Donderdag, 22 F'1855. te koop musical Xo. 1145. 11e. Jaarg. De gevolgen van den Oorlog. pol, nmerlicd 3-Knecli| s-Rne( ds-Kne<j Nieuwstijdingen. ÜlUtorlimfc» N SPAANDE vens groen jjl hel Vaam ei| MEN bij R. Agent vööïl ÉN 4- COUP, L en NE W-11 bij de eerste in de maand (el gegoedde, I zijn zullen de Keis met a te maken, l wel aan het JZE te Miiii P. VERTRES ER ARMEN, j, des avonds Swarts. 99. ZIEBIKZEESCHE NIEUWSBODE. MEN ABONNEERT ZICH i fn Nederland, brj den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerika, bij 3. QUINTUS, te Sheboygan. ABQNNEMENTS-PRIJS t VOOR BEIDE UïTGAVEH» Voor 3 maanden.1.30. Franco per post in Nederland1,150. Voor Noord-Araerika. Franco New-York. Dollai 1,10. VERSCHIJNT Op Maandag cn Donderdag, ADVERT ENTIEN1 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere pliatsing 38 cents. De inzending der Adv?rtenliën Kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU: Zierikv.ee, Hoek van de SenuithaveuLett. B, No. 91. Brieven en ingezonden Stukken Franco. m Hollowayj nezing vcrooriaai en heclel Robert Parleli] had ecne j had twee jar«| u nog geruimcu s gelegen zond; zoodat hij ten verklaard werd. n pillen vau 11,1 geheel geuej u worden bet ui jij e aanzienlijk' zijn de op nitg de volgende: 00/6,75 /13,51 30-7,50-13,83.1 te bekom te Hoofd óthouder te's 244, Holt Fork, 80 Maidfl 1 on elaar A. M. egeven ke brief Wel moglen wij vroeger reeds zeggen, Jat geen ineuschelijk doorzigt het laatste 'Aedrijf kan voorzien van oenen strijd, die ia zijne wenteling en wisseling verwikkelingen an veroorzaken, waaraan geen of weinige [laten zich zonden kannen onttrekken. rij tnoge men in den aanvang voorzigtig- leidshalve zich niet mengen in ecneu kamp, ie zoo diep ingrijpt, als de Russisch-Turk- ihe; vrij moge men de vlag der onzijdigheid lijschen-, de locstand der strijdenden kan joodanig worden, dat men, zijnes ondanks, -eaoodzaakt wordt, die vlag te strijkeu en partij te kiezen. Dit schijnt ook bij ous Gou- ernement het geval te zijn, althans men leest ja onderscheidene dagbladen, dat hetzelve enegen is, zich te voegen bij de Westersche llugendheden. Wij hebben die houding, naar inze innerlijke overtuiging, verstandig en [aadiaatn geoordeeld, vooral ook met opzigt l e ïl O ïl (lot onzen handel en scheepvaart, die voor- v ?^ame takken van ons welvaren, en tol de jioog schadelijke gevolgen, waartoe eene te- enovergeslelde gedragslijn zoude kunnen [eiden. «lil Dit is echter nog niet genoeg, en men ÜHIIlWhijot ze"s een vverkdadig deel te willen lemen aan den verschrikkelijk bloedigen NDSCHE Dllliijd. Immers, indien hel waarheid is, dat :ea zeer geaccrediteerd Belgisch Dagblad dezer n als eene daadzaak heeft vermeld, dal, lamelijk, Nederland negen en dertig duizend nan zoude leveren in bet leger van één nillioen, hetwelk Napoleon 111 als eene Bond- ;enootschappelijke kracht wil op de been hengen en aanvoeren tegen de magt des iutocraats. Wij laten de al- of uiet gegrond- leid van dat verspreid beurzengerucbl voet' rekening van den auteur, en willen de nre- [iles van hetzelve even min beoordeelen; doch, nen houde ons ten goede, dat wij, ook zoo iet waarheid behelst, hetzelve voor praema- 'fur en gewaagd houden. Vooreerst toch zal zoodanig berigt niet t werk bege^ejnjg sensatie verwekken in den lande In bij den nadenkenden veel stof geven overwegen en vrees voor de Joekomst. Eene buitengewone ligtiug van 39,000 man, [etzij genomen uit onze active krijgsmagt, let zij uit de reserve van vroeger jaren, et zij geheel op zich zeiven staande uit- eschreven, zal allereerst van eenen veel be rekenenden invloed wezeu op de eerstdaags ilaals hebben zullende ligting der militie en |p de rernplaQanten en plaatsvervangers- Maar ten tweede noemden wij het gerucht t-TUNSCHE LEÓ E MOF DER ÜÖEKKOEKI :l Schouweu.) 