DEftT. m Maandag, fi2 Fe5855. A werpen, wk, M A. land, Part ij kiezing. 1$, Ier Noordgouut, 's morgen6 ten itaris Mr. J. J n H&HUOVT i, Kastanjes, cni, Driomastschip 1 Maart het ingprigt Drie- S LOM ANde en f 52,— bestuur Word i bet Barkschii MEULEN, Lett. BM No. 140, de goedkoop; naar New-York zich spoedig sen zullen bezel ISolloway us. Afschrift van Sussex van deu i Mijuheei sedert 3 maande; alle aao gaf mij den rast don leefregel It Dit had dan ooi heb uwe nriddelet hersteld zijn, de op nieuw volgende: 6,75 /13.50^20,5 - 13,85- 20,9 te bekomen k Bergen -op Zoom ader te 's Hertogen il 244. Hoóloway' 80 Maiden-Laiie ij 1855. in" van MozaB Clarineltcnnu Sopraan en Bi en en Solo's voor annenstemmen. Koor, Solo's t l. Woorden w ;n bij den Boel ents, ten behoei Igeniecne Kt iteekenaren legt BENOODIGi [necht, van de H. Gods v den BRINK d). pers gekomei n nkelo vellen VI in te ramen et bevatten van 1( 2) Bijdragen li maatschappelijk ichten en Rijmt P. de LGOZE, ZIERIKZEESCH MEN ASONNEKRT ZICH In Nederland, bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerika, bij J. QUINTUS, te Sheboygan. ABONNEMENTS-PRUS i voor beide uitgaveb. Voor 3 maanden. f 1.30. Franco per post iu Ncderlaud1,50. Voor Noord-Amerika. Franco New-York. Dollar 1,10. EFWSJ1 "^1^ I iTÏB^ VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag, ADVERT EN TIEN 10 Gent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De inzending der Advsrtenliën Kan geschieden lot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU; Zierikiee, Hoek van de SenuithaveaLelt. No. 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco. No. 1142. lie. Jaarg. Wij* hebben vroeger onze goedkeuring te kennen gegeven daarover, dat in den Rus- sisch-Turkseheu porlog ons Gouvernement de partij heeft gekozen van stricte neutra liteit, ten bewijze, dat-hetzelve geen oordeel wilde vellen over, noch eenig deel nemen aan het geschil, hetwelk aanvankelijk op slroomen bloeds en tranen te staan komt, en waarvan de gevolgen niet zijn te be rekenen. Zonder dat er cenige vrees is ontstaan voor verwikkelingen, waarin die bloedige kamp ons zoude kunnen leiden, schijnt de toestand, de stelling, de houding en de berekende toekomst van het oorlogs- tooneel toch zoodauig te zijn, dat meer, dan ééne Mogendheid overhelt tot en wer kelijk deel neemt aan den bond, door de Westersche Mogendheden gesloten, liet zij om de oorzaak des slrijds, het zij om de barbaarschheid niet te doen zegevieren op verlichting en beschaving, en des noordschen Adelaars slagwiek te beletten, verder uil te slaan over andere Rijken en Staten. Naar luid van een te Weeueu uitgege ven Dagblad heeft ook ons Gouvernement de vroeger verkondigde neutraliteit opgezegd en de partij gekozen der Westersche Mo gendheden, ten gevolge van welken maat regel ook de portefeuille van Buitenlaudsche zaken eerlang zou overgaan uit handen van den Heer van Hall in die van den Baron van Heeckeren. Zonder de al- of niet gegrondheid dier tijding te beoordeelen, willen wij voor een oogenblik. aannemen, dat dezelve aan goede bronnen ontleend en echt is, en ook dan geven wij aan dezelve onze onbepaalde oedkeuring. In meer, dan een opzigt, is an sommige zijden, onbedachtzaam genoeg, ene neiging ten voordeele van Rusland geopenbaard, zoo in het deel nemen aan eene geldleeoing ten behoeve van het auto cratisch gebied, als door het scheukeu van giften aan deszelfs schatkist. In hoe verre de Heer van Hall ook dit gevoelen schijnt toegedaan, laten wij onbeslist, doch ver klaren tevens, niet afkeerig te zijn van het geloof, dat Z E. minder geneigd is, aan de overige Mogendheden zijne sympathie te openbaren. Althans het wekt eenig ver moeden, dat juist ter dezer gelegenheid hem de Ministeriëele portefeuille zoude ontvallen, welke hij getoond heeft, met hand en land te willen vasthouden. Het zou den meest oppervlakkigen be- oordeelaar in het oog springen, indien (aangenomen zoo als wij vroeger zeiden) ons Hof anders gehandeld had. Wat toch ware daarvan voor ons vaderland te wach ten? Welke zouden de gevolgen zijn, indien alle .andere mindere en kleinere staten eene gezindheid aan den dag legden ten voor deele van Rusland? En bepaaldelijk, wat zonden wij er van te wachten hebben.2 Gereedelijk laten die gevolgen zich gissen, vooral als het waarheid is, wat men onlangs algemeen verhaalde, dat men, namelijk, verlangde, dat Nederland zich, ook ten aan zien van den Duitschcn Bond, stellig ver klaarde, welke partij het koos. Bij de minste oorzaak en aanleiding tot verwik keling zou het b. v. den Eugelschen zeen» ligt vallen, een of ander feit, door onna denkendheid of onvoorzigtigheid zelfs maar door een' particulier begaan, hat sy sterna te voeren van partijkiezing tegen hunne zaak. Weldra zou daarop belemmering in de vaart en handelschepen, hatelijke jagt, recherches en soortgelijke meer kunnen on dervonden worden, om nog niet eens te gewagen van embargoof wat daarmede gelijk staat. Men herinuere zich slechts hel vriendschappelijkbezoek van den Fran- schen kotter. En, of Nederland wel bijzondere of over wegende redenen heelt, om sympathie voor Rusland te koesleren en te openbaren iu zake van slaalsaangelegenheden, wij betwij felen het, als wij ons herinneren, dat dat zelfde Nederland, bij den afval van Belgie, zijne belangen moetende toevertrouwen aan de interventie van andere Mogendheden, en toen krachtig steunende op de hulp des Noordschen Aulocraats, moest ondervinden, dat hij zoo niet de eerste, althans een der eerslen was, die de artikelen van scheiding onderteekende, en later nog kwam, oin 12 millioou Nederlandsche guldeus. Nieuwstijdi si gen Frankfort ,4 Febr. Volgens bijzondere brieven uit St. Petersburg, heerscht aldaar eene uiterst sombere stemming, die zich zelfs tot het hof en den hoogen adel uitstrekt. Men is zeer op Oosten rijk verbitterd. Men koestelt aldaar niet de minste hoop op een spoedig herstel van den vrede en voorziet integendeel eeu iangdurigen en bloedigen oorlog. Particuliere berigten uit St. Petersburg melden dat de door den keizer bevolene uitgifte van papier geld mogelijk de eenige weg is, om althans op eenigzins gemakkelijke wijze, in de enorme behoefte van het oogenblik te voorzien. Eene verhouging van belastingen—om welke te voorkomen gemelde maatregel is genomen is niet nel mogelijk in de bijzondere omstandigheden waarin het rijk zich bevindt, en zoude hoofdzakelijk moeten drukken op de handeldrijvende en industrieele inwoners; immers de tegenwoordige oorlog brengt in Rusland geheel andere uitwerkingen te weeg, dan in de overige staten van Europa: de hoofdbronnen van ltuslands welvaart zijn thans grootendeels ver droogd de bevolking mist de schatten, die de minder producerende staten tegen zijne levensmiddelen en verdere voortbrengselen des bodems ruildenook de kroon ziet een gervigtigen tak zijner inkomsten, de in-en uitgaande reglen schrikbarend verminde ren.En toch, hoewel Ruslands Bnantiëele horizon dus zeer bewolkt is, geeft de omstandigheiddat olie levens- en krijgsbehoeften overvloedig in zijnen eigen boezem aanwezig zijnaan hetzelve voor den oorlog eene kracht, die de geallieerden in menig opzigt missen, zoodat voor dezen de krijg thans kostbaarder is, en meer nadeelige gevolgen voorde toekomst doet verwachten. Te Weenen is sedert eenige dagen algemeen het gerucht verspreid, dat aldaar belangrijke depêches uit