Een HOEFJE, m m a s Verscheidenheden. Vrede of Oorlog. Konijnen-Fokkerij. Uit de hand te koop, Algemeene Armen, sfi. 2 fD J té b PI xs s a I il a Bóeren-Knecht, een Smids-Knecht, KI e r m a k e r s-K n e c h lMen deter ontving !iij eene nitnoodiging om de geregte helft vonr de stad te komen overnemen, ten lioite van den heer Bike, bij wien de schat was overgehragt. De stukken werden toen door twee oudheidkundigen in soorten gerangschikt waarna de werkelijke verdeeling plaats vond en de heer C. de helft ten stadhuite gehragt heeft. De stad en de aannemer Pisa hebben dus elk de helft van den schatdie f 3200 bedraagt. Bij den Baad is echter ingekomen een adres van drie werklieden behoorende tot de vijf die den pot met goudstukken gevonden hebben. Zij beklagen zich, niets er van genoten te hebben dat zij thans zonder werk rijn, en dus in armoede verkeerenweshalve rij vragen om een klein deel van deze winst voor zoover de stad die genootte mogen erlangen. Men meldt uit Leiden Wij achten het noodig, het volgende vooral omdat 7niks in de volkrijke provincie Zuid-Holland plaats vindt, mede te deelen. Wij bedoelen hier mede de thans toenemende onvrije persoonlijke veiligheid op de openbare wegen. Sedert eenigen tijd zijn ons twee aanrandingen op den weg lusschen de dorpen Katwijk en Bbijns- hurg li ij geruchte hekend. Met meerdere zekerheid kunnen wij hier bijvoegen, dat Vrijdag avond den 12 dezer, de persoon P., commissionnair bij den heer v. d. H. te Oegstgeesl zijnen weg van Bhijnshurg naar laatstgenoemd dorp gaande, door een onbekend persoon werd aangehouden. Dour dezen werd hij bedreigd, dat bijaldien hij het bij zich hebbende geld niet afstond, het hein zijn leven zou kosten. Hoewel verschrikt, behoudt hij toch zijne tegenwoordigheid van geest, springt over eenc nabijzijnde sloot, en na een stuk weiland te zijn overgeloopen, gelukt het henr, eene woning Ie bereiken, waar hij zich van drooge kleedeien voorzipt en door de bewoners veilig te huis werd gehragt. Eerst nadat de onbekende ook do sloot was overgesprongen, heeft li ij zich uit de voeten gemaakt. Wij vernemen, zegt het Handelsblad, dat door de directie der Nederl. Handelmaatschappij eene eigenaardige en schoone bijdrage voor de Parijsche wereld-tentoonstelling wordt in gereedheid gebragt. Zij bestaat in eene soort van trofée, waarop in schilderachtige wijze zullen zijn gerang schikt, monsters van al de voortbrengselen onzer O. I. bezittingen, voor zoover die donr gemelde maatschappij derwaarts overgehragt worden. Zij die deze soort van trofée gezien hebben roemen zeer de rangschikking der onderscheidene voorwerpen en hut schilderachtig aanzien van het geheel. De schouwburg op de Vlaeede la Mommie te Brussel, is geheel verbrand.Alles is verloren. Van dit schoone gebouw, hetwelk nog in het vo rige jaar op zoo kostbare wijze is vertimmerd, is niets dan de muren overgebleven. GBiMJKlVÜDË UUKIUTEN. De Heilige Vader heeft Napoleon bedankt voor zijnen bijstand met kanonnen en bajunnetten, om hem in balans te houden op den stoel van Petrus. De Franschen zijn ook geboren priesters of soldaten, en wanneer zij elkander een handje hel pen dan kunnen zij schier alle vorsten van Eu ropa dwingen. Reeds heeft Erankrijk drie ge kroonde hoofden onder zijne bevelen. »Gij gaat den edelen vuurdoop ontvangen," heeft Napoleon gezegdbij liet uitreiken van vaandels aan de soldaien en pelsjassen aan de officieren. «Weidra zal het oogenblik komen, dat gij uwe'{vijanden de keuze zult laten, lusschen Siberiën of den dood," zeide een Bussisch generaal hij het inspecteren zijner troepenen op 1 Februarij moet de vrede guteekend worden te Weenendoch het Westen zegt, dat daarom het veroveren van Sebastopol niet opzettelijk verschoven behoeft te worden. De Keizer van Oostenrijk heeft de spitsroeden bij het leger afgeschaft, om de