2® IkUUJJ 5 AAN DE RS„ groen JJPEti Vaam en So bij K. G. de kOOp, ►OMEN, ggende op de te Haamstede, sicale, ARMEN, avonds 7 ure, EtTS, MEN ABONNEERT ZICH in Nederland, brj den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerika, bij J. QUIETUS, te Sheboygan. ABONNEE.2ENTS-FR3JS t voor beide ditgaveh. Voor 3 maanden. f f.30. Franco per post in Nederland1,150. Voor Noord-Amerika. Franco Nevv-York. Doilai i,10. VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag, ADVERT ENTIEN 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing 315 cents. De irjzeuding der Adv?rtcnliën kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU; Ziciikzce Hoek van de SchuiLhavenLelt. B, No. 9-1. Brieven en ingezonden Stukken Franco. zeer aanbevcleos- en aandrang vaal neu brief van deo| Herionethshire Ik reken het toll gedurende eeo| in het hoofd .ebrek aan eetlust had mijne onge* nam dezelve zoo eeuen bediende Harlech raadde etvvclk ik dadelijk zeggen dal zij mi gegeven hebben, de op nieuw algeude: ,75 /l3.öO/-20,S-fl» te bekomen Ij VEN NE te Goes te's Heriogto- 244. Hollowai\ 80 Maiden-LaiieJ tjonge A. M. li. VAf n brief 9CI1E LEGER 1, EDER >uweu.) «Paarg. Ministeriële Verantiroardelijlilieiil. Onder de bepalingen van het additionele tike! der Grondwet, door welker aanvul- j» die Grondwet eerst wordt, wat zij ihoorl te zijn, behoort, voorzeker, die, oinde iranlwoordelijkheid der Ministers bij eene eciale wet te bepalen. En, waarlijk, in- »a er ééue nuttig en noodzakelijk kan acht worden, het is die, waardoor de ilie een vasten maatstaf en waarborg er- jgt, dat elk Minister dat bij zijn Depar tment doet en zorgt, dat gedaau worde les, vvat zijne gewigtige ambtsbetrekking te verrigten oplegt. Men moge, in so -13,85- 20,«|t algemeen, het er voor houden, dat 'loge staatspersonen genoeg doordrongen van het gewigt hunner bediening, en glbesef genoeg bezitten, om te handelen erccnkomslig deu eed, bij de aanvaarding zelve zoo duur bezworen; de ondervin- ,g heelt, helaas, geleerd, dat op dieu al- imeenen regel, indien het er een is, nog uitzonderingen te maken zijn, blijkens de iilen en handelingen, welke als zoodanig lor hen openbaar zijn bekend geworden. I is toch niet te loochenen, dat er Mi nisters geweest zijn, die alles, behalve ge- CHE D1ENSWS pligtbcsef hadden, om rcglvaardig, Iparlijdig, gemoedelijk, piigtmatig te han- denEn, al is hel ook, dat hun te kort imen daarin niet altijd aan opzet, moed- il, trouwloosheid of iets dergelijks te wijten iweest zij, zeker toch is het, dat achteluos- :id, onvoorzigtigheid, of gebrek aan kunde beleid de oorzaken zijn geweest van Ie misgrepen, die den volke meermalen duur zijn te stade gekomen. Het ware arom te wenschen geweest, dal van af de brief zal me i ,s op zu|[l gei itauralie onzer slaatsiurigting de wettige het, zelfs on od der verantwoordelijkheid alle Raads- s opwekt. den der kroon had gebonden, dan, voor- lker, zouden wij ons niet zoo zeer te be ft MEI ee agen hebben over geldverspillingen en I G C Sl t lud°'ÜOZe udgaven, welke voor een groot FP.EDER1K! e' sc'iatk'sl hebben uitgeput, net franco bril^a l'e herziening der Grondwet beeft men jeer op de verwezenlijking dier onvermij- n )>ckwaml necht :e Wissenher| doch liefst :n bckwanj ïecht, iNNES BR0I] tiveland. eersten Mai| LG EN M DE LOOl'l d. on gen CHTMAN. ilijke behoefte aangedrongen, doch ook Ikens heeft men dat goede werk op de age baan geschoven. Het voormalig Ministerie echter heeft in Heer Thorbecke den man ge- jaden, die, alle consideration ter zijde illende, en, zóó handelende, als pligt en |d hem voorschreef, niet