STItAATMEST, ees Vo. 1 Corresponded tie. Woensdagden 14 dier maand Openbare Verkoop-iiig If 111, ter Schilders- en Glazen snakers- Affaire Te Rotterdam ligt in lading naai' New-York, sociëteit: tot nut en genoegeiv, Algenseene Vergadering-, loe Vori Winteravond-Liedje, Bóeren-Knecht Smids-Knec h t Een Smids-Knecht, koerende, cone meikwaardigc studie van zijn leven on van zijn karakter had gemaakt. Vlet antwoord is thansgeheel Europa, waarvan de vrede door zijne politiek van den laataten lijd werd verstoord, welks hloed hij stroomen vloeide ter verdediging van hel regt. welks handel en nijverheid, in het schoonste tijdperk van bloei en ontwikkeling werd geknakt. Eene volksoverlevering in Rusland zegt,dat geen Keizer hel rijk langer, dan vijf en twintig jaren zal besturen. Hol gelukkig gesternte, dat Keizer Ni- Colaas geen oogenblik begaf, maakt dit volks-geloof tot schandeen negen en twintig jaren bekleedde hij de plaats zijns broeders Alexander: bekleedde hij dien troon, waarvan het gezigt hem steeds zijne eerste herinnering, den moord van Paul I, in het geheugen riep. I)e dood van Keizer Nieolaas volt plotseling, als eene groote wereldgebeurtenis te midden van de gewigtige tijden, die wij beleven. Onberekenbaar zijn vooralsnog de gevolgen, die daaruit kunnen vooilllocijon. De troonsopvolging in Rusland heeft zich steeds door groote moeijelijkbeden gekenmerkt; en bijkans beklom nimmer een Keizer Rusland* troon, die niet, even als Nieolaas zelf, hel eerst van al de wapenen koeren moest tegen eene za- menzwering of tegen eene, den nieuwen alleen- hcerschcr vijandige partij. Is dit ook nu het geval, wat zal dan Ruslands naaste toekomst zijn, nu, juist in deze hjgclïelijko oogenblikken, zijne fiuuntién door de overmatige krachtsinspanningen der laatste twee jaren zijn ge- Schokt; tilt do strijdbare mannen aan zijne uiterste grenzen staan, om den geboortegrond te verdedigen, Europa's groote mogendheden als vijanden teszen Item overstaan en Polen steeds waakzaam blijft otn de eenmaal geroofde Kroon te heroveren? Of de troonsopvolging zonder schok geschieden zal, zal voornamelijk afhangen van de omstandigheden van Keizer Nieolaas dood. Volgens de ontvangen defêches zou de Keizer sedert eehigen lijd aan de griep lijdende zijn geweest; de ziekte had evenwel op 1 Maait, eene ernstige wending genomendie in den vroegen ochtend van den '2Jen een doodelijken slluop had; andere berigten spreken van eene be roerte, die den Keizer doudelijk zou hebben getroffen. Gewis kunnen redenen van staatkundigen aard tot het verzwijgen van 's Keizers ziekte hebben genoopt en kan uil dien hoofde het plotseling bekend worden van den dood des Keizers verklaarbaar worden; maar van den anderen kant roept de onverwachte, droevige lijding, maar al te zeer de treurigo ge schiedenis van velen van Ruslands gebieders in het geheugen terug. NVat ons betreftw ij wenschen dat de trounsopvolger vreedzaam van liet erfgoed zijner vaderen bezit moge nemenwant ook dan uog zal de loestand des nieuwen Keizers een der moeijelijkste zijn. Hoedanig zal de houding zijn, die de nieuwe Keizer ten aanzien zijner buitenlandsche staatkunde zal aannemen? is de tweede vraag die Europa met angstige verwachting doet. Van die houding toch zal de hoop op den vrede kunnen verlevendigd worden, of de oorlog met vernieuwde kinclit