11 Weldadigheid. Publieke Yerkooping. Openbare Verkoopïng. A VËRkoöpmS'i" In Lading le Antwerpen, naar New-York, een Hoefsmids-Knecht, Gemengde Lectuur voor Burgers in stad en land, T. J". A. &OS7IEITIÏÏE, Sebastopol is niet meer belegerd, trouwens haar toestand is geenszins die eeuer wezenlijk belegerde Stad. Men leeft binnen hare muren gerust, men maakt er goede sier, men viert er zelfs feesten en als 't ware tut ontspanning, valt men 's nachts in de loopgraven des vijands en doodt er wie men er vindt en neemt meê wat onbewaakt of ouver- dedigd was. Onlangs was het Nieuwjaarsdag in de vesting en 't was den geallieerden gegund uit de verte Ie zien hoe liet garnizoen van Sebastopol in groot tenuo optrok tol eene luisterrijke parade, 'l Was dubbel feest voor die dapperen, want terzelfder lijd werd hun den groet des Czaars gebragt een groet, als hulde voor hunne trouw en moed. lïu menig zigtfcaar bewijs van 's Keizers tevreden heid maakte verder den eersten dag van liet Nieuwe jaar lol een militaire vreugdedag binnen de muren der vesting, wier naam voortaan met gouden let teren zal geschreven staan in de gescliiedboeken der wereld. Maar die liet buiten zagen, dat Sobastopol's be zetting feest vierde behoefden liet oog toch niet schaamrood neder te slaan bij dien aanblik, 't Was liun beloofd, hun eigen en ouk der Kussen Nieuw jaarsdag in rust en overvloed binnen die muren te vielen en als zij daar nu van verre staan, klappertandend en weiligt vermagerd door ontbering en allerlei ellende, en moeten zien, hoe wèl hel hunnen vijanden ditar is, dan hebben zij de over tuiging, dat dit niet aan hen, aan de holden van de Alma en Inckermann, is te wijten. Men heeft tegen hen gezegd; »a!s gij uw naam waardig zijl, zullen wij, in 't land van de Krim aangekomen, binnen weinige dagen onze vlaggen van gindsche torens doen wapperen 1" Zij kwamen in de Krim en toonden dapper te zijn, ja meer dan zelfs de stoutste verwachting zich kon voorstellen, maar hunne krijgsoversten hadden de sterkte van muur en wal en den moed des vijands te ligt geacht, en vergeten, dat de sterveling het paard wel toe bereidt tot den strijd, maar dat de overwinning is des Heeren. Maar grooter ellende dan teleurstelling was hun in dat vreemde land weggelegd 1 Nadat ze als belden hadden gestreden werden zij in werke loosheid ten prooi aan ziekte en gebrek en weiligt heeft nog nooit het leger eener groote lijke Na tie, in vnlle gemeenschap met het land, T welk liet kleeden en voedeii moest, geleden, wat de Engelsche armee daar in Russisch Italië heeft doorgestaan. De tafereelen daarvan, door de En gelsche pers, voor de gelieele wereld opgehangen, leveren bladzijden in de militaire geschiedenis van Grool-Britlanje, waarover tijdgenoot en nakomeling schap een verschrikkelijk vonnis zullen uitspreken Wij zullen hierover thans niet spreken en alleen zeggeD, dat volgens den Engelschen Minister van Oorlog op dit oogenblik het Engelsche leger ge deeltelijk van al het noodige is voorzien en weldra aan niets gebrek zal hebben. Op 15 Jan. jl. deed een gedeelte van liet gar nizoen van Sebastopol weder een hevigen uitval, doch werd, volgens telegrafische taal. met succes teruggedreven. Later hoort men echter dat de llussen in 's vijands