(O. Openbare Verknopingen, Uit de hand te koopen of te pachten, Uit de hand te koop, Uil de hand te koop, twee groote Mestputten, Als Hypotheken ~CXTD23niT3MUTö- TOT LANDBOUW M MMflWllIE, i' a z i 1 i e. VER Smids-Knecht en een Wagenmakers-Knecht. Een Timmermans-Knecht 2 bekwame Houtzager; ander deed liet water zoo sterk naar deze stad stroomen dal de weg t asset O" 11 Umthain dezen morgen zood uiig oveiliep, dat het niet mogelijk was, denzelven op een of andere wijze te passeren, maar nu is tot overmaat een gat gevallen nabij de Ifoode brug lussnlicn hier en Vught, zoodat een aantal rijtuigen zijn ingesloten en is men niet minder bevreesd, dal de grimle massa ijs aan de bruggen lussehen hier en Hedel aanzienlijke schade kan veroorzaken. Het is hartverscheurend, de reeds door het water geteisterde landbouwers met have en ven naar de stad te zien vlugten. Te hopen is liet, dat de gevraagde subsidie voor het Uit— waterings-Kanaal de goedkeuring der Slalen-Ge- neraal moge ei langen, dan mag men ten minste met grond verwachten, dal, zoo al io buitengewone omstandigheden sommigen door overstroomingen mogten lijden, de landen ten zijner tijd van oveitullig water bevrijd en 's Hertogenbosch met de bewoners langs Dommel en Aa tegen elke overstroouiing beveiligd zullen zijn. Op dit oogenblik staat liet water zoo hoog als immer plaats had de Kathedraal vjii St. Jan is zelfs niet meer bevrijd. Ook meldt men te gelijkertijd, d it, volgens rap port van oen ooggetuige, te Dieurnel li menschen, die zich op de voist van een huis poogden te redden, door den vloed verzwolgen zijn. Zierikzee, 12 Maart. De Times vreedt in een onderzoek der gevolgen, die den dood van den keizer van Rusland kan na Nzich slepen. Het zegt onder anderen, dat het de vraag zal zijn: of de nieuwe keizer, die gezegd wordt vredelievende bedoelingen te koesteren, wel den moed zal hebben om in overeenstemming daarmede Ie handelen en aan de oud-Moscovijclic parlij liet hoofd te biitfen, aan wier lioold zijn eigen broeder, de groot.vorjt Constanten zich bevindt. Oliderlusscl.ieii yoijièze men niet uit liet oog, daUde vuzifaiaapisfji-oorzaak v-l" den oorlog met den dooch ,vbn" kei*&i Nffiolaas vfidwenen is. Het is on mogelijk, dat zijlijSpvplger van zijne onderdanen vlezelïdo opofferingen, dezelfde gelioorzaanilieid, liet- zclfaJ.é vertrouwen, in heb voortzetten van den oorlog ka,|i.voiiiaen, alsifn souverein, die meer dan derlig jaren lang over zijn geheele rijk liet bevel voerde. De regering van den nieuwen C'aar kan met gevaren lekKorgtélijO hebben,; die zijn vader niet gekend heeft,''zètfols lOneeiviglieden in den boezem zijner familie, do. "mindere j toegenegenheid zijner onderdanen, geheime en ij widige oogmerken tegen liet beslaan zijns bestuur,s,' .waarbij nog komt, dat de oorlog al .dje? ge^art'ti.