m. [o. 1141 file. Jaarg. Donderdag, 8 February 1855. - li echt iccht echt echt, Nieuwstijdingen. and, Ier geüeziug Van algemeen verval te Newcastle-cm- laar was sedert aan debeeueu, r waren, dat liet l liarc gezondheid :fde eeue groote rgeefs. Op aan. zalf en pillen van e gebruiker. ten slcld en zij hare de op nieuw Igeude: 75 /l3.50/"20,55 20,90 te bekomen bij loofd plaat, er te 's flertogeL- 24-1. Holloway's 80 Maiden-Lane, 1355. A. van Mozart. rinettenmet Sopraan en Ba9 en Solo's voor acus temmen. .oor. Solu's en Woorden van bij den uoek- s, ten behoeve nscciic Bc> keuaren tegen O LENA ARS- ;d verstaande, iknecht be- aanstaande lij kerpenisse, Ei- van de Pro- raneo brieven, i. ALLAAllï MEN A.SOMNEERT ZïCfï In Nederland, brj den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerika, bij J. QUINTUS, te Sheboygan. ABONNEMEFÏTS-PRIJS t VOOR BEIDE ÜITGAVEH. Voor 3 maanden. f 1.30. Franco per post in Nederland. 1,50. Vcor Noord-Amerika. Fiauco New-York. Dollai 1,10. verschijnt Op Maandag en Donderdag, ADVERT EN TEENs 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere phatsing 35 cents. De inzending der Adv?rlenliën Kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU; Zieriksee Hoek van dc Schuilhaven, Lett. B, No. 04. Brieven en Ingezonden Stukken Franco. 'AANüE een vossemeer. (In 9ii ongehuwde ie beslaan, ndskerkebij ENOODIGD de H. Gods- jen BIUNK, iers gekomen; bonden 2 Febr. Aan boord van het met poorwegwerkers en andere aibeideis naar de Krim Ledemdc schip Wildfire, is op 20 Jan. nabij Malta jproer ontstaan, waarbij de eeiste stuurman den Lapiteinj doodschoot. Een hier ontvangen particuliere blief uit elersburg, dd. 20 Jan., zegt, dat de verwach tingen, door zekere buitenl. dagbladen gevoed no- ■ens vermeende geneigdheid van Rusland, om de lier waarborgspunten met gretigheid aan te nemen, )aar groote verbazing heeft verwekt, dewijl niet Ie minste aanduiding voorhanden is, om regt te 'even tot] de onderstelling, dat het Russische gou- rnement een enkel oogenblik aan iets van dien fard heeft gedacht. Daarbij komt. dat de bevolking Ie regering even krachtig wil ondersteuneu, als in (en oorlog van 1812. Vindingrijke Aiuerikaauschc spckulaleurs zijn voor- aemeus in de Vereenigde Staten eene stad te bouwen tvaarvan de straten van onderen zullen verwarmd worden, llcrwijze, dat de sueeuw zal snieltenzoodra zij den giond geraakt heeft (100 niet eerder); dat de regen onmiddellijk iu damp zal Overgaan; en alzoo dc inwoners steeds drooge warme voeten zullen hebben; kortom, zelfs in bet hartje fan dcu winter, een zacht Klimaat zullen genieten. Dat middel is zeer eenvoudig. Het bestaat in niets toilers, dan om deü rook van al dc sclioorsleencn door lit' riolen te voeren, waaruit hij, ten voordeele van het verwulfsel, van zijne warmtestof bevrijd, naar eene holle mnmide buiten dc stad zal worden getrokken door middel fan eene stoommachine, gelijk zulks gedaan wordt, om icrselie lucht iu de steeukolenatijuen lc btcugeu. De (iolen moeten noodwendig hydrolisch gesloten zijn, namelijk, floor buizen, die in vateu uilloopen en met den dampkring 3er straat volstrekt niet iu aanraking zijn. Het luchten der fabrijken zal volkomen zijn. De in woners, bevrijd vau de bedorven lucht, welke zich voort- lurciid in bewoonde plaatsen ontwikkelt, zullen eene etere gezondheid geüieten en langer