HOFSTEDEN B0ERM-INSPAN 11 Hei ger toestemming tot begraven zonder alle waarborgen, dat er werkelijk dood bestaat. Wat enne inrigting betreft, waar een lijk, in twijfelachtige gevallenzou kunnen worden neerge legd en bewaakt, opdat men de zekerheid van het Sterven erlange, die is nuttig, doch de Uoogleeraar meent, dal daarvan te Utrecht, ruim genomen, slechts 3 a 4 maal 's jaars zou worden gebruik gemaakt. gumëauoe iseiugteim. Zijne Mnjestet is van zijn reisje door Nederland in den Haag teruggekeerd, en heeft nu gezien dat hij nooit gezien heeft, namelijk, dat zijn volk zoo arm is; van daar ook dat er een voorstel door de Regering aan de Tweede Kaïner zal ge daan worden, tot het afschaffen van den accijns op het gemaal, lie Frarrschen in de Krim ge lijken thans veel op struikroovers; ze zijn gekleed met een Turksche muts een liapotjas met een kap, een mantel van schapenvacht, slobkousen tot aan de heup en een paar vreesselijke klompen. Ze zien er uit, dat de Zierikzeesclie dienstmeiden hen stelen zoude». Te Leems is een os geslagl, die op ƒ500 waarde is aangegeven. Prins Na poleon heeft te Chalons éénen nacht gelogeerd, en daarvoor moeten betalen 2013 fr. Die gemakke lijk aan veel geld komt, kan ook gemakkelijk veel betalen. In Engeland is het verboden ten voordeele van Rusland te spreken. Ook zegt men, heeft Prins Albert geeno slem meer in het Parlement, als te Russisch gezind zijnde. De zangers te Scherpenisse willen liever eiken avond kosteloos gaan zingen bij liefhebbers van du kunst, dan éénmaal in de week voor 24 stuivers bij een molenaar, die er zoo veel van verstaat als een os vaa het Spaansch. Jufvrouw Cycloop te Hel levoet, houdt, zich thans hij voorkeur bezig met het laster.cn der vrouwen van ridderlijke zeelieden. Nu, schurftige schapen, schreeuwen het harst. Do veldwachter te Boschcapelle heeft beterschap beloofd, en zal nu de brieven en couranten vroeger rondbrengen. Maatje te Brouwershaven is nu in haar schik, dat Willem t'huis is, voorde vermaken up het ijs. "Versclieiden lieden Oostenrijk esi Huslaiid. Onder dit opschrift bevat de minder algemeen dan sommige andere dagbladen, buiten zijne prov. gelezen wordende Nieuwe Noord-Brabander eeu boofd-arlikel, te belangrijk, om het aan onze lezers niet mede te deelen, te meer, omdat hetgene daarin wordt betoogd ons in het algemeen genomen gegrond schijnt; ook wat het steeds weifelende gedrag van het op Rusland, Oostenrijk en Frankrijk beurtelings naijverige Pruisen betreft, hetwelk eigenlijk de op- perniagtigheid nu eens van den eenen, dan weder van den anderen staat, vooral waar het den invloed op de groote belangen van Duilschlotid geldt, tracht te beletten. Het bedoelde artikel luidt als volgt; In Duitschland is een belangrijk geschrift in liet licht verschenen, dat bestemd is, oin meer dan ééne dwaling over het Oostenrijksche conflict teregt te wijzen. De schrijver beweert, dat er lusschen Oostenrijk en Rusland geene oude vriendschap be staat, maar wel een ware afkeer; hij beroept zich daartoe op de geschiedenis. Gedurende den oor log, welken Rusland van 1709 tot 1774 legende Porte voerde, had Oostenrijk een of- en defensief tractaat met Turkije gesloten, om dit te redden. Indien Jozef 11, die in de staatkunde handelde even als in al zijne hervormingen, zonder op de gevol gen acht te slaande bondgenoot van den Czaar werd en het door zijne moeder, keizerin Maria Theresin, gevolgde stelsel verliet en eenen oorlog tegen Turkije ondernam, trachtte toch prins Met- lernich in 1828, op het voorbeeld van zijnen voor ganger, den prins von Kaunitr, de overige Mo gendheden tegen Rusland aan te zetten. Wij stel len deze politiek tegenover die, welke men hem thans zou aanwijzen de veteraan der diplomatie heeft te veel ondervinding, om aldus van gevoelen te