Lees hier! No. 1 Verscheidenheden. Strenge Winters. De publieke Verkoopiiig Paarden, Koeijen, Bouw-en Melkgereedschappen TE KOOP: BIJVOEGSEL B o e r e n - K n e c h t een Broodbakkers-Knecht, Een Stnids-K nee lit S. G. N Fit het k viering van zijnen 40j.irigen loeftij'I aan ieder huis gezin der arbeidende klasse, als een uitvloeisel zijner dankbaarheid en warme menschenliefde, een brood en een flesch wijn te doen uitreiken. Wij hopen, dat Z.E., die zijn hoogst geluk toont Ie stellen in de burgerij wel te doen, ook bestendig in zijne eervolle betrekkingen den zegen des hemels en de welverdiende achting van alle weidenkenden in ruime mate moge genieten. lngez GEMEAGUE BEIUGTEN. De Engelschen zullen met 150 schroef-oorlogs- stoombooten en 50 dito Fransehe, met 100,000 voetknechten, Kroonstad gaan veroveren. Rus- land heeft den oorlog verklaard aan Sardinieu. Z oidra de Russen uit de Krim verdreven zijn, zal dit eiland verheven worden tot een onafhan kelijker) staat. Men heeft den heer nogfniet ge vangen, en zijn huid is reeds verkocht. Uet Stormloopen op Sebastopol wordt eiken dag te gemoet gezien, en misschien loopen ze nu reeds vooruit of achteruit, zonder om te zieo. Te Middelburg is een huurkoetsier in regten vervolgd, om dat hij een agent van policie met een zuur pezist had aangekeken. Aldaar -heeft van der Ileiden en Zoon geheel de stad in opschudding gebragt, door hun jeefzuchl; er werd krbeljaauw van Vlissingen gewacht, doch die mannen kochten die aldaar op voor een gulden per stuk, en gingen er mede naar Goes, alwaar zij die hebben moeten lalon voor 70 en 80 cents dus die al vangers hebben eene verkeerde rekening gemaakt. De Controleur der stedelijke belasting te Middelburg is bang, dat er gesmokkeld zal worden, daarom moeten de commiezen eiken nacht tot 12 ure op de wallen kruisen, doch hij blijft achter een gloeijenden kagclicl. Een bakker aldaar heeft een stads-Rot de deur uitgejaagd, strijdig met de wet, en zal daarvoor moeien dekken, meer dan 10 rutten waard zijn. Bij een kastelein te Middelburg is l innen op de deur geplakt een papier, waarop geschreven is: De stedelijke commies.... is ƒ1,50 schuldig, dat hij weigert te betalen. Zegt het voort. Ook is een ander commies te Q wegens dronken schap, door den Controleur beboet voor drie gulden, en voor een jaar lang, elke nacht watlealoopcn, maar nu houdt hij zich ziek, en krijgt toch zijn geld. Eene vrouw op den S. weg bij M zegtdat een commies mutsaard van haar gestolen heeft, en nog een commies, een stuk beter van haar zoontje. De commiezen aldaar hebben een houtzager aangehaald met een mand, doch venden er niets in, dan zijn zoontje, dien hij over het ijs sleepte. Een boer te Borsele heeft met een stuk hout bij iemand zoo baldadig op de deur geslagen, dat de bewoners voor inbraak vreesden. Die man wordt gevaarlijk. Do groote beer K. Ie Wiihelminadorp, heeft zulke kunsten te Ra- pelle gemaakt, dat Kappelle er van dreunde. Te Brouwershaven hebben een paar dames gepluk haard, waarbij er ééne een gouden ketting heeft ver loren. Jan in Duivelend wordt verzocht geene brieven meer te schrijven naar land, en er geen recommandatie-brief in te doen.sgptvckend en geschreven door iemand, die even, als ons hondje, een naam voert van Lette anders zullen w ij zijne brieven letterlijk in den Nieuwsbode zetten. Maria van den ouden burgemeester zegt, als men haar nog eens publiek durft te stellen, zij dien persoon eens goed op zijn pligt zal brengen, want, zegt zij: Een ander heeft altijd de