aarzelde, een ont- rp van Ministeriëele verantwoordelijkheid jor te dragon, over hetwelk wij in der lijd weerhouden ons gevoelen mededeelden- slotsom daarvan kwam hierop neder, t het ontwerp al die waarborgen aanbood, ike do natie voor de getrouwe pliglsbe- Lchting der Ministers kan verlangen niet =jleen, maar waarbij zelfs strenge straf be lingen werden opgelegd voor verzuim en na- |tigheid, zoo wel als voor moed- en onwil. zelfs scheen ons dat ontwerp de hoofden AN P. de LOOtr Departementen zóó streng te binden, jit men vreesde, dat onder die voorwaarden niemand voortaan zich meer uiet eene por tefeuille zou willen belasten. Ook thans is van dit Ministerie soortge lijk ontwerp ter tafel gebragt, en het kan niemand bevreemden, dat de lieer Thor becke één der genen is, die hetzelve met de meeste naauwiettendheid en naauwkeu- righeid heeft gadegeslagen, van alle kanten bekeken cn het voor en legen gewikt en gewogen. Geen wonder, dat de meeste amendementen, op dat ontwerp voorgedragen en in het midden gebragt, afkomstig zijn van den man, die vooral in zulke cn soort gelijke wetsbepalingen eene zaakkennis en eene grondige regts-sludie en geleerdheid bezil, als waarvan niet vele andere voor beelden kunnen opgenoemd worden en wij achten bet voor de natie, zoowel, als voor de vertegenwoordiging, een groot geluk, dat zij voorgelicht wordt door iemand, die daarvoor meer, dan eenig ander berekeud is. Eu, hoezeer de gevoelens over het be ginsel der wet uit een loopen, blijkt, onder vele andere, uit hel volgende gezegde: Er is verschil van begrip, bij voorbeeld, over de magt van den Koning. Het vorig Be wind had daaromtrent een gevoelen in strijd met dat van het tegenwoordige." Ook wijst de Minister vau Justitie op de toepassing der wet, en voert ten bewijze het volgende aan, omtrent het niet opvolgen of verwaarloozen der bestaande wetten. Niemand, zegt hij, kent toch alie wetten, hetzij hij anderen, of anderen hem willen examinecren, dan zullen zij. zoowel als hij, in dat examen schipbreuk lijden. Dat stelsel zou dus medebrengen, dat een Mi nister alwetend ware, en, ware dit liet geval niet, met verbanning of gevangenis zou gestraft worden. En lot die onregt- vaardige bepaling wil hij niet medegewerkt hebben. Wie zou, zegt hij verder, niet in eene of andere opvatting, bedoeling of uitlegging kunnen mistasten? en zou men dan den Minister daarvoor naar den Hoogen Raad voeren? Men moet dus in de wet zelve karakter iseeren, wat eigenlijk hel mis dadige van de handeling des Ministers is. Doet ineu dit niet, dau kan cn moet elk Minister vervolgd worden, want geen Mi nister is vrij van sommige dier overtredingen, welke in hel wetsontwerp strafbaar worden gesteld. Eu, is het genoeg, dat een Minis ter zich vergist, om hein te straffen, dan kan de Regter niets anders doen, dan ver- oordeclen, daar hel alsdan genoegzaam is, dat het feit geconstateerd worde. Het gevolg daarvan is, dat zelfs eene regtvaardige ver oordeeling zal worden uitgekreten als eene vervolgzuchtige zaak, en de veroordeeling zal veeleer ecu triomf zijn voor deu Minister, wien het vonnis treft. Het laat zich dus vooraf ligtelijk gissen dat over een zoo diep ingrijpend wetsvoorstel aanmerkelijk verschil vau gevoelens beslaat, en dat de een den anderen uiet ligt in dozen zal toegeven. Intusschen is er toch alle hoop, dat eindelijk eene zoo lang be geerde wet in het licht zal treden cn de natie daardoor een waarborg zal hebben, dat geen Minister de grenzen zijner magt en bevoegdheid te builen ga, noch, schui lende achter den Koningsnaam, daden plege, voor welke hij