mm HOFSTEDE Een HOEFJE, Verscheidenheden. Rusland en Amerika. K e r knie u w s. Openbare Verkooping. O pee ba re V e rkoop log-, N 'iioiiiooy uouijQ ojqoez 01)1101) v Lit de hand le koop, PST* Konijnen-Fokkerij. Uit de band le koop. Eviii Marsi'il Fabelen en Vertelsels, Een bekwame Smids-Knecht in het dorpshuis te W., zal eerstdaags een pre sentje krijgen. Aldaar is iemand naar huis ge- bragt voor zijn veel praten. Dal beeft hij vour- eeist voor zijne Dotschheid. Men weel, dal Rusland, sedert het opt ijzen der Ojslersehesvei w ikktdingen groole vooi koinendheid jegens de Vereenrgde Staten betoond heeft, zoowel aan het gouvernement daarvan, als aan particu liere ingezetenen, terwijl du dagbladen, die als organen van het Nuord-Amerik. bewind gelden, hoewel onzijdigheid in den strijd cn niet-inincn— ping in de politieke aangelegenheden der Oude NV ereld aanbevelende, de WeStersche mogendheden en inzonderheid Engeland gedurig scherp aanvallen. Reu dagblad, hetwelk onder de voorname organen der publieke opinie in de ereenigde Staten ge teld wordt, do New-York Herald, zegt in zijn Nummer van 2S Dec. II.: De Rrilsche dagbladen hebben litter gesmaald op «Ameiika's Russisch- gezindheid." Ons, republikeinen, is verweten, dal wij het despotismus toegenegen zijn, en hel gaarne zien Iriompheren over de zoogenaamde liberale mogendheden van Europa. Maar is dit waai? Voorzeker zijn wij uitgekomen voor onze over tuiging, dat Rusland ten laatste de zege moet behalen. Ook hebben wij aangetoond, hue voor- deelig het voor ons moet zijn, vreedzame betrek kingen met Rusland aan te houden, maar daar mede hebben wij niets meer gedaan, dan ons ge voelen te uilen en de ons door Keizer Nikolaas be loonde welwillendheid te beantwoorden. De opper- magt der geallieerde mogendheden zou voor ons zeer gevaarlijk zijn want eene handeldrijvende en vooruitstrevende natie, gelijk de onze, heeft alle reden om den oorlog le duchten. Daarentegen hebben wij van Ruslamls oppermagt veel goeds te wachten; Rusland heeft ons vriendschap aangeboden, en wij zien geeu reden om üie af te wijzen, al is zijn regeringsvorm het despotism us en zijn Keizer de vijand van onzen naasten mededinger. Ontegenzeggelijk vordert Rusland snel op de baan eener groutsehe ontwikkeling. Wij hebben nu gelegenheid om met dit laad een druk handels verkeer aan te knoopeu, hetwelk hoogst vourdcelig voor de beide landen zal zijn, en, naar wij ho pe», den weg banen zal om voor de eerste maal een invloed van liberale strekking onder het Rus sische volk uit te oefenen. Met Rusbands despo- tismus kunnen^, wij ons niet vereenigen, en met de oorzaak van het in de Oude Wereld aanhan gige geschil hebben wij niets te maken, maar onze republikeinsche gezindheid, en meer nog onze Stoffelijke belangen, verbieden ons, de vriendschap te smoren, die t ha us tusschen Rusland en de Vur- eenigde Staten heerscht. Hetgeen wij zoo even van onze stoffelijke belangen zeiden, willen wij niet eenige feiten ophelderen. Het is thans het ern stige verlangen van Keizer Nikolaas, o:u al de gewiglige punten van zijn. uitgestrekt gebied door telegraphen en spoorwegen onderling te verbinden. Van hier de voorkomendheid, in Rusland bewezen aan onzen landgenoot, den heer Schaffuer, die on langs Petersburg heeft bezocht, ten einde voorloo- pige schikkingen le maken en op andece wijzen werkzaam te zij» voor de gioote onderneming om »de aarde eenen gordel aan th doen." Hot plan is, eene telegiaal-linie