loopgraven verschenen, soms een geheele voorpost gevangen namen en daarna terug trokken, zoo als ook zeer natuurlijk was. Eene afdeeling van het garnizoen zou toch wel het plan niet opvatten, om door de loopgraven heen, een aanvat te doen op het geheele geallieerde leger. In plaats van te melden; «de llussen werden met verlies uit onze loopgraven verdreven," zou het beter van de tnagl der belegeraars getuigen, als de llussen in 't geheel niet in de loopgraven durfden komen. Het Fransclie officiële dagblad, hetwelk meer in het algemeen bestemd is voor de aangelegen heden van het zeewezen, deelt eenige bijzonder heden mede aangaande den inwendigen toestand van Sebastopol, die als geloofwaardig worden be schouwd. Volgens dal dagblad, bestaat er een zeer groote naijver tusschen de Russische soldaten der iandmagt en de zeelieden, welke klagen over de grootere voorregten der soldaten terw ijl zij de zeelieden, de zwaarste dienst moeten verrigten. De Iandmagt van hare zijde is ontevreden, omdat de hoogste militaire waardigheden door vlootvoogden wordeu bekleed dal, onder anderen, het opperbevel wordt uitgeoefend door den admiraal Prins Ment- schikoff; dat een vice-admiraal gouverneur is der vesting; dat drie schouten-bij-nacht het bevel voeren over drie der voornaamste batterijen, welke Se bastopol verdedigen. Niet minder dan 17 bataljons marine-soldaten beliooren, volgens het bovengemelde oflicieie dagblad, tot de bezetting van de genoemde vesting. Alle berigten komen daarin overeen, dat in Rus land hoogst uitgebreide maatregelen voor een nieu wen veldtogt worden genomen. Overigeus heeft de Keizer van Rusland, ten einde eene verhooging van belastingen te voorkomen, voor liet geval, dat de oorlog mogt voortduren, eene uitgifte bevolen van nieuw papieren geld, dat, drie jaren na het sluiten van den vrede, wederom van rijkswege zal worden ingetrokken. Op den 7den en Ssten February a. s. zullen de planeten Mars, Venus en Mercurius zich zoo digt bij elkander bevinden, dat zij een lichtenden driehoek behoort zuilen vormen. Dit natuurverschijnsel lot de zeldzaamste inerkwaaidiglieden en mssjsS?»» De ILotei-ij Voorwerpen van Handwerken en TE li ONDERSTEU- zal zigtbaar zijn gednrende do genoemde dagen van NI MG DER ARMEN, zal, met goedkeuring van fiInt 7ure iles sivimils 2, M. den Koning, ten overstaan van een'Notaris, weder alhier plaats hebben op nader te bepalen da; 6lot 7'/» ure des avonds, Men schrijft uit Goes, dat schipper Oscliatz zich voor eenigen tijd genoodzaakt had gezien zijn schip, inliet ijs bezet voor de Willemstadte ver laten. Thans verneemt men, dat het hem gelukt is dit vaartuig op de hoogte van Hardinxveld ge noegzaam onbeschadigd terug te vinden. GEMENGDE BEKlGTEft'. Volgens berekening wordt thans een derde der bevolking iu Nederland bedeeld. Zóó ver is het gebragt, door Eendragt en Magt, van Ministers en Staten-Generaal. Een groote dief te Rotter dam is met minstens een lurf/ak vol kasgeld op den loop gegaan. Ook Ie Bruinisse is een klein opstandje geweest, ten gevolge van hot ontmaske ren van een alvanger, dat nog maar het eerste bedrijf is. De Engelsche» zijn afgekeurd voor de Krim. De roodrokken zijn ook beter instaat omjj een haas te vangen, dan een kozak, zoo dat du