De Notaris J. M. Bouvin Echt Revelaar Zaai-lijnzaad, Spaanders en Mutsaard te koop. Uit de hand te koop, 2 2 (5sie Staals-Loterij. Maatschappij van Landbouw, Landverhuizers. Met Mei een Smi(ls-Kiiec|VoI8.ens °p( 2 Timmermans-KnechlH1 door ai Kinder m e i d gevangenen slechts 113 ter plaatse van hunne be stemming kwamen. Wie omtrent ilil gt-val meerder bijzonderheden wcnschte Ie lezen, gelieve op te slaan de Alleve- ring voor Februatij 1818 van liet Asiat. and Colon. Journal. Wij maken hier geen enkele opmerking; wij moeten er alleen nog bijvoegen,dat de regering kort Ie voren aan de Javanezen in eene proclamatie de rchuone en heugelijke verzekering had gegeven j »dat de beginselen, die haar ten riglsnoer ver strekten, reglvasrdig, vrijzinnig en mild waren." I3IO3B01TD31TB STTJggaaT. §asmees(er. Omlcr de vele bevoorregte baantjes, die door bet vorig plaatselijk bestuur ziju vergeven aan de/cu en genen, zonder de ver pli» ting, die gever en onhanger aan el kander hebben elia.lop te noemt u, is hel baantje van Sasmccstcr niet van het minste. Dehalve zijne bezoldiging uit de stedelijke kas, groot ^300, trekt hij, voor zijne l>c moe ij in gen, om de zeik te sloopeu, één gulden per last asch, die van dien ccuwenheugendcu bert? wordt wegge voerd. Eu wanneer men nu weet, dat hij, voor die werkzaamheden slechts een guldentje p^r last geniet, en 20 cents per last onkosten heelt voor hel laden, dat ook al ingekrompen is voor de werklieden, van een rijksdaal der per «lag tot op reu daalder, on uien berekend, dat er in 1854 niet meer dan oUUO lasten zijn weggevoerd, en hij alzoo 80 cents per last opstrijkt, dan is dal niets meer dan 4000 per jaar. Wat er nu verder aan vet bonden is, zullen de schip pers het best welen, die gmole looijen en kleine fooijen geverr, zoo als b. v. schipper A. cn v. d. P. enz. Doch zeker is het d.it alle schippers cr op gesteld zijn om zclkaseh te vervoeren; zells schipper M. werd onlangs bij een heer geroepen, waarbij hij sedert lang in ongenade was gevallen, oiu zelkasch te varen, zeggende; C*ij moet dit doen, bet oude is vergeten, ik wil u bevoordcelcn! De zelkasch schijnt dus wel stofgoud te zijn. (Wordt vervolgdJ Jlti&tnrWisiUjOhewisit Ijli iLiv H imlur Dagen cn uren van vertrek in tic maand £ïla r t 18 3 5. Van Rotterdam, Zalmdag 31, 's morgeus -4 ure. ivit 183 3. Sip» Van Ztcrikzcc Zond. 1 'smUUl.l2u in. Woensd. 4 'snam. 1 Yrijd. 6'smorg. 4 Zond. 8 M Woensd. 11 8» Vrijil. 13 10» Zond. 15 11» 30» Woensd. 18 's nam. 1 Yrijd. 20 'sniorg. 4 Zond. 22 5 w Woensd.25 7 30 Yrijd. 27 40»—» Zond. 29 11» Van Rottcr4fim Dingsd. 3'sniorg. Oum. Dond. 5 030 Zaturd. 7 8» Dingsd. lO'smidd. 12» Dond. 12 'snam. 1 Zaturd. 14 4 Dingsd. 17 5 30 Dond. .19 6»39» Zaturd. 21 8 Dingsd. 24 10» 30» Dond. 20 'sniidd. 12 Zaturd. 28 'sniorg. 