KLAAS KOEKKOEK STRAATÜf'EST, Lees Mer! Holloway's pillen, V Opeisbare Verkooping. Eene partij Konijnen sociëteit: tot nut es genoegen, A!s Hypotheken Uit de hand te koopen of te pachten, Uit cle hand te koop, Uit de hand te koop, LANDBOUW EX LAXIHAÏWLMG, Brazilië- 22dste Siaf&ts-Loterij. Zeeuwsch Jaarhoekje Wuïlemientje Koekkoek geboren Krabbe, Leerling of Bakkers-Knec Iuifwordt or gemold, behooren tot den bodem "vjij Frankrijk on do exploitatie op zulk een uitge strektheid grond» kan dienen voor do verlichting van al onze steden gedurende verscheidene ecuwen. Zij vindt in den overvloed en de lage prijzen dei- turf het middel om aan al de behoeften der cun- sumtie te voldoen tot prijzen, veel lager dan die van de tegenwoordige gas-maalschappijen. Verder vindt zij in hetgeen achterblijft, kolen, die len aanzien dor eigenschappen met de bestelot heden bekende brandstoffen wedijveren. Nieuwer lier k, den 10 .Maart 1855. Mijnheer be Looie! Wat gij gehoord hebt, is zon. Twee brieven ontving ik onlangs uil A nerika. K. H aam, mijn vorige ondermoester. die, nu mini een jaar gele den, naar Ctncinnalio vertrokken ;s, schreef ze mij. bin gij vraagt rnij of ik zo tt niet eens ter lezing wil geven, teneinde er in uw blad opname van te d iet,? O ja, waarom niet, met ph izn-r wijl ik er geen liet minste kwaad in zie. Zoo doende krijgt men welligt verschil van inzigten ofschoon ili het ervoor h 'lid, dal in zVnorik.r het vet reeds van den pot is, en van tiaar,; g-juul ik, dat men verpligt i-, zoodanige lierigten wereldkundig Ie maken, opdat deze berigten hun, die nog aan het vertrek naar Amerika denken, als eene ernstige stem in de ooren klinken. Ik althans zoek ze zoo veel mogelijk in deze gemeente te verbreiden, want te veel en te zwaar zijn de tranen, die hier over de lamlvetbitiiing zijn geschreid, en te voel en te zwaar zijn de tfiers, die de dood van Nicuweikerks landverhui zers heeft gvcischl, en nog zwaarder vrees ik zullen die jammeren worden. Den'eersten brief sehrpef bij mij in December; in December eerst, wijl bij mij vóór dien tij-I door al de botsingen en slingeringen waaraan de land verhuizers in de nieuwe wereld bloot gesteld zijn, ofschoon hij er in den kring zijner familie ver keert, niets bepaalds schrijven kon. Het viel hem zwaar, te moeten zeggen: o had de ik maar uwen «zin gedaan, doch de schoone woorden en heerlijke «toezeggingen hebben mij mijn vaderland doen «verlaten, om liet voor een werelddeel te ver- wisselen, waar geen Nederlander gelukkig zijn «kan, al hadde hij schatten op schatten." Hij noemt Amerika alles behalve Luilekkerland, het land, waar men meer vleesch van den mond veegt, dan er hier vvotdt ingestoken.. «Ik zeg niet." schrijft hij, «gelijk zoo vele all uderen «kom toch 1 Integendeel roep ik hun toe: «wie maar eenigtius zijn brood heeft, die blijve «in Nederland, want ook hier zijn zoo wel armen «als in Holland; vroeger was het goed, zegt men, «maar hieraan hebben te ij nu niet. Wel is waar, «is hier een dollar soms het minste dagloon, maar «men loopt er gemiddeld