veranderen en heden het veld vrij te laten aan Rusland, dat geduchter, dan immer geworden is. De schrijver van het werk, waarover wij ons bezig houden, herinnert ook, dat Pruissen, hetwelk door zijne houding Oostenrijk belet had, kracht dadig ten behoeve van Turkije lusschen beide te komen, toen het door Rusland in het naauw ge- bragt waslater van taktiek veranderde en een verbond met de Porte sloot, toen deze donr Jozef 11 aangevallen werd. Men ziet dat reeds toen Pruissen de wankelbaarheid aan den dag legde welke de her log van Bassano hat in 1813 verweet jn zijne depêche aan den baron von Krusemarck, Pruissisch afgezant te Parijs. Wij hebben altijd geloofd, dat de hulp, door Rusland aan Oostenrijk tegen de Hongaarsche om wenteling verleend, ecne baatzuchtige hulp was. Ruslands taak was inderdaad, de uilvoering te beletten der erkende plannen van de Hongaren ten aanzien van Polen. Het wilde ook de overhand boven Oostenrijk erlangen en de rol van bescher mer van dat Duitsche keizerrijk spelen. Dit alles blijkt ten duidelijkste uit het volgend artikel, dat de Weener correspondent van de Fratikf. Zeil. aan hut bedoelde geschrift wijdt. «Oostenrijk en Rusland" is de titel van een gemoedelijk en diepzinnig gesclnift, dal een helder licht uver de geschiedenis der twee rijken werpt. De heer Schuselka heeft het uitgegeven bij den heer Geibels te Leipzig, en het kan niet anders, dan de algemeene aandacht tot zich trekken. Het bevat de volgende afdeelingen I. «Vrees en verwijlingen over het verbond van Oostenrijk met de Westersche mogendheden." In deze aldeeling wordt liet ongegronde van die vrees en verwijtingen betoogd en vooral bewezen, dat Rusland geen steun kan zijn voor hel stelsel van behoud. II. «Geschiedkundige consequentie van Oosten rijk in de Oostersche quaestie." In deze afdeeling wordt bewezen, dat, gedurende den oorlogwelken Rusland van 17C9 tot 1774 tegen de Porte voerde, Oostenrijk een of- en de fensief tractaat met Turkije gesloten had om liet te redden. Het gedrag van Pruissen in dien tijd, heeft eenige gelijkenis met dat van heden. Hel vredes-coogres van Fokschau in 1772 leed schip breuk door het brutaal gedrag van Orb ff' en de oorlog barstte op nieuw uit. Oostenrijk durfde niet werkdadig lusschen beide komen, uithoofde der houding van Pruissen. Eerst den 21 Julij 1774 werd de vrede tusschen Rusland en de Porte gesloten, zonder vreemde lus- schenkomst, en eerstgenoemde sloot dien alleen, omdat de omwenteling van Pngatschcff eene zeer groote uitbreiding erlangd had. Het is waar, dat keizer Josef li het voorbeeld zijner doorluchtige moeder, de groote keizerin Maria Theresia, niet volgde, en dat hij, met Rusland verbonden, Tur kije den oorlog aandeed. Toen sloot Pruissen een verbond met Turkije; deze omstandigheid en de omwenteling, welke inmiddels in Frankrijk uit gebroken was, dwongen Oostenrijk, om in 1791 den weinig voordeeligen vrede van Szitowa te sluiten. In 1828 poogde prins Metternich, evenals vroe ger zijn voorganger, prins Kaunitz, de overige mogendheden tegen Rusland te vereeuigen doch eveneens vruchteloos. De heer Schuselka komt thans op hut tegenwoordige en betoogt, hoe se- deit den oorsprong van het Turksch-Russisch con flict Oostenrijk het noodig heeft geoordeeldzich ter bescherming van Turkije, legen Rusland te verklaren. III «Oostenrijk en Rusland in hunne geschied kundige betrekkingen, tot in 1848." Deze afdeeling is insgelijks zeer leerrijk. De schrijver bewijst er, naar de geschiedkundige fei ten dat «de veronderstelling eener oude vriend schap lusschen Oostenrijk en Rusland, geheel op eene dwaling berust en tegen de gebeurtenissen der geschiedenis strijdt. De historische betrekkin gen lusschen Rusland en Oostenrijk stellen geene vriendschap daar, maar wel een afkeer, welke vaak