ft f50. Donderdag, I February 1855, C. J. VAN 'rende te Bro ten verzoeke den 6 Feliruai e precies in ■meunte E lie met FJE s, Sl'UlXg aande en gelegi SI raai bekend Ier grootte vj 3 Perceelen y eüer omschreven s uit «Je haai Eigenaar LEEK Ee- wAsjps 'duel orden HEN-INSPAN de Weduwe waaromtrent m ten kantore vai MaaaaaAO 'ai ■a x "ik aoi| ax "ua|ai 1004 uoojoop ai[ [[OGZ >1 31 MERIKZEESCHE NIEUWSBODE ÖSEN ABONNEERT ZICH i fn Nederland, bg den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Iu Noord-Araerika, bij J. QUINTUS, te Sheboygan. ABONPJEMENTS-PRIJS t VOOR BKIDE UITGAVEN. Voor 3 maanden. f 1.30. Franco per post in Nederland. 1,50. Voor Noord-Amerika. Franco New-York. Dollar i,10. verschijnt Op Maandag en Donderdag. ADVERY ENTIEfl» 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De mzeuding der Adv21leulièu Kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU: Zierikzee Hoek van dc Schuit li a venLett. B, No. 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco. e. Jaarg. Nieuwst ij d i n gen Londen29 Januarij. Heden was Tarwe 2 Haver en Gerst 1 sh. lager. Loop, E E I. W A. innen nitaoma lipte'CH AR Uof van Hol- TE KOOLE <5- C.1 t Paiij9 23 Januarij. Het wetsontwerp over Ie plaatsvervanging, het wederom dienst nemen en _e militaire pensioenen is gisteren hij het wclg. ■gchaam ingekomen. Dit ontwerp slaat aan alle óngelieden toe, om zich van de dienst te ontheffen oor het betalen eener som in geld, hetzij dade- ijk, hetzij jaarlijks en lieeft tot levendige dis— nssien in den raad van slate aanleiding gegeven. )ok schijnt de discussie in het wetj. ligchaain lang- urig te zullen zijn en hetgeen deze verwachting levrstigt is, dat in de vergadering eene commissie an 14 leden is benoemd, om dat wetsontwerp te onderzoeken. Geheel Frankrijk is Ihans met een sneeuw kleed omhuld, van het noorden tot het zuiden. Te Toulouse is de koude nog vroeger gekomen en es'ij. te Word,-., i y - i tot een 3g|ai »°g heviger geweest, dan te Lyon in de nabijheid peilt Bel"isclil lle Py,TI"'ë" 's meer sneeuw, dan ooit gevallen, terwijl de koude in de zuid-westelijke departe menten tot 6 a 7 graden klom maar onder de zelfde breedte verder op minder lievig is. In het niid-ooslen is de koude zeer viniiig. De dagbladen LOOp, v.iii Marseille spreken van het vallen van eene groote hoeveelheid sneeuw, hetwelk in die streken eene zeldzaamheid is. VAARDEN TR ERF en IMERMANS- FAIREwelke is uitgeoefend; WEIJERS, te ollaway Uittreksel uit ruogist te VVtiil- 'oden Professor todden de zoon bad seilei l vier en zijner voeten, middelen werdtn De lijder bij i uwe zalf verzwering deden tikte gaveu. Ya le c>p nieuw Igeude: r5 fx 3,50/"20,55 0-13,85- 20,90 te bekomen bij lergen -op Zoom i te 's UerlogeL- lii. Holloivay's >0 Maiden-Laiic f A VE van I's elsels, MAN, keurig f 3,«O. si verstraal, te Knecht eerstkomende, persoon, by i P. ca LOOZE Frankfort 2G J inuarij. Du veriiindtenis lus- sullen Kudeislieini en Dingen is sedert eergisteren Ie water geheel afgebroken. Het ijs heeft zicli zelfs reeds tot GieSenlieiin vastgezet. Hier heelt de koude ilians merkelijk afgenomendaarentegen sneeuwt liet onophoudelijk, waardoor de commu nicatie zeer moegelijk en vertraagd wordt. In Zwitserland kunnen rle oudste lieden zich niet herinneren, ooit zoo veel sneeuw gezien te hebben, onder tv, Ike een groot aantal huizen be dolven liggen. Een brief uit Odessa meldt, dat de Keizer vim Rusland aan de troepen welke onmiddellijk lot liet garnizoen van Sobiistopol belmoren, aan zienlijke geschenken in geld toegezonden en boven dien verscheidene voorregten geschonken heeft. Voorls rekent de dienst te Sebastopol, als luidde zij in bet buitenland plaats en het garnizoen ontvangt dubbele gagie. Hoe meer de beweging der Oostenrijksche troepen naar de Russische grenzen toeneemt, des te ijve riger is men in Rusland bezig om ieveranliën van kiijgsniateriëel Ie bewerkstelligen. Een andere brief uit Odessa meldt, dal aldaar den lOden Jan. het bevel ontvangen is, om alle