'k overgedrukt), nts. deze brief zal r alles op zul dat het, zei lezers opwekl rsoon of met Mz. te NieuiA aenoodigd bij zen bekii te 's Gravei tweede 11 H T benoodj indskerke, in zag zich met franco ver dezes. TIJ VAK P. bi omdat het als nog niet kan he- aald worden, of het Gouvernement dien aaatregel kan nemen. Art. 182 der Grondwet toch bepaalt, dal miliciens in vredestijd na eene vijfjarige ieust ontslagen worden, en dat de staat en, in lijden van oorlog of andere bui- □gewone omstandigheden tot langere dienst jan verpligten; doch art. 185 dier Grond- et schrijft levens voor: »de Lotelingen bij de militie te land mogen niet, dan met hunne toeslemmingnaar de «koloniëu en bezittingen van bet Rijk in andere werelddeelan worden gezonden." Hieruit ziet men, dat de Koning alles, behalve de magt bezit, om miliciens in te lijven in een leger, bestemd, zoo als te ver moeden valt, om naar de Krim op te rukken. En al ware het ook, dat men de dwaas heid had, zoo verre zijne magt te over schrijden, het laat zich toch niet deuken, dat de Lotelingen er in zouden bewilligen. Naar onze Koloniën zelfs kan niemand hen zonder hunnen toil zenden, veel minder naar een ander Rijksgebied, en, waarlijk, wij leven niet meer in de tijden der geestdrift van 1830. liet strijdgevoel is eenige graden bekoeld en de sympathie voor den strijdlust wanneer die van liet Gouvernement uitgaat, zou, gelooven wij, blijken, van vrij wat miuder warmte te zijn, dan toen het eerste: te wapen! weergalmde door Nederland, of de tieudaagsche veldtogt werd aangevangen, waarvan de illusie bij velen verloren is, en waaromtrent de minsten instemmen met de bespottelijke lofrede van den Minister, die zich deswege zoo belagchelijk maakte, en daaromtrent gehandeld heeft als de zooda- uigen, die ijveren zonder verstand. Intussclien zij het gezegde der aandacht van het volk en deszelfs vertegenwoordigers aan bevolen, opdat men niet roekeloos handele in eene zoo gewigtige omslaudigheid 1 Parijs, 10 Fobr. De geruchten nopens het vcrtiek des keizers naar de Krim, blijven aanhou den en krijgen meer en meer waarschijnlijkheid. Velen willen weten, dat de keizer niet het voor nemen heeft, om in persoon zijn leger in den strijd aan te voeren, maar dat hij slechts verlangend is, om zich inet eigen oogen van den stand der zaken op het oorlogstooneel te overtuigen. In dat geval zou zijne reis niet meer, dan een 20-tal dagen duren. Wecncn, 14 Febr. Hoe donker de staalkun- kundigo toestand zich ook laat inzien, gelooft men toch vrij algemeen, dal de reeds zoo dikwijls aan gekondigde aanvang der V red es-cni der handt liegen nog tegen hel einde dezer maand zal plaats hebben. Berlijn, 18 Febv. Onder dagteekening van 10 dezer is een manifest des Keizers van Rusland verschenen, van nagenoeg deze strekking: De hoop, om zonder strijd een waarborg voor de regten der Christenheid in het Oosten te verkrijgen, heeft den Keizer bewogen, om het aangaan van onderhande lingen in te willigen, lntusschen wordt hij door de wapeningen zijner vijanden genoodzaakt, cm alle verdedigingsmiddelen, welke God hem heeft geschonken, uit te breiden. Met den bijstand der Voorzienigheid, en, vertrouwende op de liefde zijner onderdanen, beveelt hij de algemeene organisatie van al de miliciens des rijks, volgens de beslaande reglementen. liij Asmanshausen en aan het Binger-Lnch heeft zich het ijs, voortgestuwd door de wassende watermassa's, huizen hoog opeengestapeld, zoodat men van den linkeroever het laagste gedeelte van Asmanshausen, aan den oeverkant, niet kan zien. Het ijs vormt eene zoo reusachtige sluis, die den afloop van het water belet, dat het eene hoogte heeft bereikt, zoo als men in deze eeuw niet heeft beleefd. In Bingeu, waar het water den 7 