Correspondentie. De publieke Yerkooping B o e r e n - K11 e c h t Wagenmakers-Knecht. staatkundige kringen aller gemoederen bezig houdt. De gevolgen, die daarvan voor den tegenwoordigen toestand van Europa te wachten zijn, zijn welligt zeer gcwigtig. Zoo als wij echter reeds hebben doen opmerken, is het beter, de eerste gebeurte nissen af te waclitcu, dan zich in allerlei gissingen omtrent die gevolgen te verdiepen. Inlusschen ver dient hier gezegd te worden, dot de fondsen op de voornaamste beurzen van Europa eene belang rijke rijzing hebben ondergaan, belgecn duidelijk bew ijst dat liet uilzigt op een spoedigen vrede door deze gebeurtenis levendiger geworden is. Al gemeen wordt dan ook de nieuwe kei/er voor een man gehouden, die in vele opzigten de gevoelens van zijn overleden vader niet deelde. De laatste gebeurtenissen zijns levens vooral moeten zij»e goedkeuring niet weggedragen hebben, en, betgeen vooral in aanmerking komt, bij wordt voor een m»h van een meer vredelievendminder krijgs zuchtig karakter gehouden. Wanneer men echter daarbij in overweging neemt, dat in de staatkunde de eene of andere gebeurtenis, waarvan men zelf niet immer meester is, dikwijls over een geheel levensgedrag beschikt; dat men dikwijls, zijns on danks aan zekere partijen en invloeden gehoor moet geven, dan, wij herhalen het, is het raad zaam de eerste gebeurtenissen af te wachten alvorens zich in gissingen te verdiepen. Volgens het Journal des Debats was de keizer van Rusland reeds sedert een twaalftal dagen ziek geweest, en boezemden de ziekteverschijnselen reeds van den beginne af aan eenige ongerustheid in. Maar hetgeen de Petersburger correspondent van dat dagblad mededeelt, moest de ziekte oorspronkelijk aan eene gevatte koude worden toegeschreven. De Czaar toch was, in weerwil der scherpe koude, gewoon zich aan zijne dagelijksche bezigheden over te geven; hij wilde alles zelf in oogenschouw nemen, en dat nog wel in de minste .bijzonderheden; bij bezocht do soldaten in de kazernen; hij hield lang durige en veelvuldige revues over de troepen waarbij hij de noodige voorzorgen voor zijne gezondheid weinig in acht nam. Wanneer zijne kinderen en trouwste dienaren hem onder het oog, bragten, dat hij met meer behoedzaamheid voor zich zeiven behoorde te werk te gaan, dan antwoordde hij dikwijls, dat hij wet iets anders te doen had, dan aan zijne gezondheid te denken. Zieribzee, 7 Maart. Heden is met volle meer- deiluid van sleoimen tot Lid van den Gemeente- Raad alhier gekozen, de heer S. G. NAUTA van der GRIJP. Bij liet opnemen der stemmen bleek één der Stembriefjes op de volgende wijze te zijn ingevuld: MICOLAAS van den BOUT, Corneliowitsch, (1) Heemraad van Schouwen, Burgh en Westland, Op- zigter eener vlasserij, Expert en Taxateur in en \an boedels, etc. etc. etc. Zoo godsdienslmin en deugd den sterveling hier baal, Opreglheid, zedelijkheid en kunde voor ons streven, Eu onbaatzuchtigheid vertrouwen kunnen geven, Dan schenke hel stemmeotal Hem "f KUSSEN in den (Raad. (-2) (t) Dus een Rus? (2) Deugd! Oprcgtheid Kuudetü Nota Bene "Waarlijk, cr is eene soort lof, die scherper tuchtigt, dau het snerpendste hekelschrift. GEMENGDE BERIGTEN. De Keizer van Rusland heeft ook erg de griep gehad, eene ziekte, waaraan vele vorsten onder hevig zijn, doch nog nooit heeft een vorst zoo griepachtig geweest, ais vader Willem I. Naar men reeds long gezegd heeft, wil de broeder van den Russischen troonopvolger, de helft van het Russische Rijk beheerschen als Keizer, zoodat men mogelijk twee Czaars zal krijgen, dat nog al me- nigen Rus