Maandag, 5 1855. f Xo. ii lie. Jaarg. S. G. Kauta van der Grijp. Uit liet kwaad komt het goed. Wie u ws ij d i n gen Verscheidenheden. n te ver- ZIËRIKZËËSC KEW A&ONNEERT ZICH i In Nederland, bg don Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerika, bij 3. QUINTUS, te Sheboygan. ABONNEMENTS-PRï JS t VOOR BEIDE UITGA VER. Voor 3 maanden. f 1.30. Franco per post in Nederland. 1,30. Voor Noord-Amcrika. Franco New-York. Dollar i310. MËIWS ÏK f;p» EN VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag, ADVERTENTIES 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De inzending der Adv^rlcnliën Kan geschieden tol Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU; Zierikree Hoek van de SeriuithavenLett. B, No. 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco. <5\ Ci. lieuige Kiezers stellen als Lid van den Gemeente-Raad voor, den heer Het is eene opmerking, welke door de gcschiedeuis van alle eeuwen is bevestigd, dat, hoezeer elk van zich tracht af te weren wat kwaad is en daarvoor alle geest-en lichaamskrachten aanwendt en lallooze op offeringen zich getroost, echter de uitkomst vaak geleerd heeft, dat het grootste kwaad niet zelden de bron en oorsprong wordt van veel goeds. Vraagt men naar voorbeelden? Zij zijn talloos. Wij zullen er slechts één opsommen uit den tijd, dien velen onzer lezers kunnen beleefd hebben, den lijd, namelijk, der overheersching van den man dos gewelds, Napoleon I. Indien niet diens onbegrensde heerschzucht lient had vervoerd tot den roekeloozen en gewaagden stap, otn den Noordschen Auto craat te bestoken in zijn eigen gebied, voorzeker, zijn troon zou zoo spoedig niet ge waggeld hebben, zijn scepter niet zoo ras verbroken zijn. Zooder dat zouden de negen aangeslibde Departementenzoo als hij ons dierbaar vaderland noemde, welligt jaren lang nog gekromd gelegen hebben onder den loodeti scepter zijner dwinge landij en despotisme. Uit dat groole kwaad alzoo, hetwelk aan tachtig duizend strijdbare mannen schier het leven kostte, en waardoor alleen tallooze tranen en bloed aan zijne lijkbus gekleefd hebbeu, is voor onsja, vooi geheel Europa, nameloos veel goeds geboren. De Russisch-Turksche oorlog wie er ook de oorzaak of springveer van wezen moge wij houden denzelven voor een groot, zeer groot maatschappelijk kwaad, waarvan de gevolgen door den scherpslzien- den blik niet kunnen berekend worden, en, hoezeer ook welligt op verre na nog niet geëindigd, toch heeft hij aanvankelijk goed geslicht, in weerwil van al de tranen en liet bloed, die er door vergoten zijn. Wij beweren echter niet, dal zulks voor ons vaderland het geval is. Neen, wij zullen er, vreezen wij, niets 'anders van oogsten, dan wrange vruchten, waarvan de nasmaak velen uog lang zal bijblijven. Maar lüuist voor het land, dat Rusland het eerst Jen handschoen heeft toegeworpen, voor aüngelaud, is uit het meteloos groot kwaad des oorlogs aanvankelijk een groot, on schatbaar goed geboren. Tot dus verre heeft de aristocratie in Britlannién zóó stout haar' kop opgeheven en alles onder hare klaauwen gezet, wat niet lot haar gebied behoort, dat het volk, hoe schijnbaar vrij en onafhankelijk ook, eigenlijk in zeer vele opzigten versloken was van de hooge Staats- en Burgerregten, zoo dat er ook voor den bekwaamsten en schranderslen nimmer eenige hoop bestond, om op te klimmen lot die waardigheden, van welker getrouwe of trouwlooze ver vulling het lot van vele duizenden afhangt. Zoo, bijvoorbeeld, werden, bij gemis van inrigtingen, door welke men zich, zoo als in Nederland, kan bekwamen lol Bevelheb ber van legers of vloton, tot dusverre die hooge betrekkingen alleen, althans ineest vervuld door de zoodanigen, wier goud of geboorte hen iu staat stelde, om dezelve te koopen. Tot dus verre liet de Brit zich die khukende overmagt welgevallen, doch de Russisch-Turksche oorlog heeft hem de oogen geopend. liet relaas, hetwelk de Bevelhebber der Franschen nopens de oor- logsöperatien iu de Kritn aan zijn Gouver nement heeft ingediend, heeft hem overtuigd, dat het opperbevel der Britten aan zeer onbekwame handen is toevertrouwd, terwijl deze wederkeerig, om die aantijging van zich te werpen en te doen wederkomen op het schuldige hoofd, zijn Gouvernement verwijthem te hebben uitgezonden naar eene zoo diep ingrijpende ouderneming, triet officieren, die geene kenuis bezitten van hunne ambtspligten, en niet schepen, die zeer ongeschikt zijn voor eene uillandsche expeditie. Intusschen is het alleen aan het geweld en de raagt der