zes maanden ledig. »'En wat zal ik van Amerika zeggen: Het land «is ongelijk van oppervlakte, ongelijk van bewoners, «ongelijk van alles, terwijl er de levenswijze over «bel algemeen goddeloos, zedeloos en zeer gemeen is. Hierna volgen eenige persoonlijke mededoelingen, voor het algemeen onbelangrijk. Zijd tweede brief is nog minder gunstig. Hij is geschreven, zoo gij ziet, den 19 Jm. jl., en na mij beiigt te hebben dat hij Mei aanstaande met Wolfcr fiarveij (Ie Vries), van Ouwerkeik terug hoopt te komen en weder gaarne bij mij in zijne vorige betrekking wenscht werkzaam le zijn, schrijft hij mij achtereenvolgend letterlijk «SVatden tijd en de omstandigheden hier oan- «belangt, dat is allertreurigst. Duizenden mensehen «toopen zonder werk, en hij de meesten van hen «is het«geen werk, geen brood." De vorige week «kwam liter een huisgezin uit Duitschland aan hetwelk onder eene kanaalbrug zijnen intrek moest «nemen, om eenigzins voor overtollige koude be- «schut te zijn. En behalve dat, komen er nog «dagelijks personen en huisgezinnen in deze stad «zieh met der woon vestigen. «In New-Orleans is het nog veel treuriger ge- «steld, door dat de levensmiddelen daar bijna twee «maal, en sommige drie maal zoo duur zijn, ais «hier, ofschoon de goedkoope tijden hier ook lol «het verledene behooren. Ja, in New-Orleans gaat «de armoede zoo hoog, dat de koolbladeren van «de stralen worden opgezocht en gegeten. De «meeste Hollanders hier worden onder degenen «gerekend die werkeloos door de straten rond «loopen." Zie hier, mijnheer het voornaamste, dien brief behelzende, en wilt gij nu deze berigten plaatsen, dan geef ik u vrijheid, mijnen aan u gerigten brief letterlijk in den Nieuwsbode te plaatsen in de hoop, dat de lezers van uw blad zullen begrijpen, waarom ik dit stuk geschreven heb, terwijl ik degenen, die over het vertrek naar Amerika nog denken met mijn schrijven voor hen toeroep laat u niet door den schijn verblinden, maar bezint, eer gij begint! Groeiend üoem ik mij Uw Dienaar, J. L. VAN OOST. Vertrek «Ier Beurtschepen. Vrijdag 1G Maart 1835. Naar Dordrecht, 's morgens ten 5 ure. ADVCHTLÜVriENi. De Griffier K. J. van ben BÜSSCH E le liorlgcen, zal op Woensdag 21 Maart 1855, 's morgens ten 10 ure, ten verzoeke van A. de VOS op de door hem bewoonde Hofstede in den Vlietopolder, Gemeente Wissekcrke Noord Beeeiand) in liet openbaar vei konpen: iJo \an 4 zeer goede Wei-kpaaru'esi, waaronder 1 veulendragcnd G Meïkkoeijen 1 kaSSilra- gende Vaars2 Jaarlingen 2 Malvers Miarn3sostrt en Hoenders 2 Hensagens öifiSfwageis, Star, Ë*S«segen, Eegden, ÜSol- borsl en verdere Bonwsaiaïas- en Mei kers- ®ereeilsc5iappen, liiOTJH©©!, HLL,A.yEIS- ESOOfl caj Aardappelen. De Notaris D. Q. de JONGE van der gj-uüjs HALEN, residerende te Zierikzeezal, ten verzoeke van de Hoeren KOOLE Cos:p. aldiar op Eatssrsüag den 24 Maart 1855, des middags ten 12 ure, vóór de Konijnen-Fok kerij, in het Vrije, te Zierikzeepubliek pre senteren te veikoopen van echi VLAAMSCH RASbestaande in vol wassen jvSoerera csa BS asemen en bijna