zal kosten. Twee heeren moeien bet portret van Neêrlands Koning naar den Keizer van Japan gaan brengen, als een geschenk, terwijl Neêrlands zonen de reiskosten, die nog al eenige tonnen gouds zullen bedragen, kunnen betalen. De dood van Keizer Klaas zal welligt eene groote verandering brengen op liet tooneel des oorlogs; nu er dus één mensch opgeruimd is, zullen er welligt duizenden bun leven behouden. Ook de Am- sterdamsche kermis is bijna afgeschaft geweest, doch zij is gelukkig behouden met 32 legen 7 stemmen. Te Rotterdam zijn de aardappelen van 60 cenls op 20 cenls de maat gedaald, nu ze bevroren zijn. Gecollecteerd in de kerk Ie een bankje vari duizend gulden, waarvoor de armen een maatje grutjes hebben gekregen; de rest is igesmolten. Te Rotterdam zijn nog 3000 straat- werkers bezig om de sneeuw op te ruimen voor .40 cents per dag. De burgemeester is dan ook zoo bewogen met al de arme stakkers, dat hij niet karig wil zijn. Ook met de honden aldaar begint het een apenspel te worden; na cr onge veer 8000 opgeruimd zijn, is de belasting er wcèr af. Waarom niet iets bedacht om zoo gemak kelijk van menschen af te komen? dan ging het even als met de honden: de groote bleven en de kleine werden gemoffeld. Nu een goudsmid te Rotterdam achter de traliën zit als braaf man» zet zijn zoon een winkel op, of het goud een cent 'l pond kost. Een heer aldaar wil eene nieuwe Prinsekcrk zetten, midden op de nieuwe markt, mits de oude afbreken om er huizen voor zich Ie mogen zetten. Voor II. Zondag werd er te Rotterdam wtèr schrikkelijk met sjiek geschoten; in de hoogmis maakte een pater zijne gemeente bekend dat dominé Maasdijk uit Brussel, vroeger pastoor aldaar, weêr Roomsch was geworden, en 7 jaren boete moest doen, in dien tijd geen vleescb etcop een steen slapen en loopen met erwten in zijne schoenen, terwijl dominé Doedes bekend maakte, dat dominé Maasdijk in het voorjaar te Rotterdam in de groote kerk zou komen preken. Wie moet men nu gelooven Een pilleman aldaar heeft met zijne dienstmeid handgemeen ge weest, waarbij hij een blaauw oog heeft opgeloopen. Gelukkig heeft hij geen geld uit te geven, om het te laten repareren. De zwarte kiullebol te W. heeft, zonder nog geloot te hebben, reeds een lot getrokken, en zal vrij zijn, Wordt verwacht te Neuzen, het huwelijk van Jan den post. Te Brouwershaven hebben twee redders geplukliaard, waarbij er een zijn gouden ketting heeft verloren, en die hem teregt bezorgt bij de bazin in Zeemans Welvaren, zal goed beloond worden. Te Ant werpen op liet karneval heeft men eene nog al geestige woordspeling gezien, die wel verdijd aangehaald te norden. Een Antwerpsche Russisch- gezinde heeft door de straten gewandeld, met een groot plakkaat op den rug, waarop men las: Oorlog in de Krui. CAN.... ROBERT? Neen, ROBERT....CAN niet. Wij zullen welhoast zien, of de laatste omzetting waarheid heeft gesproken. Een Woord aan Landverhuizers. Dat de zucht tot landverhuizing in ons vaderland meer en meer veld wint, lijdt geen tegenspraaK. De oorzaak daarvan is Ie vinden, omdat men in Amerika veel gemakkelijker aan brood kan geraken, dan in Nederland. Niet, dat de dollars daar aan de boomen groeijen, neen, maar zeker is het, dat ze er rijkelijk en ruimschoots te verdienen zijn. Ik heb daarvoor de stelligste bijwijzen in handen en wel van een tal vrienden en aanverwanten welke zicli aldaar omstreeks tien jaren bevinden en van wien ik van tijd tot lijd de gunstigste berigten heb ontvangen. Ik heb gedacht, geen ondienst te zullen doen om, in het belang der landverhuizers, hiernevens bekend