Donderdag, IS 1855, 1 Ie. Jaarg. I Onze verwachting-. ingen. LEUNIS. ÜCEN A33ÖNFJEERT ZICH i la Nederland, bg den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren, Iu Noord-Amerika, bij J. QUINTUS, te Sheboygan ARONNE31EISTS-FRIJS t VOOR BE1D2 UITGAVE». Voor 3 maanden. ,30. Franco per post in Nederland. 1,50, Voor Noord-Amerika. Franco New-York. Dollai 1,10. VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag, ADVERTENTIE!** 10 Cent voor eiken regel. Zegelrcgt voor iedere plaatsing 35 cents. De inzending der Advirtenliën kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU: Zicrikt.ee, Hoek van dc SehuithavenLelt. D, No. 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco. men. voor De heer Gamis n den Professor lad woonachtig, ;ebrek aan spijs- geneesheer van haren waarschijnlijk Daar zij echter dc pillen van haar het leven, zij volkomen, op nieuw en de: /l3.50/~20,55 - 13,85- 20,90 e bekomen bij te Goes te 's Hertogec- 4Holloway's I Maiden-Lane. -3 trsten Maart GEN MA DE LOOFF, De Tweede Kamer der Staten-Geueraal op nieuw bijeen, eu met rept zien wij leuivsgierig uit naar bet geen aldaar zal ehandeld, gevraagd en geantwoord worden, f het Ministerie wel zeer op zijn gemak wezen na al het geen er openbaar ge il is, dat ter talel zou gebragt worden, ij betwijfelen het. Vooral niet, nadat de euze van het District Almelo gevallen is een ma s, wiens deuk- en handelwijze antecedenten allezins pleiten voor liet evoeleu, dat hij behoort tot do partij der onslilulionelendie daarmede dan ook unne magt en invloed vermeerderd zien, ti op wien zij rnet te voller regt kun.ten ertrouwen, omdat het bekend is, dat hij liet minder van de Roomschen, dan door [c Onroomscben geroepen is tot de ge-,vip- ge eu eervolle betrekking, welke bij thans ervult. Als rnen nu aanneemt, dat er van e tegenovergestelde zijde nog al pogingen ijn aangewend, 0111 die keuze over te lengen op eenen, ja, wel waardigeu en chling verdienenden, maar die toch eener cheelö andere staatkundige rigling is toe- edaan, dan is het vouruitzigt der Relioud- aannen, antirevolutionairen of Ministerieelen iet zeer blijmoedig. Ook liet Ministerie deelt lelligt dal uitzigt en kan althans ligt voor hands gissen, dat de Conslitutioneleu al- 5, behalve met eeneu transacliegeest in e Hofplaats zullen zijn wedergekeerd, of en duim breed afwijken van hel eenmaal iigestagen voetspoorvoor hetwelk elk olksgezinde hen zegent, en, onder dankba- e erkenning voor liet vele goede, door hen ereitls bewerkstelligd, verder vertrouwt, dat niet zullen ophouden met hunne ge- oelens door te drijven, tot dal der Volks- lern eindelijk gelioor verleend eu de natie nllieven wordt van den ijzeren last, die aar zoo pijnlijk drukt. Misschien ook wel slaat de val van liet iigelsch kabinet bun levendig voor oogeu, en ieo daarin de bevestiging, dat de natiën leer en meer prijs loonen te stellen op uitbreiding dier liberale beginselen, van elke dezelve alleen de iierste regten IIIiDERS- franco of in Zonncmaire. P. de LOOZE handhaving hunner en belangen kunnen ver achten, eu dat de waarschuwing oude ijven, dat Nederland toch niet dalzelfde jorbeeld volge! geen ingang vindt. Het laat zich daarenboven aanzien, dat e zooveel gerucht makende zaak over hel erlies dor oorlogsschepenAmsterdam en e Cijclnop gevoelig ter sprake zal komen, ook het onderzoek naar de gewigtige eu verwegeude reden waarom de Heer van Hall, list staande de tijdelijke afw ezigheid van den huister van Marine, liet zóó had weten iu s rigten, dat laatstgenoemd schip, in plaats an naar Guineanaar Elseneur gezonden terd, ten einde de naar Nederland uiet ranen bevrachte schepen