-vermeerdert. Om dien oorlog dus voo.r^tc zeilen., 'zal bij een nog grooter geestkracht miieien .ontwikkelen, dan zijn vader, die inlussctien onderlijn las'l is bezweken. Maar wanneer hij daaréntegeh. den vrede wil sluiten, dan zal zijne positie;.onftiidjg-,beier zijn dan die van zijn vader. Hij is niet verpligt om de mannen in het bestuur le houden, die den oorlog geprovoceerd hebben. Wat overigens den overleden Czaar betref', deze werti in.centraal Europa beschouwd als de kampioen vaii phet absolute ge/.ag, als de grootste ant&goiiist va|i'*ïiberale instellingen. In Duitschland had hij een oJiUagchelijken invloed verwoiven. De Russische païlij te Berlijn had hare eer en onafhankelijkheid voor een gunst van den C/.aar verkocht; ja, hij zekere Duilsclie luvcn was hij meer souverein dan zij, die er de waardigheid van droegen. Voor hen die zich zulke slaafsche aanhangers van hem be toond hebben is zijn dood een gevoelige slag. Thans toch kunnen zij niet op eigeh krachten vertrouwen, noch zieh beioepen op hunne bewezene diensten, want hem, dien zij zoo zeer gediend hebben, heeft hen thans niet meer noodig. /.ij allen, en vuoral de koning van Pruissen., zullen- thans inzien, hoe zwak eene staatkunde is, die niet gebouwd is op en in overeenstemming is met de ware belangen des volks. G£il£i\G8>£ BEHSGTEft. Iu den Ilaag is men van oordcel, dat het schermutselen -in de Krim, nog maar een voorspel is van ecu Europe- schen oorlog, die weldra 2al aanvangen, doch waarvan het einde niet te berekenen is. Schier alle Duitsche vorsten wapenen zich ten oorlog. Keizer Napoleon )aat zich geregeld vei talingen toezenden, van Nedei landsche Dagbladeu die Russisch gezind zijn, In de Tweede Kamer hebben de oude pruiken er veel tegen, dat de ac cijns op liet geniaal afgeschaft wordt. Die vermeeuen dat het gevilde volk genoeg redenen van daukbaarheid lieeft, uu het soep cu pap krijgt in den winter. Ook zijn er fameuse disecissien ge voer tl, tusschen Ko van Lennep en den miiiister van Justitie over het woordje wordt en ivordcwaar in de Kamer wel over gclagcheu werd, doch Kootje strijkt toch de ƒ2000 per jaar op, hem als volksvertegenwoordiger toegeschikl. Naar men zegt, zal de Koningin-wed. al dc galen sloppeu, die in de dijken in Gelderland en N.-Brabaiul gevallen zijn, niet met canapé-kusseus, maar niet Hollandsche ducaleu, die zij genoeg trekt voor niets te doen. Het schijnt dat de zaken in Rusland up deiuellden voet zullen vooil- gézet worden alleeu is de firuia verandert van NicolaasI in Alexander II. Ook de nieuwe Keizer vau Rusland maakt zijn volk wijs, dat hij door de Voorzienigheid geroepen is, om le heerschcu over bijna 70 millioeu menschen, voor de bagatel van verscheidene milliotuen roebels. Wil men dus een waar geloof bebbeu, dan moet mcu onderstellen, dat dc Voorzienigheid de gekroonde hoofden aan een touwtje heeft, en ze laat springen, als pias de poppen iu ecu Marionetten-spel. Overleden ia Frankrijk: de doodgraver, die Lodewijk XVI eu vrouw, 2onder hoofd I.ccft begraven. De man, die in die dagen, zooveel goed cu kwaad met aarde heeft bedekt, i-> arin gestorven, en dus slecht beloond. Keizer Nicobms kau niet bekeken worden, omdat hij al slinkt. Met vleesch van een keizer kau dus ook niet lang goed gehouden worden. Boel- en biddag in geheel Eugcland op 21 Maait, om dc Eugelschc wapenen in den tegen woordigen ooi log te doen zegepralen; terwijl er iu Rusland co ut ra-gebeden verordineert worden. De vredes-apostelen zijn te Weenon begonnen onr le ondeihandelen over den vrede. Als hoofdvoorwaarde wordt er door Turkije 500 millioon piasters van