Correspondentie. Openbare Verkooping, Openbare Verkoop!es.g. Uit de hand ie koop, ARMM-COMRT. Een Korenmolenaars-Knecht Wagen ma kers- M nech t Hoefsmids-Knecht een Hoefsmids-Knecht, BH HWS©WMlI!iB9 Gemengde Lectuur voor Burgers in stad en land, of eenig ander plotseling opgekomen ongeval don dood heelt veroorzaakt van deze vrotnv, die nog in zoo liooge jaren ecne voorbeeldige gezondheid en hut ge bruik van al hare zintuigen bezat. Hcrcnswecrd 26 Jan. Een allerijsselijkst voorval heeft de bewoners der naburige gemeente Oho en Laak niet schrik vervuld. Er leefde daar een gelukkig huisgezin, bestaande in man, vrouw en vijf kinde n, zijnde welgestelde, gunstig beken- do lieden. Du man bad onlangs aan zenuwzin- kingskoorts geleden, d.cli was weder genoegzaam hersteld, toen bij op eergisteren plotseling in ra zernij ontstak en zijne vrouw, met wie hij alleen te huis was, met een mes aanviel, haar zoodanig wondende, dat men voor haar leven beducht is. Daarop poogde de man zich te verdrinken doch Werd gevat en in bewaring gesteld. Gisteren na middag echter nam hij het oogenblik waar dat twee zijner bewakers even hel huis verlieten, om den derde te overrompelen, dien hel gelukt was het huis uit te komen waarop de ongelukkige met een broodmes een einde aan zijn leven heeft gemaakt. De wonde moet zoo verschrikkelijk zijn, dat het uaauwelijks Ie geluoven is, dat iemand zich zehen die kan toebiengen, Ilel hoofd is meer dan hall van liet ligehaam ge.cheiden. De heer officier van justitie, inr. van den Berg, vergezeld vanden luitenant der maiichaiissée Prins en van den geneesheer Trost, zijn heden ter plaatse. 0111 de instructie en gen glclijlve schouwing te bewerkstelligen. 's (Iravenhage'30 Jan. Gisteren middag, tusschen 12 en 6 ure heeft er in de Kazerne straat alhier een belangrijke diefstal, vergezeld van binnen braak, plaats gehad. Do vrouw des huizes was afwezig. Van die gelegenheid hebben de dieven gebruik gemaakt, om hel kabinet en andere kasten el meubelen open te breken. Er moet eene waarde van ruim j 1000, vele gouden hals-en andere sicra- dui ontvreemd zijn. De kleedingstukken heeft men over den grond geworpen. De justitie doet onderzoek. Cocs 1 Februarij. Gisteren had te Borsclen een droevig ongeluk plants, liet betrof een liefhebber der jogtnamelijk A. Kuzee, beurtschipper van daar opUotlerd. die zijne overtreding der wet zwaar boette. Giica 10 uren des voormiddags het spoor van ccucu haas ontdekt hebbende, haalde hij zijn geweer, 't geen DOgtans tot tweemalen weigerde vuur te geven; van een nieuwen vuursteen voorzien, ging liet, teu derden male aanleggende, af, doch -ter zelfder tijde sprong dit in stukken met dat gevolg dat do slaartschrocf hem met het dikke in het voor hoofd drong zoodal hij oimiiddelijk nederzeeg. Zoowel zijn nabij zijnde zoon als anderen schoten spoedig te hulpdoch. hoewel heden morgen (de laatste jherigtcn) nog levend, is de hoop op zijn herstel geiing. Niettegenstaande zijn' vvanhopigen loestand informeerde hij met volle bewustzijn nog over liet al ol' niet doellrcfl'cn van het Scholdat werkelijk den haas geveld had. Eies'iSizce, 3 Febr. Z. 51. heeft aan Jhr. Mr. J. 11. 