No. 1154. Maandag, 26 1855. lie. Jaarg. en, Nederland zoo als liet is. INieu wsl ij tl s n gen V erscheiden heden s nVE eft ken- uit— gedu- zullen tribulie. er, AFF. 1E0RG ken den e maand (i lsten -"Stork. ANNA en den CARO- ent voor te Mid- ZIER KEN ABONNEERT ZICH; In Nederland, brj den XJilgever. Bij alle Boekhandelaren en Posldirecteureu- In Noord-Amerika, bij 3. QUINTUS, te Sheboygan. ABONNEMENTS-FRIJS t VOOR BEIDE OITGAVEH. Voor 5 maanden. f f.30. Franco per post iu Nederland. 1,30 Voor Noord-Amerika. Franco New-York. Dollar 1,10, NIEUWSBODE. VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag, ADVERT ENTIEN - 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De tuttendiog der Adv^rteuliëu kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU: Zieriktee Hoek van dc Scuuithaven, Lett. B, No. 94. Brieven en lugezoudeu Stukken Franco. IN, 855 De winter is voorbij, de lente is daar, en weldra zullen de velden weèr getooid Izijn, niet bloemen van de schoonste kleuren, Iterwijl Neêrlandsch vruchtbare grond een lrijken oogst zal beloven, en, zoo als te lio- l|icn is, ook zal geven. Wal bel graan in Itlezeu strengen winter in den akker geleden llieeft, zal weldra vergelen zijn; maar wat lile helft der bewoners van den Neder- landschcn grond geleden heeft, zal lang iu llict geheugen blijven: de rijke hebben hel [gezien, do arme ondervonden. Lang is de tangrocijende armoede in het verborgen toc- Igenomeu, zonder dat de Hooge Regering, noch de Gemeente-Besturen bet wilden weten; maar thans kan bet niet ineer ontkend orden, dat, komt er gcene verandering, cdcrhitid weldra zal grirnmelen van bede laars, terwijl bel oord, de kolonie voor be- lelaarsde loeslroomeude scharen niet meer al kunnen bevatten. Mc» uiag zicli beroemen op liefdadigheid, m zeggen: er wordt overal zoo veel ge- jevcn voor weldadige instellingen, dal nie mad, die lot eerlijke armoede vervalt, van 13,S3- 20,90 lei,ick behoeft 0111 te komen; maar daardoor beko'Diiu^bij |0|1(]t je oorzuak van bet arm maken des tc'sHertogen- Icduilaudscheii volk niet weg genomen, 4. HallomarIoc], %eclelïjk verbeterd. Integendeel, de Maiden-Lane, I J o Ijken worden hel geven moede, en de 'Meestoot Icaieente kassen worden zoo zeer bezwaard k, zal, op ■oor het verleenen van toelagen aan ver voormiddag) l|,j||elH]c armbesturen, dat dc diakoniën ~«.i" aldaar. I •.rikzee. n. luizen der artjes te jUANJER. v e r gel ij toet ijk spijsvertering ,t ilcr Oust- lijj in Cal- leveikwaleo, ij had bijna UUingenco een bedorven n bare vrien- lerstelleu tot m HoUoway tc gevoudbeiil ^l3.30/"20,B5 taal" aldaar, en aanfec-1 bang van worden, zich te wenden tol J111 bestuur, en nog banger 0111 iulceke - Noord-1"3~ biljelleii aan te bieden bij hunne W M O Ij"®"|"n0oenc'e stadgeuoolen, daar zij niet zelden onkiesch behandeld worden, lin wal en pellen! zedelijke verbetering, of dank der be- bewijzen VM lelden betreft, is denkbeeldig. De meesten overteggen,Isc| v „evcn a|sccu pliit der ver- es met franco! e 1 1 Boekhandelaaifo^ndcn, en velen worden zoo onver- liillig, dal zij om geen werken meer den- en zeggen: soep en pap wordt er l<vd lor ons gekookt, en brood krijgen wij en .KIS EC Hf, DE LOOFF lecht, EAASE aanstaand de Hervorm' Schipper (I toe, wat willen wij nicer? Moet bel halve zóó nog vijf jaren voort blijven n, dan zal de armoede in bel beroemde e Nederland een toppunt bereikt lieb- zoo als Willemieiitje van prins Willem Vijfde iu haar tijd reeds verlangd heeft, zeide: dal het volk op klompen ter kerk t gaan. Doch thans is het kerk gaan het grootst gedeelte der Natie eene on- chillige zaak geworden, want: llun ziel buigt zich ter neder, De kommer kneld hun 'l hart, llun geest wilt niet naar boven, In 'l leed zijn zij verward. 