Rusland geviaagd. voor oorlogskosten; doch inmiddels zuilen de krijgsbedi ijveii voortgaan. De gelukkige vischopkoopers te Middelburg, zijn met ecu paar beschaamde kaken eu een aardig verliesje, op dertien kabeljaauweu er nog al genadig afgekomen. liet vak van opzigler aldaar, moet nog al een goeden bril vercischcu, doch met geene glazen van gioeu laken. Ook kijken de jaglop- zieuers door hun mond wanneer er commiezen uit Middel burg zich cnel houden iu het veld begeven, even of dat Volkje boven de wet is. Aangekomen te St.een djk- baas, die zijne tweede vrouw heeft vei laten eu zijne derde wel zal vinden. Joris te Borssele zal ecue operatie aan zijue long moeten ondergaan wegens zijn gebabbel Jongen *t is de eerste keer, Dal wij van u schrijven; Praat nu voorlaan zoo niet meer, Dan zal 't ligt zoo blijven. Ecu neefje van Jan Steen te Scherpenisse is onlangs door zijn Jannetje met groot verlof', volgeus anderen met pas pooi t, naar zijne kwasten kraam ter uggestaurd; zoomen z"gt, ten gevolge van Schiedammer ijs-uitspattingen. Aldaar wordt eiken Zondag in de kerk door eeu' Muller en zijn' aanhang zoo brutaal geschreeuwd, dat het vele wel- denkendeu ergert en ontsticht; als zij zoo voortgaan, zullen zij spoedig eene nieuwe keel uoodig hebben. Een van die monster-zangers heeft laatst op ziju' nuchtere maag, uit loutere liefhebberij, maar eens eventjes 85 psalmversjes uitgebulkt. Nou, wat zeg je er van?! Pietje de dieust- maagd aldaar, gedraagt zich overal, waar zij heengezonden wordt, zoo uitgeiateu gek, dat men haar liever van achteren ziel dan van voren. Als zij liet te Tholen niet beter maakt, zal zij daar ook maar moeijelijk aau den man raken. Op het laatste concert-bal te Tholen is er bijna ge plukhaard geworden, ten gevolge der trotschheid eener engelachtige^?] 'p8eera die maar ui t verkoos met een op haar verzot wtduwnaartje te dansen. De tijdige af'logt der lieve vrijster heeft dit echter verhoed. Jan de in D u i v e 1 a n d Iaat 2ich niet afschrikken om na zijn welgevallen brieven le schrijven naar f land of elders met bijvoeging van een recommandatie brief, ondcrleekend door L. of van bekend staande solide personen, daar men over 't algemeen overtuigd moet zijh, dal er weinige Jans in D... te vindeu zijn, die in zijne schaduw aangaande zijn zedelijk gedrag en stand kunnen evenaren, zoo ver meend men bij deze geen ondienst te doen, aan alle wel denkende lezers hier irr te vullen wien Jan in Duiveland is. ADVERTENTIES. ten overstaan van den No taris PRUMERS te Ellcivouts dijktelkens des morgei ten 10 ure Op Donderdag 15 Maart 1855, te Driewegen, op de Hofstede, bewoond door W.™ NIJSSE van A Paarden i Koeijen 1 vare dito Runders, vette Varkens, Schapen, Bouw-, Schuur- Stal- en Melk-Gercedsckap Rooi en §troo. En op Donderdag 22 Maart daaraanvolgende te Maarland op de Hofstedebewoond door J. HUiJZEN, v in 3 Paarden, 6 Melkkoeijcn, 1 vare Koe Bunders vette Varkens Bouw-, Schuur-, Stal-, Melk- en Eaud- Gercedsehap SS ooi en Stroo en eene gioote partij Mest. De Nolaris Mr. J. J. ERMERINS, resi— llpE^ derende te Zierikzee, zal, ten verzoeke van K. TUI BOUT, Smid le Serooskerlie, op Eaturdag tien 17 Maart 1855, 's morgens ten 10 ure, in de Herberg