He. Jaar x. koop, iOlerij. '5000. TAAL ion, tnecht, De arme. ge ed. e Nors.) 11 ilgenool vau B. 49 j.'iar, ecliij t ouil 21 maand, ud 6 jaar, zoon, 13 dilo. S. Lei, J. vau Kei H. van DeJseo, 20 maanden wed. vau J. Ja^ tot. R M Ü.NX en VI ENOIJ. jemecne kennisgt. n Bekenden Slad. JOPPE en in DE KREKE, van een wel SE Echt genui AUGUSTIJN. E K L W uitgema- lig Ie C 11 A Hof van Hol ilteerd Deliitant de Handteeke, e Goesin de TBOKKEN de heele en 'ruike men voor vrouw Har riet in de Uuiestrnat t aan den professor j dat zij sedert lij^e aanvallen van tillende gebezigdi su. Haar gestel eindelijk buiten toestand loway te gebrui- olhard had, ver- jk was 2ij geheel op nieuw Igeude: /13.50/-20.5S »0- 13,83- 20,90 te hekomen bij 'ENNE te Goes, te 's Hertogeu- Holloway^- Maiden-Lane. ing: VIVfi 'j 1855, J. SWARTS. precies. ion. zijn, lerwijl Ie bespreken ddags 1 ure is. STERMOR- ïoekliandelaar e der Armen. huizen der enaren het Repetitie liij Ie wonen, irsoon, mede d hij ADIU- even franco. P. db LOOZE iESK'ftSONSEERT ZiCH: In Nederland, brj den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Nourd-Amciika, bij 3. QUINTUS, tc Sheboygan. ABONNEBffEKTS-PRIJS VOOR BEIDE UïTGAVES. Voor 3 maanden. f J ,3Gi Franco per post in Nederland. 1,30 Voor Noord-Amerika. Franco Ncw-York. Dollar 1,10. VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag, ADVERT ENTIEK 10 Cent voos- eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing 3.3 cents. De Inzending der Ailvsi lenliëtt kan geschieden tol Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU: Zicrikzee Hock van dc ScuuitliaveaLett. 3, No. O'S. Brieven cn ingehouden Stukken Franco. Het is steeds gebleken, dat de hoogste jclangslclling de natie bezielde telkenmale, Is eene geheele of gedeeltelijke verandering 'an het Ministerie plaats greep. En, inderdaad liet zonder reden- Immers hangt vau eenc [clukkige, doeltreffende keuze en benoeming an een Ministerie bet geluk des volks voor een liet gering deel af. Wij hebben bij ge- ukkige ervaring, boe veel goeds wij te lanken gehad hebben aan de keuze van iet Ministerie Thorbecke, waardoor paal cu terk werd gesteld aan geldverspillingen en inttelooze uitgaven; waarbij men eeue krach- band sloeg tot vernietiging van de zoo vele jaren gehecrschl hebbende hate lijke familieregeringen en waardoor men der schatkist zoo vele uitgaven benam, dat tc gt het blijde uitzigt werd geopend, dat, na verloop van weinige jaren, hot gehate en onreglvaardige belastingstelsel zou ver anderd en de pijnigende druk en hatelijke formulieren der accijuseu zouden opgehe ven zijn. Ook thans zien wij met levendige be langstelling de keuze te gemoet van een Minister van Marine, wiens zetel zoo on verwacht is opengevallen. En met regt, want, zoo van cenig Minister, bet is van dien vau genoemd Departement, dut er de natie zeer veel afhangt. Gereedelijk toch erkent ieder, dat welke lak van Bestuur gewigligen invloed op de hoogste eu teederste belangen des volks, uitoefent, ongetwijfeld de Marine het eerst moet genoemd worden, als liggende in dat wapen en verdedigings middel deszelfs grootste kracht, omdat de grootste en rijkste bronnen, waaruit wel vaart eu vertier alom wordt verspreid handel en scheepvaart bevorderd, beschermd en aangemoedigd. De ervaring van eeuwen beeft liet be vestigd, dat de Nederlanders een als inge schapen afkeer voeden van den algemeenen soldatenstand, welke afkeer meest voortvloeit uit derzelver zucht naar vrijheid en onaf hankelijkheid. Het denkbeeld van vrijheid is zoo diep bij hein ingeworteld, dat de minste zweem van tucht bij hen afkeer verwekt. Zij zijn zoo gewoon, vrij te han delen en zich te bewegen cu hunne