eene ware vijandelijkheid werd." Dit wordt volkomen bewezen van af de oudste lot de nieuw ste betrekkingen tusschen beide rijken. IV «De hulp van Rusland en de dankbaarheid van Oostenrijk." Wij zullen spoedig op deze belangwekkende en gewigtige afdeeling terugkomen. V «Wat kan en wat moet Rusland gedaan worden?" Ziehier onder dit opzigt de voornaamste conclu- sien van den heer Schuselka. Rusland moei den vrede, op den grondslag der vier punten omvan gen, maar niet geven. De voor de belangen van Europa schadelijke en steeds bedreigende stelling van Rusland op de Oostzee moet verzwakt wor den, even als zijne stelling op de Zwarte Zee. Rusland moet eindelijk gedwongen worden af te zien van zijn godsdienstig overwigt en te erken nen dat, zelfs onder hel godsdienstig oogpuntliet Russisch rijk geene andere aanmatiging mag voorop zeiten dan op eene behandeling van gelijken tot gelijken. Komen wij thans terug op de vierde afdeeling van dit belangrijk geschrift. De vrienden van Rusland verkondigen nog in Duitschland dal Oostenrijk den pligt van dankbaarheid jegens Rusland dat het in 1849 van den ondergang redde, overtreedt. Men moet vooral aan don heer Sehuselsa dank weten, dat hij deze dwaling met de meest gegronde en afdoende redenen bestreden heeft. Wij tinpen dat hij het zal goedvinden en doelmatig achten, indien wij liet volgende uittreksel uit zijn voortreffelijk werk mededeelen «Op het oogenblik, toen Ruslands hulp kwam opdagen, was Oostenrijk bepaaldelijk overwinnaar in Italië de uiterste partij te Weenen was even eens overwonnen door gansch eigenlijk gezegd Oostenrijk was het vaderlandse!) gevoel op nieuw vast en onwrikbaar. In Hongarije alleen hadden de aan Oostenrijk vijandige elementen zich veree- nigd, en hadden zij door tradilionnele omstan digheden in de hand gewerkt, eenen errisligen strijd kunnen ondernemen. Maar het was ook niet geheel Hongarije, dat tegen Oostenrijk was; de gansche Slavonische en Duitsche bevolking, dat is de groote meeiderhcid, was gunstig voor het keizerrijk gestemd. Dit is eene stellige waarheid. «Hoe kan men dan bewerendat Oostenrijk zonder Rusland verleren ware geweesl? Hoi zou het vereenigde Oostenrijk de noodige kracht niet gehad hebben om zegepralend den strijd tegen de Magyaardsche minderheid vol te houden Die mindciheid bedraagt hoogstens 6 tnillioen, de meer derheid daarentegen 31 tnillioen. Neinen wij daar van al' 6 inillioeu Italianen ofschoon de llali- aansche hoepen Irouw voor Oostenrijk gestreden hebben, dan blijven nog 25 millioenen over; ne men wij daarvan zelfs nog 3 millioen Polen af, ofschoon liet gros der Poulschc bevolking voor Oostenrijk was dan blijven nog 20 millioen te genover G over I «Men kon dus en kon nog niet volstrekt of in het algemeen beweren, da'. Rusland Oostenrijk gered heeft, en het aandachtig onderzees der Rus sische medewerking toont overigens op eene bij zondere wijze aan dat die medewerkiug geens zins zoodanig karakter had. Vooreerst kwamen de Russen zeer traag ter hulp van Oostenrijk op hetgeen te meer verwondering moest baren, daar hunne hulp sedert lang beloofd was en de Rus sische troepen te laat aankwamen. «Het is daarenboven bewezen dat de beslis sende operatien in Hongarije niet door de Rus sen, maar door de Oostenrijkers volvoerd zijn. Wij willen op geenerlei wijze de bekwaamheid van den Russischen generaal en de dapperheid zijner troepen in twijfel trekken. Eenmaal op het slag veld gekomen, hebben de Russen gehandeld, zoo als dappere krijgers altijd handelen, dat is, dat zij hun pligt hebben gedaan als voor hun eigen wel zijn. Maar, volgens den toestand der zaken, kon hunne medewerking slechts een louter strategisch nut hebben. Door hunne beweging era hunne za- mentrekking werd het tooneel des oorlogs beperkt, zoodat de Oostenrijkers