ME HOFSTEDE, Een HOEFJE, toni a KLAAS KÖEKKOI Vo. Milddadigheid. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping Uit de hand te koop, Uit de band te koop, EEi^E HOEFSMEDERIJ, Uit de hand te koop littéraire et musica Een Couranlenjonj Sebaslopol, 2 bekwame Tiimnerliet Een llelselaars-Knecli Wa genmakers-Kneqi Een tweede Sniids-Kne< )e gevo gesteld, in dc omstreken van Siinonswolde, onder de bedstede in eene arbeiders woning, door een gendarme is gevonden. De onlvlugte, die eerst onwillig was om uit zijn schuilhoek Ie voorschijn te komen, sprong plotseling op, zette den gendarme een pistool waarmede hij gewapend was, op de borst en brandde los; deze echter had de tegen woordigheid van geest om met de eerie hand de pistool op zijne borst iets te verschuiven zoodat liet schot onder zijn linkerarm doorging, en met de andere den hartsvanger te trekken, den mis dadiger eenigo wouden toe Ie brengen en hem vervolgens na oenige worsteling, voor goed te ar resteren en in bewaring te brengen. In een Amcrik. dagblad leest men als volgt: Voor eenige dagen geraakte de lunnclbrug op den Baltimore Susquehsnna-spoorweg nabij York door brandende kolen, die uit de locomutief van een goederentrein waren gevallen, in brand. Het vuur ontstond ten 7 ure en de brug stond reeds in volle vlam, voordat de bewoners van den omtrek liet ontdekten. Omstreeks 9 ure stortte liet gansche gevaarte in. Op dat oogenblik zullen een 20-tal personen bijeen geweekt zijn, doch geen hunner, behalve een 12jarige knaap, Elili Hliein genaamd, kwam op de gedachte, dat uil de rigting van Yoik weldra een trein moest aankomen. Zonder zich vorder te bezinnen snelde de jongen in vollen ren den trein te genioet. Bij den eersten bugt van den weg op ongeveer 100 ellen van de ingestorte brug, zag bij den spoorweg naderen. Maar hoe den machinist te doen begrijpen, dal hij het verderf in de kaken snelde? Dit was niet gemakkelijk, want aangezien de machinist reeds meermalen door de jongens van die plaats was misleid, was hel niet onwaarschijnlijkdat hij den kleinen schreeuwer gehoor zoude hebben verleend. Met eenen moed, die een volwassen inensch lot eere zouden hebben verstrekt plaatste de kleine Rhem zich met op gestoken handen en luidkeels schreeuwende, midden op de spoorbaan. De machinist was hierdoor wel genocdraakt, indien hij geen voorbedachten moord wilde begaan, den trein tot staan te brengen. Dit gesellied zijnde, sprong li ij naar beneden en vernam nu van den heldhaftiger) knaap, w elk gevaar den trein had bedreigd. De mede afgestapte passagiers konden ooren en oogen naauwclijks gelooven toen zij het gevaar, waaraan zij zoo wonderdadig waren ontkomen alsmede hunnen redder bemerkten. Eenige dank baren onder hen lielen het niet bij fraaije woorden blijven, maar vulden de zakken van hunnen be schermengel met klinker.de bewijzen van hunne erkentelijkheid, en de directeuren der spoorweg maatschappij besloten eene belooning van 100 dollars aan den knaap te doen toekomen. GEMENGDE BER1GTEN. Eindelijk zal op den lslen Januari] 1856 den accijns op het gemaal afgeschaft worden, en zulks ten gevolge van het reisje dat Zijne Majesteit in dit barre jaargetijde door Nederland gedaan heeft, daar hij met eigen oogen gezien heeft, dat zijn volk grootendeels geheel is uitgeput. Napoleon zal met een miliioen krijgsknechten, waaronder ook (volgens de