daden te laten besturen door eigen neigingen en inziglen, dat zij het niet, dan kwalijk dulden kunnen, dat zij onderworpen zijn aan tucht. De Nederlander, wiens vaderlandsliefde zoo hoog is opgevoerd, als hij eenig volk wordt aangetroffen, verzaakt cn verloochent echter dien afkeer alleen voor het diep besef, dat hij verpligl is, zijn geboortegrond te beschermen en tegen eiken vijand en aanval te verdedigen, terwijl hij daar en boven te onbepaalde zucht koestert voor eenmaal ingevoerde wijze verordeningen en wetten, dan dat hij de bepaalde instellin gen voor de inschrijving in en regeling van den soldatenstand niet zou eerbiedigen. Geheel anders, daarentegen, is het met den zeetnanssiand. Geboren eu levende in een land, dat groolendeels aan de wateren ontwoekerd en van alle zijden doorsneden is met slroomen en rivieren, is bet water het element der Nederlanders. Gaarne leeft en beweegt hij zich op de onmetelijke, wispelturige golven, en de dienst, welke bij daarop verrigt ter bescherming vau zijnen geboortegrond, ter verdediging van de han delschepen, hij verrigt die gewillig en gaarne. Van daar dan ook dc algemeene hooge belangstelling in alles, wat betrekking beeft lot de Marine. Van daar, dat men zoo begeerig uitziet naar de keuze van den man, die met de portefeuille van dal Departement zal belast worden. Voeg hierbij, dat het volk eene algemeene ontevredenheid heeft doen blijken daarover, dat bet cijfer van bet budget voor bet leger zoo boog is op gevoerd, en dat men eiken guldeu te veel rekent, die niet hoog noodzakelijk en onver mijdelijk is, en dat men veel liever dui- zeuden meer zou besteed gezieu hebben aan al dat gene, wat onze Marine kracht en ontwikkeling kan bijzetten. Ook heeft onze Marine, vooral sedert den jare 1830, zich cenen naam en roem verworven, dal men mei regt mag verwachten, dat aan baar hoofd een man zal geplaatst worden, alle- zins doordrongen van het besef van de na tionale kracht dier Marine, van het vertrou wen, dat het geheele volk in haar stelt, en doordrongen van de zucht, om dezelve alle mogelijke veerkracht bij te zetten. Voorzeker, geen Departement behoort, met het oog op onze koloniale belangenaan een strenger loezigt en controle der vertegen woordiging onderworpen te zijn, dan juist de thans iedig staande zetel; geen Minis terie laadt een zwaarder verantwoording op zich. Wij deelen alzoo van harte den wensch, dat onze geëerbiedigde Koning, vooral in dezen eene keuze zal doen, overeenkomstig het hoog gewigt der betrekking en het ver langen der natie, zonder dat daarbij eenige persoonlijke consideratien tot leiddraad zul len strekken, of beheerscht worden zal door de zucht, om een Ministerie te behouden, dat van vele zijden blijken geelt van wei feling en Iransactiegeesl. was, wordt vermist, terwijl 3G man gekwetst werden. Met de ontscheping en uildèeling der winterklce- dingstukkei. paat het goed vooruit. Het blijft steeds zeer nioeijelijk, om hel noodige brandhout tc krijgen. Men arbeidt met allen ijver, om de houten huizen aan land te brengen en op te stellen. Het zware gewigt er van maakt liet transport er van echter zeer moeijelijk. Voor elk dezer houten huizen heeft men noodig drie afgedankte artillerie-wagens met 8 10 paarden of 180 man. Er komen voortdurend velo ziektegevallen voor." Londen, 30 Jan. Door de admiraliteit is naar alle ooilogshavens van liet land bevel gezonden, al de schepen van de O istzeevloot tegen het einde van Februaiij geheel zeilklaar te houden, om in het begin van Maart tot eene algemeene bijeenkomst te Duins gereed te zijn. Men houdt liet voor waarschijnlijk, dat de keizer en de keizerin der Franschen tegen dien tijd zullen