leven, dan zij, die |erkwijueu in dc enge vuile straten der oude sleden, enz. Parijs, 2 Febr. Men spreekt van de benoe- liog van den Heer Morny tut luifenSiit-generaal les keizerrijks, in geval de keizer het noodig mogt ichlen, zich zelf aan de spits eeuer legennagt te (laatseri en daarmede naar het tooneel des oorlogs trekken. De berigten uit Sebastopol loopen tot 28 Jan. et weder bleef zeer gunstig. De batterijen hadden vel ontvangen, zich gereed te houden om haar luur weder te openen. De Kussen hadden sedert jenige dagen geenen uitval meer beproefd, Ie vellen van e zamen een Hen van 104 Bijdragen tot itschappelijk :n en Rijmen. pk I.OOZE, Brussel, 3 Febr. Te Bergen heeft eene ont- Uende gebeurtenis plaatsgehad. De heer Carman, |en zeer verdienstelijk acteur van het theater van ouai, bragt, namelijk, een bezoek aan zijne hier trblijf houdende schoonzuster, mevrouw Carmanr >rstc zangeres van den schouwburg te Bergen, es avonds bicven beiden alleen, en toen men iien M volgenden morgen niet weder zag te voorschijn omen, brak men de kamer open en vond hen op et ledikant levenloos uitgestrekt. In eene laatste narming hadden zij elkander wederkeerig door in gelijkelijk gelost pistoolschot gedood. Mevrouw irman was 22 jaren en haar schoonbroeder 25 ren oud. Een Fransch militair schreef uit de Krim oor Sebastopol, 13 Januarij. Te vergeefs heb ik, gedurende de beide laatste |agen beproefd, u te schrijven. Het weer was zoo loud, dat ik in mijnen mantel van schapenvacht pene enkele beweging durfde maken, noch mijne :enen in hunne dikke bevoering bewegen. Heden poog ik eenige regelen voor u op hel ipier te brengen, welke gij zeker in den hoek an een warmen haard en iu eene goed gcslotcne kamer lezen zult. Gij kunt u de uitgestrektheid van wat wij doorslaan niet voorstellen. Verheeld u een sneeuwstorm, die 48 uren aanhoudt, en onze tenten en hutten met eene hevrozenc laag van verscheidene voeten dik bedekt, terwijl dan, zonder overgang, plotseling een slagregen volgt, die de sneeuw medcslcept en doet smelten en in onze armelijke schuilplaatsen een vloeibare slijk achter laat, voor welke wij ons door niets kunnen be veiligen. Ongelukkig verkeeren de Engelschen in nog erger omstandigheden. Hun lijden is veel grooter dan het onze; sedert eenige dagen verliezen zij man schappen die door den damp van houtskool verstikt worden, welke zij in hunne hutten branden, zonder zorg te dragen dat daar behoorlijk lucht is; anderen worden in de loopgraven dood van koude gevonden. Op andere punten lijden geheele regimenten volslagen gebrek aan hout om hunne si ijzen te koken, welke zij niet zelden genoodzaakt zijn raauw te eten. Hierdoor voornamelijk ontstaat de verzwakking door welke de Engelsche soldaten in zoo grooten getale worden aangetast. Tot den 22 Jan. hebben de Russen verscheiden uitvallen gedaan, die den vijand telkens volk kosten. Zwolle3 Febr. Gisteren middag is G. L., boerenknecht bij zijne moeder, de wed. L., in de voorstad alhierdood in een hoek zijner schuur gevonden. BÜ was sedert eergisteren avond ver mist, cn daar hij een zeer losbandig leven leidde, vermoedt men dat hij, beschonken te huis ge komen, het niet verder dan tot in de schuur heeft kunnen brengen en aldaar verkleumd is. In de Groningsclie Cl. van 21 Jan. leest men een art. over de gecle koorts, die onze oor logschepen