mm MOFSTEDE, LANDVERHUIZERS N00RD-AMKRIKA, jHr^srlriru?. iiroasoiTpiliirB Correspondentie. Openbare Yerkooping, Grof- en Hoefsmederij, Uit de hand te koop, Door sterfgeval te lunar, naar Koord-Amerika, In Lading le Antwerpen, Expeditie van Landverhui zers naar Amerika. lIoo:t-carspel7 Febr. lieden vorderde liet ijs weder een ongelukkig oder. Iien veelbelovend knaapje van acht jaren, spelende met cenc slede op liet ijs, had liet ongeluk, door hetzelve heen te zakken en zoo daaronder te schieten, dal allo pogingen, om liet Ie redden vruchteloos bleven. Kerst eenigon lijd daarna werd hel lijkje gevonden. Ook had men heden langs den straatweg lusschen Hoorn en Kokhuizen oen ongeval, dit schromelijke gevolgen had kunnen hebben. De narreslede, die thans den gewonen postwagen ver vangt, geraakte op hol en werd een eind vvpgs door het hollende paard over onderscheidene bruggen voortgesleept. De vier passagiers, die er in zaten, werden er uil geworpen, en kwamen gelukkig, op één na, die eene wonde aan het houfd bekwam, '/onder leisel er af. 's Gravcnhngc10 Febr. Het is bekend, dat zich, hij het naderen van den winter, alhier eene commissie gevestigd heeft, om, hij de stijging van den prijs der aardappelen pogingen aan te wenden, om het lot der behoeftigen te verzachten en den prijs van dat vnedinesmiddel voor de behoeftige klasse te verminderen. Zij heeft die taak met ijver voort gezet tol dat de ingevallen strenge vorst haar dit belette. Zij mag zich ecliler verheugen, dat zij in slaat geweest is, van aan 0245 personen 40G7 mudden aardappelen tol billijken prijs te kunnen afleveren. Daaronder bevonden zich personen, die zich meer, dan één mud hebben aangeschaft, en die ondersteund waren door hen die de overtuiging bezaten, dat zij eene weldaad bewezen door hunne nnderhoorigen in deze dure tijden bij te staan. Men verneemtdat bij eenige leden dier commissie het voornemen beslaat, om, zoodra do scheepvaart ge opend zal zijn, in deze behoefte der minvermogenden weder Ie vuorzien. SSotfcrilain, G Feb. lieden is alhier voor <!e regtbank onder meerdere zaken behandeld die van den gewezen agent van politie van V..., be schuldigd van herhaalde ontvreemdingen van vjscli uit de korven van den rivierviscliliandelaar van Suijlekotn, aan de Zeeviscliinarkt alhier. Eene ontrollende menigte bevond zich in dc zaal: het gedrang was zoo gruot dal verscheidene personen onder den voet geraakten waardoor do persoon van E..., in de l'annckoeksiraat wonende, het been heeft gebroken en onder folterende pijnen naar zijne woning is vervoerd. Ten einde dezen nploop cenigzins te beteugelen, zijn eenige man schappen van het hier in garnizoen liggende 3de rog. ontboden en zijn de aanhangige zaken verder algehandeld. Het openbaar ministerie eischic voor van V. gevangenisstraf voor G jaren cn 8 maanden en ontzegging van 10 jaren burgerregt; de uitspraak is bepaald heden over 8 dagen. SKicrfkzce, 9 February. Te Wocnen was on der de Kussen het gerucht verspreid, dat Keizer Nicolans aan prins MentsehikofT bevolen heeft alle pogingen aan te wenden, om zich binnen kort van Balaclava en Eupaloria meester te maken, vóór dat de geallieerden er zich beter en duurzamer ves tigen