overkomen en onderweg de vloot zullen bezigtigen. Het gerucht dat sir Cliarlcs Napier het bevel over deze vloot aan den schout-bij-nacht Martin zal overdragen, houdt stand. Uit Kiel wordt aan de Times geschreven, dat, hoewel Engeland nog geene toebereidselen voor den aanstaanden veldtogt maakt, Frankrijk des tc ijveriger in de weer is. De Fransche consuls in de Duitschc havens aan de Noordzee houden zich bezig, orn scheepstimmerlieden en zaakkundigen van allerlei aard voor de Fransche marine aan tc werven. De Robert Lowe is met zijne toestellen, om de Russische gezonken schepen te doen springen, te llalaklav3 aangekomen. Wanneer het aan de duikers mogt gelukken, de schepen te doen springen, dan zal de schok zoo groot zijn, dat de grond vesten van het fort Konstantijn en fort Alexander er ten hoogste door zullen lijden. Londen29 Jan. Een supplement van de London Gazette behelst de volgende dej èche van Lord Raglan, van den 13den: uDe koude duurt voortheden hebben wij storm en sneeuw. Hoe wel ik van den kommandant der 4de divisie nog geen officieel rapport heb ontvangen, ben ik toch in het bezit van een berigt van den officier, wiens pligt liet is. de voorposten des daags te bezoeken, dat in den afgeloopen nacht door de Russen een uitval op onze regter- en linkerlinie van aanval is beproefd. De vijand avanceerde onder bescher ming van zwaar geschutlangs den weg van Woronzoff en den hollen weg op onzen uitersten linkervleugel, en hel gelukte hem, de manschappen onzer geavanceerde loopgraven terug Ie drijven welke laalste eerst dan weder konden worden bezet, toen de troepen uit dc tweede paralel voortrukten. Een detachement van 13 man, dat op den reg- lervleugel der{geavanceerde loopgraven gestationneerd Parijs, 2 Febr. De berigten uit Kor.stantinopel van 22 Jan. melden, dat de Russen herhaaldelijk uit Sebastopol uitvallen doen doch telkens met groot verlies worden teruggeslagen. In al de hos pitalen te Konstantinopol zijn sedert 15 November nooit meer, dan 4000 zieken en gekwetsten geweest. Het getal sterfgevallen heeft sedert dat tijdstip ongeveer 1000 bedragen, 3200 houten huizen bestemd tot opneming van 70,000 man, zijn van Konslantinopel uaar de Krim gezonden. Een der officieren bij hot Fransche leger in de Krim werd onlangs op de aangenaamste wijze Verrast. Zijne zuster en zijn zwager die in de voorstad Saint Germain alhier wonen, wilden, na melijk, de zorg, om zicli wegens den staat zijner gezondheid te verzekeren, aan niemand anders over laten, en zijn in de Krim aan land geslapt, waar zij met even veel vreugde, ais verbazing ontvangen werden. In weerwil van het ongunstige weder heeft de jeugdige vrouw een gedeelte van liet kamp te paard doorgereden. Deze uit belangstelling on dernomen reis, is gewis een der zonderlingste bij zondere voorvallen van den zoo merkwaardigen veldtogt. De keizerlijke regering van Rusland heeft eene opmerkelijke wet uitgevaardigd. De minister van justitie Panin heeft ter verkrijging van eene meer doelmatige controle over de lar.dloopersvoorgesteld, dat zij gebrandmerkt zouden worden. De brand merking geschiedt na afloop van het proces. Zij, die reeds éénmaal werden gebrandmerkt, kunnen deze straf ten tweedenmale beloopcn wanneer zij andermaal de plaats, welke zij verlieten, verloo chenen. Deze tweede stempeling heeft plaats zonder regterlijk vonnis. Wccaca 28 Jan. Het dagblad Bohemia bevat eene advertentie, waarin een landman eene levens gezellin vraagt en daarbij zijn phrenologisch sig nalement voegtnamelijk, de afmetingen van zijn schedel, wat betreft ziji: aanleg tot hun lijksmin, kinderliefde, zin wor eenheid, voor gehechtheid, tct strijd, enz., in het geheel