SSonderilug'IS 1855. e. Jaari» o. 1151 VERBETERING. een echt. Lneclit lagers Nieuwstijdingen. erscheideiiheden nt van ecu mlvcrluil- ROTTER iot en Spoor- renheid naar 'Salsmede ERDAM tot >t het geven r contracten, voorwaarden a LOOZE. T en GE- maakt be- ENIURHT lerdag den 18 dc Balie, aau- genoodigd, om i van paarden, :ndvee, zooveel Societeit rUIGSCHRIF. Direclicvoot verstrekt vror- ?geveu aau den r. aard, ceu prijs premie van 3 een prijs van mie van ^2,00 taard, een prijs ie premie van lard, een prijs van f2 een prijs van fl n Hengst, ceu n Hengst, een eene pre- toegekend rden, mits niet ijs van 6 bestaan uil en één le gebruikelijk t NAAR. DE! uvaug nemend nemen, wordei kzich aan Mulock Hou vernemen •oor werpen, bezigtig ZIERIKZEESCI1E NIEUWSBODE. ?:s KEN ABONNEERT ZiCa In Nederland, brj den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren, In Noord-Amerika, bij J. QUINTUS, te Sheboygan. ABONNEMENTSPRIJS i VOOR BEIDE UlTGAVEH. Voor 3 maanden. a f 1,30. Franco per post in Nederland. 4,50. Voor Noord-Amerika. Franco New-York. Dollar i,10. VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag, 4i ADVERT ENTTEN- 10 Cent voor eiken regel, Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De inzending der Adv^rtentiën kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. Xgï: M -£> EUREAU: Zierikv.ee, Hoek van dc SchuilhavenLett. B, No, 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco. 1» de opgave in ons vorig No., van de getrukkene ijien in de Loterij van Handwerken enz., slaat 44 als prijs opgegeven, hetwelk niet iet zijn. ct van 'Verecniglng cn Vergadering. Eindelijk dan is dc wet tot regeling en be- rkingder uitoefening van bet regt van veree- ing cn vergadering aangenomen. Zoo aan dan was er aan deze wet cene dringeude lioefte. leder, van welke godsdienstige lindheid of welke beginselen van gods- reering ook toegedaan, kon niet anders, a het diep beklagen, dal in een Kijk, als iderland, de artikelen 291, 292 en 294 n hel lijfstraffelijk wetboek nog van loe- ssing gemaakt worden, en dat le meer, idat, volgens het zeggen van het lid der veede Kamer, Karon Mackay, die artikelen heden teu dage om cn in de Residen- worden toegepast. Tcregt toch voerde de Heer van Roede ii Oudshoorn, bij gelegenheid der boraad- over de nu aangenomen wel aan, t men zich daarbij onwillekeurig moet ritmeren aan het onheil, hetwelk de af- raffiug dier artikelen in Nederland heeft weeg gebragt, als die zoo vele tranen lost en zoo veel vervolging van weêrlooze MASTKLIM rvoor bestemd Socic dc te boude Maart 18 35 van den Hei Vergaclerin mens bet Ede enoemde Socit orden Rekenio zeven van li Tgers hebben toegelaten, liilusschen is het er, ouzes inziens, verre bi dat, hoezeer de wet aaogenomcu is, het Ik volkomen vrijheid zou hebben, om zich ar verkiezing en willekeur le vereenigen le vergaderen, om over zaken, godsdien- ge aangelegenheden betreffende, te luin- len of te spreken. Geen wonder dan dat vele artikelen heilig werden Icgeu- prokén, eii dal het, bij de stemming over aanneming, genoeg uit de namen der aimers voor is op te maken, van welke lalle de aangenomen wet is. Als men li maar art. 7 inziet, waarbij bepaald i benoemen, i' ^al (je erkenning vau godsdienstige andere bijeenkomsten alleen door den Ding geweigerd wordt op gronden alleen hel algemeen belang ontleend; dal bel luit vau weigering met redenen omkleed zijn, en dat binnen ééne maand honger oep van die weigering wordt toegelaten, liet is, onder anderen, aan de uitdrukking algemeen belangdat de meeste Leden Kamer zich geërgerd hebben, omdat aan uillegging dier woorden eene rekbaarheid gegeven worden, even als wij