verdere verzendingen van troepen naar de Iirim te staken, daar het militair hesluur zich builen mo gelijkheid bevindt, een grooter aantal soldaten te provianderen. Het transport over de landengte van Perekop is met ontzaggelijke moeijelijkhedeti ver- bunden en slechts een gering getleelle der afgezonden goederen kan, wegens liet ongunstige der wegen en de groote sneeuwstormen in het Taurische schier eiland aankomen. Men gelooft overigens, dat een groot deel der troepen in de stad zullen blijven, al wordt de toestand der wegen later beier, daar men bijna zeker is, dat na de aangevangene blok kade, gelijktijdig met een storm tegen Sebastopol, eeDe afleiding tegen Odessa zal ondernomen wolden. BEUfotlawfo» lieeuwardeQ25 Jan. Heden had alhier onder begunstiging van allerfraaist winterweder de aangekondigde hardrijderij op schaatsen door Diaunen van wege de ijs-club plaats. De daartoe A bestemde haan achter den stadstuin was oj> smaak- volle wijze met vlaggen en tenten versierd en leverde met de ontelbare rijders en lijderessen, die zich daarop bewogen, en de groote menigte men schen die er om heen waren geschaard dat gewone fraaije en geheel eigenaardige schouwspel op, waarvan men zich buiten Friesland tor noau- wernood een denkbeeld kan vormen en dat, hoe dikwijls ook gezien, immer zijne nieuwheid behoudt. Niet minder dan 80 was het getaI der rijders, die elkander van voormiddags 10 tot 's namiddags ft.1/» uur, met slechts eene korte pausering, de overwin ning betwistten. De prijs van ƒ100 werd behaald door Freerk Tuininga, oud 23 jaren, en de premie van ƒ30 door Jacob Dirks Talsma, oud 33 jaren, terwijl aan Wopke Kastelein, oud 29 jaren, die onder het laatste drietal rijders behoorde, eene gratificatie van 10 werd uitgereikt. Onnoemelijk groot was het getal vreemdelingen, die uit alle oorden der provincie en ook van buiten het ge west waren toegestroomd tot het bijwonen van dit echte volksfeest. De stad had daardoor den geheelen dag een levendig aanzien en de neringdoenden niet weinig voordeel. - ln de vorige week 's avonds is op den weg van Dragten naar Ondega een jongeling uit laatst genoemd dorp door drie mansperson n aangevallen en van eene som van p. m. 70 en nog eenige voorwerpen van waarde beroofd. Zij bonden hern daarop aan een boom vast, met de bedreiging, hem te zullen doodslaan, indien hij een woord zou spreken. ay was verstandig genoeg, dit niet te doen, evenmin als door den minsten uitroep te verraden, dat hij al die booswichten, ondanks hunne vermomming, gelukkiglijk had herkend. Nadat zij zich verwijderd hadden, keerde hij spoedig naar Dragten terug en gaf van het gebeurde aan de bevoegde magt aldaar kennis, aan wier ijver het spoedig mogt gelukken, de drie daders in handen te krijgen. Zij zijn thans te Hecrenveen gedetineerd. Hoorn 26 Jan. Deze week had in hel huis van corretie alhier het volgende voorval plaats. Een gevangene, die door zijn zwaar snurken zijne mede-gevangenen, die op dezelfde zaal sliepen, ver veelde, werd, op aandrang van anderen, door eenen of twee nabij hem liggenden opgenomen en zoo onzacht uit zijne kribbe uf hangmat geworpen, dal de ongelukkige tegen een hard voorwerp aankwam en daardoor het sleutelbeen brak; dit ongeval bragt eenige opschudding te weeg, en de ongelukkige werd zoo spoedig mogelijk in liet hospitaal op genomen. Van dit ongeval is terstond des morgens proces-verbaal opgemaakt. Men verneemt uit Yzendoorn, dat de poedel hond van den predikant, welke gedurende (Je gods dienstoefening opgesloten werd, middel had gevonden om te ontsnappen en zich naar het bedehuis begeven, om zijnen meester op te zoeken, hetwelk bij statig kwam binnentreden en zich vervolgens op den preekstoel nedervlijdde, nadat hij zijnon heer vriend schappelijk had toegeblafl. Alles ging goed, lot dat het gemeenschappelijk gezang werd aangeheven, hetwelk door onzen poedel geaccompagneerd werd, zoodanig, dat zijne stern die van den voorzanger domineerde; deze, hierover verontwaardigd en in zijne