BOEREN-INSPAN, b tuil ILIAS KOEKKOEK Co. Openbare Verkooping. Openbare Verknopingen Uit de hand te koop, Uit de hand te koop, 15 stuks esschen BOOM EN, littéraire et musicale, See Goorantenjonge Sebastopol, Molenaars-Knecht Broodbakkers-Knecht Timmermans-Knecht, Een Couranten-Jon gen die men neemt, bewijzen, hoe krachtig het volk is, om 't welk dat alles geschiedt. De vredelie- venden en ook n g allijd vredevetwachtenden zien echter nog een tlaanw lichtje van hoop en wel in de vending van Lord John Russell, als gezant naar de conferentiën, die tot herstel des vredes zullen kunnen worden gehouden, maar de publieke opinie, als zo niet te somber was gesteld bij al die teekenen van een naderenden verschrikkelijken strijd, zou om hunne ligtgeloovigheid lagchen. Uit de Krim hoorde men in de afgeloopen week weinig belangrijks. De beide Russische Grootvorsten kwamen in de laatste dagen van Januarij binnen de muren van Sebastopol. Hoe langer zoo meer schijnt men tot do zekerheid te komen, dat die vesting ontzettend sterk is, Wol wat laat, doch nog vroeg genoeg tol lerensbehoud van duizenden- Als toch elk huis een kasteeltje, als elke opening naar straat en plein voorzien is van een doodend werktuig, als er geen plekje is, waarop zich een man in veiligheid Itan bewegen, en een geheel leger meester is over a! die openbare en geheime ver dedigingsmiddelen en bereid om in 't uiterst «ogen blik zijn leven aan den vijand ten duurste te verkoopen. dan huivert men z.elfs bij de gedachte, dat de geallieerden bres schieten en de stad bin nendringen. GEUKNGDE B E S i 5 GT E K De Engelsrhen hebben wtèr eenige Nederland- sche schepen gekaapt, doch de ladingen teruggegeven legen klinkende munt, Van 2000 Engelsclien in de Krim, kunnen er maar tl dienst doen. Schier aiie vorsten van Europa zuilen manschappen leveren op het toonec! des oorlogs. Te Parijs is er gelegenheid out voor 12,000 fr. Sebastopol te zien beschieten op stoombooten. De Neder- iandsche krijgshelden staan nu op schildwacht met bontjes om den hals, met de koude. Alom worden er hier en da r nog ai personen gevonden die doodgevroren tljo. Onder Ellemeet loopt een reiziger liefhebbers opzoeken, om tiaar Amerika verzonden te worden. Do man moet nog al goede zaken maken. Een Vissertje heeft thans de goedheid om iemand te Cats geld uit zijn zak te kloppen met brieven to schrijven, van den vol genden inhoud: Kwijt hen je 7cent, je 7'/s cent ben je kwijt. Vaarwel. Vaarwel. Vaarwel. Alogt dit meer gebeuren, dan zullen wij dien brief schrijver bij name noemen. Een Noordgouwsche hoogvlieger heeft het voor eenige d.isjen niet best getroffen op het ijs. Hij werd eerst door een vriend geleid in het Raadhuis te Kerkv.ervewaar hij het woord zoo hoog voerde, dat hij door een Moriaanshoofder wei d getracteerd op groote klappen en veel, en zou, zonder hulp, al zijne vergulde veèrcn hebben verloren. 