ligchamelijke ellende zijner troepen in den aanstaanden oorlog niet te vermeer deren. Volgens het zeggen van een Bus, is de Zwarte Zee eerder leèg te pompen, dan Sehastopui in te nemen. Te Zwolle hebben de vischwijven den ooijevaar op de vischmarkt wollen kousen aangetrokken, nu er zoo veel sneeuw valt; en te Zierikzee is soortgelijk beestje opgeruimd om te bezuinigen, doch er is een muzijkant voor in de plaats gekomen die f 290 per jaar meerder kost. Alvvtêr te Zierikzee geslagt, eene geit, en ver kocht voor schapenvleesch, aan burgers; doch het ïleesch van nuchteren kalveren wordt óók wel opgepeuzeld door fijne dames die slecht bijlen kunnen, door het vele snoepen. Te St.-Maar tensdijk heeft een Vos een zwaiten beer, een witten beer en een schaap beet gehad zonder anders iels te schaden dan den schaapskop, hetwelk is ontstaan door Jan van Schiedam. Een klerk te Oostburg wordt verzocht zijne handen in zeker hótol niet ineer te laten ruiken, daar iiij anders opgeschreven zal worden voor de Krun «vaar vechters te kort komen. Te S., in Schouwen, wordt een braaf hoog geplaatst persoon aangeraden, zich niet meer te bemoeijen met zeker meisje, daar toch zijne pogingen niet zullen gelukken. Eu het niet nalatende zal zijn naam publiek gemaakt worden. De jongste lijdingen omtrent de diplomatieke ondeihandelingen hebben vrij algemeen het geloof en do hoop op pen spoedig herstel van den vrede doen ontstaan. Men is verraat geworden door de plotselinge toenadering van Rusland, en velen meenen daarin een waarborg te zien, dat de/.e mogendheid geneigd zal bevonden worden, om toe te geven aan de eisehen van het westelijk Euro pa. Wel is waar verwondert men zich, dat Rus land thans zoo onvoorwaardelijk aanneemt, wat het eenige maanden te voren uit de hoogte ver wierp; ja, dat het in zijne onderwerping nog veel verder gaat, maar men neemt aan, dal het dezer mogendheid ernst is met hare bewilliüingeu en dat althans de grondslagen zijn gelegd waarop aldra de vrede der wereld zal worden gevestigd. De beurzen van Europa wiegen zich in die illusie en de openbare schuldbrieven stijgen in waarde. Om strijd is men er op uit, de edelmoedigheid en vergevingsgezindheid van Rusland te prijzen en men zou het laakbaar achten indien, in Weerwil daarvan, de oorlog legen dat ryk werd voortgezet. Wij voor ons kunnen die illusie niet deelen. Wij zien integendeel inde schijnbare onderwerping van Rusland juist het klaarst bewijs, dat die mogend heid met alle kracht den oorlog wil voortzetten, en geen duimbreed wil wijken. De aanneming dei- vier preliminaire punten, te voren verworpen is voor ons een treurig vooruitzigt op een hatdnek- kigen en langduriger» oorlog. Men late zich door geen schijn verblinden, maar raadplege de lessen der ervaring en der geschiedenis. Bij all e onderhandelingen over vrede uf oorlog pleegt gewoonlijk de diplomatie den hoogsten toon te Voeren, en schijnt de oorlog het dreigendst als men gereed staat den vrede te (rekenenNatuurlijk, Als twee pat tijen tegenover elkander staan, beiden uiterst genegen om vrede te maken, dan is dit voor hen geen geheim. Zij zoeken elkander dan dour groot vertoon van wapening en door bedreigingen te verschrikken, en elkander, door het vooruitzigt op het voortzetten van den uorlog, de meest mo gelijke concessiën af te dwingen. Ja, gewoonlijk ziel men, na afloop van alle onderhandelingen, als de voorwaarden reeds zijn vastgesteld, en het trak taat slechts op de onder leekenirig der gezanten wacht, de diplomaten nog weder met de buiten- sporigste eisehen optreden, leder wil zich groot houden, en zijne tegenpartij doen gelooven, dat hij eene gunst bewijst door den vrede toe te staan. In één woord, nimmer schijnt de oorlog meer nabij, dan op het oogenblik, dat de vrede getee- kend wordt. Maar ook omgekeerd ziet men in de diploma tieke wereld het/elfde