konden. Men verzekert, dat de gepreciseerde eischeu van de Westersche mogendheden andermaal ter onvoorwaardelijke aanneming naar Petersburg zijn opgezonden, en dat de tijd en de inhoud van het antwoord beslissen zal over do onderhandelingen cn haar begin. In de omstreken van Carlslad in Zweden heeft men den 14den Febr. een hovigen schok van aardbeving gevoeld. GEMENGDE BEItlGTEN. De Tweede Kamer der Staten-Generaal zal morgen, den 13;len, hare werkzaamheden hervat ten, waarin Gibson, en, als het ware, de oor logsverklaring aan Kusland, zullen gewikt en go- wogen worden. Nederland heeft, volgens ver schillende dagbladen, zich aangesloten aan Enge land en Frankrijk, oin den Kussiscllon beer te helpen vangen. Dus: Op, mannen, op len strijd, Verlaat met moed uw woning, Voor Vaderland en Koning, Uw diensten toegewijd. Naar men zegt, zijn de rempl igtnlen in Hol land wel drie gulden per pond gerezen, daar die helden het eerst aan de beurt liggen, om naar de Krim te worden ingescheept, om zich aldaar te laten bevriezen, braden, doodschieten of ver minken, al tot heil van het lieve vaderland. Vermist bij Gramsbergen, 20 zoutsmokkelaars. leder zoutsmokkclaar moest geregeld de helft bij zich 't huis brengen, dan verdienden zij ook wat, en niemand kon er iets aan doen. Niet ver van de nachtwacht, genaamdGeeft den Keizer wat des Keizers is, en Gode dat Gods is, zijn geborgen: balen rijst, kolTij, enz., ten gevolge van een sprong door de ton, óók al door het vele boog schieten. Dwars in den weg, in Dwars in den weg, te Noordgouwc, heeft de beste kamer toe- gespijkerd, onder voorwendsel, dat zijne onder- hdorigen te veel verletten wanneer zij die bezee- j ken. Enfin, dwars in den weg, blijft dwars in den weg. Da pastoor te Q. is vu ér hersteld; gedurende zijne ziekte was hij zeer bang voor verhuizen, hoewel hij zijne leken wijs maakt dat sterven niets beteekend, want paard dood, man dood, zegt hij. Thans drijft hij zijne heerschzucht weder zoo ver, dal hij een boer gedwongen heeft, zijne meid te doen verhuizen, orndat zij Protestant is. Te li. komen alle ingezetenen thans beter ter kerk bij den nieuwen dotnitié, behalve de officieren, die houden van geen kool niet krenten, die gaan iievcr naar G. cn spelen daar met D. Twee Wel Edele hoeren uit Neuzen, hebben te Gend pogingen gedaan tut opligterij; zij hebben namelijk voor eenige homicide franken goud en zilver in eenerr winkel gekocht, en het mede willen tremen zonder Ie betalen, ooiier voorwendsel, bungeld Ie hebben laten liggen i.i huil logement, durli de madam was wijzer, zij gaf het niet mede, maar pakle hel in, cn nog zijn de lieeren niet geko men om het af te halen; zij zal, schrijft zij, het zelf naar Neuzen gaan brengen. In de gemeente Hontenisse vTOnlt niet gestolen, zegt de burge meester, omdat hij zulk een goede jongen is, en de menschen zoo veel van hein houden. De oude Joos aldaar, zoekt Loontje nog in de fuik te krijgen. Nu, oud mal, boven al. Te Ouwer- kerk is de jagt op den achterweg gesloten, daar Lieze nog afwezig blijft. »Arm volk mag niet trouwen," zegt Piet van het veer Ie S., en toch zal de eijereter van lloscheappelle met zijne zuster gaan strijken. Hij een boer te Stoppeldijk