te maken, dat ik, als gevolmagtigde voor een zeer geaccrediteerd kantoor te Rotterdam, in staat ben, om den landverhuizer, die met mij con tract sluit, de zoo noodige, voordeel aanbrengende inlichting- en aanbevelingsbrieven bij bet vertrek naar Amerika te kunnen schenken. (Zie verder Adverlentie van dit Rlad, Itandmcrk D. C. van de LINDE.) Mijnheer Het plaats gehad hebbend ongeluk in do moe- stoof te Noordwelle acht ik genoeg bekend, en zal daarover alzoo-niet uitweiden. Doch ik ver meen ééne daarbij algemeen opgemerkte daadzaak niet te mogen verzwijgen, of aan de kennis van het publiek Ie onttrekken. Zij is deze: Zoodra men van den ontslanen brand kennis droeg, snelden de brandmeesters en spuitgasten van Sarooskerke met hunne spuit naar do plaats des ongeltiks. Doch, welke moeite men ook aangewend en welke middelen men gebezigd beeft, is het niet mogen gelukken, éénen druppel water uil de spuit tc halen. Inlusschen is het getuigenis en de kennis algemeen, dat die spuit in volmaakte orde was, toen de lieer L. Krepel als Burgemees ter aftrad en S.rooskerko nog niet gecombineerd was met Henesse en Noordwelle. Het defect, hetwelk nu blijkt aan die spuit te bestaan, is mitsdien na die combinatie ontslaan. Het is er verre wf, dat ik dit gebrek zoude willen wijten aan den tegenwoordigen Burgemeester dier gecombineerde gemeenten, doch ik wil, en dit is mijn doel, doen opmerken, dat die combi natiën van verre verwijderde gemeenten niet anders kan, dan leiden tot de verwaarloozing van een of ander belang of voorwerp dier Gemeenten, aan gezien hel niet te vergen is, dat een Burgemeester van drie genieenten al die belangen persoonlijk behartigt en leidt, maar uit den aard der zaak verpligt wordt, de eene of andere aangelegenheid der gemeenten of, ondanks zich zeiven, te ver- waarloozen, of aan anderen over te laten, die niet altijd genoeg doordrongen zijn van de noodzake lijkheid van dagelijkscli of herhaald toezigt ook over het materieel der Gemeente, Althans ik houdo het er voor, dat die spuit niet werkeloos bij den brand zou gestaan hebben, indien de bedoelde combinatie geen plaats gehad had. Door dit te plaatsen, verpligt gij uwen bestendigen lezer X. te scheppen, om nu dezen, dan genen hunner mede burgers door mededeelingen in Uwen Nieuwsbode onder de rubriek Gemengde Berigten, in een hatelijk, vaak verachtelijk daglicht te stellen. En er is hier een lasteraar, die mij beeft durven noemen, als daaraan medepliglig. Noch mijn karakter, nocli bet heilig ambt, dat ik de eer heb te bekleed»!, gedongen dat ik dien smet op mij late kleven. Ik verwacht van uwe onpartijdigheid de opname en bevestiging van mijne verklaring, dat ik nooit ook maar een enkel woord ter plaatsing in Uwe Courant heb medegedeeld. Hiermede, Mijnheer de Redacleur, groet U beleefdelijk, Hontenisse, Ij. C. MEIJER, 20 Fobr. 1835. Predikant. (De redactie geeft de verzekeringdat zij nimmer iels ter plaatsing van den Heer Meijer heeft ontvangen.) Tot een bewijs van de accuratesse van den waterstaat, en wel, in betrekking tot liet materiëel der dijks-benoodigdhéden, om, in geval van nood, dadelijk alles op de plaats des gevaars voorhanden te hebben, zoo dient ten bewijs, dat men in de eerste drie dagen van de maand Maart II., toen men eene massa ijs tegen den West-Cappelschen dijk zag aanschuiven, er» waardoor dan ook eenige schade is veroorzaakt. Om dit nu echter ten spoedigste te herstellen, moest men op Zondag den 4 dezer, met zes wagens te Middelburg komen, ten einde eene partij juffers (wel te verstaan bouten juffers), en holders le komen