'Dus, voor dien heer. een goede leer. Aldaar wordt Maria van den ouden burgemeester verzocht, geena oommissiën meer waar te netnen, zonder daartoe order te hebben, daar zij anders verder publiek zal gesteld worden. De Heer Gratama te Assen, op 't gelu'd af tnee- nende, dat er ecno kat in zijn sekreet zot, heeft een pasgeboren kind het leven gered, 't welk zich nu met zijne moeder io de gevangenis bevindt. De vette Karnavals-Os te Parijs, genaamd Sebas topol, weegt 1325 Ned. pd. Zijne concurrenten waren van 1275 1110 pd. Aangeboden nieuwe Ckinesche aardappelen te Haarlem, it 1,50 het stuk, veel beter dan gewone inlandsciie, Een slimme te Alblasserdam zoekt zich te verrijken met flacons, die hij te veel heeft afgenomen, en laat er zijne zus mede pronken, doch het za! hem spoedig anders verteld worden, Enne ex-mari- gclvrouw te Dordt, is rogt in haar schik rial hare dochter geëngaseerd is met Jan te üurinchemer zal nu spoedig een lutehanlje zijn, etr dan is zij grootmama. ÏNGKBJZOUDBirS STtrsSSïr. ©osterhout van vroeger voor «kie jarca en thans. Wat is Oosterhout met vlaggen versierd, lioe statig de Iieeren van het stadhuis! Wat al gejoel cn gedraaf, wat een getrappel van paarden hoe deftig die boeren die halve (waren er die ook en hcele heeren Koe opge sierd die lieve tronie's cn bakkesjes van Oosterhouts bur gerdochters cn hoofdsche dames, ja, wat al nronk bij !i.?t kleine volkje, bij knaapjes eu meisjes, bij maagdekens en jonge heereu Wat moet toch dat alles betcekeuen Plaatst u, waarde lezers eu lezeressen, plaatst ti bijna drie jaren terug.,.. Toen werd Oosterhouts uieaw be noemde burgemeester, waarnaar 7.00 lang reikhalzend was uitgezien, raet vlaggen en wimpels, met strikjes cn linten, na aflegging van den eed, plcgtstatig ingehaald door garde d'honneurs te paard en te voet, nagenoeg 200 in getal, door alle andere bestaande corporaties, als; voet-en band- boogschutters, brandspuit-direct ien, hnrmonieu eu wat weet meu al meer op te noemen. Genoeg, iedereen was naijverig, liet digst ouder het oog of iu de schaduw le staan of te zitten bij aankomst, iutogt, tehuiskomst in de eerste wittebroodsweken van den burgemeester. Wat was Oos terhout vol eerebogen eu bloemenkransen, wat dartelden knapen cn meisjes 1 Geheel Oosterhout scheen met dien burgemeester als 'l ware herbaren te zijn. En thans nagenoeg drie jaren geleden Ja, wel is er feest, maar binnen 's huis en op de stratenin de sneeuw of in de kroeg, maar geene vlaggen wapperen De wet verbiedt immers, vlaggen uit te steken ca nu geen hocra's, want de wet verbiedt alle openbaar straat gerucht en nu aan hem geene gelukwcnschineen als vroeger, uit het harte, want die vroegere liefde is vei koeld eu nu geeue openhartigheid meer, want wantrouwen be zielt den mensch eu achterdocht sluipt de deur in,* eu nu geen regie weg, want ktom zijn de wegen, waai mede men op het ojSdj pad geraakt eu uu geeue opregtheid, maar listigheid; geene vriendschap, maar trouweloosheid; geene waarheidsliefde, maar lastertaal, vei achting van.... maar genoeg, ten einde de onimekeering na le gaan, die thans hier hecrsclit bij vroeger vergeleken. En wat de reden 0, o 1 Redenen, redenen Wilde men redeneren, geen einde kwam er aan 'i stuk. Een punt is er, waarop wordt doorgegaan 'l is dit Wat men waarheid dacht te zijn, Is anders niet dan schijn, of. zon als de burgersader zich vroeger voordeed, is ge heel anders, thans is