Donderdag1 Maart 1835. So. 1147, I le. Jaarg. 1UIJE1V, ■Knecht koop rot/2' af 4,50 LIGTE BOOM. iUt voor Dam- alken, benevens zeer gescliikl KENTimmer RSCBVJTop vestigd blijven JEltONIMUS iuur: KEK ABONNEERT ZIC3 i la Nederland, bij den Uilgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Iu Noord-Amerika, bij J. QUINTUS, le Sheboygan. ABONNEMENTS-PRIJS t VOOR BEIDE UITGAVEE. Voor 3 maanden. 1.30. Franco per post in Ncderlaud1,50. Voor Noord-Amerika. Franco New-York. Dollar 1,10. VERSCHIJNT Op Ala«ndag en Donderdag. ADVERT ENTIEN 10 Cent voor eiken regel. Fegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De inzending der Adverleuliëu Iran geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU: Zrcriki.ee Hoek van de Schuilhaven Lett. B No. 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco. gaaf van stand handelaar C. ;eft berigtdl' mlverhuizers rikzee zal ver riemastscliC' NE IV-YORl i de Driemast. JANNY; di enen met besls van 1 tot li prijs iets hoogei U Agent voo n Laiigendelfl Nieuwstijdingen. ffolloway Uittrekt lakenkoopman aan deu profess» oud zijudt goh aam. Ik liai! eroepen, doch d: Toen Lt twerking tlaarvat ut in zeei kottet boekverkoop» genoegeo ell bovenaan gehaald de op nieuw olgeude: ,75 /13,50/"20,5 50-13,85- 20; te bekomen b Bergen-op Zoom Ier te'sHertogei 244, Holloway 80 Maiden-Lanc ;l E BLAD ■EZHEID dN, katuren, THEOD.BOÏ IAN DE ch t R DE BRUIJN aldaar te vet >rdt gevraa knecht, .n NIEUWE! Petersburg, 25 Febr. Het Journal de St. Pelersbourg bevat den tekst v.rn eene circulaire door den graaf van Nesselrode den 17den dezer aan de Russische diplomatieke agenten gezonden. Daarin wordt onder anderen gezegd, dat de Keizer gelooft, dal hot gedrag van den Koning van Sardinië algemeen gelaakt zal worden. Hij kan niet be grijpen, hoe Sardinië, met wien de Kei/er tot dus ver in vrede verkeerde, een legerkorps kan zenden it bestrijding der Russen. Indien hel hof van Turijn de gebruiken van het volkenregt heeft ge inbonden, zal de Keizer dit voorbeeld niet volgen. Derhalve verklaart hij aan Sardinië den oorlog. Op dit laatste rust de verantwoordelijkheid van vijandelijkheden, begonnen op den oogenblik van de aliening der onderhandelingen, en r.u de staten van Midden-Europa, eene hfflijke neutraliteit hand havende, de aanwerving van vreemde legioenen verbieden. Sardinië strijdt niet voor de Christen heid, hel stelt zijne troepen onder de bevelen van Engeland; hel is te hopen, dat liet die niet in zijne soldij plaatse. De eigendom van Sardinische on derdanen in Rusland zal geëerbiedigd worden; zij zeiven vrij zijn, en hun wordt veiligheid err de bescherming der netten toegezegd. De Sardinische vlag heeft de voorregten verloren der onzijdige natiën; aan de schepen is een termijn gesteld, waarop zij de Russische havens moeten verlaten. Aan de Sardinische consuls is het exequatur ont trokken. De Russische consuls te Genua en Nizza hebben, sedert de toetreding van Sardinië tot het verbond der Westersche mogendheden, hunne be trekkingen met de regering afgebroken. aodigd, tegen ruinisse. Bri ïrliecleii rk begeerend ef met fraai te Nieuwer kei tnnkomend lilt sdienst, Adr VN P. CE LCf Londen 24 Febr. Naar men zegt, zal een gedeelte der knslbewakcrs uilgenoodigd worden, in actieve dienst bij de vloot over te gaan. Deze kustbewakers zijn beproefde, gediende zeelieden en zullen lot bemanning van dn kanonncerboolen in de Oostzee gebruikt worden. Gisteren avond werd er te Birmingham eene meeting gehouden, die door nagenoeg C000 men- schen werd bijgewoond en waarop besloten werd, eene petitie tot bet parlement te rigten waarin onder anderen gezegd wordt»dat deze meeting Van meening is, dat onze nationale eer en veiligheid, dat het leven onzer broeders in de Krim, ons veel dierbaarder dan eene partijregeringeen grondig onderzoek naar de oorzaken van onze ver liezen in de Krim vorderen; dat het tegenwoor dige stelsel van aankoop der ofïiciersplaalsen en de bevorderingen in het leger noodwendig elk militair genie moeten onderdrukken, en schadelijk moeten zijn voor