aristocratie, dat de En- gelschen de gelodone rampen toeschrijven. Voor den invloed, dien de zaak van Sebas- topol op hen maakt, is reeds het Ministerie Aberdeen bezweken, terwijl dal van Pal- merston reeds heeft moeten transigeren. Invloedrijke staatsmannen beweren onbe wimpeld, dat, indien de oorlog niet spoedig door eenen vrede hoedanig ook ver vangen wordt, de Democratische omwenteling ook Engeland zal bereiken, en dat het beter ware, die ramp af tc wenden, dan meer op het bestormen van Sebastopol te denken. Berlijn, 2 Maart, (s morgensAlhier ontvangen berigten uil St. Petersburg melden, dut de Czaar sedert verscheidene dagen ziek is, en zijne ziektetoestand voor het ergste doet vreezen. ('s namiddagsEene dépêche uit St. Petersburg meldt, dat de Czaar heden, Vrijdag middag leu twaalf ure is overleden. Oldenzaal28 Febr. Het meisje, dat de vorige week heimelijk bevallen was en waaromtrent door de justitie onderzoek gedaan is, is dezen mor gen overleden. Bij de arrondissements-reglbank Ie Assen wordt behandeld de zaak van een dekitant der staats loterij, houder eener acceptatie van ƒ10,000, ten laste van een' landbouwer voor geleverde loterij briefjes. De erven van dien landbouwer die intusschen overleden is, ontkennen de echtheid der bandtee- kening. Wie ook overwinnaar zij in deze zaak, in elk geval zal ze eene waardige bijdrage zijn tot de geschiedenis van het loterij-spel in Nederland. Op 1 Jauuorij II. was de bevolking iu de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid als volgt: Te Frederiksoord gewone koloniën no. 12 en 3, zijnde Frederiks- en Willemsoord, 2911 zielen met de ambtenaren en hunne huisgezinnen. Te Veen- huizen, 1ste gesticht, weezen, arbeiders-huisgezinnen boeren enz. 1522; 2de gestichtbedelaars-kolonisten, veteranen, enz. 1988, 3de gesticht, idem als het 2de, 2080. Te Ommerschans bedelaars-kolonisten, veteranen, enz. 2392. Geslicht te Wateren, kwee- kelingen, ambtenaren en kolonisten-huisgezinnen 105. Ambtenaren bij de algemeene directie, met hunne huisgezinnen 30, 11031 zielen. On 1 Januarij 1851 bedroeg hel getal zielen 10613, zoodat de bevolking in het afgeloopen jaar met 388 zielen is vermeerderd. Breda, 1 Maart. Gisteren avond is alhier door den Heer llosenveldt het feest zijner öOjarige toonecl- dienst gevierd, hebbende op 28 Febr. 1805 zijne eerste rol als acteur vervuld. De schouwburgzaal was smaakvol versierd. Toen het scherm geheven was, stond het geheele personeel in feestgewaad om den Jubilaris en bief een fraai koor aan; daarna rigtte een der leden eene toespraak in dichtmaat tot den feestvierenden, die door twee, als genius gekleede kinderen met lauweren werd gekroond. Daarna werd door eene deputatie van het gezelschap «Melpomene en Thalia" den heer llosenveldt het eere-lidmaalschap van het gezelschap aangeboden en het diploma daarvan ter hand gesteld. De voor stelling, de Vrek, van Molière, voldeed1;': uitermate, waarbij de Heer Rosenveldt nieuwe bewijzen van zijn talent gaf, met het vervullen der titelrol; het talrijke publiek gaf herhaalde blijken van zijne goedkeuring. BJoordwelle1 Maart. Heden morgen omstreeks 5 ure, brak in do meestoof dezer gemeente, en bepaaldelijk in bet stamphuis, eenen hevigen brand uit, die door eenen stevigen zuidwesten wind toe nam, zoodat weldra het stamphuis, hetwelk van de zoogenaamde koude stoof afgescheiden is, in volle vlam stond. Door de spoedig aangebragto hulp, mogt het gelukken, den brand tot hel slamphuis te bepalen, waartoe echter de wind ook het zijne loebragt. Daar het stampwerk door middel van stoom in beweging wordt gebragt, was men eenen geruimen tijd beducht voor bet springen van den ketel, de wijl deze met water gevuld was, omdat men nog niet geheel had afgestampt. Door den ijver der spuitgasten, om den ketel af te koelen maar bij zonder door den moed van A. Cornelissen, machi nist van genoemd werk, die door middel van eenen ladder is opgeklommen en de veiligheidsklep, die zich boven op den ketel bevindl, heeft geopend, had men het geluk dit onheil voor te komen. Overigens verdient de goede orde, welke bij den brand heerschle, en de ijver, waarmede ieder handen aan het werk sloeg, algemeenen lof. Gelukkig dat bij dit onheil slechts betrekkelijk weinig meekrap is verloren, daar de lieer S. J. de Bruijne, degene is, die de meeste schade heeft geleden, en van dien heer een 5000 ponden be reide rnee verloren zal zijn. Mensclienlevens zijn bij deze ramp niet te betreuren. De oorzaak van den brand is ten eenenmale