is wié; een kinderfeest ophanden; de gasten zullen dan weer den bloem krijgen, en de arme dierrst- boden de zemelen. De vrouw van den burge meester te Driewegen, heeft zich goed vermaakt in de liclt r maan. Op het oude land bij Tholcn heeft Kootje de miltziekte opgeloopen, zender dat vader liet weet. Het schaap te Scherpenisse zal, na de vorst, het schip: de zwarte Kaal niet meer bevaren. Een geruimen tijd geleden werd er in de Nieuwsbladen aanhoudend geschreven over de Lombarden of Banken van Leening, en wel hoofd zakelijk over de menigvuldige knoeijerijen, welke in vele derzelvc plaats vonden, ten nadeele van lien, die zich in de noodzakelijkheid zogen gcbragl, urn tot die inrigling hun toevlugl te moeien nemen. Ten gevolge dier klagten was het wei- ligt dat er een Koninklijk besluit verscheen, waar door aan alle bedriegelijke inkruiperijen zoo men meende een einde zou worden gemaakt, en ont ving ook toen de kassier der Bank van Lee ning te dezer stede eene gehecle nieuwe instructie, waarbij aan hem ten strengste werd verboden om eenig pand of panden op een dubbeltje, zoo als men dat noemt, af te geven, welke dubbeltjes jaarlijks aan liem en den boekhouder geen on aardig sommetje upbioglen; en ten einde hen voor dat verlies voortaan cenigzins schadeloos te stellen, werd bij raadsbesluit van den 11 Jan. 1831, de bezoldiging van den kassier met vier honderd, en dat van den boekhouder met een honderd gulden verhoogd en bleven die ambtenaren, niettegen staande de verhooging van tractement, en hel Slrenge verbod tot hiertoe voortgaan, met panden op een dubbeltje af te geren, tot dal op die onge- ouiloofde handelwijze, de Raad dezer stad onlangs opmerkzaam werd gemaakt, en uit hun midden eene commissie werd benoemd, ten fine van on derzoek en rapport, en is het dus te hopen, dat er aan die geheel tegenstrijdige en ongeoorloofde handelwijze, waardoor zoo vele huisgezinnen totaal te gronde gaan, zonder eenige consideratie, een einde zal worden gemaakt, zonder gehoor te go- ven aan de geopperde bezwaren van die ambte naren wier inkomsten buitendien zeer benijdens waardig zijn. BEen vijand van afzetterij. February 1833. Een bediller en veelpraler te Q. vertelt in het lireede, dat vijf weezen bedeeld worden met drie kop gort, f 1,25 en eenige turven.Hel is zoo; maar het stond den man beier, indien hij, bij de plaats hebbende collecten voor de armen, wat milder inschreef, cn wat minder de daden des Besluurs gispte cn hekelde, en zijne aibeiders op Nieuwjaars- en andere feestdagen niet- met onbe duidende giften afzette, of, wanneer hij, bij voor beeld, bij begrafenissen 40 of 50 centen ontvangt, die gift zoo weinig acht, dat ilij dezelve, ver ontwaardigd, maar in de armenbus werpt, als waren het de gevloekte zilverlingen. X. ADVEKTENTIEN. Heden overleed, tot diepe droefheid van mij mijner kinderen cn verdere betrekkingen na eene kortstondige ziekte, in den ouderdom van 88 jaren en 4 maanden mijn hartelijk geliefde echtgenoot JOUAN MARTIN KELLER, Genees-, Heel- en Verloskundige. OosTKttLAKD, Wed. KELLER, 10 Febriiaiij 1853. Schoof. Heden overleed in den ouderdom van ruim 70 jaren onze geliefde Moeder en Behuwd- m'ieder ENGELINA CORNELIA van de LINDE, Weduwe van den Heer 1ZAK KUUIJSSE. Zierhuee, Uit aller naam, 10 Febr. 1833. A. KRUIJSSE. Algemeene Kennisgeving, Heden overleed onze Moeder en Behuwd- Moeder MARGAR ETHA RHODES. De brave bereikte den gezegenden ouderdom van bijna 91 jaren. zlebikzee P. A. de REUR. 12 February 1855. M. de REUR Dooge. Algemeene kennisgeving. 