4» ADVEUTE.VriEX. Heden overleed tot onze diepe droefheid, ons geliefd oudste Zoontje, CORN KLIS, in den ouderdom van twee jaar en acht maanden. Zierikif.B, ADR.'I CIJI RL. den 24 Maart 185s. J. S.TUIJ i KL, Keller. Heden overleedin den ouderdom van Achi-Pti-derlig en een half jaar, mijn geliefde Zoon R. VISSER Ar. Mede uit naam van Broeders en Zusters OoSTERLAND 23 Maart 1835. A. VISSER, Jr. K2» De ondergeteekende betuigt zoowel buiten ais binnen de stad zijn opregtcn dank voor de deelneming en hulpaan hem beweren bij zijne laatste ziekte, Zierikzee. A. P. C. ROOTHAERT. 25 Maart 1855. Terwijl zich ook in deze stad eene edele zucht openbaart, om den lijdenden natuurgenoot in andere streken te hulp te komen, mogen wij niet ver zwijgen, dat onder eigene Siadgenoeten eene ellende geslaakt wordt, die niet slechts den meer welge stelde met weedom en deernis zoude vervullen, maar waarvan zelfs oudere van jaren, die door de diaconiën verpleegd worden, getuigen, dat zij zoodanig gebrek nimmer gekend of gezien hebben. Menigeen heeft twee dagen zonder voedsel door- gebragt, en van waar zouden zij het ook bekomen hebben Onze stad is gelruff-n door eene ramp. die veler bestaan vernietigd, veler middelen vei- slonden en ook de middelen der Veroeniging uit geput heeft: de heersellende koortsen van weiker algemeenheid en hardluTETTTgtrptd- de geneeshecrcu verklaren zich geen voorbeeld te herinneren. Ook thans nog is de behoefte grootja zelfs thans melden zich menschen aandie het tot hiertoe volhielden. Het is waar, dat die ellende niet aan schouwd cn hare klaagtonnen niet gehoord worden; omdat de Vereeniging liet bedelen bedwingt; maai bij gemis van ondersteuning zullen eindelijk de menschen genoodzaakt worden, te gaan bedelen i zooals zich daarvan reeds enkele gevallen hebben voorgedaan, van personen, die onder toezigt der Vereeniging staan. Wij durven geene reglstrceksche aanvragen, door inschrijving of collecte, doen; omdat het ons zeiven pijnlijk is steeds nieuwe offers van de gnodwilligen, en daaronder vaak mingi-goeden, te moeten vragen; maar wij verzoeken, dat men de giften, die men der Vereeniging mogt hebben toegedacht, gelieve te storten in de bus der wekelijksche maandagsche collecte, of te doen bezorgen bij een der onder- staander). De offers, die gevraagd worden zijn vele en groot maar eenmaal zullen zij met woeker ver golden worden I Zierikzee, 2G Maart 1853. liet Bestuur van de Vereeniging tol wering van armoede, M. J. S. UOIÜJE. n-.Toor:, J. EI-RU. I'. J AMItt EJE. J. L. WANSINK. C. ICOEVOKTS. 8. g. nauta vAS Dsn grijp. \v. m. tl. dp. jonge, Secretaris. De Solaris U. J. van der liaüdl te Brouwershaven, zal, ten verzoeke van Heercn Executoiren. ten boedele van wijlen Mejufvrouw DINA va* ZUIJEN Weduwe Gast, op Woensdag den 28 Maart 1835, des morgens ten 9 ure, aan het steifhuis te Brouwershaven, publiek verkoopen: lïene partij Huisrneubelen, bestaande in Tafels, Sêoelesi, ÏScdrJcra met tocbciiooren, Schilderijen, Spiegels, Klok, ESaa-ometerKoper--, Tin- en Ijzerwerk forsciein en Aardewerk, en hetgeen verder zal worden geveild. S*2J=> De Notaris D. Q. de JONGE van der HALEN zalten verzoeke van zijnen principaal, op Maandag den 2llcu April 1855 des voormiddags ten. 10 ure op het Hoefje bewoond door L. Ger- lo:>, onder Kerkleer republiek presenteren