Jo. 1108. He. Janrg. Maandag, 29 J 1855. Armen, lT - Onze toekomst. - fl echt, necht, i a e c h Nieuwstijdingen. I weerstaan. De t, is verbazend, et zijn de op nieu u de volgeude: 1,00/6,75 /13.30/ ,00-7,50-13,83. mptant te bekom te H o o f d p 1 póthouder le's Hen Strand 244. Fio/li •JTorJcf 80 Maiden- ZIEMKZEESCHE NIEUWSBOD! B3EN ABONNEERT ZICH i In Nederland, bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Iu Noord-Araerika, bij 3. QUINTUS, te Sheboygan. ABONNEMENTS-PRIJ3 t VOOR BEIDE UITGAVEN. Voor 3 maanden. f f,30. Franco per post iu Nederland. 1,50. Voor Noord-Araerika. Franco New-York. Dollar i,10. verschijnt Op Maandag en Donderdag, V. ADVERTENTIES- 10 Cent voor eiken regel, Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De inzending der Adverteuliëu kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU: Zietiki.ee Hoek van dc Schuilhaven f Lelt. B, No. 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco» eenlging t SIMWIYC, brmrij 1855 Wed. J. SWA 7 ure precies. er persoon. Men heeft meermalen de beraadslagingen .1., cin..7^l./,„„i!.. i k j n geopend zijn, te Sen zijn te bespi des niiddag9 1 >er plaats. IER OSTERM den Beekhand i behuete der Ar aan de huizen Fnteekenaren meene Kepci U e.k., bij le per persoon, c^S o» 5? :s» wj «O •o J= a Ü2 a a> <N c *0 I £12 1 c0 cm co O S 5 ,5 T3 II <v l. c W <D j— 5 s jr a.— 5 >o g s d O c S - on a u w 3 CO 60 s c a> CO z CO m - *a w f rep «géö- S -=è a - J» l> 3i *0 O» -° ■S|gS £2 B -» S U IS A £-2 3 e - C C =C eo o n O .3 C rïï. Jaj :p» s. nl la zi oo een gehun bij de G i»nd>', bij de W Briellegevraa l, het boen kunde en cht liefst in p Vissekerke, v "f met Mi -ME legen rast wi er de Slaalsbegroeling, ten tninslena 1848, noemdeen parlementaire veldtogt, (on- raiinderd al het oiivnegzutne volgens den jer van Hall van (lat waard in onze hooge aalsvergaderingen) welke uit den aard der akzoowel, als ten gevolge der verschillende nstandigheden, waarin ons volk verkeerde, veldtogt nu eens meer, dan weder miu- r heilig, langdurig eu hardnekkig was. joral hij de laatste discussie» was die rijd van een' ernsligen aard. zoodat menig iiaipioeti deerlijk aangevallen niet alleen, taar gevoelige slagen werd loegebragt. Hel tegenwoordig Ministerie moest daarbij benige biltere pil slikken, en, ofschoon hel jieh nu en dan met alle kracht te weer belde, het was loch duidelijk op te.nier-ken, dat hetzelve geenszins de position kon be tonden, waarin het zich gesteld had, ja, lat hetzelve duidelijk verraadde, dat het iclt op die wijze niet kon slaande honden, ai dal menig een zóó in tie engte gebragl verd, dat hij in zijn hart welligt wenschle, en' eervollen aflegt le kunnen blazen. Mij, die «lat niet wenschle en ziclt niet tan de zijde der wankelenden en Iransi- jecrenden kon of wilde voegen, werd zeker aangemerkt als een overtollige ballastdie aver boord diende geworpen te worden. Als zoodanig ten minste scheen de geheel rmgewachlle aftreding van den Minister van Marine aangemerkt te, worden, wiens zetel leo gevolge der laatste discussieti, ledig staat, en wiens plaats gezegd wordt te zullen bezet worden door een volbloedig Mioiste- ieel Lid der Tweede Kamer, den Heer van Franck. hoe weinig aanspraak 's mans Mitecedenten daar ook op geven, als be zittende noch buitengewone bekwaamheden, noch eenigen anderen li lel van aanbeveling, en van wiet» daarenboven gezegd wordt, dat hij niet alleen ongeschikt is, om voor de vuist le spreken, maar zelfs, dat hij zijne geschreven redeneringen niet verstaan baar kan voorlezen voor den genen, die naast zijne zijde is gezeten. Zoo ooit, dan is iu dien parlementairen veldslag gebleken, aan