ij C Si EE P S IS OCT, bestaande in IIA Ui EN, SCHALEN, LATTEN en KLAAUWPLANKENuitnemend geschikt voor AlheiningeiiTuinen ais anderzins. De Notaris M.r C. van der LEK de CLEBCQ, te Zierikzeezalten verzoeke v3ii den Heer J. STRlCRAER'fop de Welf »dc Goede Intentie," te Zierikzee, op Donderdag den op Donderdag den 7 Junij 1855, des middags ten 12 ure, op den Scheepslimmerdijk, buiten de Nourdha ven poort dezer stad, van eene aanzienlijke bestaande in JBaMcera, FlankenMasten, Sprieten, ISa'sen®. °P Vrijdag den 8 Junij 1855, Ujrsrag| voormiddags 10 ure in de Gemeente Oudelande op de fevrófclaÉIl Hofstedebewoond door COitN. MOL, Az., ten overstaan van den Notaiis PRUMERS te Elle- woulsdijlcvan8 Paarden 1 Veulen 8 lilclkkocijen1 ISundcrs 5 Varkens, eene menigte Bouw- §cSiuur- §tal- Melk- era BSaisdgerecdschappen Chais Narrenslede Meubelen Huisraad enz. De Notaris Mr. J. J. ERMËK1NS zal ten verzoeke van de Erfgenamen van wij len WILLEM du CLAUX op Zaturdag den 9 Junij 1833, 's middags ten 12 ure, voor de Ge bouwen, presenteren te verkoopen staande en gelegen op de Nieuwe Haven te Zie rikzee leiier B, Ne. 107k. staande en gelegen in de Hoofdpoortstraat aldaar, sectie B, Nos. 998, 1167 en 1168, en een EHF, en 5 Roeden, 40 Ellen EHF, in de Krepelstraat aldaar. Nadere informatiën le bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. zal, op Dingsdag don 12 Junij 1855, 's namiddags ten 4 ure, in de Herberg, bewoond bij D. van den Berg, te Druinisseten verzoeke van de Weduwe en beneficiaire Eifgenamen van JOH.' M.s BAL publiek en aan de meestbiedenden pre senteren te verkoopen eenige liltSUESEIjAIKE GOEDEREN en daarna een WOONHUIS met annex SCHUURTJE, EK®' en Gevolgen, staande en gelegen onder Bruinisse, aan den Oprid hij den Lantaarnpaal bij Zijp, kadaster sectie C, No. 471. Door vertrek naar elders wordt VIT gJfiffrfkDÉ: IIAND TE KOOP AANGEBO- DEN een kapitaal WOONHKJÏS met schuur annex en een daarbij completen IiWEKTARIS eener Kruideniers-Affaire staande en gelegen op de Markt te Brouwers haven, waarin sedert vele jaren met goed succes voornoemde Affaire is en nog woidt uitgeoefend. Nadere informatie» te bekomen bij den Eigenaar J. HOUTBECKERS, te Brouwershaven beste driejarige taaigrocrae KIEMEN, bij J. GAST, Wz. te Duivendijke. onder Haamslcie in Siriepheulebevanq aanko mende den heer JOHANNES GAST, Wz.; te be vragen bij 1. 1SEBREE MOENS. staande in de Gemeente Driewegen, Eiland Zuid- Beveland waarin sedert vele jaren eene Krui deniers-Affaire met goed succes is uitgeoefend. Te bevragen met franco brieven bij den Eigenaar JC. BACK aldaar. Désiié BERNARD onlangs van Parijs flftóÉ? geretourneerd, zal alhier eenige dagen ver- tueven, Ier vervaardiging van bovengenoemde Por tretten, Groepen, Afnemingen van Schilderijen, enz., volgens de laatste Méthode en civielste prijzen, bij ieder aan huis werkzaam zonder verhooging van prijs. Geene Platen worden afgeleverd dan die vol komen naar genoegen zijn. Te ontbieden bij Mej. de Wed, J. Swarts, W E L G E LIJK E N E w orden dagelijks vervaardigd legen f 2.50 en hooger F. C. M. van MKIIWLAND. door Bij den oudergeteekende is weder ont- vangen eene volledige sortering II O E O E N, laatste smaak, en is bij hem vervaardigd eene ruime sortering zwart en gekleurd laken, gestriepte, geruite en gevlamd bukskirag Asttcriikaaraseh lede ren, Zijde - antique en strooije PETTEN, Iedere meisjes-petten, lakenselic Sa- lijnen Testen giroe-Hocdcn en spanen Petjes, Dames-Tuinhoeden, enz., enz. Ook is hij aanstaande Zaturdag tip nieuw wachtende, grijze Flumbars. Reparatie aan Hoeden, alsmede het wasschen van grijzeTiStera of Kastoren, zullen bij hem tegen fabrieksprijs geschieden. J. de GRAAF, Gz., Poststraat, wijk C, No. 103 ■MC» De ondergeteekendevoor deze Stad jgPSIP en omstreken depothouder zijnde, van neemt de vrijheid, zich tot de levering derzelve in de gunst zijner geëerde begunstigers aan te be velen. Dezelve worden verkocht, in Pot of Floscli per 'h Ned. Kan ƒ0,40. 0,20, 'Is -0,12. zonder flesch per NeJ. Kan ƒ0,50. Zierikzee, B. JOPPE, Jz. 4 Junij 1855. Schouwsche Botermarkt. De ondergeteekende berigt zijnen Be gunstigers dat zijn Winkel in Manufac turen, ten gevolge eener daar te stellen verandering, gedurende eenigen tijd is verplaatst naar de overzijde, in het Huis van den Boekhandelaar S, OCHTMAN, Jz., Wijk B, No. 10, op de Appel markt, naast den lieer J. J. MEIJER. JOH. OCHTMAN. MAATSSHAPPIJ van der tllgen en <Ic STERFTE vara Taste era onveranderlijke FREIlilëlI tot den aiioop vara liet contract. MAATSCHAPPELIJKE HOOFDSOM twee millioen franken, om de uilbetaling der rampen te ondersteunen. Inlichtingen te bekomen, voor Schouwen en Duiveland, bij den Hoofd-Agenl M. C. van de STOLPË !o Bruinisse, en voor Tholen en St.- Phitipslandbij den Agent M. C. van ELSAC- KER le Tholen, E2e pEEEca van HoBSoway zijn een uitmuntend huismiddel, en zeer jianbevelenswaardi^ in alle ongesteld heden der maag en lever. De verbazende uitweiksels dezer pillen, hebben dezelve dan ook lot een zeer geacht genees middel gemaakt, zoowel in de Nederlanden, als in andere gedeelten des aardbodems, als zeer weldadig werkende in gevallen van lever-, gal- en maagziekten het is ontegen sprekelijk en bewe/eu, dal dezelve nooit gemankeerd hebben eene genezing te bewerken, mils naauwkeurige opvolging der voorschriften. Door het vermeerderd Debiet zijn de op nieuw verminderde P1U3ZFN nu de volgende: DoosjesPilten van f0,80 ƒ1,85 ƒ3,00 ƒ0,73 /l3,50ƒ20,SO Potjes Zalf vau - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,85- 20,95 Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen tij de Heer O. E. B O O N E N te Hoofdplaat, J. STRAATMAN, Iloofd-depóthouder te (s Hertogcn- bosch, alsmede te Londen. Strand 244. Holloways Etablissementen te New-Vork, 80 Maiden-Laiic, lussclien de 15 en 18 jaren, benooüigd; te be vragen bij den Uitgever dezes. TE ZIERIKZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. de LOOZE.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2