No. 1149. Donderdag, 8 1855. i lading ering-, ioe Vorsten woord houden. dje. ;ht, Nieuwstijdingen. roren, betuig) bewijzen van i die omstan- h dat alle, if soortgelijk, iter leed, da| mien uit heeft kunne, inkenschap de ij protesteert 3 uitslrooijers ij in staat is te bewijze» kwamen slai ramp te o dat de z URE, Veea, naar iVieu- ndeook d door spoedij verdere nood 3E LOOZE. k, egatschip: Ti H hebbende passagiers, aanst. i ES 4- C.' SKOEGEN, [aart, e. k ize van Mej, 3 te houder, mderdag den 1 Regeling len als Leden ecretaris, JCENENS. 'Iloway lecnen. Meju! aan eene zwaï de genees- ste deskundig* gestel n liet been toe en de stnai df en pillen been Yolniaak slaat. De hoe isihcid van f\ 3,50/\20,i >-13,85- 20 fe bekomen ENNE te Goes - te 's Hertogen Holloivai 3 Maiden-Laiic Z1ERIKZEESCHE EIWSBOUE. KEN ABONNEERT Z7CH u Nederland, brj den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerika, bij J. QUINTUS, te Sheboygan. ABONMEKEENTS-PRIJS t VOOR BEIDE UtTGA VES. Voor 3 maanden. f .30. Franco per post in Nederland1,50. Voor Noord-Amerika. Franco New-York. Dollar 1,10. VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag, ADVERT ENTIEN*- 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De inzending der Adv^rtentiën Kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU: Zicrikzee. Hoek van dc Sehuithaven, Lett. B, No. 94, Brieven cn ingezonden Stukken Franco. 11 e. <f aarg. Zoo van iemand, dan ten minste zon men an een Keizer verwachten, dat een een- naai gegeven woord hem heilig zou zijn ooral wanneer het eene zaak geldt, waarin cn zijner naauwsle en leederste betrekkin- en, zijn kind, daarin betrokken is. Dal deze regel echter, even als elke an- ere, uitzonderingen heeft, leert ons de ge- hiedenis van Keizer Peter den Groole. ilk beoefenaar der geschiedenis weet het nlstaan geschil tnsschen dezen eu zijn zoon rins Alexis, die zich, hangende dat geschil, iet zijne meesteresse Euphrosine naar den iuitschen Keizer begeven hadten einde r medewerking Ie vinden, doch die zich aarmede niet wilde bemoeijen, of iets on- ervvindeo, waarover de Czaar zich ten zijnen pzigte zoude kunnen beklagen. De Czaar u had God als geinige aangeroepen dat lij niet alleen dien zoon vergiffenis zou henkeo, maar hem meer, dan ooit be rinnen. Alexis vertrok, gerust op deze ver ekering, van Napels. Hel blijkt uit den ist der twee gezanten die den Prins ver- czeldcn, dat Peter van zijn zoon eischle, at hij hem zou ontdekken, wie hem zoo walijk geraden hadden, en dat hij den eed 'l, an afstand zou staven. Hoe dit te rijmen is met de betuiging, at hij dieu zoon, meer dan ooit, beminnen du, begrijpen wij niet. Misschien hoopte ij, Alexis tot zijn pligt en de rede te zullen en wederkeerenen hem te noodzaken ch den rang van troonsopvolger waardig maken, door hem in zijne vernedering te Den gevoelen, hoezeer het verlies van eene roon een eerzuchtig hart drukt. Genoeg: Alexis kwam den i3 Febrnarij 117 te Moskou, alwaar de Czaar zich toen ivond. Hij vertoonde zich nog dienzelfden den des rijk: ig voor zijnen vader en wierp zich aan tc Rotter la dier plaat ij den Boel rac.n. INDE ec 3i l 1 Noordgouic ODIGDee SESCHV1Ï 'rolestantscli VIT, te Ri franco, doe |ne voelen. Het gesprek tnsschen den Men lorde door de stad alom verspreiden, dut Czaar zich met den Prins verzoend had dat alles vergeven en vergeten was. aar des anderen daags deed men vóór nnenopgang het regiment lijfwachten in wapenen komen en de groote klok te Dskou luiden. De Boijaarden en de ge- ime Raden werden op het kasteel ge spen, terwijl de Bisschoppen, Prelaten en ee Geestelijken zich in de Hoofdkerk ver derden. Aldus, ontwapend, weid Alexis, gelijk een latsgevangenein het kasteel voor zijn der gebragt. Hij stelde zich voor den f een twee h t kG!LIJAMSE^ar' v,e' °P z'jne knieën en