lit- raart. D nechts ïechts, Knecht* N i e u w s t ij d i n ge n eene Verzc. 'StigfJ te Ticl t vroeger, alle IDES enz,. Vaste Pre- NDBOUWERS, EN en verdere ieli omtrent de lie verdere in enten der iVe- 'randverzekering ons Rijk. AD ZIE RIK. t op Zondag ure 30 min,, vertrekken, en van Rotterdam n- en Terug, r zullen worden voor Vracht htcn en terug. is alleen geldig «lag de Reis en, op andere olgens hel ge. N MEN ABONNEERT ZICH In Nederland, Lij den Uilgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amcrika, bij J. QUINTUS, te Sheboygan. ABONNEMENTS-FRIJS i VOOR BEIDE UITGAVEN Voor 3 ra aam d 1,30. Franco per post in Nederland- 1,50. Voor Noord-Amcrika, Franco New-York. Dollar - 1,10. VERSCHIJNT Op Diugsdag en Donderdag. ADVERT ENTIEN 10 Cents voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing, 35 cents. De inzending der Adverlentiën kan geschieden lot Maandag en Woensdagvoorniiddags 10 ure. BUREAU Zierikzee, Hoek van de SchuilhavenLetter B, No. 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco. olloway van zecra Warmoesstraat te acht jareu zeven onophoudelijk zeer ellendig en werden door hem zijn toestand hot nam hij zijne toe- way, en na dc twee maanden, genezeu, ucii te gebruiken, de op nieuw gende: 75 A3.5020, 13,85- 20,95 te bekomen bij VENNE te Goes, er te (s Hertogen- 244. Hollowtvft 50 Maiden-Lanc, g(ï en zich geheel ue behoorlijke .er dezes aan te Neusen, ogende, ver ia.' de VOS, Godsdienst en iverk hege- if met franco immerman te RJIA1VS' voor een jaar ERG te Sl.- f P. DB LOOZË rew. Bafaria 12 Apil. Inden nacht v.m den 30slen op den 31 Maait, even voor half 2 ure, heeft men te Batavia een paar schokken van aardbeving ontwaard, in de rigting van zuid en noord inet eene stootende verticale beweging. In sommige buizen zijn klokken en pendules blijven stilstaan, doch vnn schade of ongelukken heeft men niet vernomen. Philadelphia, 30 April. Een reiziger, die na tcne afwezigheid van twee jaren uit de Vereeriigde Staten alhier teruggekeerd is, schrijft, dat hij ten aanzien der groote steden merkelijk verandering gevonden heeft. De laatste crisis heeft groolen nood onder de arbeidende klasse te weeg gebragf. De handel Kwijnt, de nijverheid is verilaauwd. Naarmate de bevolking en de nood in de groote sleden toeneemt, des Ie meer worden er wetten en beperkingen der vrijheid noodig. Wie zou voor weinige jaren gedacht hebben, dat men in de straten van New-Yoik agenten van polite in uniform zou zien met kleine zweepen in de hand om orde te houden. De oud-Amcrikaansche partij of zoogenaamde Knownothings hebben te Syracuse eene vergadering van leden uit onderscheiden Staten der Unie gehouden. Aldaar zijn, volgens de herigten uit New-Yuik van 16 Meide volgende acht beginselen aangenomen; het vraagstuk der slavernij wordt daarbij niet aangeroerd. «Amerika zal door Amerikanen geregeerd worden. «Eendragt onder al de Staten der Unie. «Geen onderscheid maken tussclien Noorden of Zuiden Oosten of Westen. De Vereenigde Staten houden al zij zijn, één en onafscheidelijk. «Geene keikgenootschappelijke bemoeijng melde wetgeving of met de uitvoering der Amcrikaansche wetten. «Niet gedoogen dat de Paus door de praelaten der Uoomsch-katholijke kerk hier, in eene met Prote- stanlsch bloed ingewijde republiek, heerschappij bekome. «Doortastende hervorming der