Brussel ontvangen zijn, nopens de toetreding van Belgie tot de alliantie der Westersche mogendheden De twee militairen die voor den krijgsraad te Londen tcregt stonden omdat zij naar hel beeld van den keizer van Rusland geschoten hebben, zijn veroordeeld, de een tot 52 en de ander tot 162 dagen strafarbeid in de militaire gevangenis te Fort Clarence. De Külnische Zcitung bevat een brief uit Weenen, onder dagleekening van 2 Februarij jl. waarin de volgende, voor ons Vaderland allerge- wigtigste tijding wordt medegedeeld: »Hct dagblad de Corricre Jtaliano, dat alhier verschijnt, behelst heden de belangrijke tijding, »dat hel Koningrijk der Nederlanden met Frankrijk »cn Engeland een of- en defensief verbond heeft "geslotenhet kan ook niet ontkend worden dat »de Nederlandsche gezant bij dit Hof, de Baron "van Heeckeren, op do soiréedie eergisteravond »bij den Franschen gezant, den Baron van Bour- «quenf.y, plaats had, zooveel oplettendheid en «voorkomendheid van den kant van den heer van «Boürqueney werd bewezen dat het algemeen de «aandacht trok. Men gaal zelfs zoover, dut men «beweert, dat de heer van Heeckeren heden per- «soonlijk de tijding van den Corriere Italiano «heeft bevestigd. Wordt deze gelukkige uitslag «later bewaarheid, dan moet men het in ieder geval «aan het verstandige beleid van dien diplomaat alhier «danken, die van het begin van de Russisch-Turksche «verwikkeling af met buitengevvonen ijver liet daar- «heen trachtte te brengenom de Nederlanden zijne «plaats in het groole Ëuropesche verbond te verze- «keren en den tegenstand van den heer van Hall «te overwinnen. Nadat hem dit gelukt was, zou «de Baron van Heeckeren zooals het gerucht «in goed onderrigte kringen alhier zegt eerlang «de portefeuille van het Departement van Buiten- «landsche Zaken overnemen die voor den heer van «Hall buitendien reeds bij vele gelegenheden zeer «verbitterd werd." «Ik geef u deze tijding, zoo als ze mij zelf werd «medegedeeld, doch vind daarvan de omstandigheid «reeds zeer jpvallend, dat dit hoogst belangrijk «feit van hier en niet uit Parijs werd medege- «deeldalwaar men toch meer redenen haddeze «nieuwe overwinning der staatkunde van de Wester- «sche Mogendheden te verkondigen. Dit alleen doet «reeds zeer grootcn twijfel over de geloofwaardigheid «daarvan ontstaan." Het is niet onaardig. Is Weenen thans het hoofdpunt, waar onze politiek met betrekking tot het buitenlandmoet wordcu geregeld Wij herinneren ons eene, in der tijd bekend geworden Notamede aan Oostenrijk toegezonden, waarin onze gezindheid tot handhaving der neu traliteit werd betuigd, toen Oostenrijk nog geheel buiten het geschil was. Thans zou te Weenen eene handeling zijn volbragt, geheel van «tegenovergestelde rigting"? Wie heeft den brief uit Weenen naar Heulen geschreven, van waar de inhoud onmiddellijk do aandacht der Nederlanders moest trekken? De heer vas Heeckeren? Gewis niet. Maar wie dan? Over Weenen en Keulen naar NederlandI «De tegenslandci van den heer van Hall zou «zijn overwonnen". Overwonnen! De tegenstand? Inderdaad Parijs, 5 Febr. Het onderstaande uittreksel uit een brief, den 18 Jan. door een Fransch soldaat uit de Krim geschreven, wordt door ,de dagbladen medegedeeld Wat zal ik u zeggen? Onze toestand is nog altoos dezelfde; wij blijven met het geweer in den arm den vijand afwachten, die zijne aan vallen verdubbelt. Het schijnt, dat onze werkeloos heid hem nog stouter maakt. Wij hebben kanonnen, die niet verder, dan een pistoolschot van de stukkeu der Russen zijn verwijderd: de opening van het vuur zal verschrikkelijk zijn. «In afwachting hebben onze wakkere scherp schutters, zich zonder overdrijving, op slechts cenige stappen