lie. Jaarg. Nieuws tij d in gen i-Knec! MEN ABOJSNEERT 2ICÈ2; iü Nederland, bij den Uilgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Iu Noord-Amerika, bij J. QUINTUS, le Sheboygan. ABGNNEMENTS-FRIJS i voor beide uitgaven. Voor 3 maanden. 1.30, Franco per post in Nederland. 1,50 Voor Noord-Amci ika. Franco New-York, Dollai 1,10. VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag, ADVERT EH TIEN 10 Cenl vooi eiken regel. Zegelregt voer iedere plaatsing 33 cents. De inzending der Adverteulièa Kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU: Zierikiee ïloek van dc SchuilhavenLelt. B, No. 94. Brieven en ingezonden Slukken Franco. klei Londen, 15 Maart. In tien vroegen ochtend van lieden is op de werven van den Heer Glcndining bij Ber- roondsey AVall een geweldigen brand uitgebarsten, ten gevolge waarvan ook verscheidene graan- en tcerpakhuizcu werden vernield. Op den middag was de brand nog niet gebluscht; dc schade wordt nu reeds op meer dan 150,0110 c.t geschal. Groningen, 13 Maart. Dezer dagen is hier een 8j3rig meisje plotseling overleden en wel onder 't eten van een korstje brood. Waarschijnlijk heelt zij het te gulzig door geslikt, vermits zij, uit armoede, in een betrekkelijk langen tijd geen spijs had genuttigd. 's Slcrtogenbosch 17 Maart. Naar men ver neemt heeft Z. M. de Koning aan den Staatsraad Commissaris des Konings dezer provincie de belang rijke som van ƒ2000 overgemaakt len behoeve der lijders van den jongslet) watersnood. Door buitengowoone krachtsinspanning is hel gis teren gelukt de menigvuldige en diepe gaten in den Hinthamschen steenweg zoodanig te stoppen, dat de weg berijdbaar was hetgeen des te aangenamer viel aan de bezoekers der op dien dag gehouden markt te Oss daar zij nu gemakkelijk het door hen ge kochte vee dat zeer talrijk was, langs dien weg konden vervoeren en ontheven waren van de bui tensporige eischen van degenen die de overvaart ondernomen hadden. Tilburg16 Maart. Ilcdcn voormiddag zjn alhier uit de gemeente Uhlenhont gevankelijk binnen gchragt twee jongelingen oud 13 en 9 jaren welke, na een door den kommandant der brigade maréehausséalhier ingesteld onderzoek naar de oorzaak van den brand welke in de gemeeule dezer dagen tieeft plaats gehad de bekentenis hebben afgelegd, dien brand, door middel van lucifers te hebben veroorzaakt eu ook tater pogingen lot eene tweede brandstichting te hebben gedaan bij een kir. Schoenmaker aldaar, bij welken een hunner werkzaam was, ten eiudc daardoor van werken verschoond te ziju. Het Journal de Frankfort heeft mededeelin- gen uil Weenen ontvangen waaruit genoegzaam blijkt, dat het ovetlijden van keizer Nikolaas en de troonsbeklimming van keizer Alexander II, gee- afTlei verandering in de politiek der Ooslenrijksche schouwng hebben te weeg gebragt. Ofschoon Druisen schrik alsela!en zal worden, om deel te nemen aan nood, en ied vredes-conferentiën, zal deze mogend- huisgezins aaolgens bovengenoemd blad, uitgenoodigd lieden verklaae stem uitte brengen, bij de heiziening nmogelijk, drag van 1841. van de uii are ijssche c, 18 Maart. Een brief uit Frankfort e Taal, V, de Krim, ie oud'.» Iïoi s mijiïicrenl dacht hebb en aankom| lodsdienst ker te YeriI VN P. de LOfl iWelegene* bijzonderheden omtrent de ontvangst v°err.orps diplomatique door den nieuwen Rusland Alexander II bij gelegenheid Z. M. kwam condoleren over het overlijden .eizer Nicolaas en gelukwenschen met zijne ./bestijging. Bij deze gelegenheid welke op Jaart plaats had hield Alexander II eene toe- aak tot het corps diplomatique, waarin hij onder 'deren te kennen gaf, dat hij door dezelfde ge voelens bezield was als zijn vader keizer Nicolaas en zijn oom keizer Alexander dat de bedoelingen van keizer Nicolaas niet altijd welbegrepen waren, en dat men vooral in den laatsten tijd vaak zijne staatkunde verkeerd uitgelegd had; dat deze staat kunde eene behoudende was enz. Zoo het II. Ver bond zoude de keizer Alexander II ook hebben gezegd niet