afhalen. Met ver wondering zag een ieder naar de ongehoorde zware vrachten, die op iederen wagen geladen waren, en wel, aangezien er een paar dagen te voren was gepubliceerd en geadviseerd, dat men met geene wagens smal-spoor, zwaarder vrachten dan van 500 pond op de publieke wegen vermogt te rijden, aangezien de ingevallen dooi, alles op poene, enz., enz., en daar deze wagens stellig iedet 2000 pond op hadden, is de vraag: in hoe verre een en ander nu zamen te rijmen is? Wij begrij pen het niet, en zouden zeer velen gaarne weten waarom een armen boeren vracht-rijder dadelijk gecalangeerd wordt, en wel bij de minste overtreding? Regt door zee. Heeren Geabonneerden, die hun verschenen abon- nements-geld van 1 Januarij en 15 Februarij II. nog niet hebben voldaan, worden verzocht, hetzelve zoodra mogelijk te voldoen daar aan diegenen die hierin nalatig zijn, deD Nieuwsbode van aan staanden Maandag niet kan worden gezonden. 0nze Geabonneerden te Zevenbergen die den Nieuwsbode door tusschenkomst van de Boekhande laars Boone cn Zoon ontvingen, worden verzocht, denzelven aan het Postkantoor te Zevenbergen aan te vragen, daar van dat kantoor de aflevering ge regeld plaats beeft. ADVERTENTIES. x In den avond van den 3den dezer over leed, tot onze innige droefheid, na een langdurig doch geduldig lijden onze veel geliefde Vader WILLEM DU CLAUX in den ouderdom van 50 jaren. Gofs, Uit aller naam, Maart 1835. J. DU CLAUX. Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij bet overlijden onzer Moeder en Ib-buwdmoeder Mejufvrouw JOHANNA RO GERS Weduwe H. Brandenburg, betuigen wij onzen welniccncnden slanlk. 7ierikzee, C. BAL. den 6 Maart 1855. L. BAL, geb. Brandenburg. Mijnheer de Redacteur'. Er zijn hier menschen, die er behagen in schijnen De Notaris Mr. J. J. F-RMERINS zal op Zaturdag den 10 Maart 1855, des morgens ten 9 urein liet Goutvevceronder Ouuierkerk presenteren te verknopen circa één bunder TKOJiKKJVter roeijing met daarop staanden driejarigen Hak alsmede eenige STAM MEN van Abeelen Boomen. De Notaris Mr. J. J. MERINS zal op Dinp den 3© Maart 1855, 's mor gens ten 9 ure(in plaats van op Vrijdag den 16 Maart 1855) op de Hofstede laatst bewoond door L. MOERLAND, onder Nieuwerkerk, publiek presenteren te verkoopen 9 Werkpaarden, A jonge Paarden, 16 baatgevende Melkkoeijcn 1 vette Koe 3 driejarige Vaarzen, A tweejarige dito, ©jarige dito, Kalvers 3 Loopvarkens kanzen Paauiren Boerenwagens1 Brieiingwagcn 1 Kiemwagen 1 Kap- chaisvoorts eene partij Bouwgereedschappen en eenige Meubels en hetgeen verder zal wor den geveild. De Notai 'is O. «f van der Halen residerende tc Brouwershaven zal, (en verzoek van Mejufvrouw ADltlANA de OUDE, weduwe CORNEL1S KOSTENSE, op Maandag <ie„ la Maart 1855des morgens ten 9 ure, op de Hofstede bewoond door gemelde Mejufvrou* weduwe KOSTENSE, in de Gemeente Zonnemain publiek verkoopen, de navolgende BEESTIaI LEN, BOUfV- en ME L KG E RE E DSC HA PI> Ex HOOI, STROO, enz., als: t-fi A Werkpaarden, haat- *p-4l gevende Melkkoeijen vare Koe, 3 Vaarzen, 3 Hokkclingen en 1 Mestkalf; 3 Loop» varkens, 3 Karnhonden, en 30 Hoenders, Voorts 1 Huifwagen op riemen, 3 Boe renwagens, 1 Landplocg, 3 Bekploegen 1 Holblok, t Eggen in soort, 3 Slepers! 