EENE HOFSTEDE, Let wel HEKBEEH, TWEE SCHUITEN, I w agenmakers- Winkel Verscheidenheden. Strenge en lange Winters. Openbare Verknoping'. Grol- en Hoefsmederij, Openbare Verknoping, Uil de hand te koop, Uit de hand te koop, Uit de hand te koop, TE SSOOP: Men vraagt te huur: BIJVOEGSEL ZOTTENBURGER SMÜIJEN, B o e r e n - K ii e c h t een Broodbakkers-Knecht, Een Broodbakkers-Knecht 2 bekwame Timmerlieden Smids-Knecht N De gronden Ier bebouwing zijn er in piijs aanmer kelijk gestegen, en wiens bonden slaan er naar om landbouwer te worden, als men vroeger nocli spade nocli plueg beeft gehanteerd? De menschen hadden zich te veel voorgesteld, en dan loopt de uitkomst wel eens tegen. Gelukkig die het nog eonigen tijd na voorloopigo teleurstellingen, kan uithouden. Onder dagleekening van 12 dezer schrijft iren uit Luxemburg aan do Gazelle de Treses«Het gerucht betreffende de toenadering van Holland tot de alliantie der Westersche Mogendheden wint al meer en meer veld en 't zijn de beraadslagingen betreffende deze aangelegenheid en de mobielmaking der bondsconlingentendie onzen administrateur- generaal van B. Z. nog in 'sHjge wederhouden." Kortgcnc, 21 Febr. De dog van heden leverde voor onze gemeente een vreugdedag op, daar men op het ijs den Eerzamcn C. A. Boot met narren slede en paard vond vergezeld van eeno menigte menschen, zoo van hier, als uit de overige ge meenten onzes lands, ja, zelfs uit het eiland Zuid- Beveland, die, uitgelokt door het heerlijke weder en het naar den ring rijden van een achtentwin tigtal schaatsenrijders, die allen wedijverden naar den prijs, zich daar bevonden. Geuoegelijk was het, te zien, hoe ieder zijn best deed, om een prijs te behalen, welke te beurt gevallen zijn aan: A, van der Hage, 1ste prijs, J. de Keijzer, 2de prijs, 1'. H. do Koster, 3de prijs, M. Verburg, 4de prijs, W. van Doorn, 5-Je prijsJ. Timmermans, 6de prijs, P. Arthoorn, 7de pi ijs, en W. Broekhoven, 8ste prijs die allen onder eene menigte hoera's met vreugde en eensgezindheid den rijders ziju uitgereikt. (Ingez.) GEMENGDE ÜEH8GTEN. Zijne Majesteit heeft bereids zijne toestemming gegeven tot het op voet van oorlog brengen van Zijner beminde onderdanen in Luxemburg en Lim burg. Ook in Belgie is het geen geheim meer, dat er 30,000 Belgen moeten geleverd worden, om zich gereed te houden ter beschikking van Frankrijk: Dus Belgen en Bataven, Nu verder geen gegrim, Maar hand aan hand, als braven, Manmoedig naar de Krim Vergeet het muitrenrottcn, Van voor een twintig jaar, Begeef u weêr, als zotten, Voor vorsten in 't gevaar, En wees maar wel le vreden, Als gij, met slechts dén heen, Of ooren afgesneden, Uw grond weêr nioogt belrcên Dan zorgen Neèrlands Edlen Als herders voor een schaap, En laten u vrij bedien Met orgels en een aap. In Neèrlands pronkstad, (Botterdam) wanneer er op welvaart roem wordt gedragen, is de ar moede óók zoo toegenomen, dat er op welvaart geen roem meer kan worden gedragen. En geen wonder; want: Kent gij een land, ons land gelijk O, pelgrim! door wat oord gij dwaalde? Kent gij een land, in schijn zoo rijk, Dat zoo veel aan