dezer 25'/, voet stond, en in Rudeslieim dringt hut tot op de tweede verdieping der huizen, en vele be woners hebben zich met moeite kunnen redden. In den Boveri Rheinga Wallich heeft het ijs, los gaande, een gebouw als een kaartenhuisje verplet terd en onder zich hegraven, en halvp allées van peppelboomen medegenomen, tot, het zich eindelijk weder vastzette. Daar de koude is toegenomen, heeft men groot gevaar te vreezen, daar de Rijn te Bie- brich, beneden Bingen, ook nog eene ijsmassa vormt. Een jammerlijk en gruwzaam geval, dat naauwelijks geloofd kan worden, wordt ons uil Sjltegem gemeld. Een oude vader, wiens kinderen allen getrouwd zijn on het ouderlijke huis verlaten hebben, aldus alleen gebleven zonder brood of vuur, was verleden week bij hen gegaan, om voedsel en eene schuilplaats af te smeeken, maar van allen onbarmhartig aan de deur gezel, toen men hem den anderen dag zieltogend van koude in zijn huisje vond. Naar het hospitaal gedragen, waar hem ter naauwernood de H. Sacramenten der stervenden toegediend werdenis hij aanstonds gestorven. Te Brussel komt sedert kort een Vlaamsch blad uit, dat de Selioenzaaker heet, en zich met al de onderwerpen betieffende den spanriem bezig houdt. In hel eerste nornmer treffen wij de volgende schoenmakcrsgcdachten aan: «Vergeet niet, dat onder den lederen voorschoot het hart zoo sterk klopt als onder het geborduurde vest. «Men kent slechts een land, als men er zijne schoenen heeft versleten. »De luiheid is een baas, die niet lang crediet geeft. «Bevlekt uw kleed, als uw beroep zulks vereischt, maar bezoedelt nooit uwe ziel. «Men is gezonder in lederen laarzen, dan in zijden schoenen. «Goede faam is beter, dan gelakeerde laarzen. «Vindt gij u tol luiheid geneigd, denk aan uwe vrouw; wil men u naar de kroeg lokken, denk aan uwe kinderen. «Bemint uw ambacht en uw ambacht zal u aankleven. «Wat is eene kwaadwillige kritiek? Het is een paar laarzen, waarvan met opzet de maat slecht genomen is, our den client kreupel te doen gaan." ISarlingen, 10 Febr. Niet verre van Francker heeft men ecne arme vrouw, met haar kind aan de borst, op het ruime veld, beide dood gevonden. Zij heeft misschien haar kind willen zogen, en is toen door koude of andere ongesteldheid bezweken. 'S BIcrtogCilfoosch, 17 Feb. Eergisteren werd voor liet Prov. Gcregtsliot van Noord-Brabaut behandeld de zaak van den gewezen Jagtopziener R. Spierings te Tilburg, beschuldigd van moord uiet voorbedachten rade op den peisoou van Jacobus Spannings, mede opziener der jagt aldaar. Men zal zich herinneren, dat, ua hevige woordenwisselingen roet deu verslageue, Spierings hem, terwijl hij een kruiwagen naar eene laagte voortstuwde, de tromp van het geweer nagenoeg in deu nek zette en losbrandde. Zijn slagtofler tuimelde over deu wagen heen eu was op het schot onniiddelijk dood. Oogenblikkelijk ua hel plegen van hel feit was Spierings naar deze stad gekomen, waar hij, alvoiens hij zich ging aangeven en in arrest werd gesteld, nog in eene heiberg ging en zich niet. hel beugelspel vermaakte. De beschuldigde ter te- reglzilting, beantwoordde de aan lietn gerigte vragen niet vrijmoedigheid, bedaardheid en bescheidenheid. Het open baar ministerie, bij monde vau den lieer Mr. J. B. Baiou van Iiugenpolh tot den Berenclauw advocaat-generaal eisehle legen den beschuldigde de schuldvcrklaring van moord met voorbedachte rade en dienvolgens de doodstraf. De ver dediger van den beschnhligden Mr. J. van Hensden be toogde vervolgens, dat voor de voorbedachte rade geen wettig bewijs bestond, en dat daarvoor zelfs ile waar schijnlijkheid niet aanwezig was. De uitspraak van het vonnis is op aanstaanden Donderdag bepaald. Zierikzee, 16 Febr. De kavallerie en artil lerie van het Limburgsche bonds-contingent zullen