persoonlijk verantwoorde lijk is. N ie u ws lij d i n gen Parijs, 22 Febr. De Moniteur bevat berigten uit Balaclava van 12 dezer. Het weder was in de Krim zeer fraai. De sneeuw is gesmolten. Aan alle zijden worden de belegeringswerken met kracht voortgezet. De spoorweg naar liet Engelsclie leger kamp is ver gevorderd. I3arsellle22 Febr. Tijdingen uit de Krim tot 10 dezer melden dat de vijandelijkheden nog niet zijn herval. De derde Fransche parallel is tot op een geweerschot afstands van het bastion van den Mast gevorderd. De Bussen hebben het Zuiderfort ondermijnd. De Iingelschen hebben in de loopgraven 18 stukken van zwaar kaliber ge plaatst. De vloten der geallieerden maakleo zich tot een aanval gereed. Even als in het eerste Keizerrijk geschied is, heeft de minister van oorlog eene drukkerij be schikbaar gesteld voor bet expeditie-leger in hot Oosten. Deze draagbare diukketij bevindt zich geheel in eene overdekte fourgon en zal bediend worden dour oen meesterknecht en twee zetters en drukkers van do keizerlijke drukkerij. Het materieel bestaat uit eene drukpers it la Stanhope enz. Naar luid van Russische berigten uit Bakt- schisarai, van 27 Jan., in Weenen ontvangen, doet zich ook in do Krim de winter op eene zeer ge strenge wijze gevoelen, maar hebben zich de Rus sische troepen in tijds, door het graven van aard- hutten, (Zemljanks) ter diepte van 3 arschinen, met ingang en schoorsteen, daartegen weten te beschutten en ontbreekt het bij het Bussisciie leger noch aan brandewijn, noch aan brood en brandhout, maar zijn de verdere henoodigdheden niel, dan tot on gehoorde prijzen te bekomen. üit de Krim wordt gemeld, dat de Engelsche aardwerkers, die, in ploegen' van honderd man ver deeld, en voor elke zoogenaamde ploeg van het noodige zijn voorzien, zelfs van geneeskundige hulp, in Balaclava beginnen aan (c komen, en dadelijk zijn te werk gesteld voor het reinigen van die plaats en voor den aanleg van een spoorweg van daar naar liet kamp. Men verwachtte, dal, zoodra deze in gereedheid zoude zijn, en de noodige krijgs voorraad zoude zijn aangevoerd, het bombardement een begin zoude nemen en gevolgd worden door oen algemcenen aanval. Tol den Siten waren de zaken nog zoo verre niet gekomen, maar, volgens berigten van de zijde der bondgenooten, zoude wel denkelijk tusschen den 15den en 20sten bevel daartoe kunnen worden gegeven. Wcenca17 Febr. De Keizer heeft bij een schrijven aan den minister van binnenlandsche zaken, den baron v. Bach, te kennen gegeven, dat hij hel wensehelijk acht om, brj de aanslaande heugelijke gebeurtenis, wegens de ongunstige tijds omstandigheden geene openbare verlichtingen of andere feesten te doen plaats hebben, maar deze milde giften aan den noodlijdenden te doen vervangen. De jongste berigten uit Konstantinopel van 8 Febr., langs gewonen weg ontvangen, bevatten eenige bijzonderheden omtrent den jongsten uitval der Bussen uit Scbaslopol, welke in den nacht van 31 Januarij op 1 February heeft plaats gehad. Hoewel het gewigt van deze gebeurtenis is over dreven, is zij ecliier moorddadiger geweest, djn de vroegere uitvallen, en de Fransclien hebben bij deze gelegenheid 4- a 5 officieren (l bataljons-chef en 2 kapiteins) verloren. ffii-onZcigcn21 Febr. Heden avond is onder de Qosterpoortenboog alhier, een pas geboren kind naakt op het ijs gevonden en naar het ziekenhuis nog levend overgebragt. Aïzaelo, 22 Febr. Men w'il hier weten, dat er tegen een voornaam fabriekant eene geregtelijke vervolging zal worden ingesteld, ter zake van ge dane bedreigingen, met betrekking tot de te doene keuze van een