lndépendance België) Belgen en Nederlanders zullen zijn, naar Rusland op marsch gaan. In de Krirn sterven de Engelschen voortdurend meer door gebrek en koude, dan door kogels, die met 115,000 nieuwe Engelschen strijders zullen aange vuld worden. Ook de Keizer van Rusland roept ieder te wapen die maar een gewei-r ka n afschieten, om deel te nemen aan don Éuropeesclien slagtlijd. Eene Engelsche Courant noemt Dominé van Oosterzee te Rotterdam; de lieveling van bewonderen de dames, de prediker naar de mode, de dichterlijke redenaar, de |>a r tij trek k er van dessert-praatjes, om dat die goede man gebeden heeft, dat de Russische wapenen mogen zegepralen in den strijd der in grijpende heerschzuchl der vijanden van den C'3ir. Maar hij zal zeker niet geweten hebben dat Ruslands aanzoek bij Nederland mislukt is, om onzijdig te blijven in het belang van Rusland. Familie-belang koint in geene aanmerking, wanneer het het algemeen belang geldt. Een Russisch soldaat heeft 100 roebels pensioen gekregen, voor 24 wonden, als; 6 sabelhouwen in zijn linkerarm, 2 geweerkogels in beide armen, 5 lanssteken in zijne ribben, 4 in zijn hals en 2 in zijne beenen, terwijl hij nog 4 viügeré werd afgekapt. Het vieren van den verjaardag van onze Sire, is weêr uitgesteld tot Zomermaand; 'tis nu te koud. Bij de laatste brandschouwing te Zierikzee, is het gebleken dat dit eene overtollige moeite wordt in de helft der stad, want schoorsteenen zijn er wel gevonden, maar geen vuur. Een vrachtrijder te W. zal nog zonder vracht rakon, wegens liet mishandelen zijner vrouw. Ook zijn' broeder aldaar kan het veldontdekken maar niet afwennen, ofschoon hij in den kerkeraad zit. Te Koorndijk moet een voetbank gemaakt worden in den Heemraads-bank, drie voet hoog, terwijl het verhemelte drie voet moet zakken, waarvoor de kerkmeesters in waarde zullen rijzen. Een boe renzoon te Kaltendijke heeft op een koopdag zich f ter maaltijd genoodigd, doch hij werd geene lts aangewezen, en kon vertrekken zoo als hij omen was. De dominé te K. wil met. geweld grooten mantel van de gemeente hebben, om hij het nachtmaal uitgedeeld heeft aan twee w ilde. Te 's G. is eene bijl, welke meer dan een jaar is vermist, door den eigenaar, in de schuur van den Dominé, bij toeval teruggevonden. Twee dames van Stavenisse hebben zeven dagen zich te Tholen te koop gepresenteerd, doch niemand wilde haar hebben voor niet. Vertrokken van Nieu- werkerk, een tweebeen tot groot genoegen der in gezetenen. De SOjarige weduwe L. te Middelburg, moet thans bedelen, en ofschoon hare kinderen haar arm hebben gemaakt, drinken die liever slokjes, dan haar te hulp te komen. Pieije uit de Vriend schap te 's Hcerenhoek zai nu op 't timmeren gaan, al ware het bij Petrus. IlTGrBS01TD231T3 STTZZSViT. Herder, als gij schapen scheert. Maal; dat gij 't beestje niet en deert. Met die spreuk heeft Vader Cats zeker niets anders bedoeld, dan om te zeggen, dat ambtenaren, groot of klein, belastingschuldigen niet moeten villen en eeilijke kooplieden niet bemoeijelijken in hun nen handel. Thans schijnt dit in Nederland ver anderd te zijn, daar de meeste amb'enareu door niets beter vermeenen bevorderd te kunnen worden, dan door overdievene handelingen eene trede honger te klimmen op de ladder van fortuin. Zoo is thans in Holland, in eene voorname handelsplaats, de Con troleur der stedelijke belasting zoo