schuld, En niemand ziet zijn eigen bult. Uet klimaat van Europa heeft sedert de laatste tijden der geschiedenis zulke groote veranderingen oudergaau, dat de door de ouden nagelaten be schrijvingen der winters van Tracië, Germanic en Gallië ter naauwernood gelijk zouden staan met de koude van Lapland, IJsland en Groenland. Vol gens Tacitus bragt Duitschland geene vruchtboomen voort. Yirgilius beweert, dat in Tracië de sneeuw zelfs zeven ellen hoog viel. Een vriend schreef hem: «Beschouw alle landen aan gene zijde van den Donan als onbewoond en onbewoonbaar." Ten tijde van de laatste keizers oogstte men in het grootste gedeelte van Gallië nog gecnen wijn of olie in, en ter naauwernood vond men daar eenige vruchten. In 763 werd in het Oosten eene geweldige koude ondervonden; de Zwarte Zee vroor toe over eene uilgestrektheid van 100 mijlen en ter diepte van 30 ellen boogslenglen. Deze verbazende koude begon in de maand October, duurde tot in de maand Februarij des volgenden jaars en werd gevolgd door buitengewone droogte, die het meerendeel der bron nen en fonteinen deed opdroogen. De slreogheid van den winter was insgelijks buitengemeen over het grootste gedeelte van Europa in sommige landen lag de sneeuw 50 voet hoog. In 821 waren de Voornaamste slroomen en rivieren van Europa, ais de Eive, de Schelde, de Donau, de Seine en de Loito eene maand lang met zwaar ijs bedekt, In 1407 heerschte eene buitengewone koude in Nederland, Duitschland en Frankrijk. In 1408 was het Kattegat lusschcn Zweden en Denemarken zoo volkomen met ijs bedekt, dat de wolven van het eene koninkrijk naar het andere trokken. Deze- zeer strenge winter wordt door de geschiedschrijvers degroote If inter genoemd de meeste vruchtboomen en w ijngaarden in Frankrijk werden door de koude vernield. De zoe bedekte in dat zelfde jaar de kusten van Brittanje rnet zulk eene wonderbare menigte van visschen van alle soort, dat de ver pestende dampen, die uit hun bedorven vleeseh wasemde, de bewoners der nabuurschap noodiaalUr n, hunne woningen voor eenigen tijd Ie verlaten. De koude was in 1G21 buitengewoon streng in Italië en Duitschland, zoodal een gedeelte der Oostzee met eene dikke korst vin ijs bedekt was. In 1655 in Nedeilond, Duitschland en Boliemen in 1658 in geheel Europa. De O.stz.ee was toen zeer diep bevroren en de groote en kleine Belt waren gelu-el digi. Karei X, Koning van Zweden, trok te voel over een dier bevroren wateren aan het hoofd eens legers van 20,000 man, met geschut, trein, paarden en al zijne bagaadje. De aankomst van een cornier uit Koppenhagen, insgelijks over het ijs, om hem eenen biief te brengen van den Engelschen gezant in Denemarken, deed bij dien Vorst het ontwerp geboren worden van ook op deze wijze de groute Belt over te trekken, die ter plaatse, waar hij met zijn leger oaertrok, 7 mijlen breed is. In den nacht van den 12 Februarij stelde Karei zich aan het hoofd van zijne kavallerie en naderde lot voor de poorten van Koppenhagen, na verschei dene vijandelijke detachementen bevochten te hebben, doch, het ijs op verschillende plaatsen gebroken zijnde, kw'jrnen velen der Zweedsche kavalleristen om. Gedurende dezen t gl was de koude zoo fel, dat men met de bijl het brood, den wijn en het bier in stukken moest houwen, welke men ver volgens ontdooide, doch die alsdan smaak noch geur meer hadden. De hardate winter, waarvan wij nadere en zekere berigten hebben, is die'van 17081709. Meer djti vijftig jaren daarna was hij altijd nog onder de benaming «de koude