'al die achteruitgaug alleen ontslaat door 'MA.VDE.eklveelvuldige belastingen op de eerste J j o' tensbehocflen, is niet alleen door onder- "idene dagbladen en geschriften aauge- d, maar nu onlangs beeft de Regering |i;lf herkend, en een wets-onlwerp aau weedo Kamer ingedieud lol liet af- fen van den accijns op het gemaal, aldaar. .N P. DB LOO? dat echter, bij vele leden der Kamer, de goedkeuring niet wegdraagt, om dat de ac- cijnscn ongemerkt en ongevoelig wordeu betaald; doch liet is toch een gestadige drup in de schatkist, die dagelijks weder- keerd en nimmer stilstaat, terwijl de in vordering der directe belasting, ouder de mindere standen met meerder moeijelijklieden gepaard gaat. Dit mag nu betrekkelijk waar zijn, maar juist, om dat er van de mindere standen offers gevorderd worden voor de schatkist, en provinciale en plaat selijke kassen, onverschillig onder welke benaming, maakt juist dat die mindere standen, de werkman, in den winter moe ten bedeeld worden; want de daglooncti zijn in Nederland niet in evenredigheid naar al het belastbare dat een werkman dagelijks benoodigd heelt. Men zal zeker niet dwalen, dat iemand, die een gulden daags verdiend, er zeker 25 cents, voor brood, zout, brand, enz., enz. van missen moet; dus 25 pet. van zijne verdiensten is een werkman kwijl waar bij niets voor terug trekt, terwijl de bezitters van effecten, óók wel aau dit alles moeten betalen, maar daarentegen trekken zij behoorlijk hunnen interest. Kan er dus niet overgegaan worden tot cene belasting op de inkomsten eu afschaf fing van allo accijnsen, dan is de ellende niet te voorzien die Nederland te gemoet gaat. Die niets heeft, dan zijne handen, kan ook aan niets betalen; en die veel heeft en wel denkt, kan en wil betalen; en wan neer bij dan bedaard narekende, hoeveel bij dan uitwinnen zou, door niets te beta len aan steenkolen, brood, vleesch, enz., en minder aan inleekemngen voor beboefligen kwijl zoude zijn, dan zoude hij misschien zeer weinig meerder moeten betalen dan bij thans moet doen, en er zoude eene wel daad aau hunne verarmde stadgeuoolen be wezen worden, grooter dan alle liefdegiften die er thans afgebedeld worden. Ook van die belasting, zou de invordering mei geene moeijelijklieden gepaard gaan, en-vrij wat minder aan admiuislralie-knslen wegslepen dan de accijnsen doen, terwijl er niets door smokkelen als anderzins zou verloren gaan, dat thans, misschien wel 20 pel. bedraagt. Niet alleen dus, dat eeu werkman, door zijn handen arbeid, stad en staat, koning eu ministers, generaals en soldalen, inspec teurs cn commiezen moet helpen onder houden, maar groote eu kleine smokkelaars moet bij zelfs rijk helpen maken, want niemand zal smokkelen dan ten voordcele van zijne eigene beurs. Eene verandering iu ons belastingstelsel is derhalve bel eeuige middel wal verbetering bevorderen kan. Eu kan de Ilooge Regering bel toenemen der armoede niet tegengaan, dan is en blijft bet eene eeuwige schande, dal er zoo vele hoog bezoldigde ambtenaren in ceil land zijn, waar krachtvolle menschen bun brood in den winter moeten bedelen eu afhan kelijk zijn van de liefdadigheid hunner mede-ingezetenen. 