gebeden der Engelschen niet kunnen helpen. De Keizer van Rusland verordineert nog steeds gebeden tot herstel van den vrede, eri hij zoekt den ooi log. Nu, die niet veinzen kan, kan niet regeren, heeft Tiberius gezegd. ln Nederland schijnt het soldatenspel eene strafzaak te zijn, daar de oproerlingen van de militaire-okademie te Breda, voor straf bij de corpsen ingedeeld worden. Naar tnen zegt, zal er van de halve maan sterretjes geknipt worden, als de vrede tot stand komt, waarvan Engeland en Frankrijk de grootste helft zullen nemen voor oorlogskosten. De zaak van Gibson zal toch het Nederlandsche gouver nement kusten 100,000 dollars of Java. Bij de aanbesteding van hel armbrood te Sl.-Maartensdijk, kwam een koekoek voor met een servet, pas uit de lade. Nu een molenaar te W. ouderling is geworden hoopt men dat hij het achtste gebod niet meer zal overtreden. Gearriveerd aldaar, het zwaar geladen brikschip Stojjfelina, kapitein ie Willie. Eene jufvrouw te Boschcapelle wordt verzocht wat minder over haar man te pralen, en wat heler op hare zaken te passen. «Honderd gulden geef ik, als ik weet wie mij altijd iu den Nieuwsbode laat zetten," zegi de Brabandsche Secretaris te 11.; doch hij zal lang wachten eer hij hot weet, De leerlingen der bouwkundige school te Zierikzee verlangen, dat de kagchel wat beter brandt en er geen olie meer op de tafels ligt, enz, enz. Er worden te veel kolen gegeven, ooi half te bevriezen. Te B. is een sinjeur Wagenmaker door mama uit de Vriendschap ge- luaid, en dit meiisch heeft nog vader in het Weeshuis willen worden, maar hij werd afgekeurd, om dat zijn gezigt beter staat, om in een kakstoel te zitten, din voor vader der weezen. Te Brielle wordt het noodzakelijk om voor den bierweiker- i ischkeurder een visscher te benoemen, vermits iiij in zijne onkunde bedorven kabeljaauw voor levende heeft .doen afslaan. Die dus bij de schaarste dier visch veel geld betaald beeft, om eens lekker te eten vond een stinkinden boel op tafel. Afwezig gebleven aldaar bij den laatsten brand, een Haagsclie windmaker, die bij een vroegeren brand aan Pieter Spa deed denken. Te Scher- penisse bestaat een gezelschap zangers, dal des avonds langs de huizen der burgers loopt schreeuwen, doch te St.-Maarlonsdijk is het bijna de kerk uitgejaagd, en te Poortvliet zal het uitgetrommeld worden. •i) /(xj, (CV°, f gedoken: Een zoon van A. Augustijn en A. P. Kruijsse. Een zoon van J. de Marlijn en II. de Blok, Eene dochter van \Y. Ludewtjk en C. C. vau 31 Jan. 4 Fcbr. 6 dito. de Stel. gehuwd: 7 Febr. W. Noormaus en J. van Ducren. overleden: 2 Febr. J. Nelemans, oud 77 jaren, echtgenoot van C. Rods. J. Riemens, oud 24 jaren, ougeh. zoon. 4 dito. C. vau Schelven, oud 3 jaren, zoon. (i dito. A. Olree, oud 49 tlagcu, dochter. De Commissie ter voorziening in den dringendsten nood der behoeftigen in deze gemeente, brengt bij dezen baren hartelijke» dank toe aan diegener. die door hunne of hare bijdragen haar in slaat gesteld hebbenden nood der armen in dezen winter cenigzins te verzachten. Zij zal later door dit blad kennisgeving doen van liet bedrag der ingeschrevene bijdragen en van de wijze, waarop ze zijn besteed. Nieuxverkerk, 5 Febr. 1855. Namens de Commissie, J. L. van OOST, Secretaris, De