veilig binnen te rengen. En, ook de niet minder opzien ebaard hebbende vordering van den Ame- ikaauscheu Legaat kunnen nalaten, de aandacht der Vertegen woordiging te trekken, waarbij dan ook wel de ware kaart zal bloot gelegd worden van het iu handen spelen van gewigtige acleiT, brieven of bewijzen, door onhandigheid of onvc.rzigtigïieid. Eene eerste plaats zal échter beslaan het onderzoek van en de beraadslaging over de door vele Leden der Kamer voorgestelde afschaffing der Belastingen op de brandstoffen, de rogge, de tarwe, of wel de algeheele af schaffing van hel gemaal. Welk gevoelen ook de goedkeuring der meerderheid moge weg dragen, er bestaat toch voor het arme, uit geput wordende volk hoop, dat teil minste ecu of andere last van hare schouders ge nomen, en liet gehate, ouregtvaardig en on gelijk drukkend belastingstelsel in zóó verre zal veranderd of gewijzigd worden, als bet volk sedert jaren beloofddochtelkens gepaaid, nooit verwezenlijkt is. Algemeen, zekerlijk, wordt de afschaffing van den accijns op liet gemaal als liet meest verkieslijk aangemerkt. Eu ook wij vcreeni- gen ons daarmede. Het is zoodie maatregel zou een gevoeligen neep toebrengen aan de schatkist, eu wij spreken niet tegen, dat de zelve niet zou te bewerkstelligen zijn, zonder er eene équivalent voor iu de plaats te stellen. Doch, dit ware, dunkt ons,, gemakkelijk te vinden. Bij voorbeeld, wie zou er zich met regt over kunnen beklagen, dat al wat gedis tilleerd heet, alle dranken dermate bezwaard werden, dat de schatkist daardoor schadeloos voor bet gesteld werd emis van liet gemaal? of, nog beter, en minder ook nog kostbaar van de zijde der kosten van administratie, ware dit te vinden door eene heffing van successie- regten der nalatenschappen iu de regie lijn, waardoor althans de arbeidende klasse ont heien zou worden van alle deelname iu dezelve. Eu, indien hel der Regering iu waarheid te deen is, 0111 de herhaalde beloften, aan liet volk gedaan, te ven uilen, dan kan het baar uiet ontbreken aan middelen om een voldoend équivalent te linden. Moge de vertegenwoordiging dau, alvorcus deze zitting gesloten wordt, er toch ernstig op blijven aandringen, dat de eene of andere belasting op de eerste levensbehoeften ein delijk afgeschaft worden, en der natie daar door eene verademing geschonken, waar naar zij met zoo veel regt begeerig uitziel. Gibson zal wel niet' Londen10 Febr. in de zitting van hot Huis der Lords op gisteren hebben de graaf van Aber deen en de hertog van Newcastle plaals genomen bij de ministerieele leden van hut Huis. Lord Lyndhurst verklaarde, dat hij de motie, die hij voornemens was te doen, tot afkeuring van het bestuur des oorlogs, in het belang van het land introk Vervolgens verklaarde Lord Graniilledat de regering voornemens is den oorlog krachtdadig vuurt te zetten tot dat een eervolle en tegtvaardige vrede zal verkregèn zijn. I11 de tiimienlaudsche politiek zou geeue verandering gebragt worden. Gisteren zijn te Spitliearl het schip Neptune van 120 stukken gesehut aangekomen, aan boord hebbende 200 invaliden uit de hospitalen aan den Bosphorus. Men verwacht eerstdaags ook de drie dekkers Britannia, Trafalgar en St. George uit de Zwarte-Zee te Spilhead terug. 's ïïetrlogeiaboscli10 Febr. De sterfte hier ter stede i. 