Eene Duinhoeve, VEBKOOTMG No. Graanmarkt. Middelen van Vervoer. MIDDELBURG, ZIERIKZEE EN THOLEN, VAN AFBRAAK, Uit de hand te koop, Mutsaard en Klippels, Spaanders en Mutsaard te koop. ~~NOORD-AI!ERlKA. !n Lading te Antwerpen I Nederk NOODLIJDENDEN DOOR DEN WATERSNOOD, Mannen-Za n g vereen i gi n g Terstond benoodigd ir' on" gekoo Terstond benoodigd een Metselaars-Knecht, een Schippers-Knecht, Bakkers-Leerling /gemaakt. Wil du regering niet, welnu de ver tegenwoordiging is daar, om licl initiatief te nemen. Indien eenige leden der Tweede Kamer na het tegenwoordige reces, daar» ver een wets-voorstel zouden willen aanbieden, zij zouden inderdaad een zéér verdienstelijk werk verrigtenen den dank des handels inoogsten. Zij zouden meer doen. Zij zouden Nederland verheffen in het oog des bui tenlanders, want het is eene smet op Nederlands goeden naam, dat binnen zijti gebied de arme landverhuizer zonder bescherming is. Men verwij/.e ons niet naar de gewone strafwet, want de land verhuizer heeft geen tijd zijn regt te vervolgen en zij, die hem knevelen, weten wel hunne han delingen 7in te rigten, dat zij buiten de termen der strafwet blijven. Bier moet meer preventief, dan repressief worden te werk gegaan. Op de zaak der landverhuizing moet bestendig loezigt worden gehouden; dit is de hoofdzaak. De landverhuizer moet tegen de kne velaars, onder welken vorm zij zich ook veitoonen, worden gewaarschuwd, beschermd en gewaarborgd. Do gewone strufwet, evenzeer tie gewone burgerlijke wel, zijn hier onvoldoende. De toestand van den landverhuizer is exceptioneel en behoort exceptioneel te worden behandeld. Te lang reeds is met deze zaak gedraald. Wij herhalen het, Nederlands eer en Nederlands belang vorderen spoedige herziening. Komt zij niet van de regering, wij wachten baar van de vertegenwoordiging. Ecji beproefd middel legen dc Aardappelziekte. Het Engolsehe blad: the Gardeners Chronicle, geeft verslag van een boek, dat onlangs in Rusland door den staatsraad en Professor A. R. C. Bollman over de Aardappelziekte in het licht is gegeven. Volgens den schrijver behoeft men de aardappelen slechts bij eenen hoogen en bestendigen warmte graad te laten uitdroegen, opdat de knullen, -die men na het rooijen verkrijgt, volkomen legen de ziekte beschermd zijn. Men beeft deze gedachte aan een gelukkig toeval Ie danken. Zeker iemand had in de lente van 1830 eene hoeveelheid aard appelen, in eene zeer heete kamer gebragt; na drie dagen waren ze volkomen droog geworden; l'Ü pootte ze en was niet weinig verbaasd, niet alleen een rijken maar ook eenen geheel gezonden oogst te verkrijgen. In het jaar 1831 herhaalde hij deze proef mei hetzelfde gunstige gevolg. Hij deelde een en ander aan Prof. liollmao mede, die van zijne zijde proeven nam, en wel onder degunstigste omstandigheden, zijn voorraad van aardappelen was ontoereikend en hij daarom genoodzaakt, de daartoe bestemde poolknellen te koopen. Vele van deze waren ziek, eenige zelfs geheel bedorven: desniet temin liet hij ze ééne maand lang in eene heete kamer uitdroogen, sneed vervolgens de grootste in vier deelen, de kleinere in helften en liet ze nog eene week droogeri. Toen waren ze zóó hard ge worden, dat men vreezen moest, dat du kiem gein el was afgestorven; doch in den grond