VEBK00P1NG Eene Duinhoeve, No. Verscheidenheden. Boekbeschouwing. Eene partij IS uismeu beien VAN AFBRAAK, Eene partij Konijnen Uil de band te koop, M utsaard en Klippels, Spaanders en Mutsaard te koop. i 4,000 schoven DEK- en MATRtET. Wordt te koop gevraagd, Te hour tegen Mei, een kapitaal WOONHUIS, wslüHI NOODLIJDENDEN DOOR DEN WATERSNOOD, M a n nen-Zan gvereen igin g SLIJM- en MAAGP1LLEN. Terstond benoodigd SMIDS-KNECHT, Smidsknecht of een Le Op heden is verkrij ANTWOORD uba geboren Krabbé *"->pjoai N worden gebruikt, opdat er in den zomer de sikkel blinke en in vreugde geoogst. Het schijnt intussclien dat hel beleg vorderingen maakte, want de belegeraars slichten door liet wer pen van congrevische vuurpijlen op verschillende plaatsen brand in de stad. GEMENGDE UEMGTEiX. De Tweede Kamer is wrèr gesloten, zonder dat de afschaffing op hel gemaal afgeschaft is. ilet zal dus weèr zijn: veel beloven en weinig geven. Te Parijs worden prcmiën uitgeloofd, van 50 tot 150 franc, aan hen, die in geen jaar dronken zijn geweest, en die geen huisselijkc twist hebben cehad. Het onmogelijke wordt dei halve tot in Parijs toe beproefd. Odr in Nederland worden er pogingen aangewend, om de schaden te her stellen, die in Noord-liraband en in Gelderland zijn veroorzaakt door de overstroomingzoo dat het nu blijken zal. welke giften de vorstelijke familie geven zal. - Te Weenon zijn de voor waarden van vrede ol oorl g, op stapel gezet; en in de Klim gaat intussclien het oorlogen geregeld voort. Naar men zegt, is Keizer Klaas ge storven, zoo als er zoo velen zijner familie ge storven zijn; de meeste zijn echter vermomd, die door vergift, gene door vervvorging en W'ór an deten door duiken. Hut is dus heler een Hulland- sclien boer te zijn, dan een itussisclien Grootvorst. Ook Scherpenisse is voor een groot gedeelte in rouw gedompeld, nu liet schip van plaisier op 13 dezer is uitgezeild, en liet plaisier nu geslaakt is. Slot Engelinnclje uit de Viiendscltap te 's Hee- renhoek, beeft te Heinkenszand zoo hoog gevlogen om iels te vangen, dat zij op Mei-avond er toch een zal vangen. Te Ellemeet is JVullcmienlje met Flip overeengekomen, oin vuorceist niet naar Amerika te gaan, wanneer Flip haar niet meer mishandeld. Geariiveerd te Zierikzee: eene nieuwe hakkerin, komende van Middelburg, die beloofd beeft, met geen zout water te zullen bakken, dat vele bakkers maar niet af kunnen loeren; zelfs zegt een onbeschofte bakker, dat rondvisch zonder graat zoo goed is als gist. Trijntje Langbeen in de Kcikslraat te Sclierpenisse, wordt verzocht, voorlaan zoo schandelijk niet meer in de Kelk Ie zitten lagchen, daar men er anders den nachtwaker over spreken zal. Ook hare vriendin, Pietje de dienstmaagd aldaar, zal zich nu voortaan nog veel gekker ge dragen, zegt zij. Foei, Pietje! waarom toch dien vaderlijken wenk van den Nieuwsbode miskend? Hij bedoelt alleen uw wezenlijk belang, want liet zou hem onuitsprekelijk grieven u later nog Pietje de dienstpdoBUi te moeten noemen. Jannetje, de bakkers-dochter Ie G...., heeft na lang zovkens een mensch gevonden die beter vooikomen beeft in zijn zak ais buiten zijn zak na dan ook in een mooi rijtuig met beiri gereden te hebben, zal zij hem zijn ontslag geven. Ken