verschijnsel. Nimmer toont men zich bereidwilliger, om vrede te maken, toont men zich inschikkelijker en toegevender, dan wan neer het ernst is den oorlog met kracht te voeren. Immers, ook dat is natuurlijk. Want men kan zich zwak voordoen als men zich sterk gevoelt. Men weet wel, dat de tegenpaitij, die ook den Oorlog wil, t ch de consessiën niet aanneemt, en zoo ja, de diplomatie heeft vonden genoeg, om nat men heden belooft, morgen weder in te krimpen tot het onzigtbare toe. Bij eiken ernstigen oorlog heeft men het waargenomen, dat de oorlogvoerende mogendheden zeer mild waren met hunne conces siën en wederzijds hoog opgaven van hunne zucht naar vrede, zoo lang zij het voornemen hadden met kracht den strijd voort te zetten; maar dat zij juist zich terugtrekken en dreigen als het vei langen of de behoefte naar vrede bij hen ontwaakt. De diplomatie hei ft dit eigenaardige, dat hare woorden en daden juist strekken moeten om do voornemens der regeringen te verbergen en het tegenoverge stelde te doen gelooven van hetgeen de regeringen bedoelen. Wij gelooven niet, dat op dit oogenblik het verkrijgen van een billijken vrede voor Rusland mogelijk is. Rusland weel dit zeer goed; het weet zeer goed, dat liet grene grootere dienst aan zijne vijanden kon doen, dan zich, door eene steile weigering, op een oorlogzuchtig standpunt te plaatsen. Juist daarom betoont het zich Z"o gedwee, en verklaart het zich bereid, om onvoorwaardelijk de vier punten aan te nemen. Het is gcene zwakheid die Rusland daartoe noopt; maar juist bet besef, dat het zich tot een hevigen oorlog moet voor bereiden, en de lust om dien tui het einde toe te v men. Welk eene vernedering zou het voor Rusland niet zijn, zoo het gedwongen ware de vier punten aan te nemen, met de verklaring daaraan door de geallieerden gegeven? Herziening van de traktaten met I urkije; het verlies van het beschermheerschap over de Douau-vorstendornnien; hel ver lies van in vloed op de tiiieksehe onderdanen der Bute; viije vaart op» de Zwarte Zee en op den Donau; eindelijk verbod om eene zeemagt in de Zwarte Zee te heb ben, die aan Rusland het overwigl kon geven. Ziel, het is onmogelijk dat Rusland die voor waarden, anders dan gedwongen inwillige; en zoo ver is het met dat Rijk nog niet gekomen. Op het tijdstip toen de vrede nog mogelijk was, ver wierp het dan ook ruileilijk voorstellen van veel minder uitgebreiden aard; zoo het thans deze aanneemt, het is alleen uit bewustheid dat de vrede toch onmogelijk is, dal het kracht en lust heeft den oorlog Ie voeren, en dat dus die aan neming tot niets leiden kan, dan tot verschalking van eenige liglgeloovige gouvernementen, lot inne ming van de publieke opinie, en vooral tot ver breking van bet dreigende bondgenootschap lusschen de Duilsche mogendheden en Frankrijk en Engeland. Dit laatste oogmerk staat voorzeker op den voor grond. Rusland heeft sedert lang eene zeer be kwame diplomatie en liet Tartaarsch karakter brengt in den hoogsten graad geveinsdheid mede. Men weet hoe Napoleon, zelf zoo volleerd in de kunst van veinzen zich door die Tartaarsclie ge veinsdheid van Kutusi (I heeft laten misleiden, het geen iiern zijn uiaglig leger en de heerschappij over Europa heeft gekost. Napoleon was Moskou binnen getrokken, en bleef daar vertoeven, onop houdelijk gewiegd door de hoop dat eiken dag de vrede zou geteekend worden. Men weet. hoe Kutusufl zich rekkelijk beloonde; hoe nederig hij was en vuoikomend, hoe hij alles bewilligde; hoe iHj zelfs valsche dej èches van en aan zijnen kei zer vervaardigde, die hij zorgde, dat door de voor posten van Napoleon werden opgevangen, en waarin de stelligste bewijzen, dal het met den vrede ernst was, lagen opgesloten. Maar het geheime doel was, den oorlog met alle kracht door te zetten, en Napoleon op te houden, tot de winter zou aanbreken. Ra&rorn