gebragt, kiemden zij volkomen, en gaven drie weken vóór alle anderen, •de eerste jonge aardappelen van eene uitstekende hoedanigheid. Terwijl dus de oogst der naburige akkers door de ziekte werd aangetast, was er geen enkele der aardappelen van Prof. lijllinan, welke •een spoor der ziekte vertoonde. Dezelfde deelt meer dergelijke daadzaken mede Dr. Wasilettski pleegt gedurende den geheelen winter zjjrie aardappelen in een ruim vertrek te bewaren, •waarin hij zijnen voorraad van vieesch 'roukl. In het jaar 1832 pootte hij zijne dus gerookte en gedroogde aardappelen en kreeg eenen zeer rijken on gezonden oogst, terwjjl de akkers, met water houdende aardappelen bepoot, door de ziekte werden aangegrepen. Prof. Bollman is daarom overtuigd, dat men zich tegen de ziekte met goed gevolg ver zekeren kan, zoedra men volkomen uitgedroogde pootaardappelen aanwendt. Over de tot drongen der aardappelen bestemde temperatuur spreekt de schrijver niet duidelijk. Het vertrek waarin hij zijne eerste aardappelen droogde, was tot op ongeveer 18 graden Reaumur verhit; terwijl bij op eene andere keer eene warmte van 48 graden aanwende. Doch, hoe liet zij, het komt ons belangrijk voor, met dit hoogst eenvoudig middel ver.der proeven te nemen, en daarop te letten, of het op onder scheidene aardappelsoorten gelijken invloed heeft, ook op uiteenloopende grondsoorten. Rotterdam 9 19 Maart. Door bet besloten water geene geregelde markt na den 15 Januarij II. plaats gehad hebbende, zijn er geene berigten uitgegeven, te meer, daar het verhandelde in de Granen zich slechts bepaalde bij plaatselijke behoeften en die van naburige plaatsen. Tarwe. Van witte Zeeuwsche, Flakkcesche en Ovcrm. ging de beste in den beginne, zoo voor consumptie als verzending, redelijk wel af; later veiflanuwde de kooplust en ging het verkoopeu moeijelijker. Er is betaald voor enkele extra puike klusjes f 13,50, 13,75, puike 13,10, ■f 13,40, mindere soorten ƒ12,60, ƒ13, geringe en af wijkende 11,40 tot 12,50. Zomer 11,50, ƒ12,50. De voor de zaai geschikte klusjes f 13, J~ 13,50. Rogge. Van Zeeuwsche, Flakkcesche en Overmaassche werd de puikste van 10,20 tot 10,50 verkocht; min dere van J 9,70 lot ƒ10. Gerst. Zeeuwsche, Flakkcesche en Overmaassche met goede vraag en verkocht; Winter, puike zakmaat en pcsloit 5,70, 5,90. Voorts zakmaat en gestort f 5,40, 5y60. Zoiuer, puike zakmaat cu gestort 5,60, f 5,90. Voorts zakmaat 5,30, f 5,30; afwijkende in beide soor ten f 4,70, f 5. Haver. Voeder in puike soorleu f 4,20, f4,30j min dere f3,70, f4,10, koite of dikke 14,23, f5. Erwten. Graauwe Geldersche f 12, 1 13. Dcensche f 10. Zeeuwsche ƒ9,50, f 10,50. Blaauwe, kleine puike f 10.50, f II, mindere f 10, f 10,30. Groote f 10, I 11,25; extra puike klusjes f 11,50, f 12. Witte f 8,30, f9,75. Dccnsche 1 9, f 9,50. Meekrappen. De aanvoer was viij belangrijk en al wat tol redelijken prijs werd aangeboden, vond koopeis. Over het algemeen waren de vraagprijzen echter te hoog en belette dit greoten omzet. 'rtVü? fj^urtjcrUjlie le j g e n o r h n 10 Maait. Eene dochter van P. Hageslcri» en E. Meili. 11 dito. Eene dochter van II. GeijbeD en T de I.inooij. Erne dochter vau G. J. Hopmans en M. Wisse. 13 dito. Eene dochter van A. Blaukcr en L. Troch. 13 dito. Een zoon van A. Wol bach en C, de Bakker. 