boer te Bars- sel, houdt zich schuil; liet schijnt zich ta beves tigen, dat hij een wolf in schaapsklederen i-, Te Neuzen zijn de llotterdamsche bunzingen zoo op roof gesteld, nu dat de kippen der boeren geene etjeren meer leggen, dat zij, in plaats van eijeren, eer van menschen rooven. Mennonieten in de Kriiti. Tot opheldering van het medegedeelde in No 7245 van het Algemeen Handelsblad, betreffende verpleging van 1500 zieken en gewonden van het Russische leger door kolonisten en Mennonieten, strekke het volgende, omtrent de herkomst der Doopsgezinden in zuidelijk Rusland, overgenomen uit het zesde verslag van den slaat en de ver- rigtingen der Doopsgezinde Yereeniging tot bevor deringder Evangelie-verbreiding in de Nederlandsche Overzeesche bezittingen pag. 15 en 16. Het is algemeen bekend, dat reeds tegen het einde der vorige eeuw, de Russische Keizerin Catharina II, door het verleenen van allerlei vrij dommen en voordeden, vele landbouwende inwoners van Europa heeft zoeken over te halen, om met verlating van hunne woonplaatsen, zich in de des tijds nog weinig bevolkte streken van Zuid-Rusland neder te zetten, en dat meer bepaald de nijvere Doopsgezinden als landlieden in de Prtiissische pro vinciën van Neumark en de mark Brandenburg en langs de zoomen der Oostzee gevestigd, door deze aanbiedingen tot landverhuizing zijn bewogen. De Duitsche koloniën, aan de Mololschna of rnelkrivier, meestal door Doopsgezinden bevolkt, dagleekenen echter eerst van het begin dezer eeuw (1804). Ze beslaan de plaatsen, weleer door de zwervende horden der zoogenaamde Nogoi-Tataren bewoond, die door den invloed van die meer beschaafde lieden zijn verdrongen. Onder de zestig koloniën van Duitsehers, die volgens eene opgave, voor 25 jaren gedaan, aan de genoemde rivier gevonden worden, tellen de Doopsgezinden niet minder dan 40 dorpen. De bewoners stammen meestal, ja voornamelijk uit Pruissen. Volgens de laatste berigten, tellen de Doopsge zinden aldaar 45 koloniën, op eene oppervlakle van ongeveer 60 wersten lengte en 50 wersten breedte, aan de Steppen rivier Mololschna in den lierdiansksclien kreits, het Taurische Gouvernement, in Zuid-Rusland. Wij hebben voor ons liggende een exemplaar van het Zeeuwscli Jaarboekje en Miildclburgschc Naam- wijzeruitgegeven en gedrukt door de üceren J. C. en W. Altokfflr te Middelburg. Het zou ons mocijelijk zijn, te bepalen, wat hier het meest te prijzen valt, of de keurige typografische bewej- king, of de uitgebreidheid, waarop dit Jaarboekje mag roemen. Er is kennelijk alle mogelijke moeite aangewend, om schier al de onderwerpen van nut in hetzelve op te nemen, en zulks is gedaan met eene naauwkeurigheid, die a-llen h»f verdient. Wij hebben mitsdien alle redenen, om hetzelve aan ieder ten koop aan te bevelen. Wil men hiervoor een billijken aandrang hebben, zoo vvete men, dat hi t- zelve onder onderen bevat eene accurate opgave van alle staats-ambtenaren en hooge collegiën leden der 1ste en 2de Kamer, ministeriële departementen, Grootboek, NedërL Bank, Loterij, Hoogen Baad, en/.. al.Mirede der Ambtenaren var» Rijks-, Provin ciaal- en Gemeen te-Best uur, gewestelijke Ambte naren en C-tllegiëo, Waterstaat, PolJersdirectiën in deze provincie en zeer vele andere wetenswaardige onderwerpen welke men er niet vooraf in zou verwachten. Waarlijk wie het zich aanschaft waaraan elk, die in eenige betrekking geplaatst is, behoefte heeft, zal zich den koopprijs van ƒ.0,95 niet beklagen, maar verlangen, jaailijks zijne boe kenverzameling met zulk een keurig exemplaar te kunnen verrijken. <5 ejj.O REN: 1 Mnart. Fen 20011 van K. Bogers cu A. M. van Campenhout. 