weisbepalingen op het verleenen van liet Noord-Amerikaanscbe burger- regt aan lieden van buiten la ndsclie herkomsl, «Inrigtingcn voor onderwijs in onbekrompen geest cm niet toegankelijk stellen voor alle kerkgenoot schappen en volksklassen, met den BijbelGods heilig Woord, als algemeen leerboek." De jongste beriglen uil Californie meldendat de Knownothings zelfs in dier. Slaatwelke voor een groot deel door landverhuizers bevolkt is, zeer groeten invloed schenen te hebben en bij al de laatstelijk gehouden verkiezingen van volksvertegenwoordigers inde steden en districten de meeste stemmen voor hunne kandidaten hadden verworven. Londen, 1 Jnnij. Eene dé|êehe uit Sebastopol van den 30sten Mei meldt, dat den 22-den op de verschijning der geallieerde eskaders voor Bcrdiaoski, de Russen aldaar vier oorlogsstoombooten en groote graan-dej öls hebben verbrand. Den 23sten hebben de geallieerden Arabat gebombardeerd, de magazijnen in de lucht doen springen en 106 vaartuigen ver nield. Slechts een klein Russisch oorlogsvaartuig is nog in de Zee van Azoil over. Volgens een correspondentie van de Pressc zou liet leger in de Krim voor het nieuwe opera- tie—plan reeds georganiseerd en zamengesteld zijn uit de volgende troepen bijna 60,000 man Fran- sclien, 25,000 Turken een gedeelte van het Engelsche en het geheele Sardinische leger. Deze zouden te zamen 91,000 man uitmaken. De Turken zouden in persoon worden aangevoerd door Omer- pacha. Volgens eene naouwkeurige opgave bestaat kot geheele geallieerde leger, dat thans voor en bij Sebastopol gelegerd is, uit niet minder dan 200,000 man, waaronder 115.000 man Franschen, circa 15000 man Engelsche en Saidinisclie, 23000 man Ottomanische en de 10000 man Tuiksclic en Tunesische troepen, die Ie Balaklava gebleven zijn. De 25000 man Turken zijn gekozen uil de keur van liet Ottomannisclie leger. Uit het kamp voor Sebastopol worcll (ld. 19 Mei aan tien Times geschrevenr,Twee deseitcu.s zijn uil de vesting in hel kamp aangekomen en werden lieden moigcn naar liet hoofdkwartier gezonden. Volgens hun zeggen is hel Russische leger zeer slerk, maar de hitte hcctl het ver blijf in de stad ondragelijk gemaakt, terwijl er op sclirikbareude wijze zickleu heerschen." Volgens ecu particulieren bi iel' van hel ooilogslooneel voert lord Raglan in het tèngelsche leger in de Klim deu bijnaam van Jock Rag (lompe Haltsj, Canrobert beet Robert Caul (Robert kan niet. omdat hij Sebastopol niet hau vermeesteren}, turd Cardigan is met den naam Old Charge-again (oude vechtersbaas, die van geen uitscheiden weet), vereerd, tciwijl lout Lucan den minder eet vol ten naam Old Look-on (oude tiotlei ik), gckicgeil heeft. Beter dan hij, is de generaal Seallct (scharlaken) bedacht, die Blood and Otitis fbloed eu wouden) ticel, deels wegens zijn naam, deels, wijl men gewoon is hem steeds in tiet heetst van het gevecht te viudcu. Van eene geloofwaardige zijde worden eenige bijzonderheden medegedeeld omlrent de redenen, welke den generaal Canrobert bewogen hebben het opperbevelhebberscliap neder te leggen, voornamelijk naar aanleiding van de laatste bciigten uit de Krim, Nadat de belegeringswerken, zoo verhaalt men, zoo ver gevordetd waren dat liet korps der genie zijne taak volbragl had, ontving de generaal Canrobert een te Parijs uitgewerkt opcratieplan, dat Ihans uitgevoerd