te verkoopen 1 Mcrricpaard dito feuten, 2 baatgcvcnde3* Sllclkkoeijcn een Kalf eeuc grootc partij EBocnderseen drie ling Boerenwagen, een Kandploeg, Egge, Sleper, Windmolen, Vorken Rieken cn amlcr Bouwgereedschap eene partij Melkgerccilschappen en Huismeuhelcn en MESTPUT, en heigeen verder zal worden geveild. zal op Woensdag den 4 April 1835 's voor middags ten 10 ure, op de Hofstede, bewoond bij de Wed. M. Meerman. onder Bruinisseten verzoeke van den Ed. Ac11U>Heer Mr. J. MOO LENBURGH. als Gemagtigde van bovengenoemde Weduwe, publiek presenteren te veikcopen: G extra goede Werkpaarden, waaronder eene zwarte Meirie, oud 4 jaren, en eene bruine dito, oud 3 jiren9 extra goede baatge vende Mclkkocijcn, 1 kalfdragende Vaars, 2 Vaarzen; voorts: 1 Klem- en 1 Hap- wagen 3 Boerenwagens, Eggen, Ploe gen Sleden SleperKolblok en verder Bouwgereedschap. SSs3* M.' C. va.v der LEK de CLERCQ, te Zicrikzre, zal, als nnlierrot-polijk gcvolmactigde van JACOBU-S LEENDERTSE ZOEIER, te Bruinisse, ten overstaan van een bevoegd ambtenaar, op Woensdag den 11 April 1833, 's namiddags om 2 ure, in liet Gemeentehuis te Bruinisse, publiek presenteren Ie verkoopen Een WOONHUIS, SCHUUR en ERF, gilvjfSmstaande en gelegen aan de Zuidzijde van tia.-ats5*de Voorstraat, te Bruinisse, sectie C, ii.24G. groot 3 Roeden 10 Ellen. In gemeld perceel Is sedeit jaren «le Timmer- anans-Alfaire uitgeoefend, die een «eer goed en ruim burger bestaan kan opleveren. De verknoping zal in percenten plaats hebben. jssbggDe Notaris C. J. va* der HALEN, te JpsSÉ? Brouwershavenzat, ten verzoeke vat) JILL ES KOU REM AN en MAIUNUS BRAAM, op W oensdag den 11 Aptil 1835, des morgens ten 9 ure, in den polder Kijkuit, onder Bommencde, publiek verkoopen 2 Werkpaarilcn 3 V- V. aV k Mclkkocijcn 2 Vare Kocijcn, 1 Kalfdragcn- Saljb®*! de Vaars, 2 tweejarige Vaarzen ecnige Bouw- en MclkgerecdschappenKarn molen en Mestput heining; vourts ongeveer 130 vuer Mest, 2000 bossen Tarwe-, Oerste en Boonstroo, en eene partij Hooi, alles zeer gelegen om per vaartuig te worden vervoerd. Een Schuurtje of Wagenhuis, voor afbraak, en nog eenige Schecps-Afbraak en oud-IJzer. Alles bij biljetten biecder omschreven. Degenen, welke neg iets te ï'Orilcrcii. hebben, voor gedane Werkzaamheden of L "verantiën ten behoeve der Konijnen-Fokkerij in liet Vrije te Zierikzee, worden verzocht, limine pretention in te leveren vóór of uiterlijk op den G April 1853, bij de Heeren KOOLE en C.° te Zierikzee. Uil tie hand te koop, II if I S cn E K V E en Gevolgen van dien die een goed burger be- HwiEstaan oplevert. Adres, O. P. bij den Uitgever dezes. Blieven franco. igzwg™— Wegens ver gevorderden leeftijd, wordt op aannemelijke voorwaarden terstond uit de hand te koop aangeboden om met den 1" Mei aanstaande te aanvaarden de van ouds gunstig bekende ilERBËRd en het LOGEMENT «LAND- ElY SCHELDE- ZIGT," met des/elfs completen Inventaris, Staande op den Zeedijk te Bath. Nadere informatici) zyn te bekomen bij den Eigenaar en Bewoner C. GRIEP tc Bath Pulk wit cn bruin Klaver-, Lu- cern-, Mangelwortcl- cn