tuen burgenm est e r Geene pen zou ten paj icrc zijn gebragl, zoo hel laatst gebeurde op 2D Januarij 's avonds even over elf uie zulks u'iet rliingend vcroischte, om het verschil, zoo even genoemd, bij die beide benamingen, ten duidelijkste eau te loouen. Onpartijdigheid is een hoofdvcicischic bij het hoofd van het bestuur, maar helaas, men ziel h< t bij velen dus vergeveu we het ook een ig/.ins alhier men wil den paus steeds navolgen of den autocraat spelen. Kiel alleen dil. ook familie-eu godsdienstige of vriendsohapsfcelnugeu spelen parten in sommige zaken of dit hier hel geval is, In ten wij onaangeroerd, 't is slechts een theses, geen axioma. Wat het kaatst gebeurd Isheugt het biste, daarom zullen wij beginnen ntcl het bcgiu 1,° Wat was men kleine drie jaren geleden gelukkig en tevreden bj Kees van der Heiden (zaliger gedachtenis) in de Stad Parijs, Bredasche steenweg; wat is men thans lieuiig in die zelfde Stad Parijsiu dat zelfde gebouw, vroeger alle avonden liet commersje of bet domino spel en het gezellig gekout, thaus bleeke gezigteu en ang stige gchaarcleu (met uitzondering van enkelen die uog ai rood zien). Vroeger zag meu elkaar aan met schik en gelach, thans durft meu naauwehjks de long te roeren vroeger al sloeg de klok tien durfde msn te blijven te eten of te drinken, thans slaat dc klok negen eu men vraagt elkander met ongeopende monden al af, of het uog geen tijd wordt om op te rukken vroeger een twintigtal bezoekers, thans hoogstens zes, meestens drie of yier. Wat daarvan de reden? Een eenvoudig geval. Een salyriseh gesprek van een Esculaap, een Chirurgijn, enz., die bij alle satyre's geeue andere woo'deu voegde, dan die. welke 611 kwetsend waren vuor het fatsoen van eene deftige dame èn hoogst indruk wekkend, Ireffend en gevoelig voor daar aanwezigeen niet aanwezige piolestanlej/. en smartelijk voor allen, die va derland, vorst eu de driedubbele vaan liefhebben. 2,° Eene pubiikatie wordt afgekondigd dat zonder torslemming van het dagelijksoh bestuur (zoo vermeenen wij immers) geen vuurwerken, euz. mogen afgestoken worden op die of die plaatsen. Wot dan van de reden Voor drie jaren 'was dergelijke wel hier wel bekend maar steeds van toepassing op onwilliger! 9 dragers van verboden vuurwapens, maar, nu, na het laatste gesprek van dien satyrieken man, die zelfde deftige dame, bij feestelijke eelegenheid, ecnig klein vuurwerk en enkele vuurpijlen iu een ruimen, besloterien tuin liet afsteken, waardoor brand, brand!" cn nogmaals »b<arid werd geroepen, toen besloot het bestuur ouinid'delijk een nieuw reglement af le kondigen, opdat men geeue onwetendheid kou voorweudeu, terwijl vóór die afkondiging de gehei ligde Pul-fez ter waarschuwing werd gezonden aan feest vierenden bij bruilofts-aangelegenhcden. Eu toen het re glement nog niet afgekondigd was, besloot men, de fees telingen, cum auuexis, om aan' (lien satyiikus geen aanstoot meer le geven, datgene, wat men voor ecu tweede feest ge! ij voorbehouden had, in Gods vrije natuur le volvoeren. Dit geschiedde op de heide in dc nabijheid van de hoeve van Z. K. II. Prins Prederik der Nederlanden. 3.