buitengewoon ijverig in zijne betrekking, dat hij alle mogelijke middelen, zoo wel ce'rlijke als oneerlijke, te baat neemt, om zich verdienstelijk en het een handelaar moeijelijk te maken. Hij schaamt zich dan ook niet, om weggejaagde knechts van handelaars, die onder surveillance staan, bij zich te lokken en ten zijnen huize feestelijk te onthalen, en, wanneer zij half beschonken zijn, hen uit te hooren, of hunne vroegere meesters zich ook aan ieis schuldig ma ken, waardoor hij een pluimpje zoekt te behalen, om, zoo doende, het ambt van Directeur, die hem in den weg zit, meester te kunnen worden dat hij zoo gaarne zou willen zijn, niet alleen om den wille van het smeer, maar ook om zijn dreinig karakter bot te vieren; want dan zouden de com miezen zeker neg langer dienst moeten doen en 19 uren lusschen dag en nacht, zoo als thans, zouden zeker niet genoeg zijn, terwijl hij zich met nog grooter vagebonden zou kunnen verbinden, om zijn doel te bereiken. Foei, mijnheer de Controleur, gij moest u ia uwe betrekking meer als fatsoenlijk man gedragen dat ware beter voor u en uwe familie, want, róó voortgaande, haalt gij u den haat op den hals van alle weidenkenden, terwijl gij kans hebt, dat het u nog eens gevoelig zal betaald gezet worden, en dan zou het te laat kun nen zijn. Dus, mijnheer de Controleur: Scheer het schaap, Maar vil het niet. X. "Voor eenige dagen is er een huwelijk voltrokken op een der armste dorpen in Schouwen, tusschen een zoon van rijke ouders en eene dochter van arme lieden. Ieder deelde daarom in die vreugde, zoo door het uitsteken van vlaggen, als door andere vreugdebedrijven meer, terw ijl de armen zich vleiden met eene bijdrage naar het vermogen des mans. Maar wal was het geval De vlaggcrs hebben één borreltje gekregen, sommigen een half brood, dat ieder terug heeft laten bezorgen, en bruid en bruidegom hebben ieder één gulden voor de armen, bij het inzegenen des huwelijks, in het zakje ge stoken. Zie, het is niet om vul te houden, aan houdend zoo milddadig te zijn. Febr. 1855. N. fe (^iarifyee. geboren: 6 Feb. Een zoon van 11. Ncerhoutll en G. den Dekker, 9 dito Eene dochter van M. de Graaf en G. de Winter, 10 dito. Eeu zoon van J. Schulin}* en C. Réijuhout. Een zoon van P. Kibbens en M. de NeolF. 13 dito. Een zoon van M, Adriaanse en D. Eijke. 13 dito. Een zoon van A. van Loo. Eene dochter van tl. Sirre en J. Jacobs. 17 dito. Een zoon van A. Blok en J. Orucc. gehuwd: 16 Febr, C. J. Vermunt en P. Fornieuoij. overleden: 7 Feb. J. van Bregt, oud 67 jaar wed. A Paret, oud 52 jaar, ongeh. zoon. 8 dito. C. Dekker, oud 79 jaar, weduwenaar van T. Mol 9 dito. C. de Graaf, oud 67jaar, ongeh. dochter. 10 dito. S. "W. Koelman, oud 73 jaar. echtgenoot vau P. Mens. E. C. vnu de Linde, oud 70 jaar, wed. van J. Kruijsse. J. van de 'Krckc, oud 4 weken zoon. II. Seliuling. oud 1 dag zoon. 11 dito. J. Oiree, oud 24 dagen, dochter. 12 dito. P. S. van Gijzel, oud 14 maanden, dochter, A. C. M. van Gijzel, oud 16 maanden, dochter. - A. Wilson, oud 76 jaar, weduwenaar. M. Rhodes, oud 91 jaar, weduwe. 13 dito. W. Priem, oud 3 jaren en 6 maanden, zoon. M. C. Formenoij, oud 57 jaren, we duwnaar. C. de Jonge, oud 74 jaar, weduwenaar. 