vj!was sen aaasgeilcikie «JlongeM le zamen p. m. 140 stuks in getal; en veider de daarbij behoorende doelmatig ingerigtte B3okken, CJeB'eeelscïaaj»- pen, Voedertwee groote MïE^TéPïJT- TEN en hetgeen meer zal worden geveild. Alles op Donderdag en Viïjdag den 22 en 23 Maart te Lezigtigen. Voorschreveoe FOKKERIJ is inmiddels vist «le hand te koojs en le be vragen bij de voornoemde Eigenaren en Notaris. I'.T'S-'' De Notaris D. Q. de JONGE van bf.r HALEN, residerende le Zierikzee zal ten ver zoeke zijner principalen publiek presenteren te "Qzr 131-C EOS- eaia ansa IK?» -gr: jjvsj s Op Zaltirdag den 17 Maart 1835, des midJags ten 12 ure, in bel Koffijhuis van B. H. Uarinck, le Zierikzee: EENE ZEER GROOTE HOEVEELHEID liggende in stoepen afgegraven builen de Zuidhaven- en Weslpoort, der Start Zierikzee: Zijnde de Sosicv-üsiestput van 1854. ©j> Vrijdag den 88 Maart 1855, des voormiddags le» 10 ure, in de Hoofdpoortslraat te Zierikzee: Ernie groote partij AFSEAAli, afkomstig van den gesloopten Oesterput en bijbe- hoorend Gebouw, bestaande in; bALHEN, PLAN KEN. RIBBEN, DA Hl-, REK- en HEIN- PALEN, meest ailes zeer bruikbaar als Werk- hout; mitsgaders eene partij Brandhout. Op Dingsdag den 27 Maart 1855, des voor middags len 10 ure, aan de Schuur van de wed. A. GERSE: 8 Ibaatgeveaide Melkkoeijem eene partij MeBkgereedschapjsen en Meu belen. En des namiddags ten 3 urein de Herberg de Meeraal te Nieuwerkerlc: Een kapitaal dubbel W®®N- 4i}i >E3SLI§# met Erf en daarachter staande h"jgchnvarstaande en gelegen aan de Kerkstraat, binnen hel dorp Nieuwerkerk, kadaster sectie M No. 348, bewoond door de Wed. A. Gerse. Een Schuurtjestaande aan den Achterweg le Nieuwerkerk, sectie M. No. 509. Een gchuurtje of Wagenhuis, staande aan het Kerkhof aldaar, sectie M, No. 407. Een Perceel Hofgrond of Tuingroot 06 roeden, 30 ellen, gelegen aan den Achterweg, ten oosten van het dorp Nieuwerkerk sectie M No. 249". 1 Bunder, 35 roeden, 30 ellen Bijk gelegen aan de zuidzijde van het dorp Nieuwerkerlc. 64 Roeden 17 ellen diio gelegen aan de Noordzijde van het dorp Nieuwerkerk. 93 Roeden 30 ellen extra goed Weiland aan den platten Gapeld-jk onder Nieuwerkerk, sectie F, No. 253. 32 roeden Bouwlandgelegen aan Jonkers- weg onder de Gemeente Oosterlandsectie D No. 39. Alles breeder bij billetten omschreven terwijl nadere information zijn le bekomen bij den lieer N. LABRIJN te Nieuwerkerk en bij bovenge noemde» Nolarts, firgen&rea, De tegen 17 Maart 1855 geannonceerde ipag? VERÏiOBPIlVe, van de SMEDERIJ en ROERENDE GOEDEREN, te Serooskerke, zal NIEST plaats hebben. Zierikzee, den 13 Maart 1855. J. J. ERMERINS. iv TE ZIERIKZEE. Door het ongunstige weder is de Tentoon-^ stelling san Paarnlemvastgesteld op Donder dag den 15 Maart aanslaande, en de daarop vol gende Vermakelijkheden, als het Kïjslem naar «len JHümg en het SHastkHnsmentot late bekendmaking UITGESTELD. Des niettegenstaande zal de bepaalde Algemeene Vergadering, op den 15 Maart e. k., des avonds ten half zeven ure, ten huize van G. W. Zand- voort, gehovHlen worden, tot "het