meer bestaathoop ik dat de begin selen waarop het berustte nog zullen blijven voortduren en tot band verstrekken tusschen de verschillende staten. Ik hen wat mij betreft ge neigd om den vrede aan Europa weder te geven indien men aan Rusland eervolle voorwaarden aan biedt maar indien men voorstellen deed welke niet zoodanig waren, zoude ik liever willen om komen dan die aannemen. Zoo dit uittreksel uit de bewuste toespraak juist iskunnen de woorden des nieuwen keizers noch als uitsluitend vredelievend maar ook geenzins als uitsluitend oorlogzuchtig beschouwd worden. Zlcrikzcc, 19 Maart. Op 12 dezer, heeft alhier de Verloting plaats gehad van vrouwelijke Handwerken, enz., hebbende dezelve zuiver Oj gebragt de som van ƒ329,00. Met genoegen deelen wij dit berigt, even als in vorige jaren, mede. Het strekt ten bewijze, dat de welwillendheid en mildheid van zoo velen, onder wien wij ook H. M. de Koningin mogen noemen, die door rijke bijdragen deze verloting hebben bijeengebragt, uf zichten gevalle der armen, loten hebben aangeschaft, weder niet te vergeefs is geweest en de voortdurende bemocijingen der dames, onder wier beheer die loterij jaarlijks plaats heeft, ook thans het gewenschte doel hebben ge troffen. Aan allen daarvoor warme dank en wel verdiende lof. Moge, der armen ten voordeel, nog menig jaar zulk eene verloting plaals hebben 1 Groot is de ramp, die het Vaderland heeft ge troffen, dringend de nood van duizenden zijner kinderen. Hulp, krachtige hulp, wordt van de Natie verwacht. Een beroep op hare liefdadigheid was nimmer vergeefsch. Ook nu zal het niet onverhoord blijven. Daarop vertrouwende stelt de Koning, door het volgende besluit, alle Nederlanders in de gelegen heid om le voldoen aan de inspraak van hun hart. Wij WILLEM III, enz. iood I Gelet op de vele rampen door den watersnood in onderscheidene provinciën veroorzaakt En willende voor het geheele Nederlandsche volk de gelegenheid openstellen om zijne bekende wel dadigheid uit te oefenen, en hulp te verleenen waar duizendo lijdenden haar zoo dringend be hoeven Op het rapport van Onzen Minister van Binnen- landsche Zaken van den 10 Maart 183S, lit. E, 7de afdecling; Hebben goedgevonden en verslaan, le bepalen: 1.° Er zal op Dingsdag den Iwintigsten Maart aanstaande eene algemeene culiccle aan de huizen der ingezetenen door het geheele Rijk worden gedaan; 2.° onze Commissarissen in de onderscheidene provinciën zullen onverwijld de noodige maatrege len nemen, opdat de collecte in elke gemeente hunner provincie door de zorg der besturen ge schiede op zoodanige wijze als, naar hun oordeel, de genegenheid tot milde bijdragen het meest kan bevorderen 3.° de bijdrage van elke gemeente zal door het bestuur ten spoedigste worden overgemaakt aan den Commissaris der provincie, die de som ter kennis van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken zal brengen 4.° onze Minister voornoemd, zal, zoodra de vereischte inlichtingen zullen zijn ontvangen, het aandeel bepalen, dat aan elke der door den wa tersnood geteisterde provinciën in de opbrengst der collecte zal worden toegekend; 5.° in elke provincie zal de verdeeling van dat aandeel tusschen de noodlijdenden, die het ontbreekt aan eigen middelen tot herstel van hun verlies of tot voorziening in hunne behoeften, geschieden door de zorg der Gedeputeerde Stalen, met overleg en bijstand der gemeente-besturen; 6.° van de besteding zal later, onder bet be leid van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, eene algemeene openbare rekenschap worden gedaan. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is be last met de uitvoering van dit besluit. Bronbeek, den 12dl!l1 Maart 183S. De Minister van Binnen!. Zaken, VAN BEENEN. WILLEM. De Arasterdamsche bladen melden, dat voor eenige dagen bij de algemeene commissie van den j watersnood in dc hoofdstad reeds cerie som vanj 30,000 ontvangen was. ff) BrusselAntwerpen Geul, Ostendc en Luik zijn inschrijvingen geopend voor de noodlijdenden door de overstroomingen in Nederland. Men verneemt, dat de onder-officieren en manschappen van liet tweede logement dragonders, onder commando van den kolonel jhr. van Merlen, eene vrijwillige bijdrage var. een dag iractement verstrekt hebben, tot leniging van den nood, door de overstrooming veroorzaakt. Men twijfelt niet of dit voorbeeld zal bij liet overige Nederlandsche leger navolging vinden. Ook verneemt men. dat do werklieden van de Algemeene Landsdrukkerij tot hetzelfde einde eene gift van ruim 00 hebben bijeengebragt. De watersnood.... Verschrikkelijk woord! Wien men spreekt en wien men hoort, de water snood is het onderwerp der gesprekken... en ook der overwegingen.... •fa der overwegingen Van al de rampen, die de wereld leisteren, is dus ook Nederland niet verschoond gebleven. Hel is thans geene doodelijkc ziektedie den mensch wegraapt, noch het ruwe geweld van den krijgs man of het moordend lood, dat onze broederen doet hongeren en sneuvelen. Neen het is de oude landplaag, het alles verslindend en verwoes tend element van het water, dat in weinige uren tijds, de vruchtbare en rijke landdouwen binnen stormt en onze weelderige beemden in een on overzienbaar meer iieeft herschapen. Het geklots der golven strekt zich uit tot aan de wallen van Amersfoort en verwoest en vernielt alles wat onder liet bereik komt van zijne magt. Zoo zijn dan de oevers van Maas en Waal bezweken en de eene dijkbreuk voor, de andere na, gaal gepaard met verdubbelde noodseinen uit liet bulderend geschut. Het gelui der klokken en het noodgeschrei der inwoners uit de vele dorpen van de nog vóór weinige dagen zoo rijke valei klinken van het eene dorp tot het andere, gansch Nederland door, en de echo hethaalt het in Nederland zoo verschrikke lijke woord:de watersnood. Voor een oogenblik is partij- en godsdiensthaat vergeten en het nog voor weinige maanden door hartslogt verblinde Vaderland is thans, in de ure des gevaars, eendraglig en gereed om offers te brengen aan hen, die hunne broeders zijn, die den Nederlandschen gtond bewonen wie het ongeluk heeft getroffen. De oud Hullandsche deugd sluimert niet... Partij- en godsdiensthaat heeft het edelmoedige hart van den menschlievenden Nederlander niet verstompt... Er was eene ramp, eene verschrikkelijke ramp noodig, om der wereld het schouwspel le geven dat het volk van Nederland door haat en twist geschokt, niet radeloos verloren is voor de toekomst. Bemoedigend is de ijver, welke zich overal ver toont ter leniging van de vele rampen, die wij in haren geheelen omvang r.aauwelijks kennen... U die rampen le schilderen, waarde landgenoo- ten 1 wij wagen het niet... Reeds menige traan biggelde van uwe wangen bij het lezen van de droevige mare!,.. Doch wij roepen u toe: Helpt en gpeft aan de ongelukkigen, die have en goed verloren hebben geeft aan de zoo vele ongelukkigen, die door de vIngt zich hebben kunnen redden, doch onder den blootcn hemel gelegerd rijn; gei ft aan Nederlanders, die door den watersnood ui armoede zijn gedom peld, en die zich verzekerd houden van uwe deel neming in hun droevig lol. Geeft zooals n.ve voorvaderen gavenGeeft zonder onderscheid De weldadigheid \inde geene harten gesloten wanneer het landgenooten geldt, die in rampspoed verkeeren... En zoo leere dan Nederland, dat het deer een- dragt magtig zijn kan in hel lenigen van rampen. Zoo leere dan Nederland eensgezind blijven in lijden van voorspoed, om krachtig zich le doen gelden als hel gevaar nabij is. De wenk, ons door de Voorzienigheid gegeven zij dan riet vruchteloos! Op Z mdag 1 dezer, is bij alle Godsdienst oefeningen der Ned rduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam, door de diakenen ten behoeve van het fonds voor noodlijdende Kerken en Personen ingezameld 4,302,23. Naar wij vernemen zal reeds lieden aan het departement van marine, de eerste bijeenkomst plaats hebben van de commissie, benoemd tot het onderzoeken naar de middelen ter verbetering der herkennings-teekenen onzer zeegaten cn het plaatsen j van een vuurschip op den Banjaart. Die commissie 1 beslaat, voor zooveel de marine aangaat, uit de heeren J. F. A. Coertsen schout-bij-nacht hoofd- I inspecteur van het loodswezen, A. E. Thierens, kapt.