het rijk betaalde, Dat alles, wat het wint en heeft, Steeds lijdlijk aan's lands schatkist geeft? Beschouw den schaamden handwerksman, Die moet, als had hij lar.d en renten, Vaak dokken, wat hij dokken kan, Voor deuren, vensters en patenten. En wie dien schat niet vlug betaalt, Ziet ras zijn meuhlen weggehaald. De feesten in den Haag wisselen elkander per dag af; 't is of het er geld regent. Het prinsje van Oranje is nu op het schaatsenrijden gedaan, met kaas en brood bij zich. De Times be schuldigt den gewezen gezant te Petersburg van bedrieglijke ontvreemding, meineed en overspel. De Haagsche ziekte schijnt dus in Engeland ook niet vreeind te zijn. Twee Engelschen hebben hunne kinderen den doopnaam doen geven, van: Alma en lnkerman. Nu zal er nog wel een Se- bastopoltje komen. De Franschen in de Krim zullen nu ook op chocolade onthaald worden. Het personeel der brandspuiten en de landstorm zijn in Uusland ook opgeroepen, om het lot van Europa in de Krim te helpen beslissen. Te Driewegen zal met Maart iemand naar Borssele vertrekken, die er lang te veel is, tot groote blijdschap van allen. wik neem geen bier meer uit de brouwerij van den Groenendijk," zegt de vrouw uit de herberg op de kaai te Weisoorden, maar dat durft zij niet te laten. Lietje aldaar pronkt of zij een Baron zal krijgen, doch als het maar op geen mosselvisscher uitloopt. In de Ster in 'lOosten, en in 't Noorden van de Venkel, is II. Woensdag een nieuw lid op het metselen gekomen, waar mede zoo veel lol heeft plaats gehad als iu langen lijd is gebeurd. Men moet ook een Duitscher zijn, om zoo schandalig met zich te kunnen laten morsen, doch wat hij in zijn zak verloren heeft, heeft hij aan zijne maag wel gewonnen, waat de maa schijnt hol te zijn tot zijne hielen toe. Het zal dan ook een lust zijn, dien man aan tafel te zien opperen zoo wel met natten als met droogen tras. In het jaar 1460 vroor liet zoo sterk, dat men le voet liep over de Gouwe, vau 11 Februarij tot 10 Maart. In 1466 werden er met sleden goederen uit Hol land over het ijs gebragt naar Zuid-Beveland. In 1667 was het nog erger. Het begon den 16 Maart zoo hard te vriezen, dal liet IJ den vol genden dag toelag, terwijl de geheele Zuiderzee digtvrocr. l)tu lsten April liepen er nog menschen over, en eene vrouw zat er op te spinnen. Den I-Ion Februarij 1674 begon het le viiezen, en den 24 Maart kwam men nog met |>aar<) en slcó over de Zuiderzee uit Vriesland r,aar Noord- Holland. Het vroor zoo steik. dat de Noordzee zoo ver was toegevroren, dat men van de hoogste duinen geen water kon zien. Den 4den April werd er nog schaatsen gereden op de Haarlemmermeer, en di ie dagen daarna was het zoo warm, dat men de jongens in de Haarlemmer trekvaart zag zwemmen-, ln liet jaar 1786, vroor, sneeuwde en hagelde het nog tot bijna hall Mei, dat op hetzelfde jaar begon, op het laatst van October. En hoe lang de winler van 1853 duren zal moet men nog afwachten. ppg&gam De Loterij van Mandwerken en gj-aiS? Voorwerpen, die, niet goedkeuring van Z. M. den Koning, ton overstaan van een'Notaris, weder zal plaats hebben, zal