Paardcm- peeën-Zaadalsmede puike Guano te be komen bij MULOCK HOUWER in de Meelstraat. Bij W. KASHOEKover de Sehouw- sche Bitermarkt, is te bekomen; best wit, bruin en Liicez-n Klaverzaad geel cn wit Paardcnpceën- cn Mangelwortelzaa«l, be nevens vele soorten van Tuinza«len. Puik WIT cn BRUIN KLAVER-, LUCE RN-, MANGEL WORTEL- cn l'AARDENP EEö.N-ZAADalsmede RAAP ZAAD-, tc bekomen bij J. H. SWARTS, te Zijpe. (ig2g=> Bij J. HOUTBECKElite Brouwers havenzijn te bekomen: Alle soorten van Tuin zaden, alsmede fllangelwortel-en Paarden- peeënzaad. te bekomen bij L. de GROENEte Nieuwer- kerk, in Duivelandgegroeid in den Polder onder Bruinisse. Bij C. KASTELEIN te Haamstede zijn te verkrijgen eiken Spaanders voer drie gulden het voer, en eiken Mutsaard voor drie gulden 50 cents per honderd. een goede driebanks RIEM WAGEN; te bevragen bij den Uitgever dezes. 5£Sr" Verkrijgbaar bij M. WAALE heele en Gedeelten van Hoop- en Huurlotcn, Pi ijs-Courant. De Trekking begint op Diugsdag den 10 April 1855. ES5 TE IIP IJ R met MEI aanslaande eene welbeklantte en goed gelegen staande HERBERG, op het Dorp Ovezandcwaarin een extra goed loopend BILJARD, die goed bezocht wordt. Adres met (railed* brieven of in persoon bij de Wed. D. van 't ZELFDE te Ovezandc. De Geziglkundige Urillcnslijper J. A. -^Éü£\ VAN van Dordrecht, berigt zijnen geëerde» begunstigers, dat hij alhier is geauiveerd met een schoon assortiment van Gou den, Zilveren, Schildpadden cn Stalen BRILLEN met zuivere Periscopische Glazen zoowel voor zwakken als bijzienden; alsmede Glazen voor die, welke van de Cataract geoppereed zijn benevens alle soorten van Dag-, Naclit- en Tooncelkijkers Microscopen en verder wat tot zijn vak behoortverzekerende diegenen, welke hem inet hunne gunst gelieven tc vereeren, eene civile behandeling. Zal tot Donderdag aanstaande uiterlijk te sprtken of te ontbieden zijn, bij K. van Meerendonk, op de Nieuwe Haven. Regenten van het II, D. GESTICHT te Zierikzee geven aan Particulieren cn Plaatselijke en Arni-Besturen kennis, dat er ge legenheid is, om personen in genoemd Gesticht te kunnen besteden. Tot de nadere informatie ver- vopge men zich bij J. BROUDMANPresident C. van ZAND1JK, Boekhouder, of bij R. S. BOEIJE, Secretaris. Zierikzee, 2G Maart 1855. Z E K U W S C H E Aedeeling SCHOUWEN en DUIVELAND. op Donderdag den 29 Maart e. k. des voormij.l dags ten 11 ure, ten huize van Mej. de Wedu«s| Swarts. PUNTEN VAN BEHANDELING: 1. Rekening over 1854. 2. Verslag idem. 3. Verkiezing leden van het bestuur. 4. Benoeming van een afgevaardigde. 5. Mededeelikgbn, enz. Zierikzee23 Maart 1855. Namens hel Bestuur, De Secretaris H. G. MULOCK HOUWER. 