bezigliging zal plaats hebben op de Raadzaal van het Stadhuis, alwaar men zich tevens van Laten zal kunnen voorzien, mede op nader aan te wijzen dagen. Ook zijn van lieden Loten te verkrijgen bij den Boekhandelaar P. de Loozs, a f 1 het Loten kunnen de voorwerpen ingezonden worden tot den 1 Maart, ten Huize van Mev. de CRANE, geb. Eiuierins. Mev. de JONGE, geb.badon Guijiien, en Mev. van V'iUJBEKGHE, geb. de Wit. Reeds mogten wij ons dankbaar verblijden in een fraai bewerkt Canapékussen, ons van wege H. M. de Koningin der Nederlanden toegezonden. Wij bevelen hiermede deze Loterij aan de guns tige medewerking van zoovele welgezinden. Zierikzee, den 6 Februarij 1855. Uit naam der Directie, Douairière de JONGE, geb. van Breugel. ADVERTENTIES. Heden overleed alhier in den ouderdom van 91 jaren, 11 maanden en 1 dog, D1NA van ZUIJEN, laatst Weduwe van den Heer WILLEM GAST. Bhouwershaven J. GAST, Wz. den 29 Januarij 1855. J. 1SEBREE MOENS, Executeuren. Algemcenc Kennisgeving. Die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Boedel van wijlen ADRIANA DALEBOUT, eerst Weduwe van LEENDERT MONFOORT en later van JAN KRIJGSMAN onlangs overleden in de Gemeente Renesse of wel IPajpïeren dien Boedel betref fendeonder zich hebben worden verzocht, daarvan aangifte te doen vóór den 21 Februarij aanstaande ten kantore van den Notaris C. J. van der HALEN te Brouwershaven. jpwsSfEs Op Donderdag den 15 Februarij 1855, aSfiiS? des voormiddags ten 11 ure, zal men in de Gemeente van Colijnsplaatin liet Logement de Patrijs, ten overstaan van den Notaris J. W. VADER, residerende te Cortgenepubliek en aan den meestbiedende presenteren te verkoopen: Een hechtsterk en wel dooitim- gysSBÉ mer(* woownuis (met Ttnuuer- manswinkel en waarin sedert ver scheidene jaren eene uitgebreide Timmermans-Affaire wordt uitgeoefend) voorts dito SsSCHSJHISS.verdere AasshooirigheeSca en ruime EEkTIK of TSJJIISf, slaande en liggende aan de westzijde der Voor straat in het Dorp Colijnsplaat, plaatselijk bekend in wijk A, No. 15, en bij het kadaster in sectie A, Nos. 7ö, 77 en 671, ter gezamenlijke grootte van 6 roeden 47 ellen zijnde terstond te aanvaarden. Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van gemelden Notariszoomede van den Notaris L. van der MOER te Colijnsplaat, ook bij den heer P. H. van LIS, administrateur aldaar. jgaagjg*® Griffier K. J. van den BUSSCHE, te Kortgeen, zal op Vrijdag den 9 Maart 1855, 's morgeus ten 9 ure, ten verzoeke van de Weduwe MAARTEN KALLEMIJN op de door haar bewoonde Hofstede onder Kortgeenin het openbaar veilen en verkoopen Eene kapitale BOEREK- ESiSPAN, beslaande in 1© Paarden IS Koeijen fefifei Halvers Varkens en Pluimgedierte - 1 Huifwagen 3 BïenwagensHriewiels- kar3 Waalsche en 5 gewone Ploegen, Eegrlen Veldsleden Slepers en verdere lEouwmans- en Melkersgcreedschappen benevens eene partij Eluisnieubclcm en meu- helairc Goederen. op de Buitenplaats de Uaan. onder Noordgouxct Zaterdag den 17 Februarij 1855, 's morgeri6 tH 10 ure. ten overslaan van den Notaris Mr. J. J EIIMËRINS, van zwaar Essciien 11AHUOI) en eenige als; Populieren, Kastanjes, cni, den 14 Februarij liet Dricmastschip LOCIUNVAR en den 1 Maart |k-t fraaije en uitmuntend iugerigt Dric mastschip ROBERT S