5s.t-j|ïs. Die iets te vorderen hebben van BfkïSSp" of verschuldigd zijn aai den Boedel van wijlen AD1UANA DALEBOUT, eerst Weduwe van I/ëENDERT MONFOOKT en later van JAN KRIJGSMAN onlangs overleden in de Gemeente Renesseof wel IPajaicrcndien Boedel betref fende onder zich hebben worden verzocht, daarvan aangifte te doen vóór den 21 February aanslaande ten kantore van den Notaris C. J, van der HALEN te Brouwershaven. De Notaris D. q. de JONGE van der HALEN zal ten verzoeke van M. BE1JE, op Maandag den 19 February 1835des voor middags ten 11 ure, in de Herberg van T. Kooijman te Ellemeetpubliek presenteren te verkoopen De MESSTEK®, genaamd nDE STER" staande aan Reeper, onder de Gemeente Eikerzee, zijnde inmiddels dezelve uit dc band te koop, ten kantore van voornoemden Notaris. Eu len verzoeke van den Heer I. HOCKE, op nader te annonceren dag in de maand Maart aan staande Eene partij zwaar esschcm en elzen ïHAK- EE0UT, op Kopkensgorsonder de Gemeente Noordgouwe. Het stuk uit Ooslerhout in het volgend Nam mer. op Maandag den 19 February 1855des voormiddags om 10 ure in de Dorpsherberg Ie Oude- lande ten overstaan van den Notaris van den BUSSCHE, van eene met de nombre van nagenoeg 12 bunders HOF, BOOMGAARD, WEI- en ZAAILANDEN staande en gelegen in de Gemeente van Oudelande, aankomende den eerzamen JOOS op 't HOFF landbouwer te Vlake. Informatici) zijn to bekomen bij gemeldcn No taris en bij den heer Mr. P. J. A. van DAM le Goes. OPENBARE VRIJWILLIGE VER- KOOPING binnen de Nieuwe Tonge op Woensdag 21 February, bij Veiling, en op Donderdag 1 Maart 1855, bij Afslag, beide des namiddags ten 4 urein de Herberg van G. van der Maale van eene welbeklantte met een daarbij staand W©©5iHUIS. Conditiën liggen ter lezing cn informatiën zijn le bekomen bij den Notaris Mr. S. U. ANEMAET, te Sommelsdijk. De Notaris PRUMERS, te Ellewouts- Jgsai^ dijk, zal, ten verzoeke van JANUS SLUIJ- ZEN Landman le Baarland in het Gemeente- IJuis aldaar, op Donderdag 1 Maart 1855, 's morgens 10 ure, in liet openbaar ter verkoop aanbieden met ruim 14 bunders BOOMGAARD, jti-lfel WEI- en BOUWLANDstaande en iiajgiglgelegen in de Gemeente Baarland, met de.zeiver BEPLANTINGEN. Mitsgaders twee W 4Ï O Rf H SJI E IV, voor Nering zeer geschikt staande binnen den Durpe Baarland. Door bijzonder toeval UIT DE HAND. TE KOOP 5- 4 600 mud besle lüra- bantschc veraceijnsdc K A G C il £1 L- Ei 0 h E EJ. Adres bij den Uitgever dezes. j/SïJv Een woosnni», SCHUUR gagaS gj'MïJw-» en ERE staande bij de Ha- «ggaffli C'-ëftvfcaa»* ven der Gemeente Baarland Eftggi benevens een JMCCAARTS dienende tot Veer schuit met completen Inventaris. Informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris PRUMERS, le Ellewoutsdijk en bij den Eigenaar A, van DUINE Schipper te Baarland. dadelijk of met primo Mei aanslaande te aan vaarden eene goed bcklantte BOEREN- W A6IBI811 AHEE ES onder de Gemeente Zuid-Beijerlandte bevragen inet franco brieven, doch liefst in persoon bij B. I. BUURMAN, Ge nees-, Heel- cn Verloskundige. De ondergeteekende herigt bij deze, dat hij zijne TAPPERS-AFFAIRE op heden heelt geopend in het Beddcweeg, in het Huis, vroeger bewoond door A. Schilleman. Hij verzoekt een ieders gunst en belooft eene goede bediening. zlerlkzee, L, LEUNIS. 