winter" bekend. In hem vereenigden zich alle drie de eigenschappen, die eenen winter voor ons verderfelijk kunnen doen worden, te weten: eene zeer intensive koude, een lange duur (van meer dan 130 dagen) en enkele dagen van dooi tusschen zeer koude dagen inge sloten, waardoor voornamelijk planten en boomen te gronde gaan en onder mensclicn en vee ver woestende ziekten voorlgebragt worden. De stren gere koude van dezen winter begon 3 December 1708 en duurde tot in het midden van April. Tegen kerstijd kwam plotseling dooiweder en een warme regen, waarop onmiddelijk weder de hevigste vorst volgde. Alle streken van Europa, zoo wel de zuidelijke als de noordelijke, schenen even zeer te lijden. De Oostzee was meer dan tien duitsche mij'en VJn de kusten met eenen dikken jjsvluer belegd; de Adriatische zee was digt gevroren en op de golf van Genua reed men met vrachtwagens. De rivieren van Frankrijk en Spanje waren allen gesloten en men reisde van -Frankrijk naar Enge land te paard en te voet over het Kmaat. Elke landstreek vjii Europa telde duizeode van zijne bewoners, die op de wegen bevroren en zelfs in hunne woningen voor de woedende koude bezwe ken. Alleenlijk in de wijk van hot bisdom van Pjiijs, wil men, dal meer dan 20,000 menscllen door koude, en wegens duurte der levensmiddelen, door honger om het leven gekomen zijn. Alle vruchtboomen stierven weg, zelfs oude eiken- en vuren-hoornen barstten en geheeie wouden werden vernield. Tamme en wil Je dieren schenen de aanvallen der koude niet meer tegenstand te kun nen bieden. Houden en katten Werden door de kuude dol en geheeie kudden van wolven drongen in de dorpen en sleden, om derzelver bewoners aan te vallen. De vogels vielen dood uit do lucht en in de voorstetien van Weenen vond men eiken morgen herten, reeën en hazen, die door honger -en koude uit hunne schuilhoeken verdreven waren en zich als tamme huisdieren met handen tieten vangen. Toen in het einde met de naderende meimaand de nood des winters een einde nam, eu zich de zoo lang geteisterde menschen weder aan de hoop willen oveigeven, volgden er ver woestende pest- en veeziekten en velen van hen, die aan de woede van de koude ontsnapt waren, vielen den honger en de pest ten buit. Iets over bet regenwater. ledereen weet, dat het regenwater bij dooijend weder een eigenaardigen reuk en smaak, soms nog vermeerderd door die van roet als anderszins, heeft, en die de meesten onaangenaam vinden. Zoo men nu dit water vóór het gebruik eenigen lijd in eenen ketel, waarvan het deksel afgenomen is, laat koken, zal men bevinden, dat die vreemde geur grcotendeels vervlogen en alzoo geschikter voor thee, koflij en andere doeleinden is. ICTCragOMDSSTB STTJZZE1T. Een woord aan den inzender van hel gemengd berigt: »Te B. komen alle ingezetenen beter ter kerk bij den nieuwen Dominé, behalve de officie ren die houden van geene kool met krenten, die gaan lie ver naar G. en spelen met D." Voorko mende in den Zierikzeesclien Nieuwsbode van Maandag 12 Feb. No. 1142. Mijnheer Naar aanleiding van uw bovengenoemd berigt, gevoel ik mij genoodzaakt, om U eens in goeden ernst af te vragen, wat u bewogen heeft, om dit voortbrengsel zamen te rapen en voor opregte waarheid mede te deelen? Gij weel immers eicn goed, ais ieder een in de Gemeente, dat, wat het beter ter kerk komen van alle ingezetenen betreft, lijmegt in tegenspraak is met de \vaa:heid? Verder is u immers even goed bekend, dat bij de eerste leerredenen van den nieuwen Dominé, eenigen (die Rieh vroeger nooit ter