dwars door het Rus sische rijk, van du hoofdstad tol in den Sullen Oceaan, aan te leggen, zullende deze ganschu linie ten zuiden van den zestigsten graau loopen, met uitzondeling vaneen klein gedeelte, hetwelk noord waarts uitspringt met het doel om Yakutsk, aan de rivier de Lena, te bereiken. Ook is het plan, spoorwegen over eene uitgestrektheid van drie en twintig honderd mijlen aan te leggen, zullende du hoofdlinie van Moskou tot Odessa loopen. Hiervoor is ijzer noodig. Het Russische ijzer is niet hard genoeg, en daar de handel met Engeland dooi den oorlog gestuit is, moot Rusland om spoor wegstaven naar Amerika zenden. Verder behoeft Rusland eene stoomoorlogsvloot, om met zijne tegenpartij op gelijken voet te kunnen kampen, en het zal scheepstimmerhout of schepen van Noord- Amerika moeten kuopen; Keizer Nicolaas toont den wenscl), orn Noord-Amerikaatfsche kunstvaar digheid en ondernemingszucht in zijn rijk in te voeren. Aldaar is een ruim veld opengesteld voor geneeskundigen, ingenieurs, werktuigkundigen en fabrikanten uit de Vereenigde Staten, en wie zou vooraf al de voordeelen kunnen berekenen, die uil zulk eene betrekking zullen voortvloeijen voor de liberale ontwikkeling van het eene en voor den handel der beide landen. Dit is nog niet alles, liet Russische grondgebied in Azie is, eenigen tijd geleden, uitgestrekt tot de rivier Amur, die in het noordelijk gedeelte van den Stillen Oceaan uitloopt. De nieuwe provincie, welke Rusland hierdoor gewonnen heeft alleen even zoo groot, ais al onze Staten van Nieuw-Engeland gezamen lijk, werd eerst veronachtzaamd als geen voordeel belovende; maar later is zij gebleken uitstekend geschikt voor de theeteelt te zijn; en nu wensclU Keizer Nikolaas den Amerikaauschen handel daar heen te lokken. De mond der rivier Amur, door het eiland Sighalin voor hel uit de zee van Ochotsk I afkomend ijs beschut, is het gansche jaar open, en du rivier is vier h mderd mijlen ver bevaar baar. Nooidwaarts ligt Kamschatka met zijnen rijkdom van pelterijen, en dit land belooft aan onzen handel schier even groote voordeelen als Japan, hetwelk nu voor hem geopend is. Moeten wij al die voordeelen wegwerpen om eene her- schenschim Rij hooge ingenomenheid met den Angelsaksische» volksstam, waartoe wij zeiven ook belmoren, moeten wij zeggen, <1 at de oorzaak des ootiogs ons niet aangaat, en de voor ons meest wonschelijke uitkomst Utislands zege is. Indien men kan afgaan op de nieuwspapierendie ons het verhandelde in onze wetgevende kamers mededeélen dan heeft iemand bij de Tweede Kamer gezegd, »dat hij liever du armste man in Neder- la lid wüde zijn met den tiundaagschen veldlogl «da» du rijkste zonder dien veldtogt en dat voor «dien tijd, Nederlander en lafaardbij den vreemde «woorden van dezelfde beteekenis waren. «Hoe dit pas gaf is Mi'ieiji'iijk le vatten; maar er wordt daar wel meer gezegd dat er niet behoort en aan de Natie g"ld en tijd kust. Doch dit daar gelaten. Hoe is het mogelijk dat een Nederlander zoo iet» kan zeggen? Of slonder. du Nedei landers als lafaards bekend, toen zij met de Fransche» vereenigd vochten en later een duel uitmaakten van de groote armee? Hebben zij zich lafhartig gedragen in 1813 en 1814 en bij Waterloo, voor Algiers, bij Palembanglater in de Ovist en waar zij verder geroepen zijn? Was dat alles dan bij den vreemde vergeten en heelt dan die logt van tien dagen, waarvoor wij trouwens alle respect hebbendit weder in het geheugen doen