's MertogenboscSi, 17 Maart. Dc meeste» zullen zich nog herinneren de afschuwelijke wreed heden, door zekeren heelkundige dc Lnoil, op rijne wettige huisvrouw, inde provincie Zeeland, ettelijke jaren geleden, gepleegd, en met den dood gestraft. Elk was met afgrijieti jegens dat monster van wreedheid vervuld. Hetzelfde is thans gekeurd in de gemeente Baardwijk, tusschen 's Herlogenbosclt en Waalwijk, met dit onderscheid, dat de geweld dadigheden daar niet tusschen cchlgenootcn, maar op een weerluoze krankzinnige gepleegd zijn, die bij zekeren Maas was in den kost besteed. Het onafgebroken toebrengen van slagen en verwondigen bij dagen en nachten,schijnt Item den marteldood, het grootendeels ontberen van de noodige voedings middelen den hongerdood to hebben doen sterven. Grer.e andere reden tol liet bedrijven dezer snood heden op den overledenen krankzinnigen is er ge vonden dan alleen de zucht tot wreedheid. En niet alleen, dat de man alles uitdacht, om dien ellendigen natuurgenoot te folteren, maar ook de vrouw moet hieraan liet hare hebben bijgebragt, die toch be hoorlijk betaald werden voor den kost en de inwoning van dun overledene, terwijl hij meesten tijds zijn brood in de buurt ging bedelen om niet van gebrek om te komen. Wij bekennen, dat deze feiten bijna ongeloofelijk zijn, die aan ons beschaafd land wel aan de slaven van West-lndie herinneren, maar wij staan voor de waarheid in, en hopen, dat aan bedoelde Maas, die nu in den kerker zucht, door den regter cene aan zijne gruwelen geëvenredigde straf zal kunnen worden opgelegd. GEMENGDE 65EHIGTGN. Alom staan er verschillende speculanten op om in den nood te voorzien der overstroomden waarvan er velen van alles beroofd zijn, door liet lek worden der dijken, dit op vele plaatsen had te verhoeden geweest, wanneer er minder biljarten waren bespeeld geworden. Tc Rotterdam is er maar ruim f 25,000 gecollecteerd in de algemeene collecte, voor de overstroomden. Men zegt, dat prins Frederik, de grootste grondeigenaar in Ne derland, de grootste schade heeft geleden door den watervloed, cn toch wilt hij niets van de collecte hebben. Knegjes, ontvanger te Deventer, heeft een pensioen gekregen van f 228D, en de weduwe van een brievenbesteller aldaar, een dito van f34. Ach, Heerel toch, van 't Koningrijk, wat deelt ge uw gaven ongelijk. Menscliikoff is dood, en zal dus geen kwaad meer doen. Aangekomen in de Krim, ossen cn ezels, doch aan E .gelsche vrouwen is bet niet langer meer vergund, derwaarts te trekken. De biddag, om de Engelsclie wa penen te doen zegepralen, is te Londen zeer plegtig en slil gevierd geworden en iu Polen zijn duUende jongelingen van bun bed geligt, om op te rukken tegen de Eugelschen. Verbrand te Konstantinopel, liet Fransclte hospitaal, met 150 gekwetste Fran- sclien, Sebastopol moet thans beschoten worden, maar is nog niet ingenomen. Ook is de vlie gende vloot uit Engeland gevlogen, om Kroonsladl plat te gaan schieten. Napoleon zal nu Stellig naar de Krim gaan of lo Parijs blijven. Een commies te Middelburg weet wel glaasjes anijs te c imtnanderen, maar bij vergeet die te betalen. Ook diezelfde commies wordt verzocht, dc 11 con terug te brengen die hij heeft ontvreemd. Door mijn bek, en. nog wal, is mijn man com mies geworden," zegt de vrouw van een gewezen bakker te M. Nu, de vrouwen zijn overal nog al de beste kruiwagens, die dc mannen aan baantjes helpen, zoodat bij vele kleine ambtenaren de horens ook door hun hoed groeijen. lo de Vlissingsche straat is een stillen tempel geopend Voor ouden en jongen, die veel geld hebben. Ken president van de boogschieters, winkelier, armverzorger, adsisli-nt- brandmeester en inslokker van de armen te Q., heeft wcè." een klein boeltje ingepakt van een arm - overleden man cn is van den armen begraven moeten worden. Hij deugd ook zoo min als zijn rijst, die bij de arme lieden van den winter heeft aangesmeerd, en vvaarvoor hij netjes legen de lamp is geloopen. Nu de commissaris van policie to N., afgekeurd is als controleur