doen van Rekening en Verantwoording en bet kiezen eener nieu we Directie. Zierikzee, den 13 Maart 1855. Namens de Directie van bovengen. Sociëteit, De Secretaris, A. KEN ENS. wenschte men aanzienlijke kapitalen op vaste goetïerem le plaatsen. Aanvragen franco onder letter A, Postkantoor Oud-Beijerland. circa 5 bunders BOUW- en WEÏIjAN© gelegen in dun Polder Bommenede. Information te bekomen bij Mr. J. MOOLE.NBURGH, Advocaat te Zonnemaire. de numbre van 4 bunders, 14 roeden, 50 ellen "west is m sL-é J&L. gelegen in de Gemeente Duivendijkesectie F, Nos. 73, 74 en 75, verpacht tot 11 November 1857. Nadere informatie» te bekomen ten kantore van Jonkheer W. M. H. de JONGE te Zierikzee. ."ET-, co 'Z tel -- -es.or.-- Eene ©AM SC II UIT» genaamd nde vier Gebroeders, groot twee-en-veertig ton, van een goeden Inventaris voorzien lo bevragen bij WILLEM TAALESchipper te Middelharnis, Eiland Flakkee. Brieven franco. mDe ondergeteekende geeft door deze aan zijne geëerde Stad- en Landge- nooten berigtdat hij op heden uit de Fabrïjk van den heer A. van ROO SENDAAL, te Middelburg, heeft ontvangen, eene ruime sortering echte Ayonsche EUDS2M Eï E S3 Sf en dat hij vervaardigd heeft een ruimen voorraad zwart en gekleurd lakensche, benevens verschillende stoffen en lederen PETTBI. Heeft ook voorhanden differente Meisjes-Bettenen lakensche "Westen van f 1,70 en booger. Alles nieuw model en lot zeer aannemelijke prijzen. Hij beveelt zich minzaam in ieders gunst, onder belofte eener prompte be diening. Zierikzee, J. de GRAAF, Cz., 15 Maart 1855. Poststraat, Wijk C, No. 103. NB. Het ©jtrasaken alsmede bet Was- schera van kastoren of villen Hoeden geschiedt bij hem legen fahrijksprijs. ©HDERlSEMnT® TOT te De Hoofd-Agenten VfNISBERG ór CO.Y1P., te Rotterdam, Boompjes, No. 107, berigten den belanghebbende, dat zij die genegen zijn zich daarheen te begeven, omtrent de scheepsgelegenheden der waarts bij ben alle inlichtingen en informatiën kunnen bekomen. Aanstonds bij hunne aankomst genieten de Pas sagiers gedurende twee jaren VRIJE WO NING, KOST en KLEEDINGontvangen 50 AKKERS LAND en een OS, om hunne werk zaamheden aan te vangen en voort te zetten. Informatiën zijn verder te bekomen aan het Kantoor van Landverhuizing le Goes, bij hunnen Agent P. VËRTREGT. Verkrijgbaar bij den ondergeteekenden heele eu Geclceltea van I-OTE\, iu Koop en HuurPrijs-courant. De Trekking begint op Dingsdag den 10 April 1855. J. OCHTMAN ©e pillen van Molloway zijn het beste tlianj bekende geneesmiddel hetwelk in de Nederlanden verkochl wordt. De beslanddeeleu waaruit zij zijn zamengesleld zijn zoo ouschadelijk dal zij bij het zwakste gestel, zond» aarzelen kunnen genomen worden. Ook voor diegenen welke aan de beterhand zijn doen zij goede diensten dewijl 2jj uilsluitend zijn zamengesleld uit genezende kruiden, de uilvinding van iemand die cr zijn werk van gemaakt heeltde kwalen waaraan de maatschappij onderhevig jj te verzachten. Zij behooren dus, en ver dienen niet gec-s[. drift toegejuicht le worden daar zij aan eene bchoefle voldoen