beleefd iben, dat vele Reglers gaveu aau de nu eschafte artikels van liet strafwetboek, t was toch, volgens éene treurige onder- ding, voor vele Officieren genoeg, dat.men ie vereeniging van 20 of meer personen zamen had, om er mede le bandelen, 11 alsof men in staatkuudige vereenigihgén idelde over verboden aangelegenheden eene wet, alleen om eene Regeriugsopiuio het licht geroepeu, en kennelijk uit vrees ir zamenscholingen, die opstand of oproer gevolge konden hebben, werd toepas- jk gemaakt op openbare zamenkomsteu, at negen uri liggen, well» stembus zulle eude ftlgctneei j cn de nieuw Sociëteit, s, ee rieven bij BD: ven bij J. N P. db LOOI waar men God diende. Teregt wilde daarom een geacht Lid der Tweede Kamer die uit drukking veranderd of strict bepaald hebben, zoowel om hot verledene, als met liet oog op de toekomst, daartoe vroeger voorbeelden bijbiengeude als eene moeijelijkhcid bij dc erkenning van gemeenten en scholen, ken nelijk doelende op hetgeen er in den tijd was voorgevallen inel de afgescheidenen, die alleen, omdat zij hunne Godsdienstige over tuiging niet konden of willen verloochenen en opofferen, als misdadigers voor den Regler gesleept, en havo en goed uitgewonnen, en als deze niet toereikend waren voor de be- loopen boeten, maanden achtereen in kerkers geworpen werdenals waren zij dieven landverraders of moordenaars. Teregt merkte- men daarom ook nu op, dat men ten allen tijde kan beweren, dat het algemeen belaug de schorsing of verbod vau bijeenkomsten wettigten onder dal elastiek voorwendsel even hard voortgaan met vervolgen als ovei 10 en 12 jaren, terwijl daarenboven die uitdrukking verder gaal, dan art. !0 der Grondwet, en daarom bragt de Heer Thorbecke zeer te pas in liet midden, dat het veel beter ware, die woorden van algemeen belang, te verwisselen met die van openbare orde, als bevattende deze een meer regtskundig begrip van die uitdrukking, omdat liet ten dezen de regten geldt van bijzondere personen. Zulke en ineer andere niet onbelangrijke aanmerkingen zijn cr op de redactie van bet bedoelde ontwerp gemaakt, de gegrond heid waarvan door sommigen erkend, cn van zoodanig gevolg geweest is, dat eindelijk, na loven en bieden en transigeeren, voldaan is aau eene lang bestaande behoefte en eene wet in het lielit is geroepen, op welke men zich al sedert vijf jaren had moeten kunnen beroepen bij gemis waarvan menig gemoe delijk tiodsdienstbelijder ten duel beeft ge staan aan schandelijke vervolging. jLonsSeia2 Maart. Uit den Tower zijn gisteren meer dan 500 kisten met buksen afgeleverd, om naar de Krim gezonden te worden. O.-k in havens aan het kanaal wordt bij voortduring veel geschut en amunilie naar het tooneel des oor logs ingescheept. Parijs, 9 Maart. Men verzekertdit liet ver trek des Keizers bepaald is. De kapitein ter zee Excelmans, kommandanl van liet keizerlijk jagt Reine Hortcnse, is door Lyon gereisd, zich in allerijl naar Toulon begevende, om alles tot de afreis gereed te maken, buitendien zoude de Kuier zijn onher roepelijk besluit in den jougsten ministerraad mede gedeeld hebben. Men wildat liet vertrek uiterlijk den li, 15 of 16den zal plaats hebben. O.ik de Keizerin zal haren gemaal vergezellen. SBhiitadiiawft» Eerlijn, 8 Maart, Uil Petersburg wordt gemeld dat de plegligc ter aarde bestelling van liet stoffelijk overschot van Keizer Nicolaas den 20sten dezer zal plaats hebben, nadat liet .ene week in liet winter paleis en eene week in de St. Peter en Paulskeik der citadel, waar liet keizerlijk familiegraf is, zal zijn teu toon gesteld. Oss, 9 Maart. Ook in deze environs, wat de gemeenten aan den Maaskant vooral botreltheeft