welke zijde de meer derheid is der genen, die door bet volk als deszelfs ware vrienden aangemerkt worden. Want, al zijn de gevraagde zes duizend gulden voor het behoud der eer van onze Gezanlen iu den vreemde toegestaan, eo al heeft het accoord van een halfje de stem ming der meerderheid uitgelokt, die meer derheid bestaat echter maar uit vier slem- men, welke welligt daarom alleeu'verkregen is. omdat dezelve, vreezeude voor eeoe stagualic in 's Rijks dienst, geen verande ring van Ministerie wilden inroepen voor het al of niet toestaan van ƒ0000. Uil dat oogpunt beschouwd, is onze toe komst lichter en lagcheuder, dau ooit, en hestaai er hoop, dat de regering eiken goe den raad niet ^uieer in den wind zal slaao, van p. o, tot nu het zonneklaar is gebleken, dat het j meerehdeel der kamer de voorkeur geeft aan al die voorstijlen, welke van wegc het volk uitgaan, boven die halve maatregelen, waardoor de druk niet verminderd, en de schatkist benadeeld wordt. Bij hel hervatten der werkzaamheden van de Tweede Kamer hebben wij goeden moed, dal die geopenbaarde meerderheid zich krach tig zal aangorden tegen die stelling der regering, die ongenegen schijnt, om ondoelma tige uitgaven en overtollige accijusen af te schaffen, zooder daarom in eeltig opzigl ons vaderland bloot te stellen aan gevaarlijke schokken. Menig belangrijk punt zal dan ter tafel gebragl worden, waaronder wij wenschen opgenomen le zien de zoo veel gerucht makeode zaak der oorlogsschepen de Cycloop en Amsterdam, die, zoo hel heet, naar den Sond vertrokken zijn, om het Nedet laudsche volk voor verhongering le behoeden lieoe gewigtige exjjetltlie voorwaar! Het is le wenschen, dat deswege het Gouverne ment zal geiulerpelleerd worden, en dat hel Ministerie door geldige bewijzen tooue, dat in der daad zulk eene hooge ramp ons vaderland dreigde, en waarom juist die schepen daartoe zijn uitgekozen, van welke bevoegde mannen beweren dal zij bruikbaar waren voor onze binnenwateren, maar on bestand voor het doorklieven der Noordzee. Men moge het zich willen ontpraten, maat hei valt niet le ontkennen, dat de consti tutionele geest zich meer en meer bij de natie openbaart eu zigtbaar veld wint, hoe fel men denzelveu ook van eene andere zijde legen werkt. Wij hebben daarvan dezer dagen weder eene afdoende proeve gezien in bet kies—district Abneloo, alwaar met eene groote meerderheid den a!s constituti oneel bekenden Meer van tier Linden lot lid der Kamer is gekozen, in pluals van den hooge achting waardigen overledenijve- rigen vertegenwoordiger de Manwiens biographic te regt niet hooge belangstelling is gelezen en gehuldigd. Zóó voortgaande, zal de Tweede Kamer weldra gezuiverd zijn van alle réactionaire eu ininisterieele elemen ten. die nu nog aan de conslilutiouelen de volstrekte meerderheid ontnemen. Op die wijze is het alleen mogelijk, dat de beta melijke wil des volks door grondwettige middelen zal worden aangemerkt als eene Godsslem, waartegen het vruchteloos zal blijken, zich le verzetten, maar zegevieren zal over alle kabaal, list eu eigenbaat. Wij herhalen alzoo dat onze volkstoestand een bltjder verschiet aanbiedt, dau voor twee jaren, toen juist een tegenovergestelde geest de natie voor een poos beheerschte. daartoe overgehaald door de onzalige Bisschops-quaes- lie, waarvan de illusie zich heeft opgelost in eene hand vol rook. Konstantinojpcl, 18 Jan. Er zijn talrijke gek\Velnleti en nok velt- militairen met bevroren ledematen uit de Klim alhier aangekomen. Ook alhier had men den 15Jen berigten uit de Krirn tot 12 Jan., alstoen was er veel sneeuw gevallen; eene batterij van mortieren was in weiking gebragl, de