roepen? Nederlander en lafaard woorden van eene beteekenis 1 Neen verre van ons die smet. Hoe is het denkbaar dut een Nederlander zóó voor Nederlanders kan spreken Maar er is geheel iels anders dat ons bij vreemden verlaagt, en dat is, dat wij nog «altijd opgescheept zijn mei Fransche instellingen en Fransche wetten en dat niemand eigenlijk regt weet waaTaan hij zich te houden hubbe,dat wij ons reeds vóór veertig ja reu een nieuw wetboek van strafregt voorgespie geld hebben en nog altijd met den code pénal opgescheept zijndal men organiseert en weder oiguniseert en zoodoende desorganiseert dat men heden eene wet maakt die men reeds morgen moet herzien, dat men wetten geeft zoo als de Jagtwet, die niemand weel toe te passenen waarvoor in de plaats treedt de altijd aan weifeling onderworpen Ju. isprudontie daarover moet zich de Nederlander die hef wel met zijn land meent, cn geene uiterlijke vertooning najaagt, bij den vreemden schamen. Lr is al weder eene nieuwe regterlijke organi satie o;> lil. Nu vraagt men in geinoede met de Jagt en Yischwet (6 Maart 1832) in do hand. Hoeveel leden van onze wetgevende magt gerekend mogen worden, voor het medewerken lot die wet, de noodige bekwaamheid le bezitten (K. Ct.) agjzgaar. Bq Armen te (Een voorbeeld voor Armbesturen De nieuwe Armenwet, zoo als ze dan...is, is sedert September 185-1- (al wist' eén' regent van het Gojshuis zulks niet) in werking, der halve, ze mout uitgevoerd en, n'importe hoe ze dan werkt, geëerbiedigd worden. Te in eene bij uitnemendheid gezegende plaats, zijn er vele armen, 300 personen ongeveer, (hooiden van huisgezinnen velen daaronder) worden in ziekte, in armoede en als weezen met meer dan duizenden verpleegd De diaconie der Hervormden kwam nogtans te k'»rt, want van de bevolking, waaronder meer dan één groote landeigenaar, wordt, gedreven als ze zijn door «reine christelijke barmhartigheid", alle zondagen misschien 20 a ƒ30 ontvangen. Wat zal men doen Collecteren. Fiat men collecteert; de familie geeft f 70 een ander 4-0, eri de geheele collecte lied raagt 120. Ra, ra, wat hebben de andere christelijke, groote land eigenaren gegeven? Daaronder ook de man, die zoo goed tranen kan plengen. Zeker chnsielijk ingezetene, die eene huishoudster met een kleintje heeft, heeft niets eegeven, maar ontving broederen diakenen allermiuzaarnslHij en anderen willen eene soep-, pap- of andere commissie, die vroeger bestond (onwettig bestond I) en te veel gaf, om te creperen, er. to weinig, om genoegzame krachten over te houden, om hard op le kunnen schreeuwen. Wie is nu dc dupe van al die harrewarrel ij De armen. Dominé's en pastoors, ze geven veel, le veel your hunnen stand de diakenen doen hun best voor zedelijkheid en deugd, maar ook voor honger en kommer? en, helaas ze worden tegengewerkt door domme, aartsdomme geldzakken, «N'importe", zegt de een, «de ges ichten hebben gold genoeu;" nu, hut zij zoo, al ware de man, God beier liet, ook een regent. «Joe kan nie kiijg", zegt een ander, «ik geeft op mijn manier," maar hij, die *oo iels zegt, komt nooit welligt in de kerk Pakhuizen en zolders liggen vol granen, kantoren vol papieren van waarde; men zil bij warme haarden lekker vleesch te eten en goeden wijn te drinken en in de armhuizen woaii de koude wind en de jagtsneeuw door de dakpannen 1 En dut le zoo beroemd om vroegere weldadigheid, door de genen, wier vaderen zulk oenen goeden naam hadden, of die er door de burgerij boven op ge komen zijn. En dan nog daarbij, dol sommige.» schandelijk van du arme menseden durven spreken. 