1 Tot hun vertrek naar AMERIKA ii| de maand April e.k., maakt zich bereij een aanzienlijk getal personen gereed, om dii) welke reeds in 't begin dezer week de reis aai{ namen, le volgen. Mogten meerderen nog van deze gelegenlieil wcnschen gebruik te maken is de ondergelaj kende. Agent van het Kantoor V l N E S B E Rl d- C O M P., bereid en in staat de vereisclil| inlichtingen omtrent de beste en civielste genheden tot vertrek te geven, welke mede zijl te verkrijgen aan het Hoofdkantoor te Rotterda en aan liet Kantoor te Gees in de 's Heer HciJ drikskiiiderenslraat. P. VERTREGT.I Te Rotterdam ligt in ladinj Het valt lisbruik m llende verc mgelukkig llerhaude b ing; ja, si loord ovei tinner mak Op vele orden alle ra niet alle ebrui/c van naar New-York, liet snelzeilende fraaije Fregatschip ÏMIanden tege ROLINTA Kapt. SMITH hebbei»ejkt worder uitmuntende Inrigling voor passagierf^- beviïlfJtïc De zalf en pillen van llolloway Vertrekt 13 April aanstaande! Nadere inlichting bij P. A. van ES en djfrDeitle,s ei1 Cargadoors te Rotterdam. poelen bes! ■unnen ontk oorbeeld eet zijn het beste geneesmiddel voor zcere of open becncn. JpevCF er beer Difrgle le St. Stephens bij Saltach in Coruwil bad sedert geruimen tijd een open been, met drie of vJpOOpeil K30,* grootc wonden die zware pijnen veroorzaakten en waartlftfl ook deed zijne gezondheid ondermijnd werd. Ilij beproefde soorten van middelen die bent door deskundigen cn audc werden aangeraden maar verkreeg geen de minste Eindelijk begon bij gebruik te maken van de zalf pillen van Molloway en dour deze onvergelijkelijke genu cn heelmiddelen herstelde hij binnen zeer korten lijd-L beer Mekay chimist te Devonport iu de Catbariua SliBflai' toch all No. 40 woonachtigkan do waarheid vau bet bovcu gehaalde betuigen. erk voor i in anderen en een b< loeren, dan Wanneer i DoosjcsPilleD van ƒ0,80 ƒ1,83 ƒ3,09 ƒ0,75 rt3^2(|'n Ve,'° Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,30 - 13,83- 2|een Sterken Zijn op frauco aanvrage a Comptant te bekomeuRVorclen, Wflttl den heer B. van ASPEREN VERVENNE leGlnr] knnnar J. STRAATMAN, Moofd-depóihoudcr te's Ilerlof *'»n»en bosch, alsmede le JLonden. Strand 244. A/o/ZoiiJOfldnimen, c Elabl'ssemsnten te Neiv-VorJc80 M«iidcn-lAjj|«j Qp |oor het ui tl anneerdit a l'e lieden i otden, maar tizende gul rlogsmatrooj a sjouwer e menschen die ES5 Met MEI aanstaande een Iickwa| Bakkers-Knecht, alsmede een LEERLING benoodigd. Ai franco blieven onder letter V., aan don handelaar L. de FOUW, te Goes, doch lielsl persoon. siasm- te Zwartcwaal legen MEI A A N STA .1N DE,low n Bakkers-LeerIingPben bi.i bij J. REEDIJK, Mr. Broodbakker aldaar. |l|o,la|e kwa ^ed begin r AC'JEiJW drank TERSTOND of tegen 1 MEI aanstaande!11? zijne me SMIDS - KNECHT en een WAGENMAKEfo als bereid: KNECHT; adres in persoon of met franco brijne Maieslo bij H. GORES te Geervliet. Lno van de P. G. benoodigd bij P.' GEELHoi"1 de sted,e' te LloekPioy. Zeeland. f meGSle dn -ft zich, dat Bevcelheid is de Hervormde Godsdienst, kunnen terstond t'orland verl bekomen, bij FRANS RIJNBEUGte 5{.-JWJr binnenhui tensdijk. Ind, voor de kan, dus SiS5" MEN VRAAGT tegen MEI eene die tevcnj bekwaam is eenig binnenwci j verrigten, bij Mevr. CALAND te St.-Philip TE ZIEBIKZEE, TER DRUKKER IJ VAR P. na L' 'ode dus dil sleecl wordei >1 bij winn ijk, te bevo ezocht, om ,T van tappe ken; terwijl

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2