in de W. Indien teistert en onze beste zeelieden wegmaait. l)e schrijver verwondert zich, dat niemand bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer heeft gevraagd «Waarom voor onze weinige koloniën in West-lndië zoo vele oorlogsbodems benoodigd zijn, die ter reede van Paramaribo of in de havens van Curag i nutteloos stationneren, in plaats van onze vlag bij de talrijke eitandcu in den Mexikaanschen zeeboezem, of langs de kusten van N. en Z. Amerika te toonen, om alzoo onze zeelieden te oefenen, die nu als op ééne plaats tot nadeel der dienst verblijven. Vooral is het onbe grijpelijk, dat dit in 1854 weder is geschied en onze schepelingen nutteloos aan de besmetting zijn opgeofferd. Waarlijk, wij hebben geen overvloed van goede matrozen en hel getal onzer zeeofficieren is ontoereikend. Deze wenk is geene onbescheiden interpellatie, maar strekt, om de aandacht hierop te vestigen en herstel tc bekomen. Vurig wenschcn wij. dat dit hoe eer hoe liever geschiedde. Wij gelooveri, dat die opoffering van zoo vele mensehen, van zoo vele onzer zeeofficiers en matrozen grootendeels geschiedt teri behoeve van de eigenaars der plantagien in Suriname, om deze in liet bezit van hunne slaven te handhaven. De slaven in Suriname trachten steeds hunne slavernij te ontvlug- ten en naar de Fransche en Engelsche koloniën te ontkomen. Iu de vochtige en ongezonde kreken en rivieren van Suriname worden onze schepen geslationneerd en doen er de geele koorts op. Van daar zeilen zij naar het gezonde Curac.io; duch de gesle koorts heeft den bodem reeds besinet e» menig zeeman sterft op Curacao aan de ziekte, in de Surinaamsche kreken opgedaan. De aanwezigheid van onze oorlogsbodems aldaar heeft, net is waar, ook nog wel andere gronden en is zeker nuttig bij de vele burgeroorlogen, die in de Spaansch- Ainerikaansche republieken herhaaldelijk uitbarsten, maar het hoofddoel is toch de bewaking der slaven. Die bewaking der slaven door onze schepen zal onnoodig worden en dan ook het stationneren der oorlogschepen aldaar grootendeels kunnen ophouden, als de slavernij in de West-Indien sal zijn af geschaft. Jn den vei loopen winter, toen de sneeuw' op sommige plaatsen eenige voeten dik loghad zekere boer veel last van de hazen in zijn, tuin; zij ver woestten het jong plantsoen en deden zich aan de kooltoppcn, die boven de sneeuw uitstaken te goed. Schieten mogt hij ze niet, eensdeels, omdat hij geene acte had en ten anderen omdat het builen den jagttijd was. Derhalve verzon hij ^eeri list. Hij verklaarde openlijk.dat hij de langooren levend van gen wilde, en zette in zijnen tuin ook werkelijk een' strik. Deze stria stond door middel ecner lijn met een schelletje, dat zich in het woonvertrek bevond, in verbinding, zoudat het telkens belde, wanneer er een haas in den strik zat. De boer was van zijne vangst verzekerden kon het zich niet gemakkelijker maken. Geen wonderdat deze, met alle jaglwetteu den spot drijvende indu strie spoedig werd verraden. Geen 2 dagen waren er verloopen, toen er een jagloptiener inde woning van den boer verscheen. Hij vond dc boerin alleen inde kamer, Waar is uw man? vroeg de dienaar der wet. Mijn man? antwoordde de boerin inet de grootste gelatenheid, wel die vangt hazen. Hoe verheugd was de jaglopziener over dit ant woord. Zoo gemakkelijk was hem in langen tijd geene bekentenis