die men sedert laug in dit land gevoeld heeft, Door hel vermeerderd Debiet zijn dc op nieuw verminderde FiUJZbN nu de volgende: DoosjesPillen van ƒ0,80 ƒ1,85 ƒ3,00 fG>75 ƒ13.0020,85 Potjes Zalf van - 0,80- 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,85- f Zijn op franco aanvrage a Coroptant te bekomen li den heer B. van ASPEREN VERVENNE te Goes' J. STRAATMAN, Hoofd-depölhouder te 'sHertogep bosch, alsmede te Londen, Strand 244, Hollowaf, Etablissementen te Neiv-YorJ:80 Maiden-Laiit' Bij du Boekhandelaars J. C. <S' YV, ALTOBFFER, te Middelburg, is vu de pers gekomen en tevens bij hunni Correspondenten in de Provincie verkrijgbaar gesteld EN MSBEEIiOTJKGSClIE WAAMÏ^SJZER, 1 8 5 5. In kl. 8.°, ingenaaid met Zeeuwschen Almanal 0,95. In groen Engelsch linnen met kle en tascb, met Zeeuwschen Almanak, Watergelijei Specieboek, Herleidingstafel van Landmaat en tti schrijf f 1,25. Dit Werkje, van 240 bladzijde inhouds, bevat onder eene menigte rubrieken bi (rekkelijk deze Provincie, het Hooge Rijksbestuur het Provinciaal Bestuur, de gewestelijke Ambte naren en Collegiën, opgaven van statistieken aan enz. Het vormt, voorzien van een uitgebreid al phabetisch zaakregister, een onmisbaar Handboei; «oor ieder, die eenigerlei administratieve betrekkip, bekleedt. Heden ziet het licht bij den Boekltat delaar van DISHÜECK, te Zierikzee De 2de Druk (2de lOOOtal) van deu HOOGST BELANGRIJKEN BRIEF van DESERTEUR UIT HOLLANDSCBE DIENST, thans soldaat in het ïransche leger, voor SEBASÏ9POL, GER1GT AAN ZIJNE MOEDER Te BR1EPPE, Eiland Schouwen.) PORTO 1® CENTS. Bij den Uilgever dezes is ter« perse en zal op aanstaanden Za- turdag verkrijgbaar zijn in znivere Briepsche faal, AAN HAREN ZOON, ZlsAAS KOEZZOEK,- SoUlaat in hel Fransche Leger in de Kjrim. HÜ kost slechls 10 Cents en die oud'j Boj brengt in dezen Ireurigen lijd zelfs mijmeren aan het lagchen die misschien gedacht hebb nooit meer te zullen lagchen. Met MEI aanstaande een aankom benoodigd var, de Hervormde Godsdienst M. C. de LOOFF, Hz., Broodbakker te Yen Brieven franco of in persoon. TE ZIERIKZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. bb LO( droning een Sjarig onder 't eten beeft zij he uit armoede spijs had g 's Merto neemt heeft Commissaris rijke som va lijders van Door buit; teren gelukt Hinlhamschi weg berijd ba aan de bezi te Oss daa kochle vee konden verv tens;orige e ondernomen Tilburg uit (te gemeen twee jongeling den kommand onderzoek Daa gemeen le deze hebben afgelei hebben veroor' brandstichting aldaar bij w, daardoor van Het Jo gen uit YVei blijkt, dat hi de (roonsbek af Tlei verandi schouing hebl schrik als,Jlate Rood, en ied huisgezins aaol lieden verklaae inmogelijk, vit van de uit .eizer N jliestijgin ,Taart plaat ^aak tot he aderen te ke voelens beziek en zijn oom van keizer Ni en dat men v staatkunde ve kunde eene b bondzoude gezegd niet selen waaroj voortduren er verschillende i neigd om den indien men aa biedt maar i niet zoodanig komen dan die bewuste toespi

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2