'k Wou, dat ze eens 24 uren voelden wat honger was, 'k wou dan genoeg, ze moeten eens allen sterven, en dan gaan ze naar een hemel waar ze niets anders zullen doen dan goudgeld lellen en coupons knippen maar, maar daar is een oud boek, daar iets in staal van builen werpen in eene buitenste i!uis tc misse en van iveeningc en knersinge der landen; zouden ze dien ouden hoek niet hebben? N'iuipute voor een kwartje kan men er tegenwoordig een nieuwen krijgen en daar staat het ook in. Jacob de Waarheids egg er, Een boer het mag niet zijn vergeten Werd laatst door heer pastoor verweten, ln 't dorpje H., voor heel de kerk, Dat slapen was zijn grootste werk. «Slaap niet 1" riep Hij«wil mij niet storen!" «Ik slaap niet," liet baas Jan zich hooren Voor heel de kerk uit zijnen stoel; Maar d' ander riep: «houd hier je smoel! «Gij hebt mij lang zoo willen plagen, «Gij sliept schier alle predikdagen «Tot schande van den boerenstand, «Dat ieder weet in stad en land." Men hoort nu ook door jonge knapen Reeds roepen: Jan, wil niet meer slapen! Men spreekt er over vroeg en laat, Of slapen is zoo groot een kwaad. Hij ging daarom den bisschop spreken, Die zei, dat men zoo niet mag preken, Waarop hij heeft Ier niér gelegd Zijn kerkmeesterenschap met regt. Doch wie» of dit aan advocaten Nog kosten zal het meest dukaten, Dat weet men niet, maar ieder weet, Dat heer pastoor yan boeren eet. X. ADVERTENTIES. Onderüoiiwd: G. J. VERMUNT en Zierikzee, P. FORMENOIJ. 26 January 1835. Dienende deze tot algerneene kennisge ving aan Vrienden en Dekenden zoo binnen als buiten de Stad. Getrouwd Kerkwervf, M. C. de GRAAFF en M. van SAS, den 24 January 1833. De Notaris G. J. - van der *^len residerende te Drou- v><- -wet-shaven^ 2a|| ten verzoeke van de Erfgenamen van wijler# den heer G. van EIBERGEN, op Woensd3g den 31 January 1833, des namiddags ten 2 ure, ten huize van Frédeciiv van 't Hof, te Brouwershavenveilen en verkoopen: 1.° 12 Bunders. 00 roeden, 73 ellen BOUW LAND en BC&SICBSgelegen in de Polders Bornbrood en Kijkuit onder Bommenede. 2.° 49 Roeden, 20 ellen BOUR'LAKB3 roeden, 30 ellen WEISF 5 WGOXSSUX- ZB5& mol Erven en Tuin en 1 PAK HUIS en lEfl've, alles staande en gelegen binnen Brou wersha ven 3.° 1 32 AAft'BEEUi in de ülecsioof cn Gevolgen van dien te Bommenede. Zoo ai» zulks bij aangeslagen biijetten broeder is omschreven. in de Dorpsherberg te Waardeop Donderdag den 1 Feoruarij 1833, van fI)et nagenoeg elf bunders extra vrucht- ÉS&ÉlÉ haar HOF, BOOMGAARDWEI- en ZAAILANDEN, b-m jveos de HELFT in iie TIENDEN can den WESTVEERSCHEN POLDER, aankomende G. van de VKEEUE aldaar. lnfoi maliën zijn le bekomen len kantore van Mr, P. J. A, van DAM, le Goes. tiRg~gBasa'»giuuiJWBi De Notaris C. J. van si HALEN, residerende te Bron wcrshacen, zal, ten verzoeke ij ner principalen op Diogsdag den 6 Februai 185S des namiddags ten 2 ure precies, in Heiberg op den Ouden DijkGemeente E tic met publiek presenteren te verkoopen: beslaande in 2 WOOX ABUIZENSC31UUR ERF esa liOKJEKLAIKD staande en gelegi in de Gemeente Ellemeetkadastraal bekend sectie A, Nos. 222 223 en 224, Ier grootte va 53 roeden, 20 ellen. De Veiling zal geschieden in 3 Perceelen daarna in massa, hij biljetten breeder omschreven Zijnde gemeld Hoefje inmiddels uit de ham te fiïoojpte bevragen bij den Eigenaar LEEN DERt' van der WEEL. 0,i Vrijdag den 23 Fe- hruarij 1835 zal te Wemel- dinge