«150. r II aM i Sac1.ins Nieuwstijdingen. ;h t ht lecht. verzoekJ weduwJ tiulag deul 9 ure, oJ Mejufvroowl Znnnemairt BEESTUA CBAPPEK lt" -tel 2 loop. Hoenders] :n, 3 Hoc. ekploegen, 3 Slepers, Watertbakl :ken, Y'orJ #00 bossen] ijenceni EEH ASONNEERT ZïCH i In Nederland, bij dea Uitgever, Dij atle Boekhandelaren en PovldirocteurcD, Iu Noord-Amerika, bij 3. QUINTUS, tc Sheboygan. ABONNEESENTS-FRIJS t VOOR BP1D1Ï Tj ITG A V K Voor 3 maanden.t.30. Franco per post in Nederland. i,50. Voor Noord-Araerika. Franco New-York, Dollar i,10. verder zal|, LIJST der PBIJZEN van rle LOTERIJ van HANDWERKEN on VOORWERPEN, getrokken >pmg lin tegenwoordigheid van den Notaris M.' J. J- ff AIReJEbmerins en getuigen, op de navolgendej nominers, Zierikzeesc]teal te weten Februarij jl.l lag den U| ure. k, ■gatschip: Til H hebbende, passagiers,) aanst. ES <5- C.'J 3 2G 52 90 126 159 194 248 285 4 29 53 91 131 161 196 252 287 5 30 55 93 132 167 199 253 289 6 36 56 95 133 168 200 255 292 9 37 57 101 136 171 209 256 294 10 38 60 103 142 172 218 261 304 it 39 62 106 143 173 224 262 307 14 42 69 110 144 175 220 275 311 15 43 74 111 146 176 228 276 314 17 44 79 116 148 180 231 277 317 18 45 83 119 149 183 233 278 318 22 47 87 122 154 186 238 280 319 23 48 88 123 157 190 242 281 328 24 50 89 125 158 193 246 282 332 De hela nghebbend e worden verzocht, hunne ge llrokkenc Prijzen, legen liet vertoon der Loten, op op do yto'iDanderdag den 15 Maart 1855, te doen afhalen, van •rtrplc Adriv Iburg' Grooll"0, 1~^00 van twee tol half drie ure in den namiddag, mi de overige nummers van half drie tot drie ure. Zieriuzee, den 12 Maart 1855. Uit naam der Directie, Douairière de JONGE, geb. van Bueugel. bekend, dal Contract K an af 1101 RPOOL, ei ■n vertrekkenl 11 ii 25 dage» eid onder d| gebruik olmagtigde l| s de LINDE ormatien zijl Konsiantinopel, 28 Fet). Volgens een hier Intvangen berigt, is Brussa door eene aardbeving een beprotl4cr|ljeb|_ Twee duizend mensclien verloren daarbij :rJ:rlub >-». Danlcbaa op de ziektl t na dc gcboo'l Petersburg, 7 Maart. Het stoffelijk over- inmerkctijkeoJciiot van Keizer Nicolaas is dusdanig snel tol icrliand over llnlbinding overgegaan, dat men liet niet heeft van v»olerznciunnen tentoonstellen. oor deze ziell gorjc|13|t(l(p js |H.n0emd lot opperbevelhebber Toen^be^roefl311 'le' 8e'!e,!'e 'cger van ''et Zuiden. Oslen Sacken kunnen zeggel1' hevel voeren in de Kl im en Luders aan d. truth. op nieuw rende: i 13 8ö 201 "'ar'js' Maart. De Moniteur behelst een 'Tlficieel rapport van liet gevecht bij Eupaloria, aaruit blijkt, dat dit gevecht 6 uren heeft geduurd, aarna de Russen, die 25,000 man sterk waren, den terugtogt gedwongen werden, na een ver te Itebbeu geleden van 500 man en 2000 ■«wonden. bekomen iergen-op Zoon te's Iiertogei 44, Holloivat l Maiden-Laii fS ANDE Noordgoutt I een tweei kan beslas .GILIJAMSi 371 d. bekwame ker te Ooi S P. de LOOi Uil Odessa melden de brieven, dat men aldaar een aanval der geallieerden geheel bereid is; stad is thans op eene uitgebreide sciijal ge spend. In eene redenering over de gevolgen, welke hel erlijden van Keizer Nicolaas op liet voortzetten in den oorlog kan hebben, zegt het ministerieel igelsche dagblad Globe, dat er zeer vpüI kans dat de verandering der regering in Rusland me vreedzame wending aan de zaken zal geven, aar, dat voor alsnog geenszins daarop le rekenen dat het derhalve te Petersburg en elders geene irwondering kan baren, dat die belangrijke ge- urtenis lot nog toe geene verandering gemaakt left in de beraamde maatregelen der verbondene ogendheden; dat dit eerst zal kunnen geschieden, inneer voldoende mededeelingen uil Petersburg itvangen zullen zijn; dat intusschen in Frankrijk 'g geen tegenbevel is gegevenlen aanzien van VERSCHIJNT Op Ma&ndag en Douderdng, ADVERTENTIE W 10 Cent voor eiken regel. Zegolregt voor iedere plaatsing 35 eenfca. De inzending der Adv?rtenl iën kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU; Zierikiee