overhandigde ln(l in, weenend, een geschrift, waarin hij zijn i^grijp beleed, zich onwaardig verklaarde, iuwd, werl i, adresser in persoon nsdijk. P. de LÜO'Zi het Rijk te erven, en niets dan lijfs— iade verzocht. De Czaar deed hem opslaan cn in een ïeim vertrek geleiden, waar hij hem scherp En het einde n het drama was, in plaats van vergiffenis schenken aan den Troonopvolger, -een nnis, luidende ten deele: Het is dus, uithoofde onzer vaderlijke magt en als alleenheerschend Vorst, dat wij, zorgende voor hel welzijn onzes Rijks, onzen zoon Alexis verstoken verklaren van hel regt van opvolging, hem door geboorte toeko mende, wegens zijne onwaardige en buiten sporige levenswijze. Wij verklaren daarom in zijne plaats tot troonopvolger onzen tweeden zoon Peter, hoewel nog zeer jong, hebbende hij geen ouder broeder. En wij spreken hier opentlijk den vaderlijken vlpek uit over onzen zoon Alexis, in geval hij zich ooit mogt onderwinden, om den Russischen troon in bezit te krijgen. Zal er ook nu twist of nog meer ont staan over het bezit van den Noordschen zetel Petersburg, 4 Maart. Keizer Alexander 11 heefl bij eene proclamatie, gedagteekend van Vrijdag, den volke zijne beklimming van den Keizerlijken Troon verkondigd. Gisteren heeft de Keizer het huldebetoon der grool-rijksdignitarissen ca der be zetting van de hoofdstad ontvangen. Parijs, 4 Maart. Verrassing blijft hier nog sieeds heerschen over het gewigtige feit, den dood van den Czaar, dat waarschijnlijk aan de Europesche staatkunde eene geheel andere wending zal geven. Over de gevolgen van deze gebeurtenis reeds thans in beschouwingen te treden, is bijna onmogelijk. De mceningen onder het publiek en de diplomalen zijn verdeeld. Het meercndeel gelooft met de beurs aan eene vredelievender rigling. Men grondt dit geloof op de persoonlijkheid van den nieuwen Czaar en op de noodzakelijke verandering in de houding van Duitschland, die men nu te gemoel ziet. 's Ctravcnliage4 Maart. De opper-ceremonio-\ meester heeft bekend gemaakt, dat het hof den rouw zal aannemen wegens het overlijden van Z. M. Niculaas I, Keizer aller Russen, voor den lijd van tien dagen geheelen rouw, drie weken middelbaren rouw en twee weken ligten rouw. Naar men verneemt, zijn de miliciens, be- hoorende tot de ligting van het jaar 1854, tegen 3 April aanst. opgeroepen, om zich naar hunne respectieve korpsen te begeven. ISosendaal, 2 Maart. In den nacht van 28 Febr. op 1 Maart is onder de gemeente Gastel, bij den bouwman J. H. een zeer brutale diefstal gepleegd. Omstreeks half elf ure ontwaarde de bouwman, dat er zich volk in het voorhuis bevond, hetwelk zich onder vloeken en razen naar den zolder begaf en het daar aanwezige sp<k, ruim 150 ned. ponden, naar beneden wierp. Hierop plaatste zich de bewoner voor de deur van zijn slaapvertrek ten einde die te versperren, daar zij slechts met eene zoogenaamde klink gesloten was en de dieven aanstalten maakten, om daardoor binnen te dringen, hetwelk dan ook welhaast gelukte; nu stormden eenige manspersonen, met geweren en stokken ge wapend, het vertrek binnen, en werd de boer met stokslagen gedwongen, om zich weder te bed te begeven, waarna een der dieven met een geweer voor het bed post vatle en de gordijnen sloot. Daarna ging men over tot het openbreken van eene kist, (waartoe zij ruim een half uur besleed- den) maar daarin niets van waarde vindende, open den zij het kabinet en roofden daaruit ruim f 600 I aan kontanten, en het daar aanwezige goud en zilver en ecnig linnen goed. Ten 12 ure omstreeks verlieten de roovers met hennen buit het huis, na vooraf de huisgenooten verboden te hebben, eerder, dan na verloop van l1/, uur op tc staan, daar zij hen in dit getal zouden vermoorden; een half uur na hun vertrek kwam één der dieven hen hieraan nog herinneren. Het