keik zag) door nieuws gierigheid uitgelokt, nu co dan nog al eens de godsdienst bijwoonden, maar die, toen de eerste reuk van nieuwheid voorbij was, zich niet meer zien lieten en, even onverschillig als weleer, het Ier kerk gaan bleven verzuimen? Eu wat de te genwoordige opkomst der Gemeente aangaat, hier mede vertrouw ik, dat gij ook zeer wel mede hekend s-ijt. Immers niettegenstaande de voortref felijke leerreden van den Dominé verraadt de geringe menigte, die het Bedehuis bezoekt, niets dan onverschilligheid en nalatigheid? terwijl over het algemeen de officieren hier in die Gemeente een goed voorbeeld geven, en in dit opzigt. juist liet tegendeel bewijzen, van het gene gij van hen berigtimmers wanneer de bescheidenheid het niet verbood, zoude men officieren kunnen opnoemen, die hier aan beter vuldoen, dan vele ingezelenen dezer Gemeente. Uw berigt, kan dus k geenen deeie den toets der waarheid doorstaan, en bevat op de keper beschouwd, niets dan onwaarheid. Onthoud u dan ook in het vervolg van zulke of dergelijke aar digheden, waarbij de waarheid zoo geheel uit het oog verloren wordt. B., 19 Februarij 1855. Nil nisi vera. (^0.fanï> ic q^uxtfijee- geboren: 22 Febr. Eene dochler van J. Gelcijnse en K. van Zuijeu. 24 dito. Eene dochter van J, Specht en A. Ciul. 25 dito. Een zoon van P. Verkaart en E, de Crolij. overleden: 21 Febr. W. F. Holm, oud 4 maanden, zoon. 22 dito. M. Smits, oud ll/s dag, zoon. - C. Page, oud 43 jaren, echtgenoot van J. van der Welle, P. Baljé, oud 7 maanden, zoon. M. Sleenaard, oud circa 34 jaren, ongeh. zoon. 23 dito. J. Bogers, oud 83 jaren, weduwe van H. Brandenburg. C. H. van Oorschot, oud 33 jaren, echtgenoot, van B. Heuscveldt, A, Trijsclaar, oud 3t jaren, echtgenoot van A. Hoogcubooin. 26 dito. P. Wiltenburg, oud 71 jaren, echtgenoot van K. J. Mag- chiclse. *—27 dito. A. de Vink, weduwn. van A. Elstap. ADVERTENTIES. Zeer voorspoedig bevallen van eene duode DOCHTERW1LBELUINA van 't HOF, geliefde Echlgenooto van J. F, VERKERKE. dreischor, den 24 Febr. 1855. Strekkende deze tot atgemeene Kennisge ving aan FamilieVrienden en Bekenden. van eene TTI MM E KM A WS - AFF AIRE te Colijnsplaalgeannonceerd in den Zierikzeeschcn Nieuwsbode van Donderdag den 8 Februarij jl„ zal nu plaats hebben op Woensdag den ld Maart 1S55, des voormiddags 11 ure. De Notaris D. q. de JONGE van der HALEN zal, ten verzoeke van zijne prin cipalen, publiek presenteren te verknopen: Op Dingsdag den 6 Maart 1895 des namiddags ten 2 ure, aan de oude veilige weg, onder Oosterlandeene groote partij zevenjarig Ksschen Hakhout, eu circa 2 bunders zware Esschen Tronken, ter rueijing. Op Woensdag den 3 Maart 1S35, des voormiddags ten 10 ure, op de Buitenplaats Hees terburg, en vervolgens aan den Dijk bij den Noordlioek, onder Noordgouwc Eene aanzienlijke partij zwaar Esschcn-, Elzen- en Willigen Hakhout. Op Vrijdag den 9 Maart 1855, des voor middags len 10 uie, in de Hoofdpoortstraat te ZierikzeeEene groote partij AFBK.AAK, afkomstig van den gesloopten Oesterput en hijbe- hoorend Gebouw, bestaande in: BALKEN, PLAN KEN RIBBEN, DAM-, HEK- en HEIN- PALEN, meest alles zeer bruikbaar als Wcrk- hout; mitsgaders eene partij Brandhout. En worden zij die iets te vorderen hebben van don hor-del van wijlen A. A. van de ZANDE, verzocht, daarvan opgaaf te deer. ten kantore van bovengenot-mden Notaris. konpen De Notaris Mr. K. WAGTHO, reside rende te Tholen, zal presenteren te ver- op Dingsdag den 6 Maart 1855 op de Hofslede de Rondom, bewoond door de kinderen van wijlen ANTHONIE OUDESLU1JS; en op D-nderdag den 15 Maart 1855, in den polder de Noord, op de Hofstede bewoond door MARINÜS BRU1JNZKEL, beiden onder de Gemeente St.