'rt Jan. buitenvroon; op eene bevolking' vsn ttl.CCO tfcie&v ij:, in gemelde maand overleden 61 personen, teriv u Islen dezer maand tot heden42 aangiften van overlijden hebben plaals gehad; de gewone steifte wordt steeds in andeie tijden op de helft minder gerekend; de meeste overlijdens zijn ten gevolge van de griep en zenuw-zinkingkoortsen. Baardwijk, 7 Febr. Gisteren morgen vernam men in deze gemeente liet onverwacht overlijden van een zinneloos manspersoon door de armen van Waalwijk alhier in den kost besteed wordende. Daar het niet geheel onbekend wasdat die ongelukkige soms harde bejegiogen van den kostbaas moest verduren, wekte dit plotseling sterfgeval eenige argwaan op. Zoodra zulks ter kennis der policie kivam, werd een onderzoek ingesteld en door den ijverigen kan- tonregter L. van Sasse van lJsselt, eene lijkschouwing bevolen, waarbij duidelijke sporen van verwonding en mishandeling moeten ontdekt, en het overigens gebleken moet zijn dat het ongelukkige wezen bijna geen voedsel in de maag had, welk een en ander vermoedelijk den dood heeft tengevolge gehad. De bedoelde huisbaas is daarop onmiddellijk in verzekerde bewaring genomen. Birksland, 9 Febr. De brand, welke onlangs de binnen deze gemeente gevestigde garancinc-fabriek verwoestte, heeft ook ten noodloltigen invloed op het lot van vele huisgezinnen uitgeoefend, die daarin hun brood verdienden. JIZaturdag is huil liet laatste weekloon uitbetaald, en velen zien zich, in den barren winter, aan gebrek blootgesteld. Het is niet geheel zeker, dat do fabriek zal worden opgebouwd. Sierikzcc, 11 Febr. Naar men ons mededeelt, zouden de finaolieele voorstellen, welke wij van het ministerie te wachten hebben, ten doel hebben de geheele afschaffing van den accijns op het gemaal en van het tonnegeld, ten bedrage van vijf millioen guldens. Daarentegen zou de suikeraccijns vijf tonnen gouds meer moeten opbrengen, de opcenten op liet gedistilleerd met 12 vermeerderd en 1'/, millioen guldens door een personelen omslag gevonden worden. Het overige, ongeveer 26 tonnen gouds, zou de schatkist zelve dragen. In den Gemeenteraad van Utrecht werd dezer dagen gesproken over eene verordening tot voor koming van hot begraven van schijndooden. De commissie, belast met het zamenstellen dier ver ordening, had gemeend, dat de toestemming tot hel begraven moest gegeven worden door een geneeskundige. Professor Mulder dankte liet dage- lijksch bestuur der stad, dat het zulk een gewig tige zaak Ier overweging van den Raad had gesteld. «Sterven in een gial"zeide hij«is een verschrikkelijk denkbeeld, en toch is dat ontzettend ongeluk dikwijls vooigekomen. Ook hier hebben ongetwijfeld dergelijke gevallen plaats gegiepen, maar men kent ze niet omdat het graf niet spreekt. De Regering des Lands had al lang voor zulk eene gewigtige aangelegenheid behooren te zorgen, en het is wel ongelukkig, dat men in 1835 ten haren opzigte nog niet verder is gekomen, dan dat zij in 3 a 4 steden van ons land in open bare discussie kwam. Hu toch zij is de belang stelling overwaardig. Hij vraagt, of de voorge stelde maatregel io liet verlangen kan voorzien? Men verlangt geconstateerd te hebben, dat iémand waarlijk gestorven is; dajiloe behoort kennis. Hen deel van die kenni loor zoovene die het bedelf van liet lijk betreft hebben wij allen. Het is genoegzaam bekend, dat in de meeste gevallen Iu t begraven zoo lang wordt uitgesteld, tut dat er bedetf is. Maar wanneer de woning van een gezin tot éêne kamer beperkt is, dan kan men daarmede niet tot zoo lang wachten. Men heeft daarom andere teekenen van dood noodig, en men heeft bevonden, dat volkomene afwezigheid van hartslag eene zeker heid geeft. Maar, om dat te onderzoeken, mag men niet eiken medicus in staat achten, want het is moeijelijk, oni een twijfelaclltigen hartklop te be- oordcelen. S, r. heeft hier op niemand het odgj maar, volgens het project, kan elk medicus geroepen worden, om den dood te constateren, en toch zal elk, die den naam van geneesheer