worden voortgezet. Zul Kei/er Alexander do laatste heersch- cn oorlogzuchtige voetstappen zijns Vaders drukken, of door geenerlci antecedent belemmerd toe geven in 'l geen Nieolaas niet /.on en ernstige stappen lot den vrede doen. opdat zijne eerste zorgen gewijd worden aan de groote belangen van het niagtige Rijkwaarover hij thans geroepen is detl staf te zwaaijen? Men ziet-het: de onverwachte dood van Keizer Nieolaas maakt een wereldgeheugeiid keerpunt uit in de geschiedenis van den grooten siiijd, diende \Yes- tcrsche beschaving en vrijheid voeren tegen de Oostor- sche willekeur. Veel dat tot zegen van alle volken kan gedijen, kan uit deze1 gebeurtenis voortvloeijen; maar ook veel, wat de hagchclijke toestand van het oogenblik. tot een donkerder toekomst kan doen overgaan. Keizer Nicolaa9 1 Pawlowitsch werd op 0 Julij (25 Junij) 1796 geboren en volgde zijn broeder Alexander op 1 Dec. (19 Nov.) 1825 op, krachtens het manifest van den 28rten (16) Augustus '1823 en de acte, bij welke de grootvorst Coustautijn afstand deed van zijne regten op den troon. Op 3 Sept. (22 Aug.) 1826 Ie Moskou en 24 (12) Mei 1829 ie Warschau gekroond, heeft hij 29 jaren en drie maanden geregeerd. De troonsopvolger is Alexander Nicolaewitsch Césarewitch en grootvorst-troonsopvolger, geboren 29 (17) April 1818, en op 28 (16) April 1841 gehuwd met de Césarewna en grootvorstin Maria Alexandrowna, eerder Maximillienne, Withclmine Augusta Sophia Maria, geboren 8 Augustus 1824, dochter van wijlen Lodewijk II, groothertog van Hessen. De nieuwe Keizer bezit diie zoons, waar van de oudste, Nieolaas Alexindrewitth lli.ins troonsopvolger, geboren is op 20 (8) Sept. 1843, Wij nemen ons voor, onze lezers daarmede ten spoedigste bekend te uiakeu. Het stuk uit Rotterdam over den Controleur der stedelijke belasting, den heer Boeide, kan niet letterlijk geplaatst worden, of de schrijver moet er zich voor verantwoordelijk stellen en het dus geteekend inzenden. De Loterj) van Handwerken en iSF*/? Voorwerpen, die, met goedkeuring van Z. M. den Koning, ten overstaan van etn' Notaris, weder zal plaats hebben, zal getrokken worden op Maandag den 12 Maart 1855. De begigtiging zal plaats hebben op Donderdag den 8 en Zaturdag den 10 Maart, op de Raad zaal van het Stadhuis, van 12 tot 3 ure, alwaar men zich tevens van Loten zal kunnen voorzien. Ook zijn de Loten verkrijgbaar bij den Roekhan delaar P. ut; Loozs, 4/1 het Lot; en kunnen de voorwerpen ingezonden worden ten huize van Mevr. dbCRANK, geb. Erhierins, Mevr. de JONGE, geit. Ba don Guijben, en Mevr. van VlilJBERGHE, geb. de Wit. Wordende de deelnemers inmiddels verzocht, dit te willen doen vóór en op Woensdag ilen 7 Maart a.sdaar de schikking der ingekomen voorwerpen in den morgen van Dender dag 8 Maart plaats treeft. Uit naam der Directie, Douairière de JONGE, geb. van Bkeugel. ADVERTENTIE N (letrouwd Middelrurg, den 5 Maart 1855. B. JOPPE en C. L. van de KREKE. Heden overleed in den ouderdom van 77 jaren mijne hartelijk geliefde Euhtgeuoote, A. J. van AS; 40 jaren mogt ik met haar door den genoegelijkstenecht vereenigd zijn. Een ieder, die de overledene gekend heeft, zal beseffen, wat ik op mijne gevorderde jaren aan haar verlies, doch hoe zwaar mij dit verlies ook treft hoop ik te berusten in den wil van Hem, die geen antwoord van zijne daden geeft. St.