der stedelijke be lasting, bezoekt hij veel de woning van een win kelier in dun donker, maar toch wordt hij gezien. «Twee glazen bier, één borreltje en 2 partijen van een dubbeltje moet je afhouden," zeide een stads-cnmtrios te Middelburg, cn de man heeft geen kloeren aan zijn lijf, en zijne knevels willen niet nicer groeijen, Een vveversbaas te Q. geeft geld ter leen aan de wevers, tegen 71/, cents per gulden in de week, en gelast hen waar zij brood moeten halen en ter winkel moeten gaan waar hij ook zijne percenten van trekt. En waar blijven de zoogenaamde boctens?De molenaar tc K. heeft II. Woensdag voor liet laatst gemalen, cn zal nu zijn molen sluiten, tot zoolang de belasting op liet geniaal is afgeschaft, omdat hij zoo schrik kelijk geplaagd wordt door de commiezen. De gemeente zit dus in den broei, doch de man blijft bij zijn besluit. Nu er veel aarde te X. aan wezig is voor de straatmakerswordt er weinig zand meer gevaren, tot groote winst voor de ste delijke kas. Vroeger was die zandlevering voor- doelig voor den stads-bouwmeester maar men moet weten, dat twee joden weten, wat ééacn bril kost. De jongste debatten in de Tweede Kamer hebben doen zien, dat de gruwelijke mishandelingen den slaven in onze West-Indische bezittingen aangedaan, eigenlijk slechts eene soort van vaderlijke correcties zijn, die daar worden toegepast ingevolge de meii- lievende reglementen van het ministerie van kolo nie 1 in het moederland, bij welke debatten men met verontwaardiging gezien heeft, dat onze eenige Pahud zich op het vaderschap dier feltcr-regie- inenten heeft durven beroemen. Wanneer het er evenwel onder het bestaan dier reglementen zoo gruwelijk toegaal, boe ontzettend moeien dan niet die mishandelingen voor een aar.lal jaren zonder die reglementen, geweest zijn? Dat echter onze W.-I. bezittingen niet alleen bet tooneel zijn geweest van dergelijke mishan delingen, iraar dat ook in onze O.-1. bezittingen wel eens raensch-ontecrende gruwelen, bij gebrek, of ten gevolge van rcgeiiugsinaatregelen hebben plaats gehad, zulks zou men zal ligt kunnen opmaken uit de herhaalde opstanden der Inlanders legen onze regering in allen gevalle zou dit overigen» kunnen blijken uit het volgend staaltje, dat ons dezer dagen onder de oogen kwam. In het jaar 1816 begaf een talrijke hoop Ja vanen, die zich over knevelarijen vaneen Hollandsch ambtenaar te beklagen bad zich naar 'sLinds ge bruik op weg, ten einde bij een ver af wonend Itooger geplaatst overheidspetsoon hunne klagten te gaan inbrengen en verbetering der plaats hebbende misbruiken te verzoeken. Onder weg jvergrepen zij zich aan niemanils eigendom, en gedroegen zich allezins onberispelijk. Desniettemin werden zij als opstandelingen beschouwd, en op hunne weigering om slil uit elkaar tc gaan, aangevallen, verwonnen, en in eene bergplaats voor kofTrj te Indramaijs op gesloten, welke gevangenis, volgens de verzekering van een Engelsch reiziger, veel overeenkomst had uict liet beruchte zwarte hol te Cilcutta, en voor de gekerkerde menigte volks veel te klein was. De gevangenen pougden lucht te triaken, en door de latten van het dak en den kleimuur tc ontkomen, ducli bij die pogingen werden zij door de wachthebbende soldaten, in tegenwoordigheid en op hevel der officieren als spreeuwen doodge schoten, en na den afloop van dit bloedbad, dat aan 300 der gevangenen het leven kostte, j naar Sun bong ingescheept, op welke vaart het tweede bedrijf van dit treurspel werd opgeroeid, en nog een groot aantal naar de andere wereld werd gezonden, zoodat ten slotte van 594 weerluoze

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1