te Roermond cn omstreken worden bijeengetrokken, om aldaar op voet van oorlog te worden gebragt. Reeds is er onderhandeld voor de leverancie van fourages voor 700 paarden. fn wol onderrigte kringen wordt beweerd, dat tusschen de Westersche Mogendheden en Prui sen een neulraliteits-verdrag is geteeker.d. Bij'dat verdrag heeft Pruisen zich echter eenige inwil ligingen laten welgevallen. Men meldt ons uit Lekkerkerkde dikte van het ijs op de rivier de Lek bedroeg ji. Vrijdag den 16 Febr. over bet algemeen genomen 28 Ned. duimen. Zelfs had men plaatsen waar het 30 cn 34 duim bedroeg. Men meldt ons uit Leiden«Zoo er eene inrigting kan genoemd worden, wier heilzame in vloed weldadig weikt op het lot der verarmde natuurgenooten, dan is het voorzeker het sedert drie jaren hier opgerigte stedelijke werkhuis. Meer dan zeshonderd menscheo toch, zoo bejaar den, als jeugdigen, ontvangen daar dagelijks wat tot hun levensonderhoud noodig is. De werkzaam heid, die milde bron van leven, wordt daardoor niet uitgedoofd, terwijl de zedelijke belangen mede niet uit het oog verloren worden. Ongeveer 200 kinderen blijven op de stadsscholen onderwijs ont vangen, terwijl de kleinsten naar de stedelijke be waarschool worden gezonden. Ouder de bijzondere giftenbij de commissie ingekomeo, vermelden wij met blijdschap die van Z. li. H. den jeugdigen Prins van Oranje, thans te Leiden wonende; welke gift zoodanig was, dat aan de volwassenen verhoogd weekgeld, en den kleinen eenige verwarmende kleedingsslukken konden uitgereikt worden." Twee voorname feiten hielden in de afgeloopen week Europa bezig. Het eerste is«Keizer Nico- laas beveelt eene algemeene wapening over de ge- heele uitgestrektheid zijns Rijks en vaardigde een manifest uit, waarin hij dien hoogst belangrijken maatregel reglvaardigl" en liet tweede: «Engeland en Frankrijk trachten bijkans geheel Europa tegen Rusland in 't harnas te jagen." Inderdaad geen heilspellende berigten voor Eu ropa's toekomstMen ziet er uit, hoe weinig redenen er bestonden, om op 7 Jan. II. in vreugde te roepen: «de Oosterschc kwestie is zoo goed als opgelost vrede 1 vrede 1 en geen gevaarMen ziel, boe weinig vertrouwen de onderteekenaren zei ven van de 4 bekende en onbekende punten aan die handeling schenken. Palmerston, welligt de oorlogzuchtigste Minister van Europa, de vriend van Napoleon lil, aan het roer van Staat in Groot -Britlanje, de Fransche Keizer, vol van verlangen, (men verzekert het al thans mot den meesten ernst) om zich aan 'l hoofd Ie plaatsen van 't Midden—Europeescli leger, zijn gekroonde Broeder de jeugdige Ojstenrijksche Monarch, wiens jongelingsjaren onder kanongebulder voorbij snelden even begeerig, (wel onderrigtte dagbladen verhalen het ons) om aan 't hoofd zijns legers tegen den Czaar op te trekken, Victor Emmanuel, gereed, om, na de goedkeuring van zijn alliantie— traclaat, met het Westen gesloten, naar het Hiissiscli—Italië op reis te gaan, Fer dinand II, op het punt. om, als Sardinië, 15,000 soldaten naar de Krim te zenden, Portugal, met het Westen onderhandelende tot het leveren van een contingent van 12,000 man naar hetzelfde land van ellende, Toscane voor dezelfde expeditie 1000 man aanbiedende, Belgie, het land der opgelegde eeuwigdurende neutraliteit, gevraagd tot het wapenen van 30,000 man, om daarmede te handelen zoo als men het later wel zal zeggen, Hannover, zich in allerijl wapenende, Pruisscn, zijne gezanten her- en derwaarts zendende, om te houren en weder te hooren, en nog andere, wie weet al, welke Stalen, aangezocht tot den grooten kruistogt tegen den Noordschen kolossus... waarlijk, de ernstige zaak wordt steeds ernstiger, terwijl inlusschen het geroep om hulp en de maatregelen,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1