17 dito. Eene dochter van J. Oole en A. Mclicfste. - 20 dito. Een zoon van F. Koopman en P. Priem. gehuwd 21 Maart. G. Brandenburg en J. Post. L. Simmers en N. A. Biaudeuburg. overleden: 6 Maart. G. Smits, oud 13 dagen, zoon. S dito. M Weerhoudt, oud 1 maand, zoon. 10 dito. N. v. tl. Berge, oud 67 jaren, echtgenoot van W, Schilling. 11 dito. A. de Lanouij, oud 69 jaren, echtgenoot van J. Corbcel. 12 dito. P. Kaan, oud 14 dagen, zoon. 15 tlito. L. Schuling, oud 4 jaren, dochter. N. Hussom oud 73 jaren wed. J. van der Jagt. J. Bic- rirrgs, oud 49 jaren, ongeh. dochter. 16 dito. J. de Bie, oiul 32 jaren, ongeh. dochter. A. v. d. Jagt, echtgenoot van N. Willemse. 17 dito. Een levcnlooze zoon van J. v. d. Have err J. van Graafeiland. 18 tl to. J. Beruian, oud 62 jareu, echtgenoot van N. Se ven hu ij een benevens VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN en de tejsschen liggende plaatsen Wolphaartsdijli, Coa-lgenc, Catsschc Teer, (Goesscïac Sas, ©orfslhoek en Yersekendam. MAART 1555. non JHt&bflburg: böh ïljolcn: Vrijd. 23 'snain. 2n. m. jZ.ilurd.24 'snara. 1 u. m Maand.26 'smorg. 5 u. m.| Dingsd.27 'srnorg. 4 u. 30 m Üau Ütiïiïielburg: Dan fJintiucqjcn: Woeusd. 28 's morg. 7u m.|Don,!erd.'29 'smorg. 7» ni AFVAART-UREN van «3e stoomboot DU STAD TDÏSË£!7©21T9 3.Ï.» S. van VL1SS1NGEN naar ROTTERDAM. Haart 1 8 S 5. Fan Vlissingcn Van Rotterdam Vrijd. 23'smorg. 4u30m. Iedere Dingsdag, Donderdag Maand. 2<ï Woensd 23 Vrijd. 30 7 S. 30 ADVERTENTIES. 64 Roeden 17 ellen dÉto gelegen aan de Noordzijde van het dorp Nieuwerkerk. 93 Roeden 30 ellen extra goed Wellantl aan don platten Capeldijk onder NieuwerIcerk, sectie F, No. 233. 32 roeden Bourn-landgelegen aan Jonkers- weg onder de Gemeente Oostcrlandsectie D, No. 39. Alles broeder bij billetten omschreven terwijl nadere information rijn te bekomen bij den heer N. LABRIJN te Nieuwer kerk en bij bovenge- poemden Notaris. cn Zalm-dag van Rotter dam, 's morgens ten 9 ure, na aankomst van den l3lcn Trein uit 's Ilagc. ipp-piKa, De Notaris D. Q. de JONGE van der HfSKp HALEN zal ten verzoeke zijner princi palen, publiek presentoren te verkoopeu: Op Dingsdag den 27 Maart 1833, des voor middags ten 10 ure, aan de Schuur van de wed. A. GiiRSE: 8 l»aatgevcs»de Melkkoeijen eene partij Melkgei-ecdschappcn en Meu belen. En des namiddags ten 3 urein de Herberg de Meëbaal te Nieuwcrkerk: Een kapitaal «Stibbcï WO©N- S5SJI3 met Erf en daarachter staande ScIsuuj-, staande en gelegen aan de lveiKsira.it, binnen liet dorp Nicuwerkerk, kadaster sectie M No. 348, bewoond door de Wed. A. Gerse. Een Schuurtjestaande aan den Achterweg te Nieuwerkerk. sectie M. No. 309. Een Schuurtje of Wagenhuis, staande aan het Kerkhof aldaar, sectie M, No. 407. Een Perceel Elofgrond of Tuingroot 06 roeden, 30 ellen, gelegen aan den Achterweg, ten oosten van het dorp Nieuwerkerksectie M No. 249. 