getrokken worden op Maandag den 12 Maart 1855. De bezigiiging zal plaats hebben op Donderdag den 8 en Zaturdag den 10 Maart, op de Raad zaal van het Stadhuis, van 12 tot 3 ure, alwaar men zich tevens van Loten zal kunnen voorzien. Ook zijn de Loten verkrijgbaar bij den Boekhan delaar P. Dit Looze, h f i het Loten kunnen de voorwerpen ingezonden worden ten huize van Mevr. de CRANE, geb. Eiuierins, Mevr. de JONGE, geb. Badon Gbijben, en Mevr. van VRIJBERG HE, geb. de Wit. Wordende de deelnemers inmiddels verzocht, dit te willen doen vóór en op JVoensclag den 7 Maart a.sdaar de schikking der ingekomen voorwerpen in den morgen van Donderdag 8 Maart plaats heeft. Uit naam der Directie, Douairière de JONGE, geb. van Breugfx. ADVERTENTIES. Heden namiddag werd ik met de mijnen in diepen rouw gedompeld door het plotseling afsterven van mijnen dierbaren Echtgenoot JO HANNES W1LLÊMSE FAASE, in leven Wet houder dezer Gemeente, in den gezegenden ouderdom van 75 jaren en 10 dagen, en na eene allerge lukkigste eclitvereenigiiig van ruiin 52 jaren. Ellemeet, W1LLEMINA FASOL, den 21 Febr. 1855. Wed.J. W. Faase. Heden overleed tot mijne en mijner Kin deren diepe droefheid, mijne geliefde Eclitgcnoote, C. PAGE, in den ouderdom van 42 jaren. Wat ik en mijne zes jeugdige kinderen in haar verlies, zal ieder het best beseffen, dien een dergelijk ver lies getroffen heeft. Zierikzee, JOHANNES van der WELLE, 22 Febr. 1855. Heden overleed alhier onze Moeder en Bchuwd-Moeder M.'jufvrouw JOHANNA BOGERS, Weduwe H. Brandenburg, in den ouderdom vau ruim 83 jaren. Zierikzee, C. BAL. den 25 Febr. 1S35. L. BAL, geb. Brandenburg. De Meerderjarige en Voogd over de TL minderjarige Erfge namen van wijlen JO HANNES GAAKEEK en van mede wijlen LE- 11 NA E1JKE zullen, krachtens regterlijke inagliging, ten „overstaan van den Notaris J. P. van BOR- RËNDAM op Vrijdag den 2 .Maait 1855, des namiddags ten 3 ure, in de Herberg te Dreischor, publiek presenteren te verknopen Eene C Eï U 53 en EE1F, staande en ge legen in de Zuidstraat te Dreischorkadaster sectie C, No. 615. 98 Roeden, 80 eileri BOBWIjASK, ge legen onder Dreischoraan den Bollesweg kadaster sectie C, No. 254. En 56 Roeden, 70 eilen SOCWIiAS®, gelegen aldaar, op den lioek van den Langen- Weg en Groenen-W< kadaster sectie D, No. 164. Information zijn to bekomen bij voornoemden Notaris te Zierikzee. iy 01'K ND ARE VRIJWILLIGE VER- KOOPING tbij Afslag, op Donderdag 1 Maart 1855, des namiddags ten 4 ure, binnen de Nieuwe Tonge, in de Herberg van G. van der Maalr, van eene welbcklantte met een daaibij staand W0OM5ÏU1S. Conditiën liggen ter lezing en information zijn le bekomen hij den Notaris Mr. S. H. ANEMAEi', le Sommelsdijk. op Vrijdag «len S Maart g^55voormiddags 10 ure, lin liet Genieéuie.