moest worden, en volgens hetwelk de aanvallinten van Kcrtcli cn F.upateiia door sterke legerafdeelingen, ten deel hebbende eene krachtige beweging tegen het centrum te bewerkstelligen, zouden bezet en van uit die beide linien de hoofd- operatien aan de Tscliernaya ondersteund zouden worden. De generaal Canrobert wilde de uitvoering van dit plan niet op zich nemen, van rnceniug zijnde, dat liet niet in overeenstemming stond niet eene voorzigtige, alle wisselvalligheden zorgvuldig in acht nemende strategie, daar de geallieerden bij hunne bewegingen van uit de linien van Kertch en Eupaloria, met ontzaggelijke bezwaren van liet terrein zouden te kampen hebben en van de zijde der Russische strijdkrachten, die zich in zeer voor- deelige stellingen bevinden en in getal de overhand hadden, hinderpalen zouden ontmoeten, welke liet twijfelachtig scheen of men die wel te boven konde komen. De generaal Pelissier deelde deze bezorgd heid niet en nam liet oppeikotmnando op zich, ten einde de uitvoering van een plan te beproeven, hetwelk Canrobert. en ook andere ervarene mili tairen als gewaagd en vermetel beschouwden. De generaal Pelissier moet echter liet opperbevel slechts onder de voorwaarde aangenomen hebben, dat hij bij de uitvoering van bet opcratieplan naar zijne eigene inzigten en met inachtneming van alle om standigheden maar niet volgens bevelen uit Parijs zijne krijgsmaatregelen moge nemen. De Patijsclie bladen deelen eenec'é.èche mede uit Weenen, volgens welke in laalslgenuemde stad liet gerucht liep, dal de grootvorst Constantijn van Rusland zijne betrekking als grout-admiraal dei- marine bad neergelegd; en de partij van den vrede de bovenhand te St. Petersburg hernomen zoude hebben. Eene nieuwe nota zoude aan de Duilsclie kabinetten gezonden worden. Brussel1 JunijEergisteren Kwam Ie Antwerpen een Hollandsch schip aan, bcstuuni door - ecu knecht eu op welks dek zich zeven weeneiide kinderen LcvoikUu. Onder weg waren de ongelukkige kleinen weezen geworden. IIuu vader was gestorven op het oogcublik dat bel schip zou vertrekken, en men had het vertrek slechts eenige dagen uitgesteld om hem te begraven. Onder weg was de moeder onverwachts bevallen en inet het pasgeboren kicld overleden, waarschijnlijk bij gebrek aan de uoodige bijstand cn ver- j zorgiug. Berlenisvaart27 Mei. De scliaarscliIe aan weikvolk doet zich hier al meer en meer gevoelen. De verhuizing naar Noord-Brabant wordt niet alleen bevorderd door den arbeiders van den dag hunner afreize van hier, reeds een ruim daggeld loe te kennen, maar ook deur bun vrijen overlegt of eene ruime retributie voor de reiskosten toe Ie slaan. Hierdoor omslaat een algeineene geest van onte vredenheid, eene onophoudelijke spanning, eene Soort van gisting onder dellier arbeidende buiten landers, welke, naar het oris voorkomt, door de toegevendheid en mildheid der bazen eerder wordt aangewakkerd dan gedempt. Enkele ploegen (8 h 10 man) ontvingen I ij de aanvaaiding van bunnen arbeid f 50 handgeld en elk f 1 per week als drink geld boven de reeds waarlijk liooge daghuur. Dat dit desertie onder de arbeiders verwekt eu van builengewonon invloed op den prijs van den turf is, laat zicli denken. Dit product is hier dan ook reeds ruim 30 C'. in prijs verhoogd. McjipeJ, 30 Mei. Gisteren stortte het kind van de Wed. Moraal in het