de belangen van het leger en liet land." Sir Charles Napier moet zich met het op stellen eener brochure bezig houden waarin hij hel bewijs wil leveren, dat hij door de regering verhinderd werd, belangtijke operation in de Oostzee uit te voeren, als hij daartoe de gelegenheid had. Hoewel ook lieden talrijke groepen volks bier door de straten liepen en sommige winkels in het East End binnentraden, om brood en geld vragende, heeft dit echter geer.e aanleiding tot ongeregeld heden gegeven. De Shipping and Mercantile Gazette meldt dat door de stoomboot Vesuvio, van Napels naar Livorno, den 17 Febr. te Genua het berigt is aangebragt, dat Citania door eene aardbeving of eene uitbarsting der Etna groolendeels verwoest zou zijn. Terwijl de geheele Engelsche pers met ge legen de benoeming begroet van lord Russell tot .volmatigde te Weenen, begint de Times, het agtigste blad van Europa, een openbaren strijd gen de aristocratie, die tot dusverre Engeland heeft bestuurd. Het blad is hevig in zijne taal en het begeert niets minder, dan dit alle steden van Engeland opstaan, om te protesteren tegen den loop der zaken, gelijk die tol dusverre is geweest. Het blad zegt, dat, gelijk er in het leven van elk merisch oogenblikken zijn, waarin hij door ligchamelijke zwakte verwonnen, of door driften verward, of medegesleept door eeoige geliefkoosde gedachte, zich tot eene anders hem onbekende zor geloosheid overgeeft en zijne toekomst vergeet, ook zoo de staat van Engeland is geweest na de roem rijke zegepraal van den vrijen handel in 1846. Geheel bezig gehouden met het denkbeeld der vestiging van materiëlen rijkdom, trotsch op de uitbreiding van zijnen handel, en gelukkig, dat de armoede door de ontwikkeling van den arbeid afnam, hadden de dwaasheden, die de omwenteling en de vrijheidsbeginselen na 1848 hadden mede gevoerd, in Engeland eene reactie gewekt, en men liet, alleen met het oog op de voorstanders van den vrijen handel gevestigd, de aristocratische famiüen in den vollen omvang van den overwegenden invloed over de regeringszaken. Deze hadden zonder groote misslagen het bestuur sinds jareu in handen, en waarom zou men hun dat geouegen niet laten? De oorlog echter is steeds een hervormer geweest en een verwoester van allerlei overeenkomsten en bestaande coteries; ook in de laatste maanden heeft hij Engeland uit zijne droomen van rijkdom en voorspoed, uit zijne hoovaardij gewekt, om een dag vol ellende en wanhoop te zien aanbreken. Het land heeft behoefte aan talenten en men biedt namen van groote fainilien en grijsaards, titels en blazoenen aan. De koude schaduw der aristocratie bedekt alles. Tot in het midden van Nov. heeft de natie gedacht, dat het legers had, generaals, staatslieden en ministers, die hunne verpligtingon konden vervullen; en in het midden vin Febr., 3 maanden slechts later, is alles omgekeerd en ver- loont alles zich in zijne naaktheid. O ize generaals zijn nutteloos, onze ministers onbekwaam en onze regelingszaken gedrukt ouder den last van onver stand en gewoonte. Alles is slecht behandeld en toch ziet men, na eene week regeringloosheid, het bestuur hersteld, slechts met verwijdering van een 3tal mannen. De Engelsche natie is onder dat alles rustig gebleven. Zij heeft hare dooden beweend, die bijna in elke woning rouw hebben gebragt. Zij heeft gezien, dat de dienst overal met onverstand tn zorgeloosheid is gevoerd. Zij heeft begrepen, geleden, maar schijnt ongevoelig dat alles aan te zien. Mis schien rekent zij op de heropening van het par lement; misschien rekent zij zicli gelukkig, dat de pers hare gevoelens luide openbaart! Doch men moet eindelijk de uitbarsting van de openbare meening verwachten, en de natie moet toonen, dat haar geduld ten einde is. De stad Derby heeft het voorbeeld gegeven van hare geestdrift iu eene meeting; de overige steden van Engeland moeten dit voorbeeld volgen. Wij hebben meer van nabij de leiding van den oorlog moeten beschouwen, en we moeten zonder schroom erkennen, dat het ijdel zou wezen, den tegenwoordigen oorlog voort le zetten, zonder