-huis le Hoedekenskerkevan met 9 Bunders, 74 Roeden, 65 Ellen Erf, Tuin, ESoomgaard, Weide en Bouwland in de Gemeente Iloedekenslierkeaankomende PlEl'ER en JOHANNES van HOUTE aldaar. De veiling geschiedt in perceelen en in massa. Iiiforinatiën te bekomen bij den Notaris van den BUSSCHE, le Goes, en bij den Heer J. W. de BLINDE, te Hoedckenskerke. De Notaris Mr. J. J. ERMER1NS zal ten verzoeke van de Erfgenamen van wij- ten LEENDERT MOERLAND, op de Hofstede, laatst door hem bewoond onder de Gemeente Nieuicerkcrk in Duiveland op Vrijdag den 16 Maart 1855's morgens ten 9 ure presenteren te verkoopen Werkpaarden, A jonge Paarden, 16 5vaaJgevende Mclkkoeijcii 1 vette Koe 3 «Iriejarlge Vaarzen, 4 tweejarige dito, 5 Kalvers- Eoopvarkcns Ganzen Paaiuren5 Boerenwagens, 1 Brieling- wagen, 1 Kicmwagen, 3. Kapchaisvoorts eene partij Bouwgereedschappen en eenige Mcukcls en hetgeen verder zal Worden geveild. De Notaris Mr. J. J. ERMER1NS, resi derende te Zierikzee, zal, ten verzoeke van K. THIBOUT, Smid te Serooskerke, op Zaturdag den 1? Maart 1S55, 's morgens ten 10 ure, in de Herberg van B. van den Hoek, le Serooskerke, publiek presenteren te verkoopen: Een W®©3SMSJS§, TUIW en ER- PMTE en annexe HOEFSMEDERIJ r--'--—--Ll-'-jmet al de daarbij behoorende Smids gereedschappen, staande en gelegen te Seroos kerke, Sectie A, N" 127 en 128, groot 3 Roeden 68 Ellen. En op denzelfden dag, 's namiddags len 1 ure, op het dorp Serooskerke, eene partij gemaakt Ulzer en eenige Meubclaire Goederen. Voorschreven Goederen zijn inmiddels uit de hand te koopte bevragen bij den eigenaar en bij voornoemden Notaris. De VERKOOPING van den aanzien lijken ROEREN-INSPAN van den Eer zamer! L. van OF, VER EN, óp de Hofstede Veld- zigtbij Kolijnsplaat, bestaande in: 34 extra fraaijc Paarden, 12 Mclkhocijen, 1 vare Koe, ISuiaders3 Kalvers 3 Schaap 5 Varkens, Ganzen, Eenden en SHoera- ders, mitsgaders ESïemiwagen, Mnifwagen, 4 Menwagezis en verdere Bouwnaans- en Melkers -Gereedschappen, is UITGESTELD tot op Woensdag den I? Maart 3855 's morgens ten 9 ure. De Griflier, K. i. van den BUSSCHE. EERIE WEL-ISICERlGTJi genaamd: liet Wapen van Zeeland staande op het fraaiste gedeelte van de gemeente Kloe- tingele bevragen bij den Eigenaar P. J. WAL KER, te Kloetinge. Brieven franco. OM DADELIJK TE AANVAARDEN Een goed beklante met Muis SchuurWinkel met Muis Schuur, Houtwaren en Gereedschappen, op een der dorpen in Zuid-Beveland. Informa tiën en brieven franco, onder de letter X, bij den Boekdrukker S. J. de JONGE, te Goes. S~ïc":a IJPEN BLOKKEELHOUT a f 4,50 ^jjöï&het vaam, en eene partij LIG'TE ROOM -ris^- STAMMENzeer geschikt voor Darn- palonMeslputheiningen en Heulbalken, beneveni 100 stuks OLMEN BOOMENzeer geschikt voor Werkhout, bij J. van BEVEREN, Timmer man te Haamslede. eene STATIE- en eene BOEIJERSCHU1Top welke beide de koopsom kan gevestigd blijven Adres met franco brieven, bij J. JERONIMUS te Middelburg. liefst op de Oude Haven, met opgaaf van stand cn huurprijs; adres hij den Boekhandelaar C. E, CHIVAT. De ondergeteekende geeft berigtdal er een Gezelschap Landverhuizers van Middelburg en Zierikzee zal ver trekken. met groote Briemastsclie. pen, van ANTWERPEN naar NEW-YORK, Oj) 1, 10 en 13 Maart vertrekken de Driemast- schepen ROBERT SLOMAN en JANNYdt Prijzen zijn voor volwassene Personen met best; Voeding f 62en voor Kinderen van 1 tot jaren f 52 met 1 April wordt de prijs iets hoogei Adres bij J. van