1 Bunder, 33 roeden, 30 ellen ©ijk gelegen aan de zuidzijde van het dorp Nicuwerkerk. m-naffr—ii- Be Notaris C. J. van der HALEN, te jSpSgr Brouwershaven zal. ten verzoeke van de Eifgenamen van «ijlen ADRIANA DALEBOUT Weduwe Jan Krijgsman, op Maandag den 2 April 1835, des namiddags ten 3 ure, in de Herbeig van Adriaan ContiEEL, te Renesse. met magtiging der Arrondissemenls-Regtbank te Zierikr.ee, in het openbaar veilen en verkoopen bestaande in WOON RUIS en SCRUUBmet 61 bunders, 31 roeden, 50 ellen DU1NGBOND DUIN, ERF en TUINstaande en gelegen in de Gemeente van Renesse, in sectie B, nornmer 4 tot en met nornmer 11. Vooits op Woensdag den 4 April, op bovenge melde Duinhoeve 1 zwart vculendragenït Merric- iJcviC paard 2 Melkkoeijen3 kalf- dragende Taarzen 1 vare Koe 2 Kalveren 1 Stier2 Eoopvarkens2 Jagtliondcn Ganzen Hoenders eene partij ©ooi een Mestputeen Boeren wagen, Kruiwagen en Staügereedschap eenige Eïiiisnneubelcn en hetgeen verder zal worden aangeboden. M.' C. van der LEK de CLERCQ, le Zierikzee, zal, als onherroepelijk gevolmasligde van JACOBUS LEËNDERTSE ZOETER, te Rruinisse, ten overstaan van een bevoegd ambtenaar, op Woensdag den 11 April 1855, 's namiddags om 2 ure, in het Gemeentehuis te Bruinisse, publiek presenteren le verkoopen ffSir Een WOONHUIS, SCHUUR en ERF, MoJjffisgvStaande en gelegen aan de Zuidzijde van «akfcSSÖ'de Voorstraat, te Bruinisse, sectie C, n.° 246, groot 3 Roeden 10 Ellen. In gemeld perceel is sedert jaren «le Timmer mans-Affaire uitgeoefend, die een zeer goed en ruim burger bestaan kan opleveren. De verknoping zal in perceelen plaats hebben. te Zierikzee, op Donderdag den 22 Maart 1855, dc-s middags ten 1 ure, te houden door den Deurwaarder P. A. RINKLER in de Hooge Mo lenstraat, bestaande in: BINDTENKOZIJ NEN, RAMENDEUREN, VENSTERS, TRAPPEN, BRANDHOUT en hetgeen verder zal worden geveild. geheel of bij gcdeellcn eene groote partij extra zwaar Sjarfg cssehen cn elzen liggende in een Bosch, aan den Ouden Dijk, onder Ooslerlantl. Te bevragen bij Jonkheer W. M. H. de JONGE le Zierilizec, en bij den Boschbaas N. de VIN te Oosterland. jjs»j«3!aD Bij C. KASTELEIN te Haamstede gj—W zijn te verkrijgen eiken Spaanders voor drie gulden het voer, en eiken Mutsaard voor drie gulden 50 cents per honderd. Puik wit en bruin Klaver-, Lu- cern-, Mangelwortcl- en Paar«len- peeën-Eaa«lalsmede puike Gnano te be komen bij MULOCK HOUWER in de Meelstraat. A De Directie der Begrafenis-Beurs »DE HERSTELDE BELANGENgeeft ken nis, dat de Leden van het Kinderfonds, uit hoofde vari den goeden staat van hetzelve, gedu rende APRIL tn MEI aanstaande, vrij zullen zijn van liet betalen der wekelijksche Contributie. Zierikzee, De Boekhouder, den 19 Maart 1855. A. PHAFF. Het groote Driemastschip GEORG lïURLBUTU om te vertrekken den lsten April den lOden derzelfde maand ROBERT SLOMANen den lsten Mei GASTONalle drie naar New-York. Den 20sten en 25sten April naar Boston, ANNA KINBALL. Van Rotterdam vertrekt den 5den en den 20slen April, CAROLINA en SOUTH-CARO LINA. Adres bij J. van der MEULEN Agent voor Antwerpen en Rotterdam Langendelftte Mid delburg. 2 De ondergeteekende berigt den Ontvangst van een zeer schoon Assortiment Mans- Ho e «1 e n naar den laatsten smaak benevens eene aanzienlijke partij Lakens, Buks- king, Zijden Stoffen, enz. in uitmuntende kwaliteiten, en beveelt zich beleefdelijk aan in de gunst zijner Stad- en Landgenoolen. JOH. OCHTMAN. V. Fr Vt Be wintel len weldra z Izijn, met blo I terwijl Neèr Irijlteii oogst l|icn is, ook lilezen strenge lliccTt, zal wt Jilc helft dor ïbndsclicn gre llict geheugen gezien, do ar pngrocijende Jen nu i en, zo; noch de Geniet luaar thans worden, dat, [iedcrland