2 dilo. Twee zouc-u waarvan ééu le venloos van C. Kaan on C. Brouwers. Een zoon van M. van den Berge en N. de Braai. 6 dito. Twee zonen, waarvan één levenloos van L. Metselaaren A. Ringelberg. 7 dito Een zoon van J. Krijger cu P, da Vos. overleden: 28 Febr. H. Hegers, oud jaren, ongeh. dochter. 1 Maart. A. de Glopper, oud 73 jaren, weduwu. van J. den Bot. 2 dilo. P. Atleveld, oud 02 jaren, echt genoot van C. Klunwer. 3 dito. P. A. de Leeuw, oud 27 jaren, echtgenoot van E. Briets, 4 dito. I. van Hjusbergeu, oud 03 jaren, huisvrouw van H. Erkes. I. Beekman, oud 50 jaren, echtgenoot van J. Mulder. ADVERTENTIES. Bevallen van eene SPocliter, C. GOE- MANS de Bruijne. Duejschor, P. GOEMANS, JOHz. 18 Maart 1855. Heden nacht trof mij en mijne Kinderen een zware slag door liet afsterven van mijnen ge liefden Echtgenoot Mr. J. BEKMAN, in den ouder dom van 62 jaren. Eene ziekte van slechts twee dagen maakte een einde aan zijn voor ons zoo dierbaar leven. Zierikzee, Mede uit naam mijner Kinderen, 18 Maart 1855. N. SEVENHUIJSEN, Wed. J. Berman. Dienende deze tot algemcene cn bijzondere kennisgeving aan Vrienden en Dekenden, zoo binnen als buiten de stad. yi>RS"' De Notaris D. Q. de JONGE van der HALEN zal ten verzoeke zijner princi palen, publiek presenteren Ie verknopen: ©p Vrijdag den 23 Maart 1855, des voonnidd.igs ten 10 ure, inde Hoofdpoortstraat te ZierikzeeEene groole partij A F B HA AH, afkomstig van den gcslooptcn Oesterput en hijbe- honrend Gebouw, bestaande in; BALKEN, PLAN- liEN. RIBBENDAM-, HEK- en DEIN- PALEN, meest alles zeer bruikbaar als Wei'ïi- laout; mitsgaders eene partij Brandhout. ©5» öiiigsdag den 1? April 1855, des voor- middags ten 10 ure aan hut woonhuis van C. Huest, in het korte Groenendaal te Zierikzee: en andere K®EKE*N®E GGEBEREN als Tafels Stoelen Kabinetten Bedden Schilderijen Spiegels porcelein- Ko per- Blik-IJzcr- cn Aardewerk2 Rijtuigen, en hetgeen verder zal worden geveild. te Zierikzee, op Donderdag den 22 Maart 1855, des middags ten 1 ure, te houden door den Deurwaarder P. A. R1NKLER in de Hooge Mo lenstraat, bestaande in: BINDTENKOZIJ NEN, RAMEN, DEUREN, VENSTERS, TRAPPEN, BRANDHOUT en hetgeen verder zal worden geveild. De Notaris D. Q. de JONGE van der HALEN, residerende te Zierikzee, zal, ten verzoeke van de Hoeren KOOLE Cosit'., aldaar op Zaturdag den 24 Maart 1835 des middags ten 12 ure, vóór de Konijnen-Fok kerij, in het Vrije, te Zierikzee, publiek pre- senteren te vetkoopen van echt VLAAMSCH RAS, bestaande in vol wassen Moeren cn Kammen en bijna volwas sen aangefoktc dongen te zamen p. nr. 140 stuks in getalen verder de daarbij behoorende doelmatig ingerigtte Hokken, Gereedschap pen, Voeder, twee groote MESTPUT TEN en hetgeen rneer zal worden geveild. Alles op Donderdag en Vrijdag den 22 en 23 Maart te bezigtigen. Vnorschrevene FOKKERIJ is inmiddels uit de hand te koop en te be vragen bij de voornoemde Eigenaren en Notaris. De Notaris C. J. van der HALENte Brouwershaven zal. ten verzoeke van de Erfgenamen van wijlen ADRIANA DALEBOÜT Weduwe Jan Krijgsman, op Maandag den 2 Aprii 1855, des namiddags ten 3 ure, in de Herberg van Adriaan Cordeel, te Renesse, mot magtiging der Arrondissements-Regtbank te Zierikzee, iu het openbaar veilen en verkoopen bestaande in WOONHUIS en SCHUUR, met 61 bunders, 31 roeden, 50 ellen DU1NGROND, DUIN, ERF en TUIN, staande en gelegen in de Gemeente van Renesse, in sectie B, nomtner 4 tot en met nommcr 11. Voorts op Woensdag den 4 April, op bovenge melde Duinhoeve 1 zwart vculendragciid Merrie- 'AfZ.. paard 2 Melkkoeijen3 kalf- jj dragende Vaarzen 1 vare Koe 2 Kalveren 1 Stier 2 Eoopvarkcns 2 JagthondenGanzen Mocaiders eene partij Mooi een Mestputeen Koeren- vragen, Kruiwagen en Stalgereedsehap eenige Eliaismciabelen en hetgeen Yerder zal worden aangeboden. De Notaris Mr. J. J. ERMER1NS zal, op Vrijdag den 20 April 1855's mor gens len 9 ure, op het Hoefje van JAN KRIJGER, aan den Krommenkoohveg in het Poortambacht der stad Zierikzee, presenteren te veikoopen 1 Paard, 5 haatgevendc Melkkoeijen, 2 Vaarzen, 1 Karnhond 1 Boeren- SfesalÉS wagen 1 Perwetkar eene partij Melkge- reedschappen, een Mestput, 2 Kloetschui- tcn eene Jolvoorts eene partij Brandhout, Kooi, Stroo en 't geen meer zal worden geveild. geheel of hij gedeelten, eene groote partij extra zwaar §jarig esschcn en elzen liggende in een Bosch, aan den Ouden Dijk, onder Oosterland. Te bevragen bij Jonkheer W. M. H. de JONGE Ie Zierikzee, en bij den Boschbaas N. de VIN te Oosterland. Bij C. KASTELEIN, te Haamslede, jlfSUSr eijn te verkrijgen eiken Spaanders voor drie gulden het voer, en eiken Mutsaard voor drie gulden 50 cents per honderd. Te bevragen bij A. HOBBELte Ooltgensplaat. Brieven franco. een groote B®EKENKA§Tmet deuren; franco opgaaf van grootte en prijs bij den Uitge ver dezes. Staande en gelegen op de Oude Haven, thans be woond door Mejufvrouw de Wed. J. VERVEEN. Te bevragen bij L. van der PLOEG. jsprSVciiE» In het ©EPAT van THEE bij de Wed. van de WALL, is te bekomen, extra fijne Oranje Pecco of Bloementheeft 75 cents het pakje; de overige soorten zijn inden laatsten tijd weder in kwaliteit verbeterd. Raffle. Puik wit en hruin Klaver-, Lu* eern-, Mangelwortel- en Paarden- peeën-Eaadalsmede puike Guano te be komen bij MUI.OCK HOUWER in de Meelstraat. TE GEVEN TEN VOORDEELE door de Ilccrcn C. EISNER cn G. OVERMAN', met medewerking der Op Donderdag den 22 Maart 1855, des middags len 2 ure, in de N1EUIFE KERK te Zierikzee. Entree f 0,50 per persoon. De Inteekenlijst gaat rond aan de huizen der Ingezetenen, terwijl mede Toegangkaartjes te verkrijgen zijn bij den Boekhandelaar QUANJER. Deze PILIjEjNj die sints vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als maagver- sterkend gebruikt worden, door hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn, zijn tegen 32V2 cents het Doosjemet be- rigt van het gebruik verkrijgbaar door tusschen- fcomsl van de Heeren: Middelburg, W. P. van den Kamer. Oostburg, A. Lindeman. Tholen, Wed. v. Rijsscl en Z. Vlissingen, M. van Osch. Zevenbergen, P. Boone en