onbekend. Daar er gisteren avond tot acht ure is gewerkt, terwijl des avonds ten tien ure door den machinist do ronde is gedaan, en bovendien heden morgen ten vier ure door den stamper die zich buiten bevond niets is ontdekt, blijft men zich in gissingen ver diepen. Het gebouw was voor biandschade verzekerd. GEMENGDE BERIGTEN. Zoo lang Napoleon idet in de Krim tegenwoordig is, zal Sebastopol niet veroverd worden. De remplacinlen gelden in Vriesland reeds ƒ2000, uit vrees van soldaatje spelen met de Bussen, en die schieten zoo valscb. Te Petersburg zijn 3000 boogschieters aangekomen, om op de Engel- scheo te schieten.Pi ins Hendrik heeft te Bot terdam met groote narren genard, doch Zijner Hoogheids was de mooiste. Het gerucht van een moord, die door een hooggeplaatst persoon gepleegd moet zijn, wordt reeds door buitenlandsc'ie dagbladen gemeld; het moet reeds de tweede moord zijn, die door hem is begaan, maar er wordt geen onderzoek naar gedaan. In den Haag is eene dépêche aangebragt uit Petersburg. die nog al belangrijk moet zijn. Hel vergeven van Jufvrouw v. d. B. te Amsterdam, is nog niet vergelen, en nog veelmindcr verjaard. In den Haag is een jongen door de policie ingepakt, die papieren bij zich had van een zeker ministerie, doch het zal wel geschikt worden. Schotland wordt in staat van verdediging gebragt. Ook wil men, volgens eene courant, van de Nederlandsche grenzen een Sebastopol vormen, om ontzag te verkrijgen, zon der te denken aan het monstermortier, waarmede de Citadel van Antwerpen in een kort oogenblik werd ingepakt. «De Engel des doods zweeft boven Europa. Het geraas van zijne vleugelen weergalmt aan de deuren der kasteelen, op den drempel der rijken en onder het dak der armen," heeft een Engelschman gezegd. En dit zoo zijn ie, dan is die Engel wel het eerst gekomen bij de armen, want er zijn er een aantal door gebrek overal omgekomen. Te Boschcappelle wordt Piet verzocht het spioneren na te laten, en het geen hij hoort en ziet over te brengen, waar het niet behoort, daar hij anders een plakaat op zijn rug zal geplakt worden, waarop staat; wacht u voor dezen Klikspaan. «Indien ik wist wie mij in den Nieuwsbode beeft laten zetten, die zoude ik ook wel eene kool stoven," zegt de veldwachter te B., doch hij moest zich maar stil houden, daar er anders wel andere dingen van hem openbaar zouden kunnen gemaakt worden. De boerljes aldaar zijn óók in hun hoogmoed geprikt, en achten zich beleedigd, door de waarheid. Begrijpt eens, die lieve boeren. Wordt verwacht van daar: de gevolgen eener reis naar Hulst, of de bruid van een pennenlikker. «lk moet trouwen, ik zal trouwen en ik wil trouwen," zegt de dochter van den scltoolvorsl te Hengstdijk, al ware het een vent met een bril. Een makelaar te Dordt, is van zijne Arnslerdamsche ziekte eindelijk ge nezen, door het gebruik van sarsaparilla, en geen spek. Te Qoes is een vijfde Lot gevallen in de 100,000 bij tapper. Bij de laatste stemming voor een lid van den Baad te N.-Vossemecr, had een raadslid zijn stembriefje zoo zwart gemaakt door het dragen in zijn zak, en het een ieder te laten zien, dat het bij de opening kenbaar was. Toen bleek het dat hij juist de tegenpartij gestemd had vari hem, dien hij voorgaf te zullen stemmen, hetwelk hij voor een flesch wijn wilde laten zien. Welk een opregl raadslid toch Onder St.-Maar tensdijk hebben drie boerendochters van 10 em mers room 3 pond boter gekarnd, na er een ge- heelen dag aan te hebben gewerkt. Een koek bakkers vrouw te Hordt, heeft onlangs een groot verlies ondervonden, en is nu reeds afgesproken om weer heeren voren in en achter uit te laten, zoodra Jan Sul naar Rotterdam gaat. Zij wordt gewaarschuwd, want men zal er op letten. Door de fameuse sprong door de ton, is in de vorige week het spek nog gesprongen tot op den Dam toe, en de varkens knorren nog. De we duwe uit de Vriendschap le 's Heerenhoek, begint zich zoo mooi op le schikken, of zij er nog op rekend verpast te zullen worden. Aldaar heeft een jager een haasje geschoten op het leger, op zwarte sneeuw. De man, die de geheele wereld in beweging beeft gebragt, de Keizer van Rusland, is, zoo men zegl. van zelf gestorven. Dus: Of dat gij zijt een Graaf of Koning, Een plankenhuis zal eens uw woning, En 't linnenkleed uw tooisel zijo. Be dood Tan Helzer Kicolaas. «Wie schrijft liet grafschrift van den Czaar Ni- colaas l Pawlowitsch vroeg, in 1848, een man die jaren achtereen in den kring des Keizers ver-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1