het water eene vreeselijke verwoesting aan'geiigt. De ellende in de gemeenten Lith en Lilh'oyen is onbeschrijfelijk. In eerstgenoemd dorp is eene door braak van circa vijftig ellen ontstaan, waardoor een aantal hulzen weggespoeld en èenige menschen ver dronken zijn. Treffend vooral was liet ongeval van zekeren huisvader, die, in een boons geklommen, zijne huisgenooten zag omkomen. Door gepaste hulp van naburige gemeenten, zijn veel hulpbe hoevenden gered en in veiligheid gebragt. Bijzon derheden van andere dorpen ontbreken nog, dooi de gestremde communicatie. Slcrikzee, 13 Maart. AYij kennen thans den tekst van liet manifest des nieuwen Keizers van Rusland en laten liet hier, om het gewigt van dit stuk in het tegenwoordig tijdsgewricht, in zijn geheel volgen. Het luidt aldus: Wij Alexander II, euz. aan Onze getrouwe on derdanen doen te welen Het heeft aan God in Zijne ondoorgrondelijke wegen behaagd, ons met een even vrecselijken, als onverwachlen slag te treffen. Ten gevolge van eene korte, maar hevige ziekte, welke zich in de laatste dagen met eene ongehoorde snelheid heeft ontwikkeld, is Onze veel beminde Vader, de Keizer Nicolaas Paulowitsch, heden den 18Jen Febr. over leden. Geen woord kan Onze smart, welke ook de smart Onzer getrouwe onderdanen is, uitdrukken. Wij onderwerpen Ons met gelatenheid aan de ondoorgrondelijke bedoelingen der Goddelijke Voor zienigheid, Wij zoeken slechts troost bij Haar en verwachten alleen van Haar de noodige krachten, om den last, welken liet Haar behaagd heeft Oris op te leggen, te torschen. Even als de veelbeminde Vader, welken Wij betreuren, al Zijne pogingen aanwendde al de oogenblikken van Zijn leven besteedde aan de werken en zorgen, die door het welzijn Zijner onderdanen gevorderd werden, zoo nemen ook Wij,-in- dit uur van smart, maar te vens zoo gewigtig en plegtig bij het beklimmen van Onzen erfelijken troon van het Russische Kei zerrijk, alsmede van liet Koningrijk Polen en van het Groothertogdom Finland, welke daarvan onaf scheidelijk zijn, in liet aangezigt van den onzigt- baren en altijd aan Onze zijde tcgenwoordigen God, de Heilige verpligting op Ons nimmer eenig ander doel voor oogen te zullen hebben, dan den voor spoed van Ous Vaderland. Geve de Voorzienigheid, welke Ons tol deze hooge zending geroepen heeft, dat Wij, geleid en beschermd door Haar, Rusland kunnen bevestigen op den hoogen trap van magt cn roem; dat door Ons zich mogen verwezenlijken de bedoelingen en de wenschen van Onze door luchtige Voorgangers Peter, Catharina, Alexander, den veelbeminden, en OnzcD Edelen Vader, onver gankelijker gedachtenis. Door hun beproefden ijver, door hunne gebeden, vereenigd met de Onze, voor de altaren van dezi Allerhoogsten, zullen Onze geliefde onderdanen Ons te iiulp komen. Wij noodigen ben uit, om dit le doen, hun te gelijkertijd bevelende, om aan Ons den eed van getrouwheid af te leggen, even als aan Onzen Erfgenaam, Zijne Keizerlijke Hoogheid, den Cesarewil5ch Grootvorst Nicolaas Aiexandro- witscli. Gegeven te Petersburg den 18den Februarij van het jaar Omes Heeren 1855 en van Ouzo regering het eerste. Men schrijft ons, en wij melden met genoegen, dal de regeling der Ver. Staten bepaaldelijk gewei gerd heeft den cisch lot schadevergoeding van kapitein Gibson op het Nederlaudsche gouvernement, te ondersten tien, GEMENGDE ÜEiilGTEN. A an het tooneel des oorlugs weinig nieuws. Hot overgaan der Russische kroon van het hoofd van Klaas op Alexander, heeft in het reisplan van Napoleon geene verandering gebragt, en zal naar de Krim gaan in het laalst dezer week. Ver zonden naar de Krim: 150 heiligen, gemaakt van hout, om de