1'. van Doorn, op zijn verzoek, eervol ont slag verleend als lsten luit. hij de d. d. schutterij alhier, en tot kapitein-komniandanl dor d. d. schutterij alhier benoemd 11. W. Jlulock Houwer, thans 2de luitenant. SEteïilizce 4 Jan. Volgens eene telegrafische depêche uit Petersburg, voorkomende in de Daily News, heeft de Keizer van Kusland aan de ligliug onderworpen niet alleen de manschappen van 30 jaren, maar zelfs die van 37 jaren. De zoons van hoogbejaards ouders of weduwnaars, die tot dus verre vrijgesteld waren, zullen ook dienst moeten nemen en een afzonderlijk korps vormen. lo den nacht tusschen 31 Jan. en 1 Febr. ontstond er brand in de garancinefabriek te Dirks- landdie totaal is in de asch gelegd, De fabriek was legen brandschade verzekerd. Wat men voorspelde is geschied. Het Er.gelsche ministerie is gevallen, cnmagtig om langer weerstand te bieden aan de slagen van alle zijden loegebragt. In de zitting van het Hoogeiliuis van 30 Jan. jl. heeft lord Grey uit aanmerking van den betreuicns- waardigen toestand van het leger, voorgesteld, dal het geheelc bestuur van den oorlog in één persoon •zou worden vereenigd als een middel tot het ver krijgen van eenheid van handeling. Het gerucht is te Parijs in omloop, dat het Engelsche leger Sebastopol zal verlaten en het Franschc leger alleen belast zal laten met de belegering dier vesting. GEMENGI>Ë BERIGTEN. De feesten ten llovo zullen uitgesteld worden tot ua de vorst, terwijl de Vorst in dien tijd, met ons prinsje aan een handje, een reisje zal doen door Nederland, om le zien, hoe zijne beminde onderdanen het maken niet de vorst. Dan zal Hij bij zijne terugkomst wel kunnen zeggen: Bloei en welvaart overal Zag ik, waarde vriend van Hall Nergens in geheel den Staat Zag ik bedelaars op straat, Maar ik zag op ieders disch Volle schotels vlcesch of visch; Zelfs bij sjouwers geen gebrek Daar was schapenvleesch en spek Nu er geen accijnsen zijn Op de schapen en het zwijn; leder wordt dan ook als spek Plooijen krijgen ze in hun uek Blozen doen zij als een' roos Maaijers, kruijers en matroos, En, hun kroost, dat groeit als gras, Netjes, lieldei als een glas Zijn hun vrouwtjes in 't gemeen Zoo in dorpen, als in slièn. En in huis ruikt liet zoo frisch Of men in een' balzaal is. Jahet volk doet, wat liet wil Sinls den kruistogt van April. Waarom langer dus gepeins, Om afschaffing der accijns Op 't geslagt en liet gemaal, Op luif, kolen al te maal? Neen, dat kan niet, dat is mis, AlU-s blijven zoo als 'lis. Zegt dit in de Kamers juist Eu slaat duchtig met uw vuist. In onderscheidene plaatsen in Nederland zijn nog al banden en voelen bevroren, door gebrek aan steenkolen. Oak in de Krim ziet het er ellendig uit; vele Gngelsclicn loopeii dan ook over naar de Bussendenkende; 'l is heter gevangen man, dan duode man. In Engeland liggen w vér een aantal schepen in lading, tot het overbrengen van troepen naar de Krim. Wanneer