belegerings-werken waren lot op 45 ellen de vesting genaderd, vele Fran- sche schepen waren naar Frankrijk vertrokken, om meerdere troepen er. krijgshenoodigdheden aan boord te nemen. Prins Napoleon bevond zich te Athene. SwittwikJUiiï^» Frankfort, 22 Jan. Hoe weinig men in Rus land op drn vrede rekent en zich integendeel in alle rigti'gen lot liet voortzetten van den oorlog voorbereidt, blijkt op nieuw uit de daadzaak, dat in Koerland, alsmede aan de Pruissche grenzen, in Lilhauwen, een observatie leger onder bet ojrpor- bevel van den generaal Siewers wordt gevormd. Hel zal uitsluitend uit oude en geoefende troepen zamengeslold worden en den naam van IN oordelij tie armee dragen. Directe berigten uil Russiscb-Po'en, schilderen als uiterst treurig den tegenwoordigen toestand der ingezetenen. De buitengewone contributien aan geld, granen en paarden voor de troepen, gaan alle begrip le boven. De ligling van rekruten geschiedt met eene voorbeeldeloo/e gestrengheid. Met uit zondering van de geestelijken, moet alles soldaat worden; zelfs de gehuwden worden van bun bed geligt. Ltrigs de Ru-siscb Oostenrijksche grenzen staan lionderde wagens gereed, om de archived, voorraad van wapenen, enz. op het eerste bevel meer landwaarts te vervoeren. Coevordcn 21 Jan. Heden onlving men hier het bedroevende berigt, dat een meisje hier woon achtig, hetwelk bij tusschenpozen aan krankzinnigheid leed, heden nacht, in eene boerenschuur le Schoonc- beek van koude is verkleumd. Zij was derwaarts om een boodschap gezonden. Goes, 25 Jan. Verleden donderdag werd onze stadgenoot, schipper A. J. Osclialzdoor het ver lies zijner schuit, van hel middel beroofd, om in de behoeften van zijn huisgezin te voorzien. De poonschuit Zorg en Vlijl in de breede beurt be varende, verliet hij des Woensdags met een N. O. wind Botterdam en bereikte, de kil zonder letsel van het ijs. Den volgenden nacht 3 ure verliet hij de kil met veel ijs, 't welk mede in massa buiten de kil drijvende was. Spoedig ontdekte men door de schuring een zwaar lek in de boeg, doch bekwam, niettegenstaande hij den ganschen dag de noodvlag heesch en zoo digt de Klundert genaderd was, dat hij nagenoeg de menschen aan den wal koude beroepen, gecne hulp. De naderende nacht en de ongerustheiddat zijne nagenoeg vol water geloopene schuit aan de eene of andere plaat mogt vastraken, waarvan omslaan het gevolg zoude zijj), deed hem besluiten, met zijn' knecht dezelve to verlaten en te trachten met de boot de wal te bereiken, 't geef) hem ter hoogte van het Strijensche Sas in den Jaten avond gelukte. Slechts een bed en hunne kleederen hebben zij kunnen redden. Van een en ander is, zoo in de Willemstad, als le Klundert kennis gegeven; doch daar hij tol heden niets vernam van 't geen verder met de schuit en toebchooren geworden is, wordt, in 't belang van den van beslaan beroofden huisvader verzocht, dit berigt over te nemen, opdat dit welligt hem verder op het spoor leide. Eficriïizee, 27 Jan. Door Z. M. den koning, is tot regter in de Arrond. Keglbank alhier benoemd, de Ed. Achlb. heer Mr. J. P. van der Bilt. Men verneemt, dat de persoon van Cornells Koning, die laatstelijk door liet Provinciaal Ge- regbhof van Zuid-Holland, Ier zake van vadermoord, is veroordeeld tot de straffe des doods, niet in cassatie is gekomen, maar een request om gratie j aan den Koning heeft ingediend. ZicrÜtzce 29 J an. De armoede heeft alhier eene nooit gekende hoogte bereikt. Onderscheidene menschen vallen flaauw op straat van den honger; zoo viel heden middag weder een man van honger omver die door vier man voor dood naar huis wc-rd gedragen. Gd>ii;\GI>F; BEIilGTEN. De