lid van de Tweede Kamer der Slaten-Generaal, in plaals van wijlen den heer de Man. Die bedreigingen zouden hebben plaats gehad in het belang van het gekozen lid, mr. v. d. Linden. ©eventer, 20 Febr. Het weder heeft eenige overeenkomst met dat van 1770; een voorafgaande zomer met zeer warme dagen, daarna hevige stormen en eindelijk eene vorst, die eene maand lang aan houdt. Ook toen waren, even als nu, de twee hoofd- inaxima der koude, door een kort tijdperk van ontlating van elkander gescheiden. Wij willen nu eene kleine voorspelling wagen: eerst een zachte dooi, die al spoedig zal aanvangen en aanhouden, in ongeveer 14- dagen zullen dan de binnen-wa- teren vrij van ijs zijn (de rivieren en de zeekusten vallen buiten de berekening,) een zachte Maart, een koude April en een gewoon vruchtbaar jaar. De koude is nu 14- dagen later ingevallen, dan toen; den 29sten Jan. 1776 stond de Hierin, te Franekcr des morgens ten 0 a 7 ure op 4-° onder nul van Fahrenheit, en den 27sten, den tweeden kouden dag, op 8' onder nul. Het ijs had toen in Fries land eene dikte van l'/t voet bereikt, in Holland was het gemiddeld 1 voel. Hut zou misschien der moeile waard zijn, ook nu de dikte Ie meten. Voor de meteorologen zoude het misschien eenige waarde bezilten, wanneer do beide jaren nog verder met elkander werden vergeleken; wij kunnen na tuurlijk onze aankondiging niet op stelliger toon doen; den dood van muizen, enz. moet men niet van deze koude verwachten, daar zij meer van het water en afwisselende vorst en dooi te vreezen hebben, dan van een aanhoudende koude; in 1776 waren er vrij wat muizen in Friesland (van Swinden Froid regoureux de 1776). Arnhem, 19 Febr. Hel spreekwoord: «liet vet is van den ketel" schijnt zich in de Vereenig- de Slalcn van Noord-Amerika, len opzigle der landverhuizers uit Duitichlaiid, Ierland en ons Vader land, sedert verleden jaar verwezenlijkt te hebben. Blijkens het schrijven van Zr. Ms. gezant te Was hington, van 8 Jan. zijn er meer, dan 12000 weder naar Europa teruggekeerd, wegens ondervondene teleurstellingen. Ook houdt de regering een waak zaam oog op de aankomenden; omdat de ondervin ding heeft geleerd, dat er onder de nieuwe gasten zich ook velen voordoen, die in hun vaderland geenszins tot de ruslbevorderaars, maar wel tol de rustverstooiders en landloopers behoorden. Ook van hier en uit onze omstreken zijn er van tijd tot tijd verhuizers naar het zoogenaamde land van belofte vertrokken, die wel zouden wenschen, hunne woonstede niet te hebben verlaten, ten minste volgens hunne eigene schriftelijke berigten. Zoo vertrok in den nazomer des velleden jaars een bnrgergezin, beslaande uit man, vrouw en vier kinderen, die hier altijd een redelijk goed beslaan hadden genoten. Maar, orodal er vroeger, behalve een schoonbroeder, die in Philadelphia zijn fortuin gevonden heeft, twee zoons, gelukkig waren aangeland, begrepen de ouders, ook daar hunne bestemming le moeien gaan zoeken, in de gegronde hoop, ze er te zulleo vinden. Huis en erve, huisraad, rijtuigen en paarden (de man was ook stalhouder) werden te gelde gemaakt. Er word naiuurlijk op alles verloren. Eene ge noegzame uitrusting bleef echter over, en het gezin vertrok van Rotterdam naar Philadelphia. Maar, volgens ingeworven berigten hebben vader en moeder er de vleesclipotlen van Egypte nog niet gevonden en raden hunne voormalige stad- en landgenooten aan, in Amerika ten minste voor het tegenwoordige, niet te komen zoeken, waarmede zich nog zoo 1 velen, door ijdele hoop gestreeld, blijven vleijen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1