met meerdere snelheid hunne beslissende slagen konden toebrengen ziedaar het karakter van den gemeenschappelijken strijd. «Eene algemeen erkende en door keizer Nico- laas zelven gehuldigde waarheid is, dat Rusland in Ilonyarije tusschen beide is gekomen in zijn ei gen belang. De Hongaarscherevolutionnaire partij had het plan niet verholen gehouden, om den strijd naar Polen over te brengen, zeodra Hongarije van Oostenrijk afgescheiden zoude zijn. Dit wilde Rus land voorkomen. Het had alzoo het belangrijk voor deel, op vreemden bodem een gevaar te bestrijden, dat het zelf bedreigde, en het hoopte te gelijkertijd daardoor, eenen grootcn politieken stap voorwaarts te doen. De daadzaak zelve, van in Oostenrijk tusschen beide te mogen komen, was reeds voor Rusland een onberekenbaar staalkundig voordeel. Het hoople daardoor een reeds sedert lang gewenscht doelwit te bereiken, namelijk een overwigt en de rol van be schermer van dat Duitsche keizerrijk. Men beseft, dat het daardoor eenen grooten stap voorwaarts zou gedaan hebben naar het doel zijns strevens, om namelijk de eerste mogendheid der wereld, de heer- schende mogendheid Ie worden. Met dat inzigt heeft Rusland zijne hulp met eenen waarlijk lasligen aandrang aangeboden het is zelfs willekeurig in Zevenbergen binnengerukteer Oos tenrijk die hulp aangenomen had. Rusland vreesde, dat de zoo schoone gelegenheid om over Oostenrijk te zegevieren, het ontvallen mogt. Het is klaar blijkelijk dat de voordeden, welke het door zijne hulp behaalde, oneindig grooter zijn, dan het nut dat Oostenrijk daaruit trok. Voor deze mogendheid was de hulp van Rusland volstrekt niet noodzake lijk; zij was ring veel minder beslissend, en even wel plaatste zij, naar de meest algemeene opvatting, Oosteniijk tegenover Rusland in eene positieom trent welker nadeelen men zich le Weenen geeri oogenblik koude vergissen. Onder dit opzigt kan er geene sprake zijn van te genwoordige verpliglingen van Oostenrijk, uit dank baarheid jegens Rusland voortgesproten." Verpliglingen van de eene mogendheid jegens de andere, uit dankbaarheid voortgesproten, beslaan er naar onze zienswijze bijna nooit. Wel zijn er voorbeelden van bijzondere personen, die hetzij een zich v rij veel) tend Noord-Amerilia, hetzij een zich aan de Turken ontworstelend Griekenland, jaook in vroegeren lijd onzen voorvaderen tegen het dwang- en vervolgzieke Spanje ter hulp snelden. Maar mo gendheden? Hoe heeft koningin Elizabeth onze voorouders, hoe hebben de groote mogendheden Nederland in 1830 bijgestaan Hoe heeft men eerst Griekenland bijna laten uitmoorden, en daarna trouweloos de Turken en Egyptenaren aangevallen bij Navarino, minder om da Grieken te redden, dan om de Ottomannische vloot te vernielen Eigen belang. goed of kwaad begrepen eigenbelang, ziedaar helaas I de groole drijfveer bij alle combinatiën der staatkunde. ADVERTENTIES. Heden nacht ten één ure overleedtot onze bittere droefheidonze oudste ZoonWIL LEM HENDRIK, na eene kortstondige ziekte, in den jeugdigen leeftijd van circa 20 jaren. Zierikzee, f. JANSONS. 14 Februarij 1855. H. E. JANSONS, geb, hardnack. VERKOOP9NG, op de Buitenplaats de liaanonder Noordgoutf( Zaturdag den 17 Februarij 1855, 's morgens tei 10 ure, ten overstaan van den Notafis Mr, J. j EUMEKINS. van zwaar Esschen HAHIBOtT. en eenige BOOMEKI, als: Populieren, Kastanjes, enz l j-v-rtsg». De Notaris D. Q. de JONGE van de HALEN zal ten verzoeke van M. BEIJE op Maandag den 19 Februarij 1833 des vooi middags teil 11 ure, in de Herberg van T kooijjian te Ellemeetpubliek presenteren verkoopen De UERBEKC!, genaamd »DE STEl staande aan Reeper, onder de Gemeente Elkerztt zijnde inmiddels dezelve uit de hand te koo[ te» kantore van voornoemden Notaris. Griffier G. van Wagi zal, ten verzoeke van Mejufvrouw