maandag, 19 we 11855. 11e. jaarg. 'span DEN 1141 KG, van Wagi ooping. Het Gemaal. ELEN, Nieuwstijdingen. mier Noordgouitt J, 's morgens lei Notaris Mr. J. ien en, Kastanjes, enz ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE JONGE van de ke van M. BEIJ|> 1853 des vooi Herberg van T ek presenteren id »DE STES emeente Elkerzn hand te koo; otaris. luw de Wedt!» den 21 Februai ure precies, in i 'erceelenin h en Ellen extra got OCT, slaande »Armmoederhocl MEN ABONNEERT ZICa la Nederland, brj den Uitgever, Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerika, bij J. QUINTUS, te Sheboygan. ABONNEMENTSPRIJS t VOOR BEIDE UtTGAVEH. Voor 3 maandenJ.30. Franco per post in Nederland1,50. Voor Noord-Amerika. Franco New-York. Dollar 1,10. verschijnt Op Maandag en Donderdag. kvX| ADVERTENTIES 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De inzending der Adv^rlenliën kau geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. bureau: Zierikiee, Hoek van dc SciiuithaveuLelt. B, No. 04. Brieven en ingezonden Stukken Franco. ;et de, irijdes morgi hofstede bewooi s in de Gemeen t den Notaris te Colijnsplaal ien presenteren Werkpaarden tn bruine Heng! lelkkocijen l jaren, 3 Vat in i ge Koenden nragens, 1 Ploegen, 6 ij soort2 Rol sper1 Wind •ken, Vorken ippen en verdc tppen. komen ten Kanto schijnt dan de vervulling der wen- van duizende bevredigd; de dikwerf maar ook even dikwerf te leur e beloften de verandering of wij van ons hatelijk belastingstelsel te bewerkstelligd worden. Volgens de i ouzer voornaamste dagbladen heeft ring eindelijk gehoor geleend aan de tmalige eischen des volks en heeft, aan de vertegenwoordiging voordra- afschaffiog van alle accijnsen op het 1 Hat -: 4di M.' J. J. EK Ml an borkenda: rensdag don •s morgens ten igemerit van Mi ts, te Zicrik, is over bekend, dat deswege bereids lang gegroude vertoogen zijn gevoerd n daarin voornamelijk het middel i ;ezien, om de arbeidende klasse te en van eeuen last, die niet alleen rukt van de fiuantiëele zijde, maar neer schier door de hatelijke forma- waarmede die heffing gepaard gaat, ch thans menig arbeider verpligt ziet, alt* dagloon te missen, om den ge- voorraad tarwe voor eeue week ter te bezorgen, zoo door don afstand, hij woont van den Ontvanger, als iet wachten ten kantore, indien hij Lkig wat laat komt. 1LE ers 58 roeden BENgelegen i«we en Kerkwer a ten Kantore v van de LINDi zijn Piincipaal, 1855 des mo je bewoond do onder Ellemet aanzienlijke pat s Spiegels Ladetafel I Jzcr-, Porc i enz.; alsmt HOENMAKE1 laatste inmidd Holloway, in gevallen heer Liddcl, droog aan den Profes 1852, dat een ed aan open becni r» zijne beenen an de zalf en pil ten gevolge haddi hij met gemak ga en hij geniet 0,75 /13,5020 -7,50-13.85- 20 tant te bekomen te Bergen-op Zoo aouder te's Hertog 244. Hollowa 80 Mniden-La VAN P. DB LO< zeker, indien het Gouvernement ergens tpathie der natie mede kan winnen, door den voorslag tot afschaffing van maal. fin wij verblijden ons, dat et met ons, reeds sedert lang aange- middel van équivalent eens is, door, jk, het gedistelleerd hoogar te belasten, successie-regt te verhougen, ofschoon, is inzien, eene invoering van regten atenschappen in de regte lijn het meest en algemeen minst drukkend syslema n. De met zoo veel kennis geschreven re van den Heere Grave van Rec.li- ïeeft dit in zijnen lijd zoo voldingend tond, dat wij ons meermalen bevreemd dat men aan die wenken geen ge- ieeft verleend. hebben in der lijd ook hoog geroemd rslel, door den Ileere van Hoëvelc. s. tot afschaffing der belasting op de offen, vooreerst uit hoofde der deel- eid van het belaste voorwerp, maar tral daarom, omdat wij niet geloofden, Regering zelve met eene voorstelling men tot afschaffiug van het gemaal, hoe gaarne ook ieder de brandstoffen theven zien van den knellenden druk, er nog meer behoefte aan vrijdom t Gemaal, dat niemand ontberen kan. wenschen nu maar, dat de verschil- zienswijze van de Leden der Tweede omtrent het meerder of minder wen- e der af te schaffen belastingen geene zal worden, dat het doel der Re- wordt tegengewerkt en alzoo 's volks wenschen verijdeld wordenDe lagen, waarop de middelen rusten, verlies der schatkist te vergoeden, !