-Maartensdijk, P. KOSTEN. 20 Febr. 1855. Dienende deze tot algemeene en bijzon - dere Kennisgeving aan Vrienden en Bekenden. 4 Heden overleed mijn Echtgenoot, JAN VERSEPUT, J.', in leven Beurtschipper van Burgh- sluis op Rotterdam in den ouderdom van bijna 42 jaren eene kortstondige, doch hevige ziekte van slechts drie dagen maakte een einde aan zijn krachtvol, voor mij en mijne drie nog zeer jeug dige kinderen, dierbaar leven. bgcgu, P. de GLOPPER, 28 Febr. 1855. Wed. Versepdt. De Notaris i van tier Halen residerende Ie Brouwershavenzal ten verzoeke van Mejufvrouw ADKIANA de OUDE weduwe CORNELIS KOSTENSEop Maan«3ag «ten 12 Maart 1355des morgens ten 0 ure, op de Helstede, bewoond door gemelde Mejufvrouw weduwe KOSTENSE, in de gemeente Zonncmaire, publiek verknopen de navolgende BK ES Tl A- LEN, BUUIV- en MELKGE HEERSCHARREN, HOOI, SI'1100enz., als: 51 Werkpaarden, baat- gevende Helkkoeljca f—fèfsb- mnfktEI): 1 vare Hoe, 3 ffaarzen.fÏM.'&S 3 Blolikelingen en 1 Mestkalf2 Loop- varkens, 2 Karnhonden en 29 Moenders. Voorts 1 Huifwagen op riemen, 2 Boe renwagens, 1 Landploeg, 2 BSekploegcn, 1 Kotblok S" Kggen in soort2 Slepers, 1 bakslede, 1 Windmolen1 Waterbak, era (Gooi; voorts ZeeftenKieken, Vor ken en Ladders benevens 200© bossen farwc-Stroo, 570 Kogge-tSluijeaaeene partij boon-stroo, Weihooieenig Melk- gercedsehap, als: Karn, fonncii, Simmers en raecr andere en hetgeen verder ssal worden aangeboden. sjrrtisjs» De Nutaris Mr. J. J. EKMERINS zal op Zaturdag den 10 Maart 1855, des morgens ten 9 urein het Gouwevcer onder Ouwerkerkpresenteren te verkoopen circa i bunder TiiOTKE.ï ter roeijing met daarop staanden driejarigen Hak alsmede eenige STAM MES van Abeelen Boomcn. ■i uw De VES4KÖOPIKG van PA Al'. DEN, KOEIJEN, BOUWGEREEDSCHAPPEN en MEUBELEN op de Hofstede bewoond ge weest door LEENDERT MOERLAND, onder Nieu wer Iter Iein Duivelandzal, in plaats van op Vrijdag den 16111" Maart aanstaande, op gehouden worden. gjgp» De Notaris D. Q. de JONGE van der HALEN, residerende Ie Zierikzeezal, ten ver zoeke zijner principalen publiek presenteren te VEST ;jEi: JE®, JESSL (EES S3» B3 JCtas S Op Zaturdag den 17 Maart 1855, des middags ten 12 ure, in het Koflijltuis van B. H. Harinck, te Zierikzee: EENE ZEER GROOTE HOEVEELHEID liggende in stoepen afgegraven builen de Zuidhaven- cn Westpoort, der Stad Zierikzee: Zijnde de Eosaermestpiat van 1854. Op Diugsdag den 20 Maart 1855, des namid dags ten 3 ure, in de Herberg de Meëbaal te Nieuwerkerk Een kapitaal dubbel WfliS'- HBIS met Erf en daarachter staande gAJM!&"t|Schuur, slaande en gelegen aan de Keikslraai, binnen liet dorp Nieuwerkerk, kadaster sectie M No. 348, bewoond door de Wed. A. Gersk. Een Schuurtje slaande 3an den Achterweg te Nieuwerkcrk. sectie M. No. 509. Een Schuurtje of Wagenhuls, staande aan liet Kerkhof aldaar, sectie M, No. 407. Een Perceel Clofgrond of Tuingroot 06 roeden, 30 ellen, gelegen nan den Achterweg, ten oosten van het dorp Nieuwerkerk sectie M No. 249. 1 Bunder, 35 roeden, 30 ellen ©ijkgelegen aan de zuidzijde van het dorp Nieuwerkerk. 64 Roeden 17 ellen dito gelegen aan de Noordzijde van liet dorp Nieuwerkerk. 93 Roeden 30 ellen extra goed Weiland aan den platten Capeldijk onder Nieuwerkerk, sectie T, No. 253. 