-luüenant Ier zee titulair, inspecteur van het loodswezen voor het 3e district, en A. van Bhijn, k apt .-lui rter zee titulair, belast met liet opnemen der zeegaten en vaarwateren van het Rijk, en voor zooveel betreft de koopvaardij uit de gezagvoerders D. Keus, A. van Wijk Jz. en J. J. Daij. Wij lezen liet volgende in de Fakkel. Na tuurlijk laten wij het berigt met de commenta- riën voor rekening van dat blad «Naar men van eene doorgaans wel onderrigto zijde verneemt, zou de Hoogc Regering thans tot eene eindbeslissing zijn geraakt, ten aanzien der zoo dikwijls besprokene zaak van Kockengen, en zoude bij Koninklijk besluit, de Christelijk Afge scheidene gemeente aldaar, ten eenenmale in het gelijk zijn gesteld. Is zulks werkelijk het geval, dot wij naauwelijks durven betwijfelen, dan is daarvan het onvermijdelijk gevolg, de sluiting van het Boomsch-Katholiek kerkgebouw te dier plaatse, ten ware men tot eene minnelijke schikking mogt ktmnen besluiten, hetgeen wij, voor ons, zeer be twijfelen. Het verheugt ons intusschen, dat de Begering, in dezen, zich door geene nevenbedoe lingen heeft laten leiden, maar cordaillieid genoeg aan den dag legt, om het regt en de waarheid te doen zegevieren. «Worden wij in dit ons berigt, niet te leur gesteld, dan mag men voorzeker zeggen, dat de interpellatiën in de Tweede Kamer over deze zaak, bij gelegenheid van de behandeling der Staatsbe- grooting, tot den Minister van Justitie gerigt, goede vruchten hebben gedragen, en bedriegen wij ons als verder niet, dan zal men zich, ten aan zien der processiën te üssendrecht, ook op eenen op wet en regt gegronden maatregel mogen ver heugen, althans is er, sedert de later gedane in— terpellatien, een zeer naauwkeurig onderzoek van Regeringswege dienaangaande aangevangen." Men zal zich herinneren, dal wij cemgen lijd geleden verhaald hebben, hoe toevallig ontdekt is de ontvreemding van cenc dwarsfluit van waarde, welke aan een der met de Hendrika verongelukte passagiers had toebehoord, ett door een' Scehvcniilger op liet strand onder tie gemeente Loovduiucit was gevonden, die zich liet nruzick-iustrumeut had toegeëigend en verkocht. Donderdag 11. heeft de zaak gediend voor de arrottd.- TCgthnnk te 's Gravenhage, cn is door tien E. A. heer subsi.-olficier van justitie, inr. \Y. G. F. L. Francais, gercquirccrd, dat Arie T.rel, van beroep visschcr, woneode te Seheveniirgen, zal worden schuldig verklaard aan een voudige diefstal, cn veroordeeld tot eeue gevangenisstraf van niet minder daa een en niet meer dan vijf jaren, Eierikzee19 Mrart. Uit de Ivrim komen bcrigtcu genoeg, doch van zeer tegenstrijdiger! aard, zoodat ieder, tiaar male van zijn politiek en ter bevrediging van zijne wenschen, naar genoegen kan kiezen, lieden zijn de geallieerden morgen de Bussen geslagen1. Nu is de moed van het Westen door eene gelukte stoute daad, ten zeerste ver hoogd dan hebben de Bussen do bewijzen ge geven, vin gioote onverzaagdheid. Zoo hoort men door gchcèi Europa het gerucht van eeue groote bataille een dag later bleek liet dat eene redoute werd genomen en hernomen. Dit alles is nu wel be langrijk, vooral Ier plaalse van den strijd, maar het nieuwsgierig Europa verwacht steeds een be slissende slag liet wil de zaak beslist zien. Wij herinneren echter do ongeduldigel), dat de weten schap, wie daar ginds de sterkste is, niet verkregen wordt, don len koste van Veel bloed en bij de gedachte daaraan, kan liet ons toch wel niet te lastig vallen om Itaar in rust en vrede af te wachten en le wenschen, dat eene minnelijke I schikking In t zwaard daar doe opsteken, en in de l lente, die aankomt, egge en ploeg in de Ivrim

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1