in het openbaar worden verkocht de aanzienlijke DOE BEN-IJS'SP AIit behoorende tot der» boedel van de Weduwe et Kinderen var» JAN OUDEMAN, waaromtrent na] dure information zijn le bekomen ten kantore vat Mr. P. J. A. van DAM, te Goes io. •u338?Ar 8, 'M>J33aa3AO •3 UE4 [jja^HtUptllOJIUQ 110 -SpiL{[ JJ| X J^l|o| Jopuo UUAOUtj OOUV.1J Jdlll UOolUAOq 8J. 118)011 rpuiuio uiillp 05 'pi 5 |sjo<i op jooi ujjioop aij OJE.112 uoo.udguoi|iHi sijiiis g( 'dOOjl 31 Een Zecuwsch S P E L W A- E K T «U van binnen uitgema-| ft'' asi, alsmede eene solid j ligle Cf IE A R| a B5 A Jtf 5 te bevragen in het Uof van Hol land te TholenBrieven franco. Londenj [h. Haver Parijs je plaatsverv |e militaire Igchaam ing [ongelieden t Jour het bet; [ijk, hetzij pissien in d Lit schijnt lurig to ^ull aeves'igt is, /an 14 Kile jnderzoeken, Geheel leed om hu Door gebrek aan ruimte worden TE j^e |''u)uUï,t KOOP AANGEBODEN tot een 25tfal hog heviger ras. te Zierikzee O cuu Atftcsi p dragtfsge K O K IJ IV' EN van echt Belgisch fan V u Te bevragen l>ij de Heeren KOOLE d* C.#(crw^ ,e "rnenien tot 1 elfde breed OM DADELIJK TE AANVAARDEN:l [groote iïoev' Eim BÜÏJIS, IgCEÜÏUrSS.EKF eiiPet'"e Iel(l'a /ijnilu Hen TIMMERMANS- en KRUIDENIERS-AFFAIREwelkel ruiui 50 jaren met goed succes is uitgeoefend;! te brviagen bij den Eigenaar H.s WËIJERS Zuid-Beijerland. Blieven franco. Frankfc Jschen Rude jle water ge ir>, Jzelfs reeds Be zalf en lallen van Hollawaykoude tl buitengewone genezing eener voelwoude. Uiltreksel uit sneeuwt bel eensn brief van den beer Thomas ltoe droogist le Wl»it- nicalic zeer born, geilagteekend 28 September 1852, aan den Professor r. Hollo way «Mijnheer, Alexander M. Padden de zoon 0 van ee cn jager in deze slad woonaotilig, had sedeil viernKt heriniK of vijf jaren eene Ulierverzwering aan een zijner voelen,lhebhe», »nd welk aanhoudend elferde, alle mogelijke middelen werden dolven ligg gebruikt, doch alle zonder goed gevolg. De lijder Lij r mij gebragt zijnde, raadde ik Item aan, uwe zalf eu pillen le gebruiken, welke werkelijk de verzwering dedenIvtt» RusIB'IK genezen en aan den lijder de gewoone sterkte gaveu. Ya-ltüt het gBll der cn zoon zijn gereed dil te beluigen. IziiMilijke gei Door bel vermeerderd Deb:ct ziju de op uieuw 11(iien versct verminderde PRIJZEN nu de volgeude: tl Voorts icKe DoosjcsPillen van f 0.S0 ƒ1,83 ƒ3.00 ƒ6,75 /13.30^20,55 Iiel Potjes Zalf van - 0,80- 1,83 -3,00- 7,30- 13,85- 30,90 Bdubbele gagi Zijn op franco aanvrage h Cooiptaul le bekomen bij denbeer J. P. YERLINDEN te bergen-op Zoom J. STRAATMAN, Hpoid'depothouder te's lierloger.- bosch, alsmede l.e Tor/dun. Strand 244. Holloivay's Etablissementen le Neiv-JTor/c, 80 Maiden-Lane Eene geheel nieuwe DUG AVE van: C. F. G EL SJEIST'S Vrij herzien door J. SCHENKMAN Met 12 fraaije gekleurde Platen, keutig gebonden in Prachtband. Prijs f 3,SS. Hetzelfde Werk in 2 dito Handen f 3,f0. verschijnt iiij G. TiJEOD. BOM, Kahcrslraat, te Amsterdam. heno'idigd, P. Godsdienst, met Mei eerstkomende. Adres met franco brieven, liefst in persoon, by J. P. MKUYVLAND, te Middelharnis. i TE ZIEKIKEEE, TEK DKÜKliETdJ VAK I'. de LÜOZE gag' Hoe meer naar de Un rtger is mei kiijgsmateri Een ande Óen lOden verdere ver slaken, das gelijkheid I prov ianderet Perekup is bonden en goederen ka de groole s eiland aank groot deel al wordt d men bijna kade, goIijl eeüe alloidi liCCUTTi onder begli de aangeko mannen va

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2