14 dito. W. II, Jausons, oud 19 jaar, ongehuwde zoon. 15 dito. M, A. Moens van Bloois, oud 63 jaar, ou- gehuwde zoon. -16 dito. A. de Vlieger, oud 4 jaar 6 maanden, zoon. A. Janse, oud 68 jaar. 17 dito, M. van Espen, oud 10 jaar, zoon. G. Kanaar, oud 4 jaar, zoon. 19 dito. H. yan den Berge oud 61 jaar, echtgenoot van J. Bos. ADVERTENTIES. Heden overleed alhier lot onze en zijner betrekkingen diepe droefheid onze veelgeliefde Broe der en Behmvdbroeder, de WelEdelGeboren Heer Mr. ADftlAAN MOENS van Bloois, Wethouder der Stad Zierikzee, in den ouderdom van ruim 63 jaren. zieitikzeb, i. 1SEBREE MOENS. den 15 Febr. 1855. S. C. MOENS, geb. de Kater. Heden overleed in den ouderdom van 79 jaren en 11 maanden, de Heer LEENl'ERT HQ- GERLAND, in loven rustend onderwijzer. Nookdwelle, Uit naam der familie, 16 Februarij 1855. J. J. HOGERLAND. De Meerderjarige en Voogd over de minderjarige Erfge namen van wijlen JO HANNES GAAKEER en van mede wijlen LË- VINA EIJKE zullen, krachlens regterlijke inagtiging, ten overstaan van den Notaris J. P. van BOR- RENDAM op Vrijdag den 2 Maart 1855 des namiddags ten 3 ure, in de Herberg te Drcischor, publiek presenteren te verkoopen: Eene SCHUUR en SERF. staande en ge legen in de Zuidstraat te Drcischor, kadaster sectie C, No. 615. 98 Roeden, 80 ellert BOVWIiAIfO, ge legen onder Dreischoraan den Bollesweg kadaster sectie C, No. 234. En 56 Roeden, 70 ellen «OUWLAA'B, gelegen aldaar, op den hoek van den Langen- Weg en Grocncn-Weg kadaster sectie D, No. 164. Informatiën zijn te bekomen bij voornoemden Notaris te Zierikzee. op Donderdag den 8 Maart 1855, des voormiddags 10 urein de Herberg bewoond door J. Raas, te Hoedehenskerhe, van met 11 bunders 14 roeden, 10 ellen ERF, TUIN, BOOMGAARDWEIDE en BOUW LAND in de Gemeente Hoedehenskerhe en Baar landaankomende de Kinderen en Erfgenamen van OUBRECHT KUILEN BROEK en GEER- TRU1DA RAAS. De Veiling geschiedt eerst in perceelen en daarna in massa. Een en ander in liet breede op de uit te zetten biljetten te ver melden. Informaliën te bekomen bij den Notaris van den BUSSCHE te Goes en bij den Heer J. W. de BLINDE te Hoedekenskerke. Be Notaris Mr. J. J. ERMER1NS, resi- derende Ie Zierikzee, zal, len verzoeke van K. THIBOUT. Smid te Serooskerkc, op Maandag den 1? Maart 1855, 's morgens ten 10 ure, in de Herberg van R. van den Hoek, le Serooslcerlse, publiek presenteren te verkoopen: MP)Ken WOOSUBII, TUIN en ER. fe«UfiSVE en annexe HOEFSMEDERIJ, WifejSjlj met al jteBi, mei al de daarbij behoorende Smids gereedschappen, staande en gelegen te Seroos kerkc, Sectie A., N°" 127 en 128, groot 3 Roeden 68 Ellen. En op denzelfden dag, 's namiddags ten 1 ure, op het dorp Serooskerlte, eene partij gemaakt Uzcr en eenige Meuhelaire Goederen. Voorschreven Goederen zijn inmiddels uit de hand te hoop, te bevragen bij den eigenaar en bij voornoemden Notaris. staande te Hoedekenskerke, in Kerkhoch, Kdjpjïijj met circa 4 bunders WEI- en BOUW- ISÉS-ÉlÉls LAND aldaar waarbij in pacht kan volgen ruim 3 bunders WEI- en BOUWLAND. Informaliën te bekomen bij den Eigenaar JAN STEENAARD le Hoedekenskerke en bij den No taris PRUMËRS te Ellewoutsdijlt. in een der Dorpen van het Eiland Tholen om met Mei a.s. te aanvaarden. Keflecterenden ver voegen zich in persoon of met franco brieven onder letter E. bij deu Uitgever dezes. IJ PEN en BEUKEN SPAANDE f 6 per Voer benevens groen jj BLOKKEEL a f7 het Vaam stuks IJ PEN PLANTBOOMEN bij R. KATER onder Noordgouwe. De ondergeleekendeAgent voor Kantoor VINISBEKGEN <V COUP ROTTERDAM, LIVERPOOL en NE