zullen toch de mcnschen wijs worden, en de Vorsten zelf laten vechten; want wat geeft I). v. een schoenmaker te Londen er om, el' Sebastopol in de Krim staat, of op den Stadhuis-toren te Londen? De Ëngelschen dra gen reeds Frausche rokken, daar de hunne ver sleten zjjn. Wie had dit kunnen denken in Junij 1815? lu Nederland is ook deol genomen inde Frausche geldlcening, met het doel, om Frankrijk in de gelegenheid le stellen, den oorlog tegen Rus land met kracht voort te zetten. Het onder handelen over vrede of oorlog te Wcenen. is nog niets anders, dan zagen op kwasten. Een op- zigter in het land van Hulst heeft een proces ge wonnen, doch is daarmede nog niet tevreden, en zal appelleren, zegt hjj, lot dat de man in het kot zit. Hij is dan ook overal gaarne gezien. Een Axelscli boertje in de N.-straat, wordt verzocht wat minder kwaad van anderen te spreken, daa r anders zijne Autwerpsche reizen openbaar zullen worden gemankt. Te Boschcapello wordt de veldwachter verzocht, de brieven wat spoediger rond te biengen, daar er anders klagten zullen worden ingediend. Aldaar Weten de boeren van hoogmoed niet meer wat zij mol hun geld moeten doen, sedert de granen zoo duur zijn geworden, terwijl hunne arbeiders verhongeren. Een graveur le Dordt maakt veel werk van zijn ambacht bij eene han delaarster in stalen pennen aldaar, tot spijt vau Klaarlje in den liaag. Gezien te tleinkenszaod: eene zeug, komende van Borsele. Te B. zingt een pakkendrager Toen ik was pas getrouwd Toen zocht ik mijn beslaan Nu schop ik steeds mijn wijf, Nu 'tal wil tegengaan. Ik was veel beter jong, En bij do flssch gebleven Dan zoo te zijn getrouwd En 200 in twist te leven. Heilige Schutters vragen, waarom er geene sere nade gebragt is bij den hoer Houwer, als benoemd kapitein bij de schutterij? Zij zeggen, dat, ware b.v. de heer de Jonge daartoe gekozen, er zeker doedelzakken, trommels en fluiten bij de inuzijkantcii te kort zouden geweest zijnoin de algemccne vreugde uit te bazuinen. overleden: 17 .Jan. M« van Geuten, oud 73 jaar, wed van P. R. Laatsteen. 18 dito. C. M. S. E. van "Velllioveii, ouil S maanden dochter, 22 dito. M. van de Stolpe, oud 26 dagen dcchter. J. den Dekker, oud G maanden dochter. 24 dito. L. van Sas, oud 51 jaar, echtge noot van M. Versteeg. 25 dito. A. van den Hoek, oud 64 jaar, wed. van P. VVillemse. 26 dito. J. Prinse, oud .72 jaar, weduwnaar van II. Murumans. 28 dito. J. YVilsou, oud 49 jaar, wed. van L. v. d. Vate. 29 dito. N. klom, oud 78 jaar, echtgenoot van 3. Simmers, M. van der Jagt, oud 32 jaar, wed. vau A. van den luide. ADVERTENTIES. s Heilen overleed alhier in den ouderdom van 91 jaren, 11 maanden en 1 dag, D1NA van ZUtJEN, laatst Weduwe van den Heer W1LLE51 GAST. Brouwershaven, J. GAST, Wz. den 29 Jaouarij 1853. J. ISEBHEE 510ENS, Executeuren. A -ene Kennisgeving. Den 2 Februarij overleed tot onzer diepe droefheid onze darde Zoon, JOHN, in den ouder dom van 24 jaar, na een langdurig lijden. De Heere geve ons zijne genade, om In zijnen wil en weg te