Z. Zierikzee, J. H. Ochtman. Axel, J. W. Verbeek Vrolijk. Bergen-op-Zoom J. P. Ver linden. Goes, J. A. Le Cointre. Hulst, J. Nederveen. Kruiningcn, F. C. Baarens. Lamzwaarde, 3. van Braband. ©e zalf cm pillen van Holloway hebben eene sedert twintig jaren lijdende klierziekte ge nezen. Mejufvrouw Jackson woonachtig te Derbij Rep- perbrookstraat No, 17 leed sedert twintig jaren aan eene klierachtige verzwering aan het gewricht van eerie barer handen, en de aanhoudende pijn was onlijdelijk. Zij ge bruikte alle bedenkelijke middelen en bevond zich langen tijd in een ziekenhuis, doch alles le vergeefs. Eindelijk nam zij hare toevlugt tot de zalf eu pillen van Holloway, deze veroorzaakten spoedig dal een gedeelte van het been zich afscheidde, en niet tegenstaande den gevaarlijken toestand der wonde werd zij genezen en hare geschokte gezondheid is volmaakt hersteld. Door het vermeerderd Debiet zijn de op nieuw verminderde PRIJZEN nu de volgende: DoosjesPillen van 0,80 ƒ1,85 ƒ3,00/6,75 /13,5(^ 20,55 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,85- 20,00 Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den heer J. P. VERLINDEN, ie Bergen-op Zoom J. STRAATMAN, Hoofd-depólhouder te's Herlogen- bosch, alsmede te Londen, Strand 244, Holloivay's Etablissementen le New-YorJc80 Maidcn-Lauc, een bekwame WAGENMAKERS-KNECHT tegen een salaris van f 130, bij J. P. de LOOFF, te Wissenkerlie (Noord-Beveland). gSS3- MEN VRAAGT tegen MEI een die een paard kan beslaan en van de Protestant- sche Godsdienst. Adres in persoon of met franco brieven aan W.B KLOS, Mr. Smid te Poorfofijgd Eiland Tholen. d- ?|p L. DIJKERS, Mr. Smid te Ooltgcn plaat, verlangt met MEI aanstaande tegen genot van kost en salaris. bij den Boekdrukker P. de EOOfr '<V 't|30| piail In zuivere Briepsche jauoa^ '8p AAN HAREN ZOONimu 2£LjAA§> ZC3SZS3Z//,; Soldaat in het Fransche Leger in de Krim. Hij kost slechts 10 Cents en die oude Boerin brengt in dezen treurigen lijd zelfs mijmerenden aan het lagchen die misschien gedacht hebben nooit meer te zullen lagchen. TE ZIERIKZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. de LOOZE. Parijs, geloofwaardig gesprek met uitgelaten no| »Kort geledei die den vrede mantel haddt Men hi laten zweren, niets, betreffi Sebastopol, zt Maastrac! provinciaal ge van Venlo, i wegens feiteli verregaande aldaar geplee kennis moetei de misdaad woner van B Bricl bij deze, mag men in doodsgevai snelt, en vooi ja, zich zelve hare eer ontt gewag te mat drijf, alhier In de Am van het gedut schen veerma redding, min waaronder, er werd beproefd Reeds in I alle zijden, doi durig van uit op het dak en met opgesl hulp seinde, alle wijzen bieding van het jammerlijl af le halen. schouwers sla schrik als ver nood, en ieder huisgezins aan; lieden verklaart onmogelijk, wi en van de uitc zware ijsschots lot gelegener Nu verschei de rijks-ontvan stonds verklaar schande zoude zonder poging hij zich het e schikt vaartuig de volstrekt n Bij gebrek aai vaartuig gehaa ongeschikt bevi Daardoor nii van der Teen tcggen, wanhc met enkele plai gedurig achter zich uitgebragt tot het circa Drie moedige tereid, J. D. He on de spoedig ?elegd en betred Heeds was me

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2