ö>nzes inziens, allezins billijk en ver- de algemeene goedkeuring. oaag Zij bestaan uit de volgende: Art. 2. Met den lsten Januari) 1856 wordt ingevoerd eene jaarlijksche lie (Rug bij hoofdelijken omslag. Arl. 3. Het te heffen bedrag wordt vastgesteld op een millioen vijf honderd duizend gulden. Hel aandeel daarvan voor elke provincie bedraagt voor Noordbrabant f 131,130.00 Gelderland144,340.00 Zuidholland Noordliolland 364,380.00 342.220.00 Zeeland87,170.00 Utrecht84,320.00 Vriesland110,690.00 Overijssel66,580.00 Groningen87,090.00 Drenthe21,360.00 Limburg60,720.00 Deze verdeeling wordt om de vijf jaren herzien. Art. 4. De voor iedere provincie bepaalde som wordt door Gedeputeerde Staten over de gemeenten omgeslagen. Die omslag geschiedt hoofdzakelijk in de verhou ding, waarin door de ingezetenen der gemeenten in de directe belastingen wordt bijgedragen en met inachtneming van hare bekende meerde of mindere welvaart. Van het bedrag, waarvoor iedere gemeente wordt aangeslagen, geven Gedeputeerde Staten kennis aan het gemeentebestuur. Art. 5. Het gemeentebestuur, dat zich met den aanslag der gemeente bezwaard acht, wendt zich, binnen eene maand, na daarvan kennis te hebben bekomen, tot Gedeputeerde Staten, en lot Ons bin nen eene maand na de beschikking van Gedeputeerde Staten, wanneer zij daarin niet kunnen berusten. De beschikking van Gedeputeerde Staten ver meldt de gronden, waarop zij berust. Wij beschikken daarop, na den Raad van State te hebben gehoord, Art. 6. De aanslag der gemeente kan geheel of gedeeltelijk uit de inkomsten der gemeente worden gekweten en als uitgave der gemeente door haar bestuur op de begroo'ing der uilgaven worden gebragt. Art. 7. De aanslag der gemeente wordt, behou dens de kwijting volgens het voorgaande artikel, over de ingezetenen omgeslagen of verdeeld door eene jaarlijks door Gedeputeerde Staten voor iedere gemeente te benoemen commissie van vijf personen, waaronder steeds de ontvanger van 's Rijks directe belastingen behoort. Waar zulks in het belang der dienst wordt gevorderd, kunnen door Gedeputeerde Staten ook plaatsvervangers benoemd worden. Art. 8. Zij, die als lid der commissie, in art. 7 vermeld worden benoemd en het lidmaatschap aanvaarden, zijn gehouden, om binnen drie dagen, na van hunne benoeming kennis Ie hebben gekre gen, van die aanvaarding schriftelijk aan Gede puteerde Staten te doen kennis dragen. Hij, die van zijne benoeming verlangt ontslagen te worden, is gehouden eert daartoe strekkend ver zoek aan Gedeputeerde Staten binnen gelijke drie dagen in te dienen. Gedeputeerde Staten voorzien in dat geval ten spoedigste in de openvallende plaats. Art. 9. Het hoofd van het gemeentebestuur is verpligt aan de commissie, in art. 7 vermeld, al de inlichtingen te geven of te doen geven, die zij tot het regelen der aanslagen noodig inogt hebben. Art. 10. Bij de verdeeling wordt door de com missie van het beginsel uitgegaan, dat de belasting verschuldigd is door allen, die op liet tijdstip der verdeeling in de gemeente met der woon gevestigd zijn. Zij, die in meer, dan ééne gemeente eene woning hebben, worden in iedere gemeente aangeslagen doeh hebben regt op onthefRng in verhouding van den lijd in de andere