eer aangetast, wilde kardoes builen de kerk zeLten, waarop deze de tanden liet zien en waar- scliijnlijk een gevecht tussclien de twee voorzangers ontstaan zoude zijn, indien de leeraar, voor ernstige gevolgen beducht, niet do godsdienstoefening voor een oogenblik geschorst en liet trouwe beest zelf de kerk had uitgeleid. ZIerikzee, 31 Jan. De zaak van Jh. M. Salvador en Fongers, zal maandag a. s. worden behandeld bij het Provinciaal Geregtshof, Kamer van Cuirec- tionele apiiellen, te Amsterdam. Naar men verneemt, zal het Hof gepresideerd worden door den G. A. lieer Mr. Schimmelpenninck, terwijl het rapport zal worden uilgebragt door den G. A. lieer Mr. Wiardi Beekman. De advocaat-genereal Mr. Jol los zal wederom het openbaar Mi nisteiie waarnemen. De getuigen die, van aanzienlijken stand en in grooteri getale bij vroegere gelegenheden opgeroepen waren door de appelanten, zijn lluiis niet gedag vaard, vermits de appellanten zich voorstellen voors hands geeiie verdediging op de hoofdzaak te voeren, maar slechts onder voorbehoud, des noodig, van nadere defensie ten principale, thans van excep tive middelen te dienen, ril op die exoepliëii waaronder, naar men verzekert, er zijn van perem- toiren aard, afzondeilijk en vooraf regt te vragen. Behalve de advocaten Mr, Bmmacker en Haas, te Amsterdam, zal ook nog de advocaat Mr. A. de Pinto, van 's üravenhage, die bereids te Haarlem in de zaak gepleit had, thans weder voor het Hof komen pleiten. In het Soerabaijjsch Nieuws- en Advertencie- Blad van 29 Nov. II. leest men: Uit Grissee wordt ons gemeld dd. 25 Nov. 1854. Reeds versciieidene malen heeft men in den Java- Bode vermeld de vrijkooping van slaven door hen zalven. Die tijdgeest dringt door, want lieden zag men de herhaling. Eene familie slaven van 10 koppen werd op de vendutie ten verkoop aan geboden. Het was een aandoenlijk gezigt, angst en vrees op het gelaat der kleinen en volwassenen te zien uilgedruk', door het onbestemde aan vvien, na verloop van slechts weinige minuten, hun aller vrijheid zou behooren. Als eene magnetisch- werking deed het denkbeeld van vrijheid de aan, we igen overeenstemmen niet te bieden, onder tegenstelling van den nog kort verioopen tijde toen het koopen van een slaaf niet veel meerder bcteckende dan een stuk huisraad. Zij werden opgeveild. Een hunner bood vijf gulden daarop volgde eene diepe stilte en eene heilige aandoening doordrong een ieders bursi, want de vrijheid van een tiental menschen stond op het spel. Er werd niet meer geboden de hamer viel 1 Het lot was beslist! hun heiligste regt, hunne vrijheid was verkregen De mtèwarigileid der vrijgeborenen ver wisselde in een opgeheven gelaat over het geluk den ongelukkige» overkomen, doch zou men het gevoel der vrijgewordene zeiven kunnen schetsen GEiïlËNGUE BEÏSIGTEN. Het vorstelijk Loo wordt een tweede Sebastopol van gemaakt; het fort Koningin Anna is voltooid, het furt Prins van Oranje is ver gevorderd, en het fort Prins Hendrik is in aanbouw, terwijl een aantal affuiten en kruidwagens worden klaar ge maakt. Een Hollandsch scllip zal voor Ëngelsche rekening krijgsgereedschappen overbrengen naar de Krim, zoodat het onzijdig blijven zaclujes schijnt te verminderen. De zonen van den Gzaar zijn naar de Krim vertrokken, dat als het sein be schouwd wordt, om de geallieerden door de Zwarte Zee naar Konstantinopel te jagen. Te Madrid zingen de jongens op straat: leve de vrij heid! de dood aan Paus Pius IX! De kroon, door Koningin Isa Del ie 11 aan den Paus geschonken, is bezet met maar 1900 edelgesteenten, en lure onderdanen komen schier van gebrek om. De Keizer van Rusland krijgt geld gebrek, en vraagt 10 millioen guldens. Prinses Marianne zal niet naar Nederland terug keeree., maar zal liet misgeld sparen, misschien voor een remplacint voor haai zoontje die dit jaar loten moet. Een valken is er te Zuidbroek geslagt van 751 pond. Koning Leopold zal zich aansluiten aan Engeland en en Frankrijk. Het get a I Nederlandsche oorlog schepen