LOM ANde Vrachten zijn zeer laag gesteld 'f 62,en f 52,-., met excellente voeding die door het bestuur wurdl toegewogen. Sr Lading te Rotterdam het Barkschii VAN ROSSEkapt. VAN HOEVEN. Adres bij den Agent J. VAN DER MEULEN, te Middelburg Langcndelft, Lett, B., No. 140, Diegenen welke van de goedkoop Prijzen, van Antwerpen naar New-York gebruik willen maken gelieven zich spoedig adresserendaar anders de Plaatsen zullen bezel zijn. ©e zalf en pillen van 53oiloway zijn een uitmuntend middel voor de roos. Afschrift van esuen brief van den heer Yealcs, te Sussex van deu j October 4852 aan den professor Ilolloway. Mijnheer «Deze dieiit om u tc verklaren, dat ik sedert 3 niaauda eene hevige roos aan het been had, waartegen alle aan gewende producten niets baten. Men gaf mij den rast uwe zalf en pillen te gebruiken, en don leefiegel lt volgen die daarbij is voorgeschreven. Dit had dan ooi het beste gevolg en ik genas geheelj ik heb uwe middels aan eenige anderen aanbevolen, welke eveneens hersteld zijn, Door het vermeerderd Debiet zij» de op nieuw verminderde FRIJZKN nu de volgende: Doosjes Pillen van ƒ0,80 ƒ1,85 ƒ3,00 C>,75 /I3.50f20,& Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7.50 - 13,85- 20,9 Zijn op franco aanvrage a Coraptant te bekomen L den heer I. P. VIvRLINDEN te Bergen-op Zoom, J. STRAATMAN, Hoofd-depóthouder te 's Ilertogeu bosch, alsmede te Londen. Strand 244. flolloway' Etablissementen te New-YorkSO Maideu-Latic Tr ij dag vïcro Februarij 1855. Eerste AffcSec55ng. Ouverture voor Orkest «Don Jean" van Mo?ai' Synfonie-Concertante voor twee Clarineltenmi orkestbegeleiding van A. Si'iilH. «Le voeu de Jephté." Duo voor Sopraan en van J. Concone. «Schafets Sonntagsiied" van G. Kreutzer «Motette" van H. G. NSgeli Tweede Afdeeling «Der Ostermorgen", Cantate voor Koor, Solo's t Orkest van SiciSMUND Neukomm. Woorden vi Tiedge. Koren en Solo's voor Mannenstemmen. Tekstboekjes zijn te verkrijgen bij den Boel handelaar QUANJER tegen 25 Cents, ten behoei der Armen. Donderdag 8 Februarij 1855 algemeene Kt petitie toegankelijk voor de Inteekeiiaren legt 50 Cents entree. gggr' Met 1 MEI aanstaande BENOODIGl die goed een Ploeg kan beslaan, van de H. Gods dienst bij M." ROTTIER van den BRINK Hoefsmid te Cats (Noord-Beveland). Bij de ERVEN C. M. VAN BOLHUIS HOU'SEMA, te Groningen, is van de pers gekomei Sliet EERSïE SB Sj A van den Jaargang 1855van DOOR waarvan thans 12 Jaargangen het licht zien. Dit Tijdschrift wordt uitgegeven bij enkele vellen v; 16 pagina's of 32 kolommen in roijaai Svo., waarvan 26 in liet jaar verschijnen, die te zamen ei lijvig boekdeel uitmaken en door den compressen, maar duidelijken druk den inhoud bevatten van II vellen gewoon Svo. De rijke inhoud is verdeeld in: 1) Schetsen, Verhalen, Volksoverleveringen; 2) Bijdragen li Natuur-, Landen- en Volkenkennis; 3) Losse Verhandelingen en Opmeikingenons maatschappelijk burgerlijk en huisselijk Leven betreffende: 4) Bijdragen van gemengden inhoud; Gedichten en Ilijini' De prijs van RE MBÏST55EEK© is voor iederen Jaargang slechts f 3,©©. Men teekent in bij alle Boekhandelaren in dit Ilijk. TE ZIERIKZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. db LOOZE,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2