Hoek van de SchuilhavenLett. B, No. 91. Brieven en Ingezonden Stukken Franco. lie. ttani'g. het vereenigen van 300,000 man in legerkampen, en evenmin in Engeland het wapenen en liet ver trek van een enkel schip is uitgesteld. Wcenen, 7 Maart. Prins G irtchakoff heeft lieden aan graaf Buol officieel te kennen gegeven, dat zijne volmagten bij de aanstaande confeientien vernieuwd zijn. De Keizer heeft gisteren lord John Russell en den baron van Titoff bij zich ten gehoore ont vangen. Wageningen, 7 Maart. Door de doorbraak van den Grebbedijk nabij den eersten aftveg, is geheel Veenendaa! en een gedeelte van Bennekoni onder water; de meeste menschen zijn van daar gevlugt, zonder iets te hebben gered. Te Ede en Bennekom liet inden zich honderden van die ongelukkigen in de kerk en de school, die daar verzorgd worden; ook hief zijn reeds eene menigte menschen ter verzorging opgenomen, waartoe eene commissie uit den stedelijken raad benoemd is. Arnhem, 7 Maart. Gisteren, laat in den avond, kwam de Duitsche post sedert Vrijdag voor de eerste maal weder hier aan. De lierigten daarmede van den Boven-Rijn ontvangen zijn treurig. Ook daar heeft de ijsgang en het liooge water groole verwoestingen aangerigt. In den avond van den 28slen Febr. klonken de noodklokken der dorpen aan den Rijn, boven Dussel- dorf. De dorpen Valmersvverlh en Hamm waren reeds in den loop van deti dag overstroomd en des avonds ten 9 ure nam de aandrang van hel ijs elk oogenblik in lievigheid toe. Daar het ijs» bij Dusseldotf nog vastzat, stapelde liet zich daar tot eene majestueuse hoogte op. De wegen weiden met ijsschollen van 20-30 voel dikte bedekt, cvenzoo de dijk voor het dorp Valmerswertli. Dit dorpie liep groot gevaar. Het water stond tot aan de daken, en overal liaorde men de hartverscheurendsto hulpkreten der bewoners, die riet wisten, waaiheen zij zich mucsten begeven, om zich en hun vee le redden. Tegen 11 uur verminderde de aandrang eenigzins, daar liet ijs beneden zich in beweging zette. Hut grootste gevaar scheen toen geweken. Alles is echter overstroomd. Van het verlies van menschen levens iiceft men nog niet gehoord. Dusseldorf is inet den schrik en de oveistrooming der in de nabijheid van den Rijn gelegen straten, vrij gekomen. Te Kaiserwertli is het ook gelukkig afgeloopen, zonder dat men liet verlies van menschenlevens of vee heeft te betreuren. Merkwaardig was het, hoe spoedig dit stadje onder water werd gezet. Den 28sten Fetir. was den geheelen dag het water en het ijs goed voorbij gedreven, zonder dat liet water builen de oevers trad. Men meende, dat het gevaar dus voorbij was, doch men vergiste zich. In den nacht van den 28sten Fet>r. op den lsten Maait werden de bewoners gewekt met het berigt dat het water sterk wies met weinig stroom, zoodat eene ovcrslrooming te vreezen was, en anderhalf uur later kon men uit de tweede verili qiing van bijna alle huizen zonder cenige hulpmiddelen in de vaar tuigen stappen. Het ijs had zicii intusschen weder bergen hoog opeengestapeld. Denzelfden avond ten 10 ure zette liet ijs zich weer in beweging en liep het water weg. Men wist nog niet, hoe hel met de tegenover Kaiserwerth gelegen dorpen was gegaan. Het hulpgeroep, dal uien echter iu dien nacht van den overkant hoorde, deed liet ergste vreezen. Uit Uerdingen meldt men dd. 2 Maart: «Niet tegenstaande alle pogingen en voorzorgen, die men aanwendde, om onze stad en naliy gelegen plaatsen voor overstrooming en ongeluk te behoeder., heeft liet vreesselijk element in den nacht van den 28stcn Febr. op den lsten Maart boven deze start de dijken en de daarachter gelegen landen overstroomd. Het nabij gelegen Linn is op de verschrikkelijkste wijze scheidenc dagen geleden weggebragton zij zeiven waren reeds groolcndeels gevlugt, daar het water op verschillende plaatsen tot aan de tweede vei dieping staat. Vele huizen zijri reeds ingestort en vele zullen dat voorbeeld, helaas 1 nog volgen. Onze slaü is ook geheel