berusten. Zierikzeë, L. C. H1EMENS. den 5 Februaiij 1855. J. C. R1E.MENS, geb. Kleinman. Deze dient tot kennisgeving aan Vrien den en Bekendenzoo wel buiten als binnen deze Stad. vebkogpikg, op Zalurdag den lOden Februarij 1855, 's morgens ten 10 ureop den flnogen en Ringdijk tusschen Oosterland en Nieu wer kerk van 335 stuks ES ©OMEN, be gaande in afoeeieiioïiiiera en esschen Itoonicn en Cauadaschc Populieren, waar van velen geschikt voor vvcrklioutten overstaan van den Notaris J. M. BOUVJN. op Donderdag den 22 Februarij 1855, 's voormiddags 10 ure in de Herberg te ürietcegenvan BESTE HOFSTEDE de Schuur in 1953 geheel en het Huis gedeeltelijk nieuw gebouwd, slaande in die Gemeente, mei circa 15 bunders EItFTUIN, WEI-, BOUWLAND en BOOMGAABD aldaar, beplant met OLMEN, ERUIT-, CANADA'S en WIL- GEN BOOMEN. Information zijn te hekomen bij den Notaris PRUIMERS te Ellewoutsdijk en bij de Kinderen en Erfgenamen van wijlen C. NljSSE en mede wijlen S. BOE1J, le Driewegen. De Griflier K. 1. van den BOSSCHE, le Kortgecn, zal, op Vrijdag den 2 Maait 1855's morgens ten 9 ure ten verzoeke van den eerzamen LEENDERT van OEVEKEN op de Hofstede Veldzigt bij het dorp Colijnsplaal in het openbaar veilen en verkoopen .f,35 Een aanzienlijken ES EE. «fefei staande in: 11 extra schoone Werkpaarden, Sjonge Paarden, 12 lWclb- koeïjera 1 vare Hoe 8 ï&undters 3 Hal vers 5 Varkens, 1 gchaap, Gaucs ÏEentlcn cii Mocndcrs; 1 Riemwagen, 1 Huifwagen4 Menwagens2 Aarrïkar- rca3 Waalsche, 5 gewone en 1 Bïec- dekplocg, VeldsiedcciEaasMorscIijscïl 2 Holblokken, 1 Mtolbord, Eeel'ten, Schop pen Rieken, Vorken ca ander gêalge- rcedschajtecus Eiabinet en wat verder zal worden opgevcild. een weHsngcrigtte steenen WIBfEB» K0KEÏS- en PEIdHOLEffir I gega digden gelieven zich te adresseren met franco brieven bij den Uitgever dezer Courant. Deze IPSLILEï^, die sinls vele jaren mei hel beste gevolg legen de sïjjjrca en als Kiaagver* sterkend gebruikt worden, door hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gaS en zeer zacht laxerend zijn, zijn legen 32'/2 cent het Doosje, met be- rigt van het gebruikverkrijgbaar door tusschen- fcomst van do Heeren: Axel, J. W. Verbeek Vrolijk. Bergen-op-Zoom J. P. Ver baden. Goes, J. A. Le Coiutre. Hulst, J. Ncderveeu. Kruiuiugcn, F. G. Baarens. Lamzwaarde, J. vau Biaband. Middelburg, W. P. van den Kamer. Oostburg. A. Lindeman. Tliolen, Wed. v. Rijssel en Z. Vlissingen, M. van Oscli. Zevenbergen, P. Boone en Z. Zierikzee, J. II. Oclitman. Ï5c zalf en pillen van Holloway ziju eeu zeer aunbevelendswaardig middel, ter genezing van zeere of open beeuen alsmede bij een algemeen verval vau krachten. Mejufvrouw Gibbon le Newcastle-on- Tijne iu de Bayley-slraat No. 31 aldaar, was sedert geruimeii tijd lijdende geweest aan zwereu aan debeeneu, welke van eene zoo kwaadaardige natuur waren, dat het haar onmogelijk was om le gaan zoodat hare gezoudheitl daardoor ondermijnd werdt. Zij beproefde eeue grootc menigte geneesmiddelen doch alles te vergeefs. Op aan- raden van anderen «elke reeds door de zalf en pillen