der MEULEN Agent vooi Antwerpen en Rotterdam in den Langendelft Lett, B., No. IVO, te Middelburg. ge K/c zalf en pillen van Molloway zijn ecu zeker middel voor alle huidziekten. Uittrcksil uit eenen brief van deu heer J. Hird. lakenkoopmau Keady, gcda«teekeud 14 Februarij 4853, aan deu piofessc; Holloway. Mijnheer Miju kind, drie maanden oud zijnde, had eene huidziekte over het geheele ligchaam. Ik liai velerlei genees- en heelkundige hulp ingeroepen, doch tl: ziekte werd algemeen als hopeloos beschouwd. Toen bs proefde ik uwe zalf en pillen, en de uitwerking daarvat was inderdaad bewonderenswaardig want in zeer kotten tijd was zij hersteld. De heer bowden boekverkoop te Gainsborough, of ik zelf, zullen nret genoegen dl onderzoek wegens de waarheid vair het bovcuaangehaaltl beantwoorden. Door het vermeerderd Debiet zijn de op nieuw verminderde PU IJ ZEIS nu de volgende: DoosjesI'illen van ƒ0,80 ƒ1,85 ƒ3,00/6,75 /l3,5<^20,5 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,85- 20,9 Ziju op franco aanvrage a Conrptant te bekomen li den heer J. P. YEKLINDEN te Bergen-op Zoom J. STRAATMAN, Hoold-depölhouder te's Hertoget bosch, alsmede te Londen, Strand 244, Hollowa Etablissementen te Neiv-Jfork, 80 Maiden-Lant of TWEEDE cn LAATSTE BLAD VAN DE VASTE1TAV©1TDS-©EZHBÏD of door J. SCHENKMAN, Insgelijks met 40 Harrikaturen, verschijnt heden te Amsterdam, bij G.THEOD.BOSI Prijs 2® Cent. Brieven en Geld franco. ESg* Met MEI AANSTAANDE ce bcnoodigf], bij de Wed. B. LOCKER de BRUIJN te Noordwelle. Zich in persoon aldaar te ver voegen. Kst* Met Mei aanstaande wordt gevraagd Proteslantsche Godsdienst, bij S. van NIEUWE! HUiJZE, te Stavcnisseeiland Tholen1 of LEEIKSjIïÏ©, P. G., benoodigd, tegen Mei. Adres aan S. MULLER te BruinisseBril ven franco. ongehuw-d, voor een jaar vast werk begeerendi adresseren zich liefst in persoon uf met frani brieven, aan W. P. BROUWER, Mr., le Nieuwer lat in Duiveland. S3?" Tegen 1 MEI een aankomend benoodigd, van de Gereformeerde Godsdienst, Adr bij C. DOM1N1CU5 te Kattendijke. 1 Pctcrslbi Petersbourg door den gr: aan de Russ Daarin word looft, dat I algemeen ge grijpen, hoe ar in vrede ut liestrijdin Turijn de gi schonden, za Derhalve ve 0|) dit laat: rijandelijkhei opening der i Midden- Eurt havended verbieden. 1 heid, liet ste Engeland h' soldij plaatst derdanen in zeiven vrij z bescherming vlag heeft d rationaan waarop zij Aan de Sarc trokken. De hebben, sedo verbond der trekkingen n TE 2IERIKZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. db LCf Konden gedeelte der actieve diens kuslbewakers zullen tot be de Oostzee Gisterei meeting geht schen werd eene petitie onder andert van meening dat het levei veel dierbaan grondig onder liezen in de dige stelsel vi bevorderingen genie moeten zijn voor de Sir Cin stellen eener hel bewijs w verhinderd vu Uit te voeren Hoewel door de strati East End bin heeft dit ecli heden gegeve De Shij dat door de Livorno, den aangebragt, i eene uitbarsli zuu zijn. Terwijl vegen de be .volmatigde agtigste bla gen de ari

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2