ontvreemde schalmen in het geheel op ca. 1000. Men heeft zeven manspersonen in huis bemerkt, waarvan ook een op zolder bij het bed van den zoon de wacht hield allen hadden doeken om het hoofd gewonden denkelijk, om niet herkend le worden. Het schijnt, dal men door de deur van den koestal, welke niet gesloten was, in de schuur gekomen is, en van hier door het forceren der deur in het voorhuis. De justitie doet ijverige nasporingen, om de daders in handen le krijgen. Middclharnis, 1 Maarl. Voor eenige dagen, cn wel toen de vorst zich nog op het felst deed gevoelen, werd alhier en in het naburig Simmelsdijk een vreemdeling opgemerkt, wiens voorkomen niet veel goeds deed vermoeden. Hij vertoonde zich vooral des avonds in herbergen en tapperijen, sprak zeer weinig, zelfs wanneer men hem daartoe uit lokte, terwijl zijne oogen iets geheimzinnigs uit drukten. Verschillend waren dan ook de gissingen nopens dien persoon; sommigen vermeenden, dat het een kleermaker was, die werk kwam zoeken, en anderen, die beter onderrigt schenen te zijn, beschouwden hem als een geheimen policie-agent, die uit Rotterdam was gezonden, om dieven op le sporen of te spioneren cn te hooren wat er ge sproken werd. Of nu die persoon door de ge meente-besturen aangevraagd is, kan mogelijk zijn, want het voorgevallene bij den Rijks-ontvanger alhier is zeker nog niet vergeten, doch, zoo veel is zeker, dat die spion van een biljet was voorzien van cenen burgemeester uit dit eiland, van vrijen overvaart over de vecren, en dat met gesloten water, ais wanneer de schippers nog al aardige sommetjes durven rekenen voor liet overbrengen van een passagier, zoodat die reis nog al geld zai gekost hebben aan deze of gene gemeente, want burgemeesters zijn niet gewoon, gemaakte kosten uit hun eigen zak te betalen. Ingez ffioes, 5 Maart. Het is eene gewone opmer king, die telken jare zich herhaalt en doer de ondervinding gestaafd wordt, dat in de drie eerste maanden van het jaar een groot aantal bejaarde mcnschen den tol der naluur betalen. De couranten van de afgeloopen maanden, zoo linnen- als bui- tenlandsche nagaande, vindt men daarin huiten- gewoon veel doodberigten van personen, tnsschen de 60 en 90 jaren, terwijl nog wel van een veel groeier gedeelte geen melding wordt gemaakt. Volgens opgaven bij den burgerlijken stand alhier, waren onder de 40 gestorvenen in de twee vorige maanden op ééne na de helft boven de 50 jaren, zijnde 4 tnsschen de 50 cn 60 jaren, 8 tusschen de 60 en 70, 6 tusschen de 70 cn 80 alsmede 1 van 88 jaren. Een persoon, die zich ten voorleden week bij mistig weder le ver mot zijn zoontje in de wester- schelde waagde, om mosselen te zoeken, geraakte met het kind op eene ijsschol, welke vlot raakte en met hen afdreef. Onder een aanhoudend roepen om hulp, die niet opdaagde, is hij, na een kwar tier uur voortgedreven te zijn, inet zijn kind op den rug zwemmende en worstelende, gelukkig het gevaar ontkomen. Meer zoodanige voorvallen heb ben dezer dagen plaats gehad, zonder dat er, voor zoover men weel, menschenlevens mede gemoeid zijn. Aangaande liet treurige lot van sir John Fran klin deelt de Eskimo, Mastilukwin genaamddie met Dr. Rae reisde en door dezen voor zeer w aar heidlievend gehouden wordt, de volgende bijzon- dei heden mede: »Hij, (de Eskimo) had mot eenige gezellen den winter in een huis van sneeuw door- gebragtwaar zij zes weken lang volkomen nacht hadden. In de vorige maand Maart (1854) gingen zij over het ijs verder naar het noorden en reisden aldus 37 dagen. Zoo drongeu zij ongeveer 100 En- gelsche mijlen verder door dan de Eskimo's gewoon zijn te doen. Sir John Franklin en zijne medgezellen zijn zeker dood; doch het is niet onmogelijk, dat van de laalsten nog eenigen onder de Eskimo's leven. Het horologie van sir Johnaan stukken zijne