somt hij 35 organen op. Van zijne bruid verlangt hij een SruidsschaS van 10,000 gl. en jeugd. Uit Turijn melden de jongste brieven dat in de kasernen van Genua, Novara, Turijn, Ales sandria cn Chamberij opruijende Massinislische blaadjes, in den vorm van kleine briefjes, met het opschriftItalic 12. Jan 1855, in grooten getale ver spreid worden. Na de hevigste uitvallen tegen Frankrijk en Oostenrijk en na de krachtigste af keuring van het traktaat met de Westersche mo gendheden, dot antinationaal en anti-ltaiiaansch genoemd wotdt, wendt Mazinni zich ten slotte aan de vaderlandsliefde der soldaten en dringt bij ben aan, om te weigeren op te marcheren cn' hun Woed te vergieten voor eene zaak, die niet die van Italië is en nimmer zal zijn. Berlijn, 1 Februanj. Dc half-officiele Prcussi- sche Correspondenz meldtdat Oostenrijk zijn voor stel aan de bondsvergadering tot mobilisatie van het bondscontingcnt heeft ingetrokken, nadat het, op voorstel van Pruisendoor de militaire commissie was verworpen. Aan dc bondsvergadering zal nu het voorstel gedaan worden om bedoelde contingenten op voet van oorlog te brengen, zoodat zij gereed kunnen zijn om binnen veertien dagen marschvaardig te zijn. Brussel, 25 Jan. Eene Economische brood- bakkerij te Anlweipcii heeft dezer dagen, 1G Ja nuary, hare werking begonnen. Volgens do berigten in de Belgische Indópcndancc, vindt deze inrigling veel bijval en zijn dc menigvuldige ovens der onderneming niet voldoende, om aan de buitenge wone navraag le voldoen. De prijzen rijn beneden den loopenden prijs in de overige bakkerswinkels, de voortreffelijkheid van het brood wordt geroemd, cn daarbij is liet niet te verwonderen, dat er den eersten dag 10,000 brooden verkocht werden. De vereeniging had op verscheidene plaatsen der stad depois aangesteld, doch deze zijn, wegens de groole navraag aan het hoofdkwartier, niet voorzien kunnen worden Groningen, 27 Jan. Sedert ccnigcn tijd werden op de openbare slraten, zeer jonge meisjes van hare oorsieraden beroofd. Het heeft der politic mogen gelukken, de vermoedelijke dadcres te ontdek ken, een 14-jarig meisje, dal de ontvreemde voor werpen aan zilversmeden te dezer stede verkocht. Het ware te wenschen, dat alle handelaais in gouden- en zilveren voorwerpen, bijaldien zoodanige voorwerpen door kinderen of suspecte personen te koop werden aangeboden, deze aanhielden en aan- gilte deden aan het commissariaat van politie, ten einde naar bevinding van zaken te handelen, Door zoodanige handeling zoude menig ontkiemende aanleg tot diefstal in do geboorte worden gestuit en vele jeugdige personen, diedoor den goeden uilslag hunner dieverijen aangemoedigd, thans tot volslagene boosdoendera opgroeijen, voor de maat schappij worden behouden, Leeuwarden, 29 Jan. In den afgeloopen nacht heeft, onder het beheer van het nabij gelegen dorp Huizum ten huize van oenen landbouwer, een diefstal plaats gehad van 300 aan rijksdaalders. Hel geld was geborgen in een kastje in het woon vertrek, in de onmiddelijke nabijheid waarvan de bewoners sliepen. Sporen van geweld of braak van builen zijn niet aangetroffen geworden, zoodat men het er voor houdt dat de dief of dieven zich hebben latrn insluiten of wel van venen valschcn sleutel hebben gebruik gemaakt. Bwollc, 1 Febr. Eene SOjarige vrouw, met name A wonende in de Waterstraat alhier, is lieden morgen dood op haren stoel zittende gevonden. Zij wo inde ineen kamertje alleen, cn daar men heden rnorg' n hare luiken niet zag openen, vermoedde men een ongeval en liet de deur opensteken. Een potje met brei stond nog bij haar, zoodat vermoedelijk de koude

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1