de Wedm den Heer L. VIS, op Woensdag den 21 Februai 1855, des voormiddags ten 11 ure precies, in i Herberg te Haamstedebij Pereeelen in h openbaar presenteren le verkoopen Ruim 83 Roeden 36 Ellen extra got V.vsÜï'j£"'lS Elzen HAKHOUTslaande ÜL- het Bosch, genaamd: «Arrnmoederhocl onder Haamstede. Openbare Verkooping. p Woensdag den 28 Februarij, des mor Op Woensdag den ÜS februarij, des morgei ten 9 ure, zal men op de Hofstede, bewooi door de weduwe C. SCHUIER in de Gemecnl Wissenkerketen overstaan van den Notaris van der MOER residerende te Colijn. publiek cn aan de meestbiedenden presenteren u onzer v verkoopen: eenen completen bestaande in 10 extra goede Werkpaarden 4 jonge Paarden, waaronder een bruine Meng! van 1 jaar, 10 baatgevende Melkkoeijen Vaarzen van 3, 2, 1'/, en 1 jaren, 3 Var kens, 2 Karnhonden en eenige Hoender voorts 1 Huifwagen, 4 Meiswagens, 1 Ha 2 Waalploegen, 5 gewone Ploegen, 6 ijn ren en 3 houten Eegden in soort2 Rol hlokkcn, 1 Molbord, 1 Sleper, 1 Wini molen, 2 gnijbakken, Rieken, Vorken Mesthaken, ZeeftcnSchoppen en verdci Rouw- en Melkgercedschappcn. Nadere iriformatien zijn te bekomen ten Kanto van bovengenoemden Notaris. 4di De Notarissen M.' J. J. ERMI RINS er. J, P. van RORRENDA! zullenop Woensdag den ff April 1855des morgens ten -^aaafeure. in liet Logement van Mi jufvrouw sivarts, te Zierikzi presenteren te verkoopen TWEE KAPITALE met de mimbre van 81 bunders 58 roeden i ellen BOUW- en WEILANDENgelegen de Gemeenten Zierikzee, Noordgouiee en Kerkwen Nadere iriforrnatiën te bekomen ten Kantore v voornoemde Notarissen. Iu 1 Voor i Franco Voor N schijnt cl van duizc de, maar e beloften van ous beiverkst iug eind aan de v afschaffii 5 over b lang gegr in daarii ;ezien, o van drukt van neer schit vvaarraei ch thans De Deurwaarder W. van de lind zal, lun verzoeke van zijn Principaal, Woensdag den Februarij 1855 des mo gens ten 9 ureop het Hoefje bewoond do leenoert van der weel onder Ellemct publiek verkoopeneene aanzienlijke par HUIS MEUBEL EN, bestaande in Reildcn', Stoelen Tafels Spiegels Schilderijeneen KabinetLadetafel rslel, doe KastklokKoper-, Tin-, IJzcr-, Porc tot afscl lein-, Glas- en Aardewerk enz.; alsmi ;0ff't,n cr ifTDDD cri unv xrn,r a vt? t 1 lf daglo voorraad te bezor hij woe iet wach kkig wat zeker, ind pathie di door den maal. E et met 01 middel v jk, het get successie ts inzien, atenschap en algem n. De rn re van c teeft dit i iond, dat dat me eeft verle hebben i eene partij SLAGTERS- en SCHOENMAKEN GEREEDSCHAPPENwelke laatste inmidd uit dc hand zijn te koop. vo cid van 1 >ral daarc Regering men tot hoe gaan theven zie Dc zalf en pillen van Holloway, overtreden alle andere geneesmiddelen, in gevallen VI verzweringen, open been en enz. De heer Liddcl, droog le Harwich, verklaart in eenen brief aan den Profess t Holloway, gidagtcekeud den 3 Nov. 1852, dat een mi0p nO0" genaamd Kay Bale verschrikkelijk leed aan open beent p v Van de knie tot aan deu enkel waren zijne beenen bede VJ6Q133I met zweren. Ilij maakte gebruik van de zalf en pill weilSChei van Holloway, die eene spoedige genezing ten gevolge haddf jjenswiize want in minder dan drie weken kon hij met gemak ga l hij met gemak ga Zijue beenen zijn thans geheel hersteld en hij geniet d besten staat van gezondheid. DoosjesPillen van ƒ0,80 ƒ1,85 ƒ3,00G,75 ƒt3,50ƒ20 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13.85- 20, Zij" op iranco aanvrage Comptant te bekomen deu heer J. P. VLRLINDEN te Bergen-op Zoo j. STRAATMAN, Hoofd-depóthouder te'sHerlog bosch, alsmede le Londen, Strand 244. Hollowa Etablissementen te New-York80 Maiden-La om treat e der af zal vvot wordt tef wensch lagen, wi verlies TE ZIERIKZEE, TEU DRUKKERIJ VAN F. os LOOpnzes 'nz> de algei

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2