door de Engelschen van 1795 lot 1813 gekaapt, bedraagt 109, en nu, zegt men, loeren ze op liet overschot. Ook Ie Parijs wordt het voor onmogelijk gehouden, dat de kleinere Staten van Europa bu g hunne neutraliteit zullen kunnen bewaren. De vo ruitrigten op vrede zijn weèr duisterder geworden, dat zich op 1 Feb. te Woenen zal moeten openbaren. Verkocht te Amsterdam: 10 stuks obligatiën, ieder van 1200, voor f 25 de massa. Te Londen heelt er een bombardement plaats gehad met sneeuwballen, tussclien de politie en de burgers. Een boer onder Nieuwerkerk gaat niet de jeneverflesch naar bed, terwijl zijne knechts op half dieet zijn gesteld, zeggende: die niet veel werkt, moet niet veel eten; ouk zijne arbeiders jaagt hij met 40 cents van de deur af. Aldaar is de marei met haar jong weer uit het nest gevlogen. De afgevallene kruisvaarders, die te Pauluspolder en elders wonen, zijn niet overleden. Te Nieuwerkeik heelt het armbestuur óók zijne milde hand opengedaaD, jegens vijf weezen, die bedeeld worden met 25 cents per week, 3 pintjes gort cn eenige turven; dit noemt men bezuinigen, Elizabeth den ....onder Noordgouw e wordt verzocht, wanneer zij weder dronken'i huis komt, geen bewoner uit liet Poortambacht meer te tarten, want die man is niet hang van meisjes- vloeken en gebalde vuisten. Zijne Majesteit heeft reeds een nieuwen opperschenker benoemd. Volgens geruchten, is Willem 11 teruggekomen in de Krim, en is nu veranderd in een Rus. Verscheiden heden. Een bedsermoen van eene lUinisfersvrouw. [Even als in dc Bedsermoenen van Jerold Douglas, uiordt liier mevrouw als alleen sprekende voorge steld, en niets gezegd van de tegenwerpingen, welke Z.Ex maakt; de goedgunstige lezer zal echter uit de woorden van mevrouw wel kunnen opmaken, welke deze zijn...) Neen, ik begin niet weèr, ik zanik niet, ik zal er geen woord meer van zeggen, ik heb mij voorgenomen te zwijgen, liet is toch maar aan een dooven mans deur geklopt en paarlen voor de zwijnen geworpen. Zoo, zal je dat pleitier doen? nu, dat pleizier wil ik je niet misgunnen; slaap wel, mijnheer de minister, wel te rusten; doch dat wil ik alleen maar zeggen, dat ik mijne oogen uit mijn hoofd zou schamen, als ik zoo'n minister was. Zoo, denken do dagbladen er anders over en prijzen die u eenparig; dat komt, omdat zij u niet kennen en niet welen, weik een tiran gij voor uwe familie zijl, maar ik zal er geen woord meer over spreken; wilt gij u acliter den rug laten uitlag- ellen, dan heb ik er vrede mede, gij moogt zoo knap zijn, als gij wilt, maar uwe confraters zijn geheel andere mannen. Enfin, wel te rusten, de familie heeft zich met eene doode niuscll verheugd, en ik schaam mij de oogen uit liet hoofd voor de menschen. Ja wel, dat is het oude praatje; ik ben gok omdat ik de waarheid zeg, ik ben onbillijk, omdat ik mij beklaag, dat gij nog niemand van onze familie hebt voortgeholpen. Doen dal de andere Ministers niet O ja, dat weet ik al lang. dat gij niet behoeft te doen, zoo als anderen, gij alleen hebt de wijs heid in pacht, gij zult er verre miè komen; toen gij Minister wordt, verblijdde zich de gansche fa milie: doe een good woordje hij oom of bij neef, hoor ik mij alle dagen influisteren, maar, ja wel, mijnheer de minister denkt niet aan zijne familie. Ei, dat is waar ook: gij hebt neef Adulf bij uw departement geplaatst, ik w,s dat waarlijk al vergelen, een pust van zes honderd gulden; de arme mail zal er rijk bij worden; maar hoe lang staat mijn bivèr niet op de lijst der sollicitanten, terwijl het tl slechts een enkel woord kost, hem geplaatst te krijgen. Mijn zwager heeft, Goddank! niets noodighij heeft een goeden post, het eenige, wat hij van u vraagt, is, om hem voor een ridderorde voor te dragen; twintig jaren lang ambtenaar,., mij dunkt hij verdient wel een kruisje, maar ja wel, .mijn heer de minister bcdaokt er voor. hem voor le dragen, mijnheer de minister wil de eenige. gede- coieerde in de familie zijn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1