Kanaal. Naauwelijks bemerkte zulks L. Meinen. een grijsaard van tachtig jaren, of bij springt den knaap na. Met de uiterste krachtsinspanning gelukt hem diens redding, maar bijna ten koste van zijn eigen leven. Naauwelijks toch heeft hij den kleinen aan den wal, of geheel uitgeput van krachten, zinkt hij in de diepte neder. Met behulp evenwel van spoedig aangebragte lad ders en touwen, heeft men den edelen tnenschen vriend van den dood gered. Wageiiingen 30 Mei. Uit Veenendaa! ver neemt men rnet blijdschap, dat de landerijen, die overstroomd zijn geweest, geheel van water bevrijd en bebouwd zijn, en de vi ucliten aanvankelijk goed staan, zoodal men, buiten tegenspoeden, nog hoop op eenen redelijken oogst heeft. Wat de ineengestorte gebouwen betreft, daar mede is men druk met liet opbouwen bezig, doch kunnen met geene mogelijkheid voor den winter allen klaar zijn. Fnften51 Mei. Een treurig voorval heeft gisteren in de buurtschap Hierden, gemeente Har derwijk plaats gehad. Een persoon, met zijn vader en eene vrouw, in een akkermaals boscli bezig met het vellen van eikenhout, wordt hern door die vrouw opgemerkt, dat hij dit hout niet laag genoeg op den slam afhieuw hierover vermoedelijk in drift ontstoken, slaat hij met zijn bijl naar deze, brengt haar eene belangrijke wonde in de borst toe, en klieft met een tweeden slag haar bijna den linkerarm van liet lijf. De vader, dit onheil ziende, snelt daarop toe, ook naar dezen slaat hij met zijn bijl en verwoud hem op twee plaatsen in zijn rug, waardoor het linkerschouderblad verbrijzeld werd. Beide verkeeren in zorgvollen toestand, zoodat men voor liet behoud van hun leven vreest. Volgens geruchten zoude de vader reeds daaronder bezweken zijn. De dader is 31 jaren oud en reeds gevan kelijk naar Arnhem vervoerd. Wat hein lot zulk eene waanzinnige daad beeft vervoerd, is onbekend, alzoo hier geen misbruik van stciken drank ten grondslag ligt. Lcijdcn, 29 Mei. Eergisteren genoten Ie Rid- derkeik W. Nugleren en A. Brouwer, echtelieden, de een 85'/s en de andere 83'/, jaren oud, liet zeldzame voorregl hun 63-jarig huwelijksfeest te vieren. Van hunne zoo eigene als aangehuwde kinderen, kleinkinderen en achter-kleinkinderen zijn er thans nog 61 in leven en 18 reeds overleden. 's Graveuliage 29 Mei. De hoogo raad der Nederlanden (katner van strafzaken) beeft, bij arrest v.m heden, uitspraak gedaan in de zaak van B. Trompetter, die zicli in cassatie heeft voorzien logen een arrest van liet Piov. Goregtsllof in Noord-Hulland waarbij bij, ter zake van moedwillige brandstich ting veroordeeld is tot de strafi'e des doods. De raad heeft al de middelen ongegrond veiklaard en het beroep mitsdien verworpen. SioUtertlitiu f 28 Mei. De Heer Mwonende in bet Hang alhier, heeft zicli door ophanging in zijne bedstede, in den afgeloopen nacht van hel leven berooid. Men schrijft deze wanhopige daad loe aan den mijmerenden toestandwaarin de overledene sedert eenigen tijd verkeerde, ten gevolge van het verlies zijner echlgenoole, waaraan hij zeer ge lucht was. Nlcuw-Lckkerland, 1 Juuij. Bij de aangifte voor de schutterij in deze gemeente deed zich o. a. voor, Jau Hoek, geboren den '!8deii April 1830, die slechts de lengte had van 1 el 7 duim Nederl. maat. Hij is welgevormd en gezond. Zicrikzce, 29 Mei, Wij vernemen, dat zich thans in liet huis