gemeente zijner woning doorge-- bragt. Art. 11. De belastingschuldigen worden voor den hoofdelijken omslag in klassen verdeeld. Rij hunne rangschikking in klassen wordende zelfde grondslagen gevolgd, als in de tweede alinea van art. 4 zijn aangewezen. Oovermogenden worden niet aangeslagen. Art. 12. Bij den aanslag van het hoofd des j huisgezins geschiedt deze in evenredigheid van het getal personen, waaruit zijn huisgezin bestaat. Kinderen beneden liet jaar worden in den aan slag niet begrepen. Huisgezinnen meer dan 3 inwonende, wettige kinderen tellende, worden voor de meerdere kin deren slechts voor de helft aangeslagen. Arl. 13. Het hoofd van het huisgezin is de be lasting schuldig voor al de personen van zijn gezin, daaronder begrepen de bij hem inwonende perso nen en dienst- en werkboden, behoudens zijn ver haal op lien, die, ofschoon bij hen inwonende, niet tot zijn gezin belmoren. Inwonende personen, blijkbaar tot eene hoogere klasse, dan het hoofd des huisgezins behoorende zijn zelve belastingschuldigen. Hel is zooschiet' nog een jaar moeten wij in hope leven. Maar het is ook waar, dat er veel valt te regelen en af te doen, alvorens zulk een afgesneden tak van ad ministratie weder goed vast te hechten, en men mag het ondoenlijke niet vorderen. Men zegge nu nog rueer, dat de oppositie geen goed verrigt. Zou er zonder deze een slap gedaan zijn, als deze, van regeringswege? Zou zonder den voorgang van den Heer Thorbecke c. s. dat alles tot stand gekomen ziju, waarin wij ons nu verheugen Voor zeker neen. Krussel, 15 Febr. Te Antwerpc-n was ter beurze het gerucht in omloop, dat de Nederlandsche regering onverwijld 30,000 man van verschillende liglingen zoude onder de wapens roepen. Volgens een de| èche uit Weenen zoude de Keizer van Rusland besloten hebben, eene versterking van 300,000 man naar de Krim te zenden. Te Namen is den 6 dezer in OGjarigen ouder dom overleden de Belgische generaal-majoor Edouard Mercx, in 1788 te Brussel geboren. In 1815 kom mandeerde hij in Nederlandsche dienst Irij Quatre- bras het regement ligte dragonders no. 3, dat zich zoo bijzonder dapper gedroeg, en bij welke gele genheid hij ernstig gekwetst werd later werd hij door Koning Willem 1 tot kolonel bevorderd en tot ridder der militaire Willems orde 3de kl. benoemd. In 1820 verliet hij de militaire diensten en bood in 1831 aan de Belgische regering zijne dienst aan. Tot generaal-majoor benoemd werd hem later de militaire Lcopolds-orde verleend. Laatstelijk was hij knmmandant der burgerwacht te Namen. Als eene merkwaardige bijzonderheid uit 's mans leven meldt men nog, dat hij in Fran- sche dienst onder Napoleon I den Russischen veld- togl medemaakteverscheidene malen gekwetst en voor dood op het slagveld der Moskowa bleef liggen, alwaar hij krijgsgevangen werd gemaakt, waarna men lienr naar Saratoll op de grenzen van Siberië voerde; in het begin van 1813 ontsnapte hij als een wonder van daar. Warffsam8 Fob. In het voorj'aar van 1853 vertrok uit doze gemeente naar Noord-Amerika zikere Freek Vegter, daglooner van beroep, met het doel, om daar een beter bestaan te zoeken. Bij zijne afreize liet hij eonige schulden na en voor geen cent crediet. Hij beloofde echter aan z.ijne schuldeischersdie om de aardigheid lachten dat hij van uit de nieuwe wereld hunne preten tion zou voldoen. Nu, na slechts eeriige maanden zich daar bevonden te hebben, zendt hij op het onverwachts eene betrekkelijk aanzienlijke som gelris oier, om, zooveel mogelijk, zijne schulden te vereffenen. Rotterdam, 14 Febr. Gisteren heeft de uit spraak alhier plaats gehad in zake den gewezen agent van poiicie v. V..., waarvan reeds is melding gemaakt. Daarbij is de beschuldigde schuldig