° O, Sociëteit van OosLerhout: de Eendragtl Gij, gij moogt wel de gezegendste worden genoemd vuil alle kroegen, tapperijen, herbergen, cornpanien en hoe of men bij regleiii'êntivire verordeningen dergelijke noodige. nuttige, schadelijke en bedervende meubels uilkrijt of hemelhoog vei helt (/ij toch, gij behoeft u niet te storen aan icglc- cueuteu op tiet sluiten van deuren en vcusleis, als het 'savonds tien ure luidt. (Want, lezers, gij moet welen: er luidt hier eene klok om lien ure, waardoor alle kroeg- Ipopeis, tapperij-bezoekers, co/w/7tf/i/e/i-frequcnteren<lcri woi- dou gewaarschuwd, cn het is kluchtig om le zien, hoe al dat volkje bij het eerste gelui uit elkander stuiit, als door een pauischen schrik bevangen, maar dal is (usschen dubbele,geen klok luidt er vooi zwierbollen en zangers en brooddronkenc mannen of vrouwen, die belcedigen en twisten, die vechleu en snijden, enz.) Wat zijt gij dus gelukkig, groote Sociëteit hu, ik durf het naauwelijks te melden, want gelooven zal men mij niet, die sgeh. Pol." komt op plaatse», als hel tien ure geslagen heeft, iu kroegen, iu her bei gen, in Bellevne's, niet in dc Stad Pairjs, die is le heilig cu te ver, cn ieder weet buitendien dat Parijs de toevlugts- phats is van alle nitverkoreueu 5 daar komen geen boos doeners of oproerkraaiers. In die kroegen, in die lier- bergen, in die cornpanien komen alle avonden leden van de Eendragt. Al is men voor eeu liefdadig doei uit deden bij avond aan te huis zittende armen werkzaam... de klok slaat tien, ziedaar de goh. Pol." reeds werkzaam en calangeert tuen den hospes, omdat hij voor de io- cu uitgaande uildcelers en roudbrengers de deur niet voor j deu neus had diglgesweten Slaat de klok even elf (waartoe bij uitzondering verlof was verleend) en wordt er voor die opgenoemde armen een concert gegeven de geh. Pol." vermeet zich, om zich bij het gezelschap te voegen en.... de rest laat zich gemakkelijk gissen, en toch zijn de meeste aanwezigen leden va 11 dc Sociëteit de Eendragt. O, o, Sociëteit van Ooslerhoul genaamd de Eendragtgij, gij moogt wel genoemd worden, de ge zegendste te zijn van alle kroegen, tapperijen, heibergen, cornpanienenz, "Wij trekken er deze leering uit: 1.° Nieuwe bezems vegen schoon. 2.° Er is' echter verschil in bezems; sommigen, als stevige, van volwassen hei vervaardigd, duren lang, iu tegenoverstelling van halfwassen, grocue, buigzame hei. 3.° Dat die groene, hnlfwasseue, buigzame hei spoedig afslijt, zoodat er slechts een stompje overschiet, waarmede uien dan, uit baloorighcid, omdat men er alles niet goed mede kan schoonvegen, sommigen, verdiend of onverdiend, mede 0111 de ooren veegt, dat je de tranen over de wangen loopeti. Schijn bedriegt Philo Bargervaders. gehuwd: 21 Febr. L. de Wnal en C. van Zon, overleden: 17 Febr. F. van der Moer, oud 9 maanden, zoon. 2 Jan. J. den Dekker, oud 70 jaren (le Norg). 20 Febr. P. Booue, outl 71 jaieu, weduwnaar van C. deu Herder. N. Beije, oud 30 jaren, ongeil. dochter. 