gedaan. Middelerwijl komt de man in het vertrek. Waar zijl gij geweest? vroeg hem de jagtopziener Waar jzou ik geweest zijn? in den tuin. Wat hebt gij daar gedaan? Wat zou ik gedaan hebben? Hazen heb ik gevangen. Klingcling gaat het schelletje Hoor je het? zei de boer, daar belt het alweer, ik wed, dat er alweer een in den strik zit; kom eens mede, dan kunt ge zien, hoe ik ze vang? Reiden begeven zich naar den tuin. De boer had regl; er zat een haas in den strik. Nu nam de boer eene roede, geeselde hem daarmede zijn ach terste ter dege, maakte vervolgens den strik los en liet hem loopen. Heb je 't gezien? sprak nu de boer, die komt niet terug, ik wed, dat hij er heugenis van heeft, en zoo doe ik met allen, die het wagen in mijn luiu te komen, om mijne kool op te vreten, of aan mijne boompjes te knab belen. In langen tijd had men zoo een verbluft jaglopzieners gezigt niet gezien, als bij deze woorden van den eerlijken landman. Arabcni, 1 Febr. Heden heeft het Provinciaal Geregishoi van Gelderland uitspraak, gedaan in de zaak van H. Reekman, beschuldigd van opzettelijk te hebben brand gesticht in een bewoond gebouw onder dc gemeente Apeldoorn. Het Hof heeft overwogen, dat in deze te voorzien,was, dal eenig menschenleven door dc brandstichting in gevaar kun worden gebragt en den beklaagde alzoo ver oordeeld tolde straffe des doods, uit te voeren binnen de gemeente Apeldoorn. Men schrijft uit Meppel »De (geachte lieer A. S. Calhiirheeft de goedheid gehad, ons inzage te verleenen van een brief, yoor eenige dagen ont vangen van een in Melbourne, Australië, zich be vindenden neef, zijnde een jongmensch van 30 jaren, voor luim 19 maanden derwaarts vertrokkenoin aldaar, met zooveel anderen zijn fortuin te zoeken. Uit dezen brief, die gedagteekend was op den 20sten dag van de 9Je maand van 1854, doelen wij eenige der belangrijkste bijzonderheden mede in de verwachting, dat ze liet lezend publiek niet geheel ongevallig zullen zijn. Wij vangen hier aan met het goud dat toch ongetwijfeld voor een ieder veel, zoo niet de meeste aantrekkelijkheid bezit cn om hetwelk zich toch ook een ieder derwaai ts begeeft; nu, zoo schrijf! hij, goud is er in overvloed; zes uren afsland van Melbournewas toen voor weinige dagen nog weder eene goudmijn ontdekt, waaruit het goud misschien in geen 200 jaren kon gedolven worden. Sommige lieden werden in weinig lijds bijua schatrijk en ook hij had alreeds een aanzienlijk kapitaal van eenige duizende guldeus verworven doch niet met gouddelven maar met den handel die er ook met groot voordeel, zelfs met bijna ongehoorde winsten kon gedreven worden. Overigens bestaat er gebrek aan bijna alle soorten van ambachtslieden vooral ook aan hoefsmeden die een zeer hoog loon verdienen, 40 tot fl0 per vveeltzoomede bestaat cr behoefte aan dienstvolk dat ook zeer hooge dienstloonen kan bedingen doch aan vele levensmiddelen en andere levensbenoodigd- heden is wel de grootste behoefte, tengevolge waarvan deze zeer duur zijn heigeen is Ie begrijpen als men weet, dal bedoeld jongmensch f 20 per week kostgeld moet betalen en dan nog een kostje, waarvoor menigeen hier al zeer afkeurend zijn neus zou ophalen. Hij ried het dan ook niemand on voorwaardelijk aan, zich derwaarts te begeven; de moeijelijkhcden, waarmede men daar in den regel heeft te kampen zijn niet gering doch