zilveren vork lepel en mes zijn gevonden. Het gestrande schip was voor de Eskimo's eene ware gave des Hemels, want nu hebben zij goede speeren kano's eikenhout en wat dies meer zij; Dr. Rae zag niets van de voorwerpen toebehoord hebbende aan Franklin of zijne lotgenootenmaar de Eskimo's verhaalden hem van zijn dood dat hij gehuld in zijn deken en zijn geweer aan zijne zijde gevonden was. Waarschijnlijk is het twee 4 drie jaren geleden dat zij door honger zijn om gekomen." Dit zijn de woorden van Mastitukwin. Opmerkelijk is het, dat de Eskimo's voorwerpen van eikenhout hadden die zij wel uit de overblijfselen van een van Franklin's schepen kunnen hebben vervaardigd. Dezer dagen stond voor den krijgsraad te Arnhem teregt, ter zake van desertie, zekere V...., oud 42 jaren, geboren te Kampen. Deze persoon was namelijk in het jaar 1842, terwijl hij bij het korps lansiers te Roermond in garnizoen diende uit vrees voor straf, daar de termijn van een ont vangen verlof was verstreken, over de grenzen naar Belgie gegaan, waar hij door de maiéchaussée's aangehouden, dienst nam bij het Fransche vreem denlegioen in Algiers. Na in Algiers gedurende elf en een half jaar le hebben gediend en aldaar on derscheidene veldtogten te hebben bijgewoondis hij van daar naar hel Fransche leger in de Krim ver trokken waarbij hij gedurende zes maanden heeft gediend. Na den slag aan de Alma en dien bij Inkermann te hebben bijgewoond, is hij onlangs na expiratie van dienst op zijn verzoek met paspoort ontslagen. In Frankrijk teruggekeerd, heeft hij zich terstond naar Breda begeven en zich aldaar als deserteur uit onze krijgsdienst aangegeven. Blijkens zijn paspoort en certificaat van goed ge drag heeft hij zich steeds goed gedragen gedurende zijne militaire dienst. Uit hoofde van de vcschillende verzachtende omstandigheden welke er voor ge noemden deserteur beslaan, heefl do kiijgsraad hem dan ook de minste straf, ééne maand detentie op gelegd wordende hij na expiratie dier straf bij het leger ingediend voor den lijdwelken hij nog tijdens zijne desertie te dienen had. Gemelde V. heefteen gunstig krijgshaftig voorkomen en een zeer gezond verstand. Hij spreekt met veel oordeel over den tegenwoordigen oorlog in de Krim en over den toestand van de geallieerde legers. Volgens zijn zeggen laat de toestand van het Fransche leger ook veel le wensclien over en is niet veel beter dan dat der Engelschen. Beide legers lijden liet meest door de koudedagelijks word een zeer groot getal soldaten van koude verkleumd buiten dienst gesteld. Hij roemt zeer de zorg, welke voor liet Fransche leger wordt gedragen, latende de voeding, kleeding en liet uitbelalen der soldij weinig te wensclien over. Volgens zijn zeggen zijn de Algerijnen moeijelijk te bestrijden, maar komen deze nog in geene ver gelijking met de Russen, welke den vijand geen oogenblik met rust laten en hen zoodoende, zonder nog te vechtenveel schade toebrengen. Eïei'JIizec, 6 Maart. Ten aanzien der gezind heid van den nieuwen Russischen Keizer, Alexander 11, loopen de meest verschillende geruchten. Men ge- loeft echter te mogen aannemen, dat hij meer tot den vrede, dan tot den oorlog is geneigd, en die mcening wordt gegrond daarop, dat de eigenliefde van den ovei leden vorst een der grootste hinder palen was tegen liet lot stand komen van den vrede, terwijl zijn opvolger in zijne handelingen meer vrij is. Van liet tooneel des oorlogs zijn geene nadere berigtcn ontvangen. Uit Weenen wordt gemeld, dat de Keizer aan Prins Gortschak. IT zijn leedgevoel heeft te kennen gegeven over liet overlijden van Keizer Nicolaas. Een O isteniijks aartsheitog vertrek! naar Polersburg. Zierikzee, 7 Maart. Gelijk te denken is, is hel de dood van den Russischen keizer, die in de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1