vaa Hollo way wareu genezen begon zij die te gebruiken lea gevolge waarvau hare beencn spoedig hersteld en zij hare vroegere kracht en gezondheid herkreeg. Door het vermeerderd Debiet zijn de op nieuw vermiuderde PltlJZEN nu de volgeude: DoosjesPillen van ƒ0,80 ƒ1,83 ƒ3,09 ƒ6,73 /l3.50ƒ20,B5 Potjes Zalf vau - 0,80 - 1,83 - 3,00 - 7,30 - 13,83- 20,90 Zijn op franco aanvrage h Comptant te bekomen bij den Heer O. E. B O O N E te Hoofdplaat, J. STKAA TMAN, Hoofd-depóthouder le 's HertogeL- bosch, alsmede te loonden. Strand 244. Holloway's Etablissementen te Neiv-JTork80 Maiden-Lane, Vrijdag den 9 Februarij 1955. PROGRAMMA. Eerste Afdecling. Ouverture voor Orkest «Don Juan" van Mozart, Synfonie-Concertante voor twee Clariuettenmet orkestbegeleiding van A. Srarn. »Lo voeu de Jex'U'ié." Duo voor Sopraan en Bas van J. Conxone. «Schafers Sonntagslied" van 1 G. Kreutzer.Koren en Solos voor «Motette" van H. G. NügelJ Mannenstemmen. Tweede AfdeeJiing. «Der Oslcrmorgeri", Cantale voor Koor, Solo's en Orkest van Sigismund Neukoaui. Woorden van Tiedge. Tekstboekjes zijn Ie verkrijgen bij den Boek handelaar QUANJER tegen 25 Cents, ten behoeve der Armen. Donderdag 8 Februarij 1855 algcmcene Re petitie toegankelijk voor de Inteekenaren legen 50 Cents entrée. Een bekwame KOBENMOLENAABS- KNECHTzijn werk goed verstaande, zeer geschikt voor Meesterknecht be nodigd legen irimo Mei aanstaande li| ADRlAAN GELUK, te Sclierpenissc, Ei land Tholen. Brieven franco. met MEI benoodigdongehuwd en van de PrO' testanlsche Godsdienst. Adres met franco brieven, doch liefst in persoon, bij de Wed. H. ALLAART te Scrooskcrke, Eiland Walcheren. E3> Met 31A ART AANSTAANDE een benoodigd bij C.s VR1ENS, te Oudvossemeer. (In persoon of met franco brieven.) Door toeval met MEI aanstaande een ongehuwde benoodigd goed paarden kniauendc beslaan, bij N. van BREDA, te 's Hcerarendskerkebij Goes. Met 1 MEI aanstaande BENOODIGD die goed een Ploeg kan beslaanvan de H. Gods dienstbij M.8 ROTTIER van den BRINK Hoefsmid te Cuts Noord-Bceeland EïZz." Bij de ERVEN C. M. VAN BOLHUIS HOJTSEMA, te Groningen, is van de pers gekomen: Biet EERSTE SliASD van den .Jaargang 1S55Tan DOOR Z. J. A. ÖOS7SR1TSÏÏR, waarvan thans 12 Jaargangen het licht zien. Dit Tijdschrift wordt uitgegeven hij enkele vellen van 16 pagina's of 32 kolommen iu roijaal 8vo., waarvan 26 in het jaar verschijnen, die te zaaien een lijvig boekdeel uilmaken en door den compressen, maar duideiijken druk den inhoud bevallen van 104 vellen gewoon 8vo. De rijke inhoud is verdeeld in: 1) Schetsen, Verhalen, Volksoverleveringen2) Bijdragen tot Natuur-, Landen- en Volkenkennis; 3) Losse Verhandelingen en Opmerkingenons maatschappelijk burgerlijk en huisselijk Leven betreffende; 4) Bijdragen van gemengden inhoud; Gedichten en Rijmen. De prijs van ®E MHJH9VKIEM9 is voor iederen Jaargang slechts f 3,0®. Men teek, in bij alle Boekhandelaren in dit Rijk. TE ZIERIKZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. PK T.OOZE.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2