draagt, hiertoe nii t ten volle in staat zijn. Riders heeft men dit onderzoek aan enkele deskundigen toebetrouwd. Zal de staat iemand alvoeren van de lijst der levenden dari moet het eene waarheid zijn. Kan men boven dien va'i eiken geneeskundige do verpligting eischen, dat hij een afschrift geve van zijne gemotiveerde overtuiging? Dat kan niet van de vrije geneeskunst- beoefenaren geëischt worden, en toch is het nood zakelijk. Spr. meent daarom, dat men bepaalde instructie,a aan een enkel persoon .moet opdtagen. Hr is nog een punt, zegt Spr.; men mag niet ontkennen, dat menigeen zijn natuurlijken dood niet sterft, zonder dat de werkelijke oorzaak bekend ivorüt. Ook van dien kant is er dus een onder zoek noodig, dan wordt de oorzaak altijd geconsta teerd. Hr stel ft menigeen aan een zoogenaamd toeval; niemand ziet er naar om, het lijk wordt begraven, en de oorzaak van den dood door niemand onderzocht. Spr. wenscht dus de zaak aan een man van kennis toe te betrouwen en stelt derhalve voor, het onderwerp in nadere overweging te nemen, ten einde er eene instructie in dien zin worde vastgesteld. De 3iribtcnaar van den burgelijken stand is door de wet verbonden, 0111 teil slotte de ver gunning tot begraven te geven, maar het behoeft bij hem evenmin geconstateerd te worden, dat het ligchaam werkelijk dood is, als dal hij verpligt wordt, bij elke bevalling eener vrouw tegenwoordig te zijn, en zich te overtuigen, dat dat kind van die vrouw geboren is." Op de aanmerking, dat een geneeskundige, die zich ambtshalve van een sterfgeval moest overtuigen wel eens tegenstand kon ontmoeten, wijl menigeen het onaangenaam zou vinden dat meu een deskundige van stadswege moest toelaten hij het lijk van iemand die door een ander, geneesheer der familie, was behandeld, antwoordde de Iioogleeraar Het kan voorkomen, doch dit is dan een voor oordeel, uit gebrek aan kennis ontstaan. Waarom zullen er van rege. ings.w'ege iu deze gevvigtiae zaak alle zorgen worden in liet werk gesteld? Waarlijk niet, 0111 eene familie, die reeds io droefenis verkeert, nog meer leed te veroorzaken, maar alleen, om zich van liet weikelijk overlijden te verzekeren. De farnilieu moeten er dankbaar voor wezen, dat zulke zorgen wordeiqin het werk gesteld. Een deskundige dringt ook zoo maar niet io huis. Het zal een man moeten zijn, die een hart in de borst diaagt, eo het leed der familiën kent. Spr. zegt: »Er zijn veel pijnlijker verpligtingen te vervullen, wanneer wij dierbaren door den dood verliezen. Uwe en inijr.e lijken zullen eenmaal gemeten worden, om een plankenhuis voor ons te vervaardigen, waarin zij kunnen worden neergelegd." Nog een tweede punt meent Spr. te moeten aanroeren. Het komt hem voor, dat in de overwegingen twee zaken wordin verward: de overledene moet afgevoerd worden van do rij der levenden, en de Ambtenaar van den Burgelijken Stand geeft een bewijs tot begraven. Dat zijn twee zaken. Hr moet eerst een bewijs zijn, dat iemand werkelijk dood is, en eerst daarna behoort <le Ambtenaar veiluftot begraven tegiVin. Spr. gelooft, dat art. 53 van hel Burgelijk Wetboek in de wereld is gekomen, opdat men niet begraven worde zonder permissie; inajr, als men hut gesteld had met een gemoedelijk Oog op werkelijk dood zijn, als men geweten haddat niet elkeen be- ooideelen kan, nf een lijk waarlijk een lijk is, dan had men dit niet zoo geschreven. Juist omdat men over onderzoek, of iemand waarlijk gestorven is, gezwegen heeft, wordt hut daarom meer dan tijd dat men er niet langer over zwijge. Eerst bewijs van dood, dan toestemming tot begraven; niet lao-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1