nachtmerrie van April 1853 heeft te Almelo, even als in hel kies—district Zierikzee, uitgespookt; in plaats van een opgedrongen beschimmelden graaf, is aldaar een liberaal man gekozen als lid voor de Tweede Kamer. Volgens de IJsselbode, heeft de verkiezing van den heer v. d. Linden tot lid der Tweede Kamer, zekere partij den schrik zoodanig om het hart geslagen dat er zelfs in Holland repds gesproken wordt van eene verande ring van Ministerie. Van hel tooneel des oorlogs geen nieuws, dan dat de zwarte knevels der En» gelschen grijs zijn geworden, en dat hunne ribben door hunne mouwvesten groeijen. Dus, een legertje naar het model van van Lennip, die in de Tweede Kanjer heeft gezegd, dat, hoe magerder een soldaat is, hoe beter hij vecht. Ontdekt in Duilschland; eene nieuwe planeet; en te Zierikzee gezieneene lijkslatie met twaalf dragers en eenen Engel ach teraan. De vrede is dus nog niet ophanden. Te Turijn schijnen de doctors eene opruiming op liet oog te hebben der vorstelijke familie, door middel van aderlating; de koningin-wed. en de koningin zijn reeds opgeruimd en nu ligt de broeder des konings aan de beurt, die reeds 24 maal ader is gelaten. In Nederland gaat hel anders; daar wordt het volk adergelaten in hunne beurs, zoolang er een cent in is. Zijne Majesteit heeft ook een groot verlies geleden zijn Oj.petschenker is dood. In den Haag is de tleeschhal ont ruimd door de slagiers, zonder dal de burgemeester is weggeloopen. Het innemen van Sebastopol is twee maanden uitgesteld. Het Journal de Frank fort zegf, dat de Wester-rche mogendheden ernstig den vrede verlangen, als zijnde het eenigste middel om zich met eere van den kwalijk overlegden veldtogt in de Krim le kunnen terugtrekken. Een natten wagenlapper te Eijerland, die weke lijks brandstof en geld van de diakonie ontvangt, behoudt en gebruikt nog de beste plaatsen in de kerk, tot groote ergernis dergenen die de armenkas moeten helpen onderhouden, en lot schade van eerlijke armoede, en tot schande der arm verzor gers. Te Hellevoet vraagt men, of het niet raad zaam zoude zijn, om, bij de aanstaande verkiezing, hut aftredend lid plus Weihouder, wederom als zoodanig te herkiezendan blijft men zeker goed koop brood eten èi 28 cents het Ned. pond, dat niets te veel is, zegt zijn zoon den bakker. De onderwijzer der jeugd te N. heeft weer in een beschonken staat slaags geweest met een zijner leerliogen, en heelt het veld moeten ruimen. Is het niet betreurenswaardig voor ouders, die verpligt zijn zoo hun geld te moeten weggo.-ijen? Die schoolopzieners die zien zoo waldoch er wordt het meest naar de glaasjes gekeken of die wel vol geschonken worden. De dochter van den mole naar te Nieuwenhoorn heeft eene Dorcas opgerigt in de kerk, zonder schepmeel. Te S. zal de secretaris rekening en verantwoording doen van het feest St.-Cicilia, als de leden het overgeschotene niet meer kunnen gebruiken. Aldaar luopen de gekken met een zilver lintje rond hun muts. Een Ingenieur is bezig om een opzigler te X. in zijne vroegere eer te herstellen, en een anderen op— zigter zijne eer te ontnemen. Verstandiger ware het van dien Ingenieur ge wees! die zaak maar blaauw blaauw te laten, daar dit muisje welligt nog een staartje kan hebben. Een zoon van een steenhouwer te Dordt heeft eene blaauwe scheen getoopen bij jufvrouw K., genaamd o verschieters. De kastelein uit de Kendragt te O. heeft zoo veel olie van rogge op het ijs gebruikt dat hij vergeten heeft naar huis te gaan. Te Tholen vreest m *n voor de miltziekte, ten gevolge van eene oude snuifdoos. Ook het roode knolletje

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1