-Maartensdijk des morgens om 10 ure. De Griffier M.M. de LANGE, Ie Tholenzal, op Woensdag den 7 Maart 1855binnen den dorpe van Poortvlietop de U fstedebe woond door de Weduwe LEENDERT BOOGAARD, presenteren te verkoopen8 Paarden, 3 Melk- kacijcnI Os1 vare Hoe 12 Vaarzen Bouw- cn Melk-Gereedschap en een aan zienlijken INBOEDEL en wat verder zal worden geveild. 80 mud Manke AARDAPPELENbij W. van AS te Schcrpmisse. De |>2EIen van MolSoway zijn een volmaakt middel voor zware hoofdpijnen «alzieklen en bedorven maag. Deze ouwaardeerIrne pillen hebben de gezondheid hersteld van menige personen welke door vreemde en in- landschc geneeshceren als ongeneesbaar werden beschouwd. Dezelven kunnen veilig gebruikt worden door diegenen welke lijden aan algcmccne verzwakking, zware hoofdpijnen, maagziekten, leverkwalen: en die welke aanleg hebben tot waterzucht, kunnen geen zekerder middel gebruiken dan de pillen van Iiolloway welke als het ware op de hoofd springaderen des levens werkengeene ziekte kan aan haren invloed weerstaan. Hare uitwerking is zacht maar spoedig, en als huismiddel zijn zij onvergelijkelijk. Door het vermeerderd Debiet zijü de op nieuw verminderde PRUZK1N nu de volgende: DoosjesPilleu van ƒ0,80 ƒ1,83 ƒ310D/6,75 /l3.50ƒ20,55 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,83 -3,00- 7,30- 13,83- 20,90 Zijn op franco aanvrage k Comptant te bekomen bij de Heer O. E. B O O N E Pi te Hoofdplaat, J. STRAATMAN, Hoofd depothouder te's Hertogeii- bosch, alsmede te Londen, Strand 244. Holloway*s Etablissementen te Netv-Vorfc, 80 Maiden-Lanc« ©f TWEEDE en LAATSTE BLAD VAN DE VA^ElfAVOMDS-ÖSKHEID of zottiburger mmum, door J. SCHENKMAN, Insgelijks met lO Karrikaturen, ■verschijnt heden te Amsterdam, bij G. THEOD. BOM. Prijs 2© Cent. Brieven en Geld franco. £3=» Met MEI AANSTAANDE een benoodigi), bij de Wed. B. LOCKER de BRUIJNE te Noordwelle. Zich in persoon aldaar te ver- E3s=» Met Mei aanstaande wordt gevraagd: Pntestaotsche Godsdienst, bij S. van NIEUWEN- HUIJZE, te Stavcnisseeiland Tholen. Een bekwame VERWERS-KNECIIT terstond benoodigdvan de P. G. Brie ven franco, doch liefst in persoon, bij L. van SPLUNl'ER, Cz. te St.-Maartensdijk. benoodigd tegen primo Mei e.k. bij P. van STEENE te Hein hens zand. I Voc Fra Voc benige Kit Geoaeeu te-Ra; fSfpgj DOOR ZIEKTE, eene HEI 8 als - Noodhulp terstond benoodigd adres bij den Uitgever dezes. JAN TERSTOND eene bekwame B O K» IJ E W M E I D benoodigd, bij de Wed. HENDülKSE onder Ouwerkerk. TB "ILRÏKTER DRUKKERIJ VAM P. os L007E Het is ee geschiedenis dat, hoezeer e wat kwaad i ligchaamskrac olleriugen zie vaak geleerd niet zeldeu van veel goe Vraagt mi lal loos. Wij uit den lijd, beleefd hebl overheerschin Napoleon 1. lodien niet hem had ve gewaagden s craat te be: voorzeker, z waggeld heb verbroken z negen aangt bij ons diet I jaren lang onder den I luudij en d kwaad alzoo strijdbare m en waardoor aan zijne lij ons, ja, vooi goeds gehore De Rttssis ook de ooi- moge wij groot, zeer waarvan de j den blik nie hoezeer ook geëindigd, U gesticht, in liet bloed, d Wij bewei ons vaderlai zullen er, oogsten, dan nasmaak vele muist voor h Jen handsel aEngeland, is ides oorlogs schatbaar go Tot dus Britlanniën en alles on niet tot haa hoe schijob eigenlijk in was van de zoo dat er schranderslei

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2