Russen een handje te helpen. Veilrokken uit Londen: twee schepen met gezonde, en aangekomen te Portsmouth, één schip met zieke soldaten. De Eugelschen willen met geweld Polen verheffen tol een vrij Koningrijk; een schoon plan, dat op papier weinig moeite kost, maar vee! koppen, armen en beenen, aleer er een Koning gekroond is. Zijno Majesteit neemt de schade matiwkeurig op in Gelderland; doch kijken helpt niets, cr moet gegeven worden en veel. Met een stuk worst in zijn zak, is er een man van honger gestorven, in dePekel-A. Bij doD Haag is een pas gebouwde muur, van 30 voet lang, omgevallen door de vorst. Nu, 't kan ook niet eeuwig duren. Aldaar, zegt Asmodé, schijnt het maar niet te willen gelukken, den hoog ge plaatsten moordenaar op het spoor te komeo, hoe wel men er den naam elkander in de ooren iluis- lerd, hard genoeg, om gehoord te kunnen worden. Te B. zijn twee deurwaarders zoo slaags ge weest over eene verkooping, dat de jongste den oudsten wel zou willen hebben opslukken, maar bij was hem le taai. Aldaar is liet eindelijk verboden, pandjes in het pandjeshuis op een dub beltje af te geven, tot spijt van Jantje. Neeltje van den schilder in de Voorstraat te Brielle, is zoo verheugd, wanneer zij eeri Lint ziet, dat zij loopt dansen op straat; als de meid maar niet horendol wordt. Kapmes le Stoppeldijk, moest zich met niets anders berooeijen, dan met veld— wachten, daar hij anders gevaar looptin 't ootje genomen te worden. Te Abbenbroek is in liet armenzakjo cene buitengewone gift ontvangen, van Oefening en Uitspanning, ter somma van 50 cents. Nu, het zijn wel zangers, maar geen gevers. Aldaar hebben wcêr 10 leden geteekend, voor het zomer-zanggezelschap, waaronder vier commissaris sen, op hoop van hun ambt to mogen behouden. Op het Concert te Sl.-M., heeft de kastelein niet veel voordeel gehad van den schoulvorst, want die man bragt den wijn zelf mede in zijn zak. Aan al zulke opsnappers heeft de burgerij weinig voordcel, maar veel overlast van. Te G. zal een kastelein eerstdaags een presentje Thuis krijgen van Bethje. Onder Scharendijke is een vrijer en vrijster handgemeen geweest, komende van het ijs, behoorlijk gearmd. Arij is '26 en Antje 60 jaartjes oud; dus, hoe oud ook, toch nog sleedje rijden. Te Reiiesse hebben twee kerels in zoeken te breken bij een boer, door gebrek aan poolers, geld, brood, bout, enz, Geelhoed onder Seroos- kerke, wordt verzocht, zijn boozen hond aan het kol te houden, daar hij anders doodgeschoten zal worden. Nu de fatsoenlijke wed. te Nootdgouwe van de miltziekte is hersteld, gaat zij wcêr plegtig ter kerk, cn wordt op partijtjes gevraagd bij den dorps-adel. Een roever onder Schuddebeurs zoekt, maar hij kan 'I niet vinden, cn hij 'heeft maar te grijpen. De schrijver vin liet Gemengd Berigt, voorkomende in den Nieuwsbode van II. Maandag, vraagt, wie Jan in Duiveland is? Tot antwoord dient, dat, wanneer hij zijn naam opgeeft, er ronduit zal verklaard worden, of hij dien Jan is of niet. Turfgas. Het is gelukt gas uit turf te trekken: eene be- langiijke uilvinding, indien zij op den duur be proefd wordt bevondeo. Turf geeft een gas, dat helderder, gezonder en overvloediger is dan dat uit steenkolen getrokken. Dc bewerking, eerstin het klein gedaan, is vervolgens in een industrieel etablissement te Parijs toegepast, terwijl het product nu gebruikt wordt tot verlichting van de stad Meaux waar dit turfgas spiert eenigeh iijd over eene ka nalisatie van meer dan zeven kilometers dienst doet. Er worden kapitalen gevraagd lot het oprigten eener groote maatschappij. Meer dan 890,000 hectares

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1