van li. vak den Hoek, te Serooskerke, publiek presenteren te verkoopen: Een WO©SiïSIE§, TDIN en E3S- VE en annexe MGEEgMEBEESiUJ met al de daarbij beboerende Ssnids- gereedschappen, slaande en gelegen te Seroos kerke, Sectie A, N°' 127 en 128, groot 3 Roeden G8 Ellen. En op denzclfdan dag, 's namiddags ten 1 ure, op het dorp Serooskerke, eene partij gemaakt Uzer en cenige Meubclairc Goederen. Voorschreven Goederen zijn inmiddels sait de hand te koop, te bevragen bij den eigenaar en bij voornoemden Notaris. Sfifcf.» i'.f-'-S: van een dubbel WOONHUIS, SCHUREN. HOF- GROND, DIJKWEI- en BOUWLAND, aan komende den Roedel van A. GERSE, te Nieu- uerkerk zal op den 2 7 Maart 1855 te Nisuwerkerk gehouden worden. circa 5 bunders BOUW- en WEIl.lMI gelegen in den Polder Rommeneih. Informatici) te bekomen bij Mr. I. MOOLENBURGH, Advocaat te Zonnemairc. de numbre van 4 bunders, li roeden, 50 ellen '^w :EE: ec uSR. i^ssr 3a» gelegen in de Gemeente Duivcndijkesectie F Nes. 73, 74 en 75, verpacht lot 11 November 1857. Nadere information te bekomen ten kantore van Jonkheer W. M. H. DB JONGE te Zierikzee. Het GEMEENTE-11 VIS of de é-siaDORPS-HERBERG te Baar- lantl en dadelijk op gebruik. Information te bekomen ten kantore van den N I to r is PRUMERS le Elleuioutsdijlt en bij den Eigenaar en Bewoner JAN TRAAS. afkomstig van eene Kmijnen-F-ikkerij alsmede ecue partij dragtige MOEJCKOXIJXEX en gespeende dito, van 4, 5 en G maanden oudte bevragen bij de Heeren KOOLE en C.° te Zierikzee. wenschte men aanzienlijke kapitalen op vaste goederen te plaatsen. Aanvragen franco onder letter A, Postkantoor Oud-Beijerland. is weder verkrijgbaar bij M. J. deLOOZE, Apotheker op den Dam. WWHjy H. KEUR Mattenschipper te Blokzijl, maakt aan zijne Begunstigers bekend dat bij hen met zijne GOEDEREN weder op den gewonen tijd zal komen bezoeken, en dat er geene knechten of iemand anders op zijnen naam zullen worden voorafgezonden. Zekere en bepaalde genezing Van scorbutieke uitslag, huidziekten, zeere been en zweren cu verouderde kwalen. Het is eene daadzaak, dat de zalf van Holloway de eenigste is, wier goede uilwerking oufeilbaar is. Iu gevallen, waar de voornaamste genees- en heelkundige de hoop opgaven, heeft hare genezende kracht eenen onmiddelijken omkeer in de ziekte ten gevolge gehad en wanneer zij volgens het voorschrift dat bij eiken pot is gevoegd met de pillen te gelijk gebruikt wordt dan worden door de vereenigde kracht dezer middelen de meest pestnchlige ziekte genezen zonder dat de lijder het minste ougemak meer daarvan bespeurt. Door het vermeerderd Debiet zijn de op nieuw verminderde PRIJZEN nu de volgende: Doosjes Pil ten van f 0,80 Tl,85 ƒ3,00/6,75 /13.50T20,55 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,85- 20,90 Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij de Heer O. E. BOONEN te Hoofdplaat, J. STRAATMAN, Hoofd-depóthouder te'sHertogeu- boscb, alsmede te loonden. Strand 244. Holloway's Etablissementen le Neiv-JTork80 Maiden-Lanc, De Hoofd-Agenten VIN1SBERG 4- CO.MP., le Rotterdam, BoompjesNo. 