eene geheele wijziging in ons stelsel te brengen, zonder de jeugd en de kracht boven den ouderdom en de afgeleefdheid te stellen, zonder de betrekking aan ware verdienste te geven, zonder do aanma tigingen van rijkdom en der fimiiien prijs te geven aan dien veel hoogoren adel, dien God op hel voorhoofd van eiken talenlvollen meiisch heeft gedrukt. Beter ware het, zoo eindigt de Times, een vernederenden vrede aan te nemen, daar elke vernedering door den vijand aangebregt, minder schan delijk is, dan dat wij ons zelven in ons oog verlagen. deszelfs grondgebiednoch in de vorstendommen, miskent, en 2° indien Rusland de g ledkeuring van de vier punten van waarborg welke ten grondslag van de vredes-onderhandelingen zouden strekken, terug neemt. Volgens dat blad zouden de Westersche mogend heden, met dit laatste voorstel gaaf aan te nemen, zich in een doolhof van onderhandelingen kunnen nikkelen en moeten te dien aanzien belangrijke wijzigingen zijn voorgesteld ten einde te verhoeden, dat aan deze vier punten door Rusland en Pruisen in de conferentie eene uitlegging worde gegeven, welke de Westersche mogendheden zonden moeten afw ijzen. Verder beweert genoemd dagblad, dat de Keizer van Oostenrijk vlijtig arbeidt met den generaal v. Hess, en de Keizer der Franschen met den Oostenrijkschen generaal de Crenneville, voor het geval, dat de Fransche krijgsmagt naast de O is- tenrijksche zoude moeten strijden, en dat dit alzoo geschiedt, opdat het geheim te beter bewaard zoude blijven. Het aantal jnnge lieden, die in de cons criptie vallen, hetwelk in 1853 bedroeg 302,000, is thans, volgens ifficiele opgaven, gestegen tot 307,000. De Moniteur bevat een decreet, waarbij eene verhooging van gagement van 100 frs. wordt toe gekend aan de onder-olïieieren en soldaten, die, met de militaire medaille versierd zijnde, een hunner ledematen in den oorlog hebben verloren. De Generaal Niel heeft zich den 13den le Ka- miesch ingescheept, om naar Frankrijk terug le koeren. Het berigt eener overwinning, door de Turken den 17Jen bij Eupatoria behaald, bevestigt zich; 40,000 Russen, onder Generaal Liprandi, werden na een gevecht van 4 uren teruggedreven. Soli- man-Pacha is gesneuveld. Tot den 20sten Febr. was voor Sebastopo! niets belangrijks voorgevallen. Brussel, 24 Feb. Alhier is in 75jarigen ou derdom overleden Mevrouw Charrin, geboren ba rones de Belvaux, weduwe van een hoofd-oöicier van de 'kavallerie. Zij volgde baar echtgenoot in den veldtogt van 1812, was met hem bij de Be rezina gevangen genomen en bragt drie jaren in Siberië door. Parijs, 23 Febr. Volgens den Constitutionnel heeft de Pruisische regering verklaard dat Pruisen zich alleen kan verbinden, om vijandelijk tegen Rusland op te treden, 1" indien deze slaat zijne belofte, om Oostenrijk niet aan te volleonoch op Hbéd 's Hertogenbosch22 Febr. Het prov. geregts- hof van Noord-Braband heeft heden uitspraak gedaan in de zaak tegen den gewezen jagtopziener N. Spie- rings, Tilburg, beschuldigd van manslag met voor bedachten rade op den persoon van J. Spanings, mede jagtopziener aldaar. Het hof heeft de voor bedachte raden verworpen, den beschuldigde schuldig verklaard aan manslag en hem naar aanleiding van dien veroordeeld tol 15 jarige tuchthuisstraf. Te Waspik (N. Brabant) is een jongen ge arresteerd, die zicli in de R. Cilbolijke kerk bad laten opsluiten, en des avonds juist eer. paar kaarsen had aangestoken, om te vien, w at er in de otfer- kist was, en dat dan mede te nemen. De pastoor, met nog eenige lieden, licht in de kerk ziende gingen binnen, cn arresteerden den lljarigen knaap. Men meldt uit Coevorden, dd. 22 Februarij Drie boerenjongens waren ter markt geweest allen uit de gemeente Twellodoch van twee onderscheidene gehuchtentwee woonden op het naastbij zijnde. Deze kwamen goed en wel eer gisteren avond le huis, doch den derde mogt het niet gelukken zijne woning te bereiken, men vond hem des anderen daags door de koude omgeko men, achter de banderdeur der woning ecus anderen boers in het eigen gehucht. Ook verhaalt men dat