de gezond heidstoestand was er echter vrij wenschelijk. Wij zouden ten dezen nog vele bijzonderheden kunnen mededeelen vreesden wij niet, de beperkte ruimte van dit blad hoe groot het ook zij, te buiten te gaao. Wij eindigen alzoo ten slotte hiermede, dal meer genoemd jongmensch verwachtte dat zijn kapitaal spoedig zoo groot zou zijn, dat hij weldra weder naar Nederland kan tcrugkeeren, om dan zijn verderen leeftijd wat hel finantiëlc betreftin onbezorgdheid door te brengen. Ctorinchem, 3 Febr. Dezer dagen heeft zekere de B...., Ie Speyk, die zijne vrouw op hceter- daad van overspel betrapte, haren mcdepligtigc onderscheidene sneden met een mes tocgebragl waarop de verwondene zich over de Lirige heeft uil de voeten gemaakt. De B. is daarop in ver zekerde bewaring genomen, doch, na in verhoor te zijn geweest, is hij, die als een braaf oppassend man te boek staat, weder op vrije voeten gesteld. Zicribzcc, 6 Febr. Z. M. de Koning hoeft, bij besluit van 3 February, den Heer luitënant- gen. Baron Furslner van Dambonoy, op ztju verzoek, eervol ontheven van liet hem lijdelijk opgedragen bestuur van het departement van Marine onder dankbetuiging voor de door hem, ook in dat be stuur bewezene diensten, en tot Minister van Marine benoemd don kapt.-ter-zee A. J. de Smit van den Broeckeeen en ander in te gaan met den 8sten dezer maand. Het Engelsche kabinet is geslagen, en Lord Palinerston, de bijzondere vriend van Keizer Na poleon 111, wclligt de oorlogzuchtigstc onder do oorlogzuchtigen in Groot-Brittanje, zal hoogstwaar schijnlijk met de leiding van de zaken des oorlogs worden belast. Hij zal voor dc anti-Russische partij optreden als wreker voor veel verlies cn grieveudc vernedering. De Gzaar verkondigt in 't Journal de St. Pe ter sbourg »ik redde Europa in 1812 en 1848 van de regeringloosheid en ik hielp Oostenrijk tot twee maal toe uit doodsnood. Ondank was daarvoor mijn loon. Daarom wend ik mij af van het ondankbare Europa en vervolg den weg, aan welks einde Rusland's grootste toekomst ligt." Het Westen wil. wordt de vrede niet getèekend, achtereenvolgens al de kleinere staten van Europa tegen Rusland in 't harnas jagen, en als het dat wit, met al de wezenlijke of vermeende kracht die het bezit of die men liet toeschrijft, zullen djn de ncutraliteils-rijken rich in hunne tegen woordige positie durven en kunnen handhaven? En zullen zij, in beide gevallen, oiet gedwon gen worden tot buitengewone krachtsinspanning, ja lot daadwerkelijke handhaving en verdediging van hun regt en bezit? Wij zien de toekomst donker te gemoet, en hopen, dal otue Regering, die reeds niet onge moeid bleef, door onze betrekking tot den Duit- sclien Boud, de beste partij moge kiezen in het Oostersrhe, wie weet, hoe spoedig iu het Euro- peescire drama. Op twee steden is thans het oog van geheel Europa gevestigd op Sebastopol, onlangs niet ten onregte de «doorluchtige stad" genoemd en op Londen, door Sebastopol in groote parlementaire en politieke vervoering gebragt op Sebastopol, door meer, dan 130,000 dappere mannen, begëërig op haar bezit, omringd, en op Londen, waar al wat groot is en talent Inéfl, zich vertoornt en op wraak peinst, om de vesting te veroveren, die Engeland's grootheid cn magl trotseerde en ver— i ncderde iu de oogeu dor gau.che wereld.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1