107, berigten den belanghebbende, dat zij die genegen zijn zich daarheen le begeven, omtrent de scheepsgelegenheden der waarts bij hen alle inlichtingen en informatiën kunnen bekomen. Aanstonds bij hunne aankomst genielen de Pas sagiers gedurende twee jaren VRIJE WO NING, KOST en KLEEDINGontvangen 50 AKKERS LAND en een OS, om hunne werk zaamheden aan te vangen en voort te zetten. Informatiën zijn verder te bekomen aan het Kantoor van Landverhuizing te Goes, hij hunnen Agent P. VERTREGT. Als Hoofd-Agent in de Provincie Zee land voor het bezorgen en expedieren van passagiers naar alle havens en plaatsen in NOORD-AMERIKArecommandeert zich de ondcrgetcekendc, terwijl zijn Onder-Agent A. NE BERHAND te Axel is residerende, en wel voor liet Kantoor van den Heer A. van den ENDE te Rott-rdam. De ondergeteekende vleit zich, om, als oud zeeman en bekend met de talen, het land, de gebruiken en benoodigdheden aan boord hen tverder de beste inlichtingen te kunnen geven. A. van den ABEELE, le Middelburg, Eil. Walcheren, Groolc Markt, De ondergeteekende Agent van eeij Expeditie-Kantoor voor Èandvcrhnl. zersgevestigd te Rotterdamvia ROTTER DAM tut IJVERPOOL per Stoomboot en Spoor, trein en vervolgens per Scheepsgelegenheid naai NEW-YORK en NEW-ORLEANSalsmede met Scheepsgelegenheid van ROTTERDAM tot NEW-YORKbeveelt zich aan tot het geven der noodige inlichtingen en sluiten der contracten, hun de verzekering gevende, dat de voorwaarden zeer aannemelijk en solide zijn. F. DE LOOZE. De Sociëteit: tot NUT en GE- gg3&|^iyOjgOEiyte Zierikzee, maakt be- 1DfpAAKOES- en BEESTENMARKT te dezer Stede zal plaats hebben op Donderdag den 15 Maart 1855, op de aloude standplaats aan dc Balie, aau- vangeudc des voor middags ten 10 ure. 2.° leder veehouder wordt bij deze uitgenoodigd, om Voorzegde markt, zoo door het aanbrengen vau paarden, als door het ten verkoop aanbieden van rundvee, zooveel mogelijk te helpen bevorderen 3.° Tot aanmoediging zullen door genoemde Sociëteit de navolgende PRIJ/EN, PREMIëN eu GETUIGSCHRIF. TEN worden toegekend, zoowel als door de Directie voor één nacht kosteloos stalling en voeder 2al verstrekt wor den, mits daarvan vooraf kennis worde gegeven aau den President, den Heer II. G. Mulock Houwer. Het schoonst gekeurde vijfjarig Merricpaard, ceu prijs Van T6 en een getuigschrift. Het daaraanvolgend best gekeurde, eene premie van 3 en een getuigschrift. Het schoonst gekeurde vijfjarig Ruinpaard, een prijs van f 5 en eeu getuigschrift. Hel daaraanvolgend bestgekeurde, eene premie van /2,30 en een getuigschrift. Het schoonst gekeurde vierjarig Merriepaard, eeu prijs van 5 cu een getuigschrift. Het daaraanvolgend best gekeurde, eene premie vaq f 2,50 en een getuigschrift. Het schoonst gekeurde driejarig Merriepaard, een prijs vau f 4 en een getuigschrift. Het daaraanvolgend best gekeurde, eene premie van f2 en een getuigschrift. Het schoonst gekeurde tweejarig Merriepaard, een prijs van ƒ4 en eeu getuigschrift. Het daaraanvolgeud best gekeurde, eene premie van ƒ2 en een getuigschrift. Voor den schoonst gekeurden driejarigen Ilengstj ceu prijs van 10 en eeu getuigschrift. Voor den schooust gekeurden tweejarigen Hengst, eeu prijs van f 5 en een getuigschrift. Voor den daaraanvolgende!! best gekeurden, eene pre mie vau t 2,50 en een getuigschrift. En buitendien zal door dc Socicteit wordeu toegekend aau het .schoonst gekeurde span Boeren Paarden, mits niet ouder dan van vijf tot acht jaren, de prijs van 6 en een getuigschrift. 