20 cu 21 ditu. Twee zuons vau J. Smits cn C. Tuijten. Verbetering vns» ons vorig Stiaimer. In de Advertentie van de VEBKOOPING EE- is ER HOEFSMEDERIJ te Serooslterke, te honden dnor den N.'iaris Mr. J. J. ERMER1NS, staat: op Maandag 1? Maartmoet zijn Baturdag IS Maart. ADVEUTENTIEN. Heden overleed alhier tot onze en zijner betrekkingen diepe droefheid onze veelgeliefde Broe der en Behuwdbroeder, de WelEdelGeboren Heer Mr. ADR! A AN MOENS van Br.oots, Wethouder der Stad Zierikzee, in den ouderdom van ruim G3 jaren. Zierikzee, 1. ISEBREE MOENS. den 15 Febr. 1855. S. C. MOENS, geb. de Kater. Heden overleed in den ouderdom v-m 79 jaren en 11 maanden, de Heer LEENDERT HO GERHAND, in leven rustend ondei wijzer. Noordwelle, Uit naam der familie, 16 Februarij 1835. J. J. HOGEULAND. Heden morgen overleed aan verval van krachten, LENA FONTE1JNE, in den ouderdom van ruim 08 jaren en 9 maanden. Ouderkerk, C." Jbz. van der HAVE, 21 Februarij 1853. Strekkende deze tot Kennisgeving aan Vrienden en Bekenden. Op Woensdag den 28 Februarij, des morgens tên 9 ure, zal men op de Hufstedebewoond door do weduwe C. SCHUIER in do Gemeente Wissenlterke, ten overstaan van den Notaris L. van der MOER, residerende le Colijnsplaat publiek en aan de meestbiedenden presenteren te verkoopenoenen cosujpSeten bestaande in 10 extra goede Werkpaarden 4 jonge IPaarèlem, waaronder een bruine Hengst van 1 jaar, 10 baatgevende ffielBifeoeijen 7 Vaarzen van 3, 2, l1/, en 1 jaren, 3 Var» keus, 2 Karnhonden en eenige Hoenders, voarts 1 Huifwagen, 4 Menwagens, 1 Kar, 2 Vaalploegen, 5 gewone Ploegen, 6 ijze ren en 3 houten Hegden in soort 2 ESol- blokken, 1 MoJiboird, 1 Sleper1 Wind molen, 2 SraSjfeaiiken, Rieken, Vorken Mestkalven, SSeefteaüeSiojjpen en verdere Rouw- en BïeSkgereedsciaappem. Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van bovengenoemden Notaris. tm„ .«ran De Griffier M. M. DB LANGE, l '4 to Tholcn, zal op Woensdag jf" den 7 Maart 1855, binnen den durpo van Poortvliet op de Hofstedebe woond door de Weduwe LEENDERT BOOGAARD, presenteren te verkoopen Paarden, t Melk- kaeijen, 1 ®s31 vare Hoe, IS Vaarzen, Slouaw- en MeBEt-üJereedsci&ap en een aan zienlijken INBOEDEL en wat verder zal worden geveild. ten overstaan van den Griffier K. 1. van den BUSSCHE te Kortgene: ©p Vrijdag den 2 Maart 1855, 's mor gens ten 9 ure, ten verzoeke van den eerzamen Ld van OEVËREN, op de Hofslede Veldzigt bij het Dorp Ko'ijnsplaat, van: 14 Paarden, 24 stuks Krandvec, Var kens, Schaap, ©aiwen, Kenden en Hoen ders mitsgaders RieanwagenHuifwagen en eene aanzienlijke partij Bouwmans- en Mel- kers-ffierecdschappen. En op Vrijdag den 9 Maart 1855, 's mor gens ten 9 ure, ten verzoeke der Weduwe M. KALLEMIJN, op de door haar bewoonde Hofstede onder Korlgeen, van 1® Paarden16 stuks RundveeVar kens Kenden en Hoenders en eene aan zienlijke partij Bouwmans- en Melkers-Ge. recdschappcn benevens eenige Meubcleg en huishoudelijke Goederen. IJPEN en BEUKEN SPAANDERS j f 6 per Voerbenevens groen JJPEü BLOKKEEL h f 7 het Vaam en 50 stuks IJPEN PLANTBOOMEN bij R. G. de KATER onder Noordgouive. zeer geschikt tot Werkkoutliggende op de werf van de Wed, L. L. BOLLE te Haamstede, TEN VOORDEELE DER ARMEN. Op Vrijdag 23 Februarij 1855, des avonds 7 ure, ten huize van Mej. Swarts, Entree 0,99. Yoo Frai Voo Be pillen van Holloway zijn zeer