overstroomd. Het water staat hier onge veer 7 voel hoog. Daarbij is het ijs nog vastdoch door den aandrang van het water in de ho 'gte gewerkt. De nood is hier groot. Dc communicatie wordt met schuilen ondeiliouien. Daar dc over- slrooming van den dijk geheel onverwachts plaats had begon zicli gisteren reeds een gebrek aan brood en andere levensmiddelen voor te doen. De spoorweg tusschen Crefeld en Homberg staat onder water. Müers is ook geheel overstroomd. De landraad van hel district heeft eene oproeping tot ondersteuning der ongelukkige overstroomden gedaan; dien ten gevolge heeft zich een groot aantal burgers var Crefeld tot eene commissie vereenigdom terstond de noodige stappen ter leniging van den vreesselijken nood hunner zoo zwaar beproeide naluurgenooten le doen en onverw ijld met de inzameling van geld en andere giften te beginnen. Moge de Algoede liunne pogingen zegenen 1" ©corwerth, 7 Maart. Ook te dezer plaats heeft de overslrooming, gepaard met zwaren ijsgang, zondag II., hare tooneelen van schrik en verwoesting aangorigt. Het veermanshuis is bijna ineen gestori; de drie personen, welke zich erin bevonden, zijn van het dak door edelmoedige mensclienvrienden uit Driel, gered; zoo ook drie koeijen terwijl het overige vee, dat men moest achterlaten, is ver dronken. Die redding ging met groot levensgevaar verzeld. Bij den landbouwer H. de Graaflf, is het achterhuis mede ingestort; terwijl de bewoners niet voor den volgenden morgen konden worden afge haald, hoewel zulks herhaalde malen werd beproefd. De Graaff had zicli in den voormiddag met zijnen oudsten zoon naar zijn vee begeven, dat elders was opgestald. Omstreeks drie ure begon liet water sterk te wassen en passeerde reeds ijs tusschen zijne woning, welke geheel door den vloed omringd was, en den dijk, welke liet kasteel Doorwerlli insluit. De tweede zoon Anllionij, ccn jongeling van 17 jaren is voornemens, met de boot naar den dijk te varen len einde zijn vader en boeder op le zoeken, en kennis te geven van liet naderende gevaar. De stroom heviger geworden zijnde, kan hij niet legen denzeken oproeijen, maar drijft af. Aiitonij grijpt zich aan de takken van een boompje, om daardoor de boot tegen te houden, maar op hetzelfde oogenblik vliedt zij pijlsnel onder zijne voeten wegen laat den be- klagenswaardigen jongeling, wiens voelen gelukkig den slant vondenin dozen hopeloozen slaat ach ter. Op het noodgeschrei komt de moeder met hare kinderen komen de bewoners van liet kasteel Doorwerlli, cn eene menigte menschen uit de buurt toesnellen. Er is, helaas! geene boot meer aanwezig, cn de aangehaalde ladders en louwen kunnen don in levensgevaar verkcerende niet bereiken. Terwijl men nog alles beproeft, neemt een ijsscliol Item in eene vaart van zijn zwak steunpunt af en gelijktijdig is hij in de diepte verdwenen. Eene tweede schol uit de diepte brengt eenige seconden later den drenke ling aan de oppervlakte van het water. Na eene korte worsteling in het ijs, gelukt iiet Authonij, zicli op eene schol van omstreeks 4- vierkante ellen over te plaatsen. De met haren kostbaren last bevrachte schol drijft den vollen stroom af, lot zij eindelijk in een ijsveld van minder snel afgaande schollen wordt opgenomen. En Anlhonij ligt geknield met gevouwen handende oogen naar den hemel gerigten duidelijk hoort men zijn dankgebed voor zytie wonderbare redding, Inmiddels ziet men de afgedrevene boot door ijs en wind voortgestuwd, in plaats van naar de rivier, ia de rigiir.g van den dijk drijven. De omstanders snellen naar de plaatswaar dezelve vermoed wordt aan le komen en op aller gelaat staat de hoop te lezen, den jongeling le redden. Die hoop evenwel verfliauwt aanmerkelijk, toen men bemerktdat de bout eensklaps bewegeloos tegen eene schol blijft liggen, en de drenkeling meer en meer in de rig- geteislerd. De inwoners hadden hun vee reeds ver- t ting naar de rivier drijft. In dit hagclielijk oogen blik neemt de poortier, NV. Verhage, het