van de Russische stukken geplaatst; maar zij hebben niets te vreezen van de kogels, die hen over liet hoofd vliegen. «Van de koude lijden wij ontzagchelijk veel. Wij hebben 80 centimeters sneeuw, en hel is des nachts in dc loopgraven alleronaangenaamst. Nog- tans hebben wij sinds den 13<lcn schoone dagen gehad; zonneschijn en eenen droogen noorden wind. De ziekten zijn talrijk. Bijna allen zijn ver oorzaakt door de vormocijenissen. Daarom ouk zijn zij niet gevaarlijk. Door de verbazende ontwikkeling onzer loopgraven keeren wij er alle weken twee k drie keeren in terug. En dan, als wij van de loopgraven weerkomen, hebben wij andere corveesonder anderen wil ik er u één noemen. Natuurlijk moeten wij hout hebben. Welnu dit moeten wij twee k drie uren ver gaan zoeken langs ongebaande en met sneeuw bedekte wegen zt-s of acht uren zoekens zijn naauwelijk voldoende om een armvol hout bijeen te garen dat het keukenvuur op eenen dag verteert. Dit is in der daad het pijnlijkste het moeije- lijkste werk van geheel den veldtogt. In geen land der wereld schiet het palientiekruid beter wortel, tiert het bloempje der hoop weliger dan in de Krim. Van het begin des veldtogts wachten wij reeds op steenkolen sinds maanden hopen wij reeds op brandhout. En nog wachten en nog hopen wij steeds. Hetzelfde geduld moeten wij met de barakken hebben. «De nieuw aangekomene zijn nog meer te be klagen dan wij. Dezer dagen iieeft men 2000 mail naar Konstantinopol ingescheept. Meest allen haddon handen en voeten bevroren. Wanneer zullen wij oprukken? is de algemeene kreet van het leger." Te Lile merkt men twee jonge officieren op van denzcllden gr3ad en van sprekende gelijkenis op elkander. Zij zijn twee tweelingbroeders van iets meer dan 21 jaren. Zij komen van de militaire school en verlaten elkander nooit. Nimmer ontmoet men den een zonder den anderen. Men verzekert, dat de regering, zoodra de keizerlijke garde in dc Krim aangekomen zal zijn, stellig het berigt van een krachtigen aanval op Sebastopol te gemoet ziet, en dat indien niets ge schiedt, zoowel lord Raglan als de generaal Canrobcrt afgezet zullen worden. Sebastopol veroveren of den veldheersstaf nederleggen, is het alternatief, dat aan beide generaals gesteld is. Brussel, 6 Febr. Dezer dagen had er in een voornaam huis van de Cliaussée d' Antin te Parijs een familiefeest plaats, dat zeer merkwaardig was. De heer en mevrouw X vierden het vijftigste jaar feest hunner echtvereeniging, maar, wat het meest opmerkelijk was, is, dat al de personen, die in 1805 aan de bruiloftstafel gezeten waren, zich thaas tegenwoordig bevonden bij hel banket, ter gelegen heid van dit halve eeuwfeest gegeven. De Maire, welke het burgerlijk huwelijk voltrok, de Priester, die zijn zegen uitsprak bij de kerkelijke inzegening, de Notaris, die het huwelijks-contract opmaakte, de getuigen, welke den echtgenoot ter zijde stonden, allen waren, na eene halve eeuw aan één en den zelfden disch vereeoigd. Een kleine jongen, die den bruidegom had heipen aankleeden, thans ge pensioneerd kolonel, was op zestigjarigen leeftijd de jongste van allen. Maar het meest buitengewoon was, den vader en moeder van den man, en de moeder der vrouw onder de feestgenoolen aan te treffen. De heer X huwde op 21jarigen leeftijd. Zijn vader, die nagenoeg op denzelfden ouderdom huwde, was nu 94- jaar. Hij was de oudste van al de dischgenooten. De beide moeders waren slechts 87 en 88 jaren oud. Naast deze oude lieden bevond zich de jeugd. Er waren vijf geslachten, welke al de verscheidenheid van positie en fortuin aanboden, welke men zoo dikwerf onder do Parijschc fami- liën aantreft.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1