deze week op een avond twee arme kinderen le Wielen bij een boer kwamen en om nachtver blijf verzochten, hetwelk deze afsloeg; des morgens «as hij de eerste, die de twee ongelukkige armen bevroren achter zijne woning vond. De gemeenschap lusschen Vollenhoven en het eiland Schokland wordt per slede, zelfs met twee paarden bespannen, zonder het minste gevaar on der houden. Ook de opgezetenen van liet eiland Urk begeven zich over het ijsveld in schier alle rigtiugen naar den vasten wal. Onlangs had te Meppol eene publieke ver- kooping, in het logement de Boniekoeplaats o. a. van twee vrouwen zitplaatsen in de Hervormde kerk: de eene stoel werd verkocht voor f 278, doch staande den verkoop overgedaan met ƒ27 winst, zoodat hij opbragt f 305, terwijl iemand toen nog f25 meer wilde geven; de andere stoel werd ge lrokken voor f 335 wij kunnen er nog bijvoegen dat onlangs hier ecu stoel in de kerk is verkocht voor omstreeks f 500. Eene goede getuigenis voor do Hervormde gemeente en ook voor de predikanten aldaar. De bekwaam heid en de ijver der leeraars regelt overal den prijs der zitplaatsen. Maar geheel anders was het in zekere plaats iu ons land, waar een stoel werd ge mijnd door iemand, die riep I 7'/, cent voor die slaapplaats. Rotterdam24 Febr. Directeuren der hier ter stede gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tut redding van Schipbreukelingen hebben in hunne jongsle vergadering besloten te doen uitreiken: Aan W. F. Broeksmit, voerende liet Ned. Koop vaardij fregatschip: Bato, te buis behoorende te Dordrecht, de gouden medaille en 33n zijneersten stuurman, A. van der Eijk, de zilveren medaille benevens loffelijke getuigschriften voor het redden der equipagien, als: den 2Jen Julij, die van het den 25slen Junij gestrande Hngelsch fregatschip Fatyma, gevoerd door W. Hardie, komende van Melbourne en bestemd naar Singapore, bestaande in drie- en twintig personen; den 4den Julij de equipage, bestaande in twaalf personen, benevens de kapiteins—vrouw en diie kinderen van het op den 20alen Junij gestrande Engelsche barkschip Thomasin, kapt. Holmes, komende van Sidney en bestemd naar Singapore; den 8sten Julij, de equipage, bestaande in dertien personen van het op den 28slen Julij gestrande Engelsche schip: Elisabethgevoerd door kapt. H. Churchytlkomende van Melbourne en bestemd naar Muulmain welke schepen iu Turres- staat zijn gestrand en waarvan de bemanningen zich op Itaiiic, Bird en Boobij eilanden gedeol- telijk in de sloep bevonden, en welke schipbreu kelingen hij. na den 6Jen Julij 11 personen aan het schip Royal-Exchange overgegeven en de overigen aan zijn bourd met zeemans hartelijkheid verpleegd le hebben den 2asten Julij te Batavia veilig heeft aan wal gezet, terwijl vier apprentices van het schip Falyma mede naar Nederland zijn vervrerd, en die bij hunne aankomst dadelijk de reis naar Engeland bobben vervolgd. I i den namiddag van den 20 dezer werd te Arneoiuiden een kind hel slagtoff r van moeder lijke onvoorzigtigheid. De vrouw van P. Meliefste verliet hare woning, met het duel, zich naar hare moeder te begeven, en liet baar 2jarig meisje met nog een ander van slechts weinige weken alleen in huis, terwijl zij de deur toesloot. Naauwe- lijks was zij vertrokken, of de buren hooiden het meisje jammerlijk kermen dan de deur gesloten zijnde, lion men zich geen toeging tot de woning verschaffen, om de oorzaak daarvan te vernemen waarom in allerijl de moeder werd opgezocht. Eer deze echter in hare woning was, lag haar tweejarig kind reeds zoo deerlijk verbrand op den grond, dat liet weinige minuten daarna bezweek. Daar er niets, dan twee rookende turven in den haard lagen, ver moedt men, dat liet kind met een zwavelstok zal gespeeld en deze aangestoken hebbenwaardoor de kleertjes, die geheel verbrand waren, vuur gevat hebben. KoorAwelle24 Febr. Heden heeft onze achtingwaardige Ambachtsheer, de WclEd. Heer I Jacob H.iogenboom, Mz., de ingezetenen dezer ge- j nieento op nieuw aan zich verpligt door, bij de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1