van burgerlijke en militaire verzekering te 's Hertogenboscli een persoon bevindt, die aldaar als deserteur uit de Nederlandsche dienst gedetineerd is en uit de Krim is teruggekeerd. Zoo wij wel onderrigt zijn, wordt liet verblijf van dien man in dat huis nog al veraangenaamd door het bezoek van onderscheidene personen, die gaarne uit zijnen mond een aantal bijzondei heden verne men van het schouwspel, waarvan dal, tot heden schier onbekende gedeelte onzes aardbodems, thans liet tooueel is. In dc Java-Bodc leest men dc volgende huwelijks aankondiging «Getrouwd: Theodorus Poeanu, Gepensioneerd kolonel-titulair, ridder der beide Nederl. oidc-n, met de moeder zijner kinderen, de Javaauschc viouw Fein. D l huwelijk iiccfl plaats gehad uil erkentelijkheid en lot bcloouiug barer heldhaftigheid, aan hem in liet jaar 1833, hij gclcgcuhcid van den teruglegt uil het fori Amerougen, Sumatra's Batta-landeu, bewezen, toen zij hem, die zwaar gewond was, van een gewissen dood redde, door licm met behulp vao een bediende, diie palen ver, aaneen hamhoe hangende weg te dragen, lievig vervolgd als zij werden door den uajouwendcu vijand, eu licin later door dc linie der vijanden itl veiligheid te brengen, terwijl zij zelve zich in eenen slaat van ver gevorderde zwangerschap bevo-ad. Pocrworendjo, 21 Maart 1833." GEME1VGDE BEIilGTEN. Als naar gewoonte, zullen de studenten te Leiden weder een optogt doen, gemaskerd. Op de hoogo scholen worden dus de hansworsten geleerd, om gemaskerd de menschen te bedriegen. Ontneemt ben hun masker, dan zijn velen aan een wever gelijk. De Commissaris van policie te L. begint meer en meer in 't zweet te zitten, want een mi nister gaat zich bemoeijen met het uitdeden van klappen. Te Leiden zijn de keslumes voor de maskerade goed gekeurd; onder anderen zullen er vele krakende laarzen zijn, benevens liassen met onbetaalde rekeningen, let zelfs van den j.ire 1830. De beloofde Elégie (treurzang) zal niet in de tnaak gedaan worden; want professor Cobet heeft er een pleister opgelegd. Sommige muonen dat in die zaak overvloed van stof is voor 1836. De echtgenoote van graaf Karei de Vijfje ziet er thans perfect uit; hel wordt dan ook als zeker vcihaald, dal, na de feestviering der studenten te Leidon, er eene echtscheiding zal plaats hebben, tusschen Kaïel en haar, en zij heiden afstand zullen doeu van hunne grafelijke voorreglen. hikman is nog altijd kwaad op de studenten te Leiden, om dat ze hein iu hunnen Almanak hebben opgenomen. Klikspaan gaf den man eene wereldsche beroemd heid, en nog is de tnan niet te vreden. Hoe een lijkdienaar toch oi dankbaar kan zijn! Op 11 Juuij zullen cr te Leiden eenige gekken pleglig worden ingehaald; nu, 11 is het gekke nomtner ook, doch het is iu die grijze Akademie-stad reeds gek genoeg. Het verledenc, tegenwoordige on toekomende van do üoogeschool te Leiden, zal in liet licht komen; en die weten wil hoe liet er gaal, kan het veer een kwartje te welen komen. De Brabantsche Secretaris heeft voor mantel drager gedieed v or zijnen burgemeester bij de processie te Gend, terwijl de burgemoesler met Loontje van Limzvv. gearmd ging. De oude vrijer van Petten wil maar niet trouwen; van vrijen schijnt bij veel, van trouwen weinig te heuweu. Te Z (Utclande heeft aien op 28 Mei

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1