W-V geeft bij deze te kennen dat, bij de eerste geuheid uit Zeelandalsook in de maand een Vijftigtal Familiën, zoo wel gegoedde, door Armbesturen geëngageerd zijn zullen trekken. Diegenendie van de Reis rael Gezelschappen gebruik gelieven te maken, k alle Inlichtingen bekomen zoo wel aan liet toor te Goes, als bij P. GEUZE te Midit P. VERTREl TEN VOORDEELE DER ARMEN Op Vrijdag 23 Februarij 1855, des avonds len huize van Mej. Swarts. Entree f 0,99. ®e zalf en pillen van üEollowaj hebben eene bewonderswaardige genezing veroorzaak eene verzwering welke floor de geneesheeren en heclc voor ongeneselijk werd gehouden. Robert Parleli zeevaarder, te Wolsoken bij Wisbeeeh had eene t lijke verzwering in deu arm. Hij had twee jarti in een buitenlaiidsch hospitaalen nog geruimeu een ziekenhuis in zijne woonplaats gelegenzond men hem had kunnen genezen, zoodat hij len opgegeven eu voor ongeneselijk verklaard werd. gedurende eenigen tijd de zalf en pillen vau H0 gebruikt hebbende werd zijne wonde geheel gene zijue gezondheid hersteld. Dit kan worden betuig den heer Abraham Callin en andere aanzienlijke in van Wolsoken. Door het vermeerderd Debiet zijn de op nit; verminderde PRIJZEN nu de volgende: DoosjesPilien van ƒ0,89 ƒ1,85 ƒ3,00 6,75 ƒ13, Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,83- Zijn op franco aanvrage h Comptant te bekoa den lieer O. E. BOONE te Hoof dp! J. STRAATMAN, Hoofd-depóthouder te'sHe Bosch, alsmede te Londen, Strand 244. Hol Etablissementen te New-York80 Maide; benoodigd, bij den Boekhandelaar A. M. I D1SHOECKbij wien is uitgegeven: Hoogst belangrijke brief VAN letlr Dll lr DESERTEUR UIT HOLLANDSCHE EN THANS SOLDAAT IN HET ERANSCHE EEC VOOIt GERIGT AAN ZIJNE MOEDER WUEEEMIE1STJE KOEKKOEK TE BRIEPPE(Eilaucl Schouweu.) (imet toestemming letterlijk ore-gedrukt). Forto 10 Cents. Wij betwijfelen niet of deze brief za genoegen gelezen worden, daar alles op zul luimige wijze geschetst wordt, dat het, zei ongehuwd, voor een jaar vast werk begelgj adresseren zich liefst in persoon of met brieven aan W. P. BROUWER, Mz. te Nieut in Duiveland. zijn Werk goed verstaande, benoodigd bij FRANKEN te Noordmlle. Kg5 TERSTOND een bekw benoodigd bij P. HOF.LANDS te 's Grave (Eiland Zuid-Beveland). TERSTOND een tweede Mi SIS® g- KNECHT benood n. van BREDA te 's Heerarendskerke. die een gaaard kan beslaan, zag zich tegen Mei geplaatst. Adres met franco onder letter A. bij den Uitgever dezes. TE ZIERIKZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. de z Vc Fr V< Wel mog lat geen tn rijf kan u zijue wenti an veroorza laten zich rij moge rn eidshalve zi ie zoo diep che; vrij ine ijschen; de ootlanig wo enoodzaakt larlij te kiez ernement h ouderschi enegen is, logendbedet nze iunerlij aadzaarn geo ot onzen ha anie takken ïoog schadeli enovergeslel eiden. Dit is ecl chijnt zelfs lemen aan ijd. Irnrni 'ea zeer geacc lagen als eei lamelijk, Ne uan zoude aillioen, heh enootschapp rengen en lUtocraals. eid van dat ekening van iles van helzr len honde o ct waarheid uur en gew Vooreerst nnig sensa n bij den )t ernstig Bekomst. Eenebuiter elzij genonn et zij uit i et zij gehee eschreven, zi Bekenenden laats hebben p de rem pk Maar ten t tijdignmt aald wordei laatregel ha Art. 182 miliciens ieust ontsla; en, in tijde ngewone oa an verpligte et schrijft t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2