moedige besluiteen ladder op eene ijsschol te leggen zich, voorzien van een lang hout daarop te plaatsen, en zoo naar de boot (e stevenen. Dit gelukte; binnen een kwartier uurs komt hij met dezelve aan den dijk. Ougenblikkelijk springen H. Hendriks Jr., en NV. Willemsen bij hem in de boot, welke nu in volle vaart den vloed doorklieft. Aan het ijsveld gekomen, werd de vaart hoe langer hoe meer moeijclijk en gevaat lijk doch onze moedige mannen trolseren alle gevaar; banen zich eenen weg door de ijsmassa's en binnen i uur lijds zijn zij aan liet doel hun ner wenschen, en bij Anlhonij. Nog verliepen er bijna 2 uren voor Anthonij in de armen zijner betrekkin gen lag. 's ISoscli, 7 Maart. Eene algemeene versla genheid heerscht in onze stad en omstreken. Wij worden op eene onbegrijpelijke wijze door het waterëlement geteisterd. Het is ons niet mogelijk met eenige zekerheid al de omstandigheden der ons zoo grievende ramp te vermelden, daar alle communicatien zoo goed als afgebroken zijn. De post, welke gisteren nacht zich naar Grave wilde begeven, is genoodzaakt geworden terug te keeren. Meer dan drie vierde gedeelten onzer hoofdstad staan geheel onder water. Men verheelde zich dien akeiigen toestand, men verbeelde zich, hoe het moet gelegen zijn met de hchoeftigen. die in de woningen langs den Yugliterdijk, de Tolbrug, het Hintliamereind huisvesten. De stad heeft op vele punlen een akelig aanzien en de huizen en vensters zijn gesloten. Alles staat stil; geen handel, geen vertier, geen marktgeen werk niets. En toch is het nog ellendiger met de bewoners van onze omstreken Orthen, Lith, Lithoijen, enz. gelegenakelig is liet gezigt, dat deze omstreken opleveren, wanneer men van de stadswallen het oog daarover laat gaan. Water en alles water, zoover het oog kan reiken, zelfs de hooge weg naar Orlhen is op drie punten overstroomd. Wij kunnen en durven niel alles schrijven, wat van de ramp gemeld wordt, wat men hier en daar verhaalt, want heden zijn nog niet alle zekere berigten ontvangen; zeker is het echter, dat verschillende dijken doorgebroken zijn en dat eergisteren avond le Gervenonder Orthen, twee menschen, zekere v. d. Krabben en diens arbeider van Engelen, willende in de woning, waaruitzij reeds gevlugt waren, nog ecnigen voorraad halen, met de schuit omgeslagen, door den stroom me degenomen en onder liet ijs geraakt zijn, zonder dat men tot nog toe iets, hetzij van de personen, hetzij van de schuit heeft io het oog kunnen krijgen. Orlhen is deerlijk geteisterd en wordt ernstig bedreigd. Menschen en vee zijn in allerijl naar de stad komen vtugten; liet vee is in de stallen der kavallerie geborgen. Een aantal menschen heeft op den vuurtoren aldaar eene schuilplaats gezocht en zit er nu opgesloten ten gevolge eener doorbraak achter de woning der wed. Jjnkergouw. Heden is door de onvermoeide en ruslelooze zorgen van den heer L. van Meerwijk, eene met broud en kaas geladen kar naar Orlhen gezonden, om in den nood der ongelukkigen te voorzien. Te Rosmalen kruide eergister het ijs met zooveel geweld legen den dijk op, dat, als het ware, de dijk op sommige plaatsen ter hoogte van 4 4 5 Voet geheel overdekt was; eene groole ijsschol ging over tiet dak van een binnendijks staande huis en overdekte hetzelve geheel. Toen zij op het dak was gekomen, lirak zij gelukkig in twee slukkeit, zoodat liet huis er zonder merkbare schade afkwam. Gister zijn te Lilh vier huizen weggespoeld, waarbij 7 menschenlevens le betreuren zijn; naar ons heden gemeld wordt, zouden reeds een 20tal huizen vernield zijn. De communicatie per telegraaf is afgebroken. Bedroevend is liet te 2ien, hoe de geheole stad onder water staat, terwijl het water nog sterk wassende blijft; behalve de gevallen doorbraak in den Maasdijk onder Maren, zijn ook bij de 75 Ellen Brug nabij de sluis van Empel, en twee doorbraken, tusschen Orlhen en den Heijtiis gevallen een en

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1