32 roeden Bouwland, gelegen aan Jonkers- weg onder de Gemeente Oosterlandsectie D No. 39. Alles breeder bij hilletten omschreven terwijl nadere informatien zijn Ie bekomen bij den lieer N. LABRIJN te Nieuwerkerk en bij bovenge- noernden Notaris. cener kapitale en welgelegene IS MASSA, °P Donderdag den 5 April 1855, (les voormiddags 10 ure, io het Gemeentehuis te Oudelundedi strict Goes, provincie Zeeland, van eene zeer fra3tje en weldoortimmerde IIDFiTBUE), genaamd: Het llof Meijcrs, en bestaande in een ruim logeabel WOONHUIS, ZOMERKEE'T STOOKHOK, hechte, sterke en ruime SCHUUR, WAGENHUISVARKENSHOK en verderen Timmer en Opstal staande tegen den dorpe Oudelande, met de nomhre van circa 62 bunders uitmuntende BOOMGAARDEN en zeer vrucht bare BOUW- en WEILANDENmilsgaders KAPBOSCH en DIJKEN waaronder eene kavel, groot 37 bunders, palende aan elkander, beplant met 1300 opgaande OLMEN-, ESSCHEN- en andere BOOMEN en circa 300 FRUITBOO- MENalles gelegen in de gemeenten Oudelande en Ellewoulsdijlc. Des verkiezende kan er op ge vestigd blijven 20,000 4 f 25,000 4 4 percent 'sjaars. De Grond- en Polderlasten bedragen per bunder f 17.00. Informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris PUUMEliS Ie Ellewoutsdijken bij den Eigenaar en Bewoner CORNELIS MOL, Az., landman te Oudelande. Xtr&a*. TER OVERNEMING WORDT AANGEBODEN, eene welbeklantte en Toebehooa'eij waarvan Winkel en Euis gehuurd kan worden om den 15 Maart 1855 te aanvaarden. Aannemelijk is ditdoor dat het een ruim burgetbestaan oplevert en inaar eenig schilder op één plaats, waardoor men veel verschoond, blijft Van lastige partijzucht en grievende wangunst. Iemand, hierop n flecterende, vervoege zich spoe dig met gefrankeerde brieven aan het Postkantoor Oud-Beijerland, ouder letters E. IJ. Tensions! eene TIMMERMANS-AFFAIRE TE KOORhij J. EVERSE te Yerseke. ESs? De oiidergeteekende, in zoo verre hersteld zijnde, dat bij alle hoop heeft op het voortdurend behoud en gebruik zijner regteihand, welke door de strenge vorst, op den 2 February 1855bij gelegenheid, dat hij zich voor zijn beroep te voel naar Elleineet moest begeven, is bevroren, betuigi bij deze zijnen dank voor de vele bewijzen van belangstelling, deelneming er. hulp, in die omstan digheid ondervonden bij den weusch dat alleg zullen bewaard blijven voor die of soortgelijke smartelijke ramp. Het deel hem echter leed, Ju de kwaadsprekeuheid, ook voortgekomen uit dq mond van sommige aanzienlijken heeft kun nee goed vinden, uit te strooijen, dat dronkenschap J( oorzaak is geweest dier ramp. HÜ protesteert! daartegen ten sterkste en neemt die uitstrooijeri lasteraars en eerroovers. aangezien hij in staat is door geldige getuigen, het tegendeel te bewijzen en dgt men waarlijk in geen oribekwamen sta: behoeft te verkeeren, om zulk eene ramp te o komendaartoe hcrinnere men zich, dat de z geachte en geaccrediteerde heer MAZURE, Veeai alhier op denzelfden lijd van hier naar iVteu tverkerk in Duiveland te paard rijdende, ook d handen bevroren zijn en gelukkig door spoedig aangebvagto geneeskundige hulp van verdere nood. lollige gevolgen bevrijd gebleven is. Zierikzee, P. G. de LOOZE, den 5 Maart 1855. liet snelzeilende fraaije Fregatschip: TA BOLINTA Kapt. SMITH hebbend* uitmuntende Inrigting voor passagiers, vertrekt 15 April aanst. Nadere inlichting bij P. A. van ES (4 C, Cargadoors te Botterdam. TE ZIERIKZEE. te houden op B^oaulerdag den Maart, e. k, des middags ten twaalf ure, ten huize van Mei de Wed. SWARTS. J' 1.