aanbevelen?, waardig voor zwakke zenuwen en sterken aandrang van bloed naar het hoofd. Uittreksel uit eeneu brief van den heer Jhon Lloidte Erw-wen Harlech, Merionethshire, aan den professor Holloway. Mijnheer. Ik reken het tol mijnen pilgt, u mede te doelen, dat ik gedurende geruimen lijd geplaagd was met duizeling in het hoofd schemering aan de oogeu vergezeld van gebrek aan eetlust en algemeen zwak gestel. Geen middel had mijne oxrge- steldhoid kunnen genezenenten laatste nam dezelve toe, dat ik niet, kon uitgaan zonder van eeuen 'bediende gevolgd te worden. De heer Stughcs te Harlech raadde mij toen aan 7 uwe pillen te gebruiken hetwelk ik dadelijk deed, en ik beu gelukkig u te kunnen zeggen dat zij mij geheel hsrsleld eu mijne krachten weder gegeven hebben, Door het vermeerderd Debiet zijD de op nieuw verminderde PRIJZEN nu de volgende: DoosjesPillen van 70,80 71,S3 73.09/6,75 7l3.öO720,i§lll ld vei l' Pot jes Zalf van - 0,80 - l,So - 3,00 - 7,30 - 13,85- 20,9(1 j[ al^ernectl Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen Li den heer B. van ASPEREN YERVENNE te Goes J. STRAATMAN, Hoofd-depöibouder te'sHertogen 11 V3tl het boscb, alsmede te Ponden. S.rand 244Hollowaj, Etablissementen te New-Pork80 Maiden-Lane benoodigd, bij den Boekhandelaar A. M. E. va! D1SHOECK bij w ien is uitgegeven Hoogst belangrijk© brief VAN lo repe duur zijn arom te wet 'fauralie ouz DESERTEUR UIT HOLLANDSCHE DIENS LN THANS SOLDAAT IN HET FHANSCHE LEGER VOOR GFR'GT AAN ZIJNE MOEDER W4XS.BNÏ5ES, T.I E KOEKUOEK TE BRIEPPE, (Eiland Schouwen.) {met toestemming letterlijk overgedrukt). Forto 40 Cents. Wij betwijfelen niet of deze brief zal me genoegen gelezen worden, daar alles op zulk eeo luimige wijze geschetst wordt, dat het, zelfs on nd der vera willekeurig deu lachlust der lezers opwekt. den der kr ter, zouden »gen hebbet lüdolooze uil el de schalt Na de herzii eer op de lijke behoel kens beeft ige baan gc Het voorma rt Heer aden, die, diende, en, (1 heul voor: :rp van Mini or te dragen weerhouden slotsom da t het onlwe :lke de nalii ES* Met AANSTAANDE MEI et benoodigd van de P. G., bij J. C. FREDERIKi Korenmolenaar te Tholen. Adres met franco brif ven of in persoon. e Minister. Onder de t likel der G ig die Grc hoort le zijn rantvvoordeli iciale wet I o er ééne iclit worde lie een vas igt, dat elk ment doet es, wat zij iglbesef gen ereenkomstij irzelve zoo ng heelt, he meenen reg uitzonderiii den en har or hen ope t is toch t pligtbes lattijdig, ge en. En, a linen daarin trouwloos! wcest zij, ze lid, onvoorzi beleid de TERSTOND BENOODIGD ccn bekwam van de H. G., bij L. J. BOONE te Wissenkeri Noord-BevelandBrieven franco, doch liefst persoon. TERSTOND BENOODIGD een bekwam voor een jaar vast, bij JOHANNES BR01 WER, Pz., te Nicuwerkerlcin Dtiiveland. S23* Terstond of met den eersten Ma: BENOODIGD, een bekwame WAdENlHJ KEKS-KMECHT, bij J. P. de LOOF Jz. te Wissenkerke, Noord-Beveland. benoodigd bij den Boekhandelaar OCHTMAN. TE ZIERIKZEETER DRUKKERIJ VAN P. de LOO ichting der =|leen, maar v lingen werde ligheid, zoo zelfs scheet Deparleme it meu vrcesc

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2