ver klaard aan de hem ten laste gelegde diefstallen en veroordeeld tot 5 jaren en 1 maand gevange nisstraf. Heden zijn aan de werklieden op de tim merwerf van de Heeren Gebr. Visser, in de Zalm- haven alhier, bons afgegeven tot gratis bekomiug van een mud steenkolen en tien ponden rijsten dit tot leniging in het strenge jaargetijdp. De edelmoedige gever is, naar wij vernemen, de Heer H. v. Rijckevorselvoor wiens rekening op die werven 3 nieuwe schepen in aanbouw zijn, ttrerla13 Febr. Gisteren werd alhier ge vankelijk binnengeleid een gewezen Hollandsch militairdie, na ten jare 1842 van de lanciera gedeserteerd te zijn zich bij het Fransche Al- giersche vreemden-legioen had in dienst begeven uit Algiers in 1854 naar het tooneel van den oorlog in de Krim was gezonden, en nu daarvan naar Nederland met paspoort teruggekeerd. Cappclle(Langstraat), 13 Febr. C. M., eene arme werkster en moeder van een kind, had een' geheelen dag geen voedsel gehad. Te beschroomd om te vragen, verliet zij wel hare woning, maar het gelukte haar niet, iels te bekomen. In treurige gedachten aan de Nieuwevaart ge komen, ziet zij een hond, met een roggebrood in den bek, uit den winkel van den bakker J. Pols loopen. Niet zonder moeite gelukt het haar, den hond het brood te ontnemen en zij is eerlijk genoeg, het den bakker weder te brengen, Dat dezo bet haar ten geschenke gaf, behoeft wel niet ge zegd te worden. Zicrlkzee 17 Febr. In een schrijven van 8 Jan jl. heeft Zr. M. gezant te Washington, de aandacht gevestigd op de tegenwoordige gezindheid in de Ver. Staten van Amerika met opzigt tot het groot aantal landverhuizers, hetwelk zich naar dat gemeenebest begeeft. De openbare meening komt hoe langer hoe meer op tegen de bemoeijing der vreemdelingen met de landsaangelegenheden en zelfs tegen de toelating op Amerikaanscli grond gebied van zekere klassen van landverhuizers. Onop houdelijk worden bij de Kamers verzoeken inge diend, om een einde Ie maken aan de misbruiken, ontstaande door de menigte vreemdelingen, waaronder verspreiders van allerlei betreurenswaardige droom beelden wel ligt een nog grooter aantal personen, in hun eigen land geschandvlekt en lot geregtelijke straffen veroordeeld terwijl zij, vrij in de Ver. Stalen toegelatenaldaar de rust verstoren en de maatschappelijke orde bedreigen. Men berekent dat reeds 12,000 landverhuizers in den loop van 1854 naar Europa zijn teruggekeerd. Alleen uit New-York vertrokken er weder 8797 tusschen 1 Maart en 15 Nov., en zulks wegens ondervondene teleurstellingen. Het wantrouwen tegen de laatsl- aangekomen vreemdelingen is zoo groot, dat deze allerlei rnocijelijkheden in het bekomen van werk ondervinden en daardoor soms tot het uiterste gebragt worden, indien zij niet van aanbevelingen of goede getuigschriften zijn voorzien. In gevolge art. 99 der Kieswet, wordt om de vijfjaren herzien de tabel bij die wet gevoegd, houdende regeling van de verdeeling des Rijks in kiesdistricten, waarbij levens bepaald wordt het getal der in elk district te kiezen leden van do Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daar de kies wet in den jare 1850 ij vastgesteld, zal de eerste herziening van bedoelde label in den loop van 1855 moeten plaats hebben. Art. 77 der Grondwet bepaalt wijders, dat er in de Tweede Kamer één lid zitting heeft voor iedere 45,000 zielen. De bevolking van het Rijk is, sedert 1850, met meer dan 45,000 zielen toegenomen. Er zal dus een nieuw kiesdistrict zamengcsteld, of de omschrijving en indeeling der bestaande kiesdistricten zullen veranderd moeien worden. Uit Embdcn berigt men, dat een onlvlugte misdadiger, op wiens ontdekking 100 Rlh. was

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1