° Om het Prognmma voor de te houden Tentoonstelling van Paarden, op Donderdag den 15 Maart e. k., vast te stellen. 2.° De Coin missiën van Keuring en Regeling (e benoemen. En laatstelijk, de zich aanbiedenden als Ledet dezer Sociëteit te balloteren. Zierikzeeo xMaart 1855. De Secretaris, A. KEN ENS. ®c pillen en zalf van Molloway gebruiko men voor liet genezen vau zieke becnen. Mejul vrouw Ileppelte Blylh bij Mor pel h leed aan eene zwaï kwaal, aan een barer boenen derhalve zij de genees-ti heelkundige hulp inriep van de voornaamste deskundige! in de omstreken, doch zonder gevolg. Haar gestel w |S(_ (Jer twee aanmerkelijk verzwakt, en de toestand van liet been zorgwekkend. De veizweiing nam steik toe en de smai was ondragelijk. Toen gebruikte zij de zalf en pillen va lit hij llGlll Ilolloway en korten lijd daarna was haar been yol na aal; genezen, en hare gezondheid in den bcsleu staat. Delict Wilkinson, drogist te Hlyth kan de juistheid van Ik boven aangehaalde betuigen. DoosjesPillen van ƒ0,80 ƒ1,85 ƒ3,00ƒ6,75 /l3,50ƒ20,; Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,85- 20,S Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen 1) den heer B. van ASPEREN VERVENNE te Goes J. STRAATMAN, Hoofd-depólhouder te 's Hertogen bosch, alsmede te Londen, Sfrand 244, Holloivay1 Etablissementen te Netv-Vork, 80 Maiden-Laiic Z Voc Frai Voo Zoo van iei an een Keizt naai gegeven ooral wannee en zijner nat en, zijn kinc Dal deze n ere, uitzonde :hiedenis vat Ik beoefenac nlstaan gesch rins Alexis, iet zijne me luitschen Kei medewerki aarmede niel erwindeu, vva pzigte zoude u had God niet allee chenkenma linnen. Alej ekering, van Bij den Uitgever H. NUGH te Rotter dam is van de jicrs gekomen DODR II. TOLLEKS Cz., Krijs 25 Cents, ten voordeele der armen in alle oorden des rijlibg Strekkende de opbrengst ten voordeele dier plaat! waar dezelve gedebiteerd worden. handelaar Voor Zierikzee verkrijgbaar bij den Boel lopde door d< rr C. E. CH1VAT, aan Kraan. Czaar zich S3» Met MEI AANSTAANDE ce henoodigd, bij M6 G, de KATER onder Nooriïgoum Van slonden aan BENOOD1GDee Sjjfsè&g*" bekwaam en EïJESCMIJII 5 van de Protestantse!) Godsdienst, bij de Wed. J. W. KIEVIT, te Ri land. Eiland Zuid-Beccland. Brieven franco, doe liefst in persoon. TERSTOND öf im't MEI een twee henoodigd P. G.die een paard kan beslaan Brieven franco, liefst in persoon, hij S. E.G!L1JAMSE!,01, Mr. Smid te Nieuwerkcrk In Duiveland. walijk gerade an afstand zt Hoe dit te at hij dieu i ju, hegrijpet ij, Alexis tol ien wederkee ch den ranj makeri, doe aen gevoelen, *oon een eer; Genoeg: Ale r17 te Moskoi vond. Hij v voor zijn. |ne voelen, ider en zooi van de Protestantsche Godsdienst, ongehuwd, vrerl begeerende tegen 1 Mei aanstaandeadresser zich met franco brieven, doch liefst in persoon bij P. THOLENAAR, Ie St.-Maartensdijk. TE ZIERIKZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. na LOO'.I dat alles aar des and unenopgang wapenen k( öskou luiden lime Raden epen, terwijl ee Geestelijke derden. Aldus, ontwa latsgevangene Wer gebragt. "(>r, viel op in, weenend, 'grijp beleed het Rijk te iade verzoch De Czaar de ïeim vertrek er vele zaken n het drama schenken aa nnis, luidend

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2