1 Bakslcde, 1 Windmolen, 1 Waterbak en Goot; voorts Zeef ten, Bleken, Vor. ken en Laddersbenevens 300© bossen Tarwe-StrooSf© Kogge-GIuijeneene partij boon-stroo, Welhooi, cenig Melk- gereedschap, alsKarn, Tonnen, Emmers en meer anderecn hetgeen verder zal worden aangeboden. van eene TIMMERMANS-AFFAIRE te Colijnsplaat, geannonceerd in den Zierikzeeschti Nieuwsbode van Donderdag den 8 Februarij zal nu plaats hebben op Woensdag den 11 Maart 1855, des voormiddags 11 ure. Te Rotterdam ligt in ladin; naar New-York het snelzeilende fraaije Fregatschip: Tl ROL1NTA Kapt. SMITH hebbende uitmuntende Inrigting voor passagiers, vertrekt 15 April aanst. Nadere inlichting hij P. A. van ES <s- C.' Cargadoors tc Rotterdam. Naar KOORD- A SI EIII KA via ROTTERDAM ca LIVERPOOL, op do voor deeligste en zekerste dagen van vertrek. Adrc bij A. van den ABEELfi. te Middelburg, Groot Markt, in den Kerseboom. De ondergeteekende maakt bekend, da fóSsJ? bij liern gelegenheid bestaat, Contract I sluiten om twee maal per week van of R01 TERDAM over HULL naar LIVERPOOL, ei van daar naar AMERIKA te kunnen vertrekken De overtogt geschiedt gewoonlijk in 21 a 25 dagen Die van deze uitmuntende gelegenheid onder d aannemelijkste voorwaarden wensclit gebruik maken, adressere zich bij den Gevolmagtigde Rilland bij 't Fort Rath, D. C. van de LINDE bij wien deswegens alie noodige information zij te bekomen. Be pillen van EïoIIoway zijn een heproefij middel voor waterzucht. Uittreksel van eenen brief va deu heer P. "Williams, gedagteekend Meiford den 1 Maa 1852. Aan den professor IJolloway. «Mijnheer! Dankbai voor de weldadige uilwerking die uwe pillen op de ziek mijner echtgenoote hebben gehad, reken ik hef mij to eeuen pligt u daarvan kennis te geven. Kort na de geboor van haar laatste kind leed zij aau eene aanmerkelijke zwelling barer voelen welke zich langzamerhand over geheele ligclnam verspreidende, alle blijken van waterzuel aantoonde, vooral daar zij zich in een voor deze ziek gevaarlijken leeftijd bevond, /ij genoot de beste gence kundige behandeliug doch te vergeefs. Toen beproefi ik uwe pillen, en ik gevoel mij gelukkig te kunnen zeggci dat zij door deze volmaakt hersteld is. Door het vermeerderd Debiet zijn de op nieuw verminderde PRIJZEN nu de volgende: DoosjesPillen 730 f 0,80 /T,8o /"3,00y 6,75 /13.50/*20,! Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13^85- 20,! Zijn op franco aanvrage ^Comptant te bekomen 1 den heer J. P. VERLII^JEN te Bergen *op Zoom JSTRAA Tfti AN, Hoofd-depólhouder te's Hertogei boscb, alsmede te Londen, Strand 244, Holloivay Etablissementen te Neiv-Vork, 80 Maiden-Laii i\Iet MEI AANSTAANDE benoodigrl, bij Ma G, de KATER onder Noordgouw TERSTOND of met MEI een tweei S m i d s - K11 e c h t benoodigd P. G.die een paard kan beslaa. Brieven franco, liefst in persoon, bij S. E.GILIJAMSI Mr. Smid te Nieuwerkerk in Duiveland. MEN VRAAGT TERSTOND een behwame Adres bij C. HEIJBOER Wagenmaker te Ooi terland. TE ZIERIICZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. de LOOI z Vo< Fra Vo< IVo. 1 LIJST der HANDWERKE in tegenwoordig Ermerins en g< Ie weten 3 26 52 4 29 53 5 30 55 6 36 56 9 37 57 10 38 60 11 39 62 14 42 69 15 43 74 17 44 79 18 45 83 22 47 87 23 48 88 24 50 89 De bclangheb Irokkenc Prijzer Donderdag den 1 No. 1-209 van l< en de overige r ZlERlIUEl Dona Me Konstantim 'nlvangen herig ernicld. Twee iel leven. St. Petcrsb chot van Keizi ntbinding over; unnen tentooiis Gorlchakoff i- in het geheele It J bevel voeren 'rulh. d Parijs, 8 U licieel rapport aaruit blijkt, da aarna de ltussc t den terugtog is te hekben wonden. Uil Odessa een aanval di stad is thans apend. In eene redent erlijdeo van K n den oorlog t "gelsche dagbla dat de veran me vreedzame aar, dat voor a dat het derlii rwondering ka urtenis lot no| eft in de bera, ogendheden; dal anneer voldoenc ilvangen zullen 'g geen tcgenbe

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2