12 Febr. 1855. die in dit voorjaar wenschteo te vertrekken, kun nen zich daartoe aanmelden aan hel Kantoor voor Landverhuizing van VALENTIN LORENZ MEIJER, Bierhaven 1, No. 383 te Rotterdam, of bij G. H. van LINGEN op do Beestenmarkt te Goes, hij wien nadere inlichtingen zijn te bekomen cn ge tuigschriften le zien van huisgezinnen, die de reis gedaan bobben. Zoodra het weder zulks toelaat, zullen reeds eenige Familien uit Zuid-Beveland door dit Kantoor vertrekken. drie snelvarende DRIEMASTSCHE PENom te vertrekken naar NEW- YORK met passagiers den lsten en lSden Maart en den lsten April c. k. Daar de ondergeteekende over 200 plaatsen tot lage prijzen kan beschikken, kunnen de Landver huizers zich nog voordeclig bij een Gezelschap van Middelburg aansluitendaar er veel volk wordt verwacht. Bij open water zullen de Vrochtprijzeu merkelijk meerder worden. Adres: J. van der MEULEN, Langendelft, Lelt. B. No. 140, te Middelburg. ftnpftz&sa. Hiervoor vraagt een Kantoor solide AfiEMTEM tc MiddelburgTholcn Kortgene en andere Plaatsen van Zeelandvan waar het bekend is, dat menschen willen ver trekken. Kegtschapen karakter en uitgebrcidde con- nexie's zijn eerste vereiscliten. Ueflecterenden ge lieven zich in eigenhandige franco brieven te adresseren onder letter D. aan liet Bureau dezer Courant. ©e pflSSeaa van ISoEEoway gebruike men. voor leverziekte gebrek aan spijsvertering enz. De heer Garais Cliimisl te Ycoyü verklaart in eenen brief aan den Professor Holloway dat eene Dame, in genoemde stad woonachtig, sedert geruimen lijd, aan leverziekte, en gebrek aan spijs vertering was lijdende geweest. Dat haar gewone geneesheer haar verklaard had niets sneer Ier verbetering van haren toestand te kunnen doen, en zelfs dal zij waarschijnlijk slechts weinige maanden meer te leven had. Daar zij echter in deze meeniug niet deelde beproefde zij dc pillen van Holloway, en dit uitmuntend middel redde haar bet leven. Biunen den tijd van eene maand, herstelde zij volkomen.. Door het vermeerderd Debiet zijD de op nieuw verminderde PRIJZEN nu de volgende: DoosjcsPillen van f 0,80 /"l,8o /"3,00/6,75 /13.50^20,55 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,85- 20,00 Ziju op franco aanvrage a Comptanf. tc bekomen bij den heer B. van ASPEREN YERVENNE te Goes J. STRAATMAN, Hoofd-depóthouder te 's HertogeB- bosch, alsmede te Londen, Strand 244, Holloway's Etablissementeo tc Neiv- York80 Maiden-Lanc. tgc-SP" Terstond of met den eersten Maart BENOOD1GD, een bekwame W A G B HIIA- keks-h.bjecbit, bij J. P. de LOüFF, Jz. le Wisscnkcrke, Noord-Beveland. 1 ffiMSgJ*» Ken aankomende SCHIERERS- KNECHT benoodigd. Adres franco of in eigen persoon, aan J. OCHTMAN, le Zonncmaire. TE ZlERlKZEETER DRUKKERIJ VAN P. de LOOZE

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2