we rs, terwijl [lelaars, de to W kunnen b TE GEVEN TEN VOORDEELE door dc llecren C. EISSER en Ci. OVERMAN met medewerking der Op Donderdag den 22 Maart 1855, des middags ten 2 ure, in de NIEUWE KERK te Zierikzee. Entree f 0,50 per persoon. De Inleekenlijst gaat rond aan de buizen der Ingezetenen, terwijl mede Toegangkaartjes te verkrijgen zijn bij den Boekhandelaar QUANJER, De pillen van Holloway zijn ren onvergelijkelijk middel voor gat- en leverziekten gebrekkige spijsvertering enz. De weduwe van eenen officier in dienst der Oost- Indische compagnie, woonde sedert geraimeu lijd in Cal cutta waar zij zoo sterk leed aan maag- en leveikwaleu, dat zij geencrlei voedsel meer kou verleren zij had bijaa onophoudelijk zware hoofdpijnen, zenuwtrekkingen, eu was zeer ncerslaglig, gewone gevolgen van een bedorven gestel. Geeue geneesmiddelen hadden gehaat cn hare vrien- den gaven alle hoop op van tiaar te zien herstellen tot iVÏCU dat zij hare toevlngt nam lot de pillen van Iloltoway, waardoor zij in zes weken lijds eene volmaakte gezondheid herkreeg. DoosjesPillen van ƒ0,80 ƒ1,83/*3,09y6,75/l3.30/"20,S3 ll.tutl, die (ot Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,33- 20,90 1^,.; Zijn op franco aanvrage K Comptant te bekomen lij I v Ctlüel dc Heer O. E. BOON EN te Hoofdplaat, intll de 0017 J. STRAATMAN, Hoofd-depólhouder te's Hertogen- ÏClleljuildschei bosch, alsmede te Londen. Strand 244, Holloivay's l i Etablissementen te Neiv.York, 80 Maiden-Lane, I V.eileJljk -======================^=-===™™=- pen worden Het DRIJVEN «Ier 'MeestoofIcinoonlekttsse oDE HOOP" te Nieuwerkerk, zal, op E,0(. |)(,j Saturdag «len 2-4 dezer, des voormiddags I, e"e ten 11 ure, in de Herberg «de Meehaat" aldaar,! otitic anr voor dia aanstaanden Teelt worden aanfoc-f hang steed. fa bestuur, n Mel 1 Mei e. k. in een der Noord-I"3 ^iljetlen Boll, steden, een K R E N M L E-F'IOgeiide slai ^J|nr NAAMÜS-KNECMTT bcnoodig<l,lij Oltkiescli J ■«fea» van de P. G., het malen en pellcnl zedelijke vc wilit:-.:': w grondig verstaande. Zij, die bewijzen van ïeJjQjj u ,i.,r. goed gedrag en bekwaamheid kunnen overleggen,! «ell, komen het meest in aanmerking. Adres met franctf 'ouwcn lie! brieven onder de letters A. Z., bij den Boekhandelatrfoer'f!en, en H. G. van STEEDEN te Hellevoetsluis. Uilig, dat zij een bekwame 1VA«ENMAKERS-KNECHt|(I toe, wat tegen een salaris van f 130, bij J. P. de LOOFF,l|Jia|ve mag zn |u zegge ij: e leven voor w te JVissenkerke [Noord-Beveland). L. J. HENNING, in liet Vischslop heeft ontvangen den nieuwsten smaak van Hoeden, alsmede Vccrhoeden, en is ruim voorzien van vele soorten van Pc tien. die voor half man staatbij ARIJ EAASE St.-Annaland. ER WORDT GEVRAAGD met 1 Mei aanstaan! bekend met het Ponteveer, van de Hervormt Godsdienst. Adres W. de GRAAFF, Schipper Oudvosscmcer. Brieven franco. te Zwarlcwaal tegen MEI AANSTAANDEe j bij J. REEDIJK, Mr. Broodbakker aldaar. TE ZIERIKZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. de LOO? li'l/'herke"" 3weedc Kat r°n van tlan zal c Nederland zoo als W' ftjMe in hat zei de; dal h 1 Saan. Do net grootst fchillige zaak Hun ziel L Ue konn Hun geest la 't leed ra^ al die achten veelvuldige asbehoeflen, aleue dagblo

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2