4.° De Commissie van Keuring zal bestaan uit leden der Socicteit, en wel céu uit Schouwen ca één ui Duiveland. 5.° Eu laatstelijk, dat in plaats van de gcbruikelijki Rid door de Slad, de Leden der Socicteit NAAR. DE? RING ZULLEN RIJDEN, aan de Balie; aauvaug nemendi des namiddags ten Twee ure. Degeneo, welke verlangen daaraan deel te nemen, wordei verzocht uiterlijk voor den 14 Maart e. k. zich aan melden bij den President, den Heer H. G. Mulock Hou wer, om den vaslgtstelden regelen orde te vernemen, ter wijl bij die gelegenheid de uit te loven voorwerpen, lie slemd voor prijzen cu premiën, zullen kunnen bezigtigi worden. Ook zal op dat zelfde uur aan de Balie, MASTKLIM MEN plaats hebben, naar de prijzen daarvoor bestemd kau door een ieder vrijelijk gedongen worden 6.° Eindelijk wordeu de leden van genoemde Socic teit, namens de Directie uitgenoodigd, om dc te houdei aJgemeene Vergadering op Donderdag den 15 Maart 1833 des a\ onds ten half zeven ure, ten huize van den Het W. van Zandvoorl, bij le wonen, iu welke Vergadcrin de prijzen, premiën en getuigschriften, namens het Edi Achtb. Bestuur, door de Directie van opgenoemde Socie teit aan de bekroonden zullen afgegeven worden. Door den heer Thesaurier zal gedaan worden Rekenio en Verantwoording, En, ingevolge artikel zeven van 1) Reglemeut, de Leden eene nieuwe Directie benoemen, t< welk einde van des avonds half zeven tot negen de stembriefjes ter vergaderiug zullen gereed liggen, welk iu eene daartoe geplaatste en geslotene stembus zulle worden verzameld, om in de morgen-vergadering te worden opgenomen en de nieuw Directie in fuuctic le treden. Zierikzee, den 8 Maart 1855. Namens de Directie van boveng. Socicteit, De Secretaris, A. KENENS. rl\ In Voor Frauc< Voor la da opgave i ijien in de Lot .44 als pri iet zijn. Dingt geweige eerstvolgende ,»lg™e<J ],el a|gcme( iluil van weig zij li, eu dat oep vao die Iet is, onder algemeen bi Kamer zich uitlegging di gegeven w iben, dat vel MEN VRAAGT TERSTOND of tegen 1 MEI aanstaande ee Adres in persoon of met franco brieven bij feschafte artil GOSES te Geervliet. t was loch, i ing, voor ve vereeniging zamen had, tl alsof niën n idolde over eene wet, alle het licht gen i' zamenschol gevolge kon jk gemaakt c voor een jaar vast werk bcgeerende, vervoej zich terstond in persoon bij M. SONKE, Meest Timmerman te Oudvossemeer. TERSTOND BEÏUOODIGD: Adres in persoon of met franco brieven bij J. DEURWAARDER te Colijnsplaat. TE ZIERIKZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. oe LOOi et van Veri Eindelijk dan rkingder ui Loc ing en verga' i, dan was er ioefte. leder lindheid of - tering ook t het diep L (Ierland, de het lijfstra iig gemaati idat, volgens veede Kamer lieden teu worden toe Teregt toch Oudshoorn, ging over d men zich mi neren aan laffing dier a weeg gebrn (ost en zoo y gers hebber liilusschen is dat, hoezee volkomen ar verkiezing le vergaderei aangeleger eu of le s[ dat vele ar iprokén, en d aauueming, aimers voor lalle de aan, maar art. relt, dat de andere Lije

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2