was men zoo gul met het aannemen van alle voorwaarden, met het ontrui men van verschillende plaatsen, met de plegligste verzekeringen van vredesgezindheid. Juist het tegenovergestelde zou men gedaan hebben, zoo het ernst ware geweest den vrede te bedingen; dan zou men Napoleon door een groot vertoon en door hooge woorden tot concessiën hebben willen bewegen. Wij verkeeren thans in hetzelfde geval. De schijnbare bewilliging en toenadering van Rusland is, in ons oog, niets dan het masker, waaronder de meest oorlogzuchtige oogmerken worden verborgen. ADVERTENTIES, de heelkracht der Holloway's zalf weerstaan. Da die zij op liet ligckaam uitoefent, is verbazend. Duor het vermeerderd Debiet zijn de op nieu verminderde PKIJZtN nu de volgeude: DoosjesPilten van f 0.80 /t,85 /3,00 ƒ6,75 /13.50/ Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 13,83- Zijn op franco aauvrage h Comptant te be koon den Heer O. E. B O O N E te H o o f d p 1 J. STRAATMAN, Hoofd-depólhouder te'sHerl bosch, alsmede te Londen. Strand 244. Hollo Etablissementen te Neiv-JTork, 80 Maiden- Getrouwd Kerkwervf, den Januarij 1855. M. C. dk GRAAFF en M. van SAS. De Notaris C. J. van der RALEN, residerende te Brou wershaven, zal, ten verzoeke zij ner principalen op Dingsdag den 6 Februarij 1855des namiddags ten 2 ure preciesin de Herberg op den Ouden DijkGemeente Ellemeet publiek presenteren te verkoopen: beslaande in 2 WOONHUIZENSCHUUR, ESF en KOilEMLAS» staande en gelegen in de Gemeente Ellemeetkadastraal bekend in sectie A, Nos. 222 223 en 22iter grootte van S3 roeden, 20 ellen. De Veiling zal geschieden in 3 Perceelen en daarna in massa, bij biljetten breeder omschreven. Zijnde gemeld Hoefje inmiddels uit de hand te hoop; te bevragen bij den Eigenaar LEEN- DEKT van deb WEEL. Door gebrek aan ruimte worden TE KOOP AANGEBODEN tot een 25IaI dragtigc KOA IJ E V van echt Belgisch ras. Te bevragen bij de Heeren KOOLE 4- C.° te Zierikzee. om tegen 15 Maart e. k. of eerder te aanvaarden, eene goede en welbeklante ©1S0F- en BB0EF- SMEDES1ÏJ, niet annex Woonhuis, Schuur, Tuin enz. Te bevragen in persoon met franco brieven, hij den eigenaar K. TIBOUTte Se roos kerkein Schouwen 0nze lezers maken wij opmerkzaam op tie pillen va» HoUuvvay. L)e weruidbei oeimle naam van deszelfs zalf eu pillen is Ic veel bt-kend om aiiion veel aanbeveling te behoeve»; m.'iar zij zijn in der daad, de krachtigste geneesmiddelen voor alle kwalen en ziekten waaraan In t lichaam des ïneuschen ouderwoipen is. Menige onzer lezers hebben de weldadige uitwerking dezer pillen ondervonden ingevallen van ongesteldheid door tie gal veroorzaaktvan bedorven maag, verzwakking in de inge wanden enz. cn geeue huidziekten hoegenaamd kunnen aan Z TEN BEHOEVE DER TE ZIERIKZEE. door de Zangvereenlging t OEFEDin'G EN UITSPANNING, op Vrijdag den 0 Februarij 1855 ten huize van Mejufvrouw de Wed. J. SWAI Aanvang des avonds ten 7 ure precies. Entrée 99'/, cents per persoon. De Toegang zal ten 6 ure geopend zijn, t< op den dag der uitvoering plaatsen zijn te besp noemd e van des morgens 9 ure lot des middags 1 tegen betaling van 10 cents per plaats. De Tekstboekjes van DER OSTERM GEN zijn le vei k tijgen bij den Beek ha QUANJER. Prijs 25 cents, ten behoeve der Ar De Itileekcnlijst gaat rond aan dn huizen Ingezetenen, terwijl aan de Intcckenarcn regt wordt toegekend de algemeene Repei op Donderdag avond, 8 February e.k., bij te vu tegen betaling van 50 ceuts per persoon, ten behoeve der Armen. ntinderd er van II .2 TS a s e* "3 Tl e e c Qg O co ■S.2.S a> "o "3 "JS o 2 J -ï. at eu 2 re pa - a -o C 3> c0 fl) I Ctfj CD kQ O 03 03 s 03 —4 O K) z Cd cs W s ss h (6 a s o >8 S cs f» a ■a a a 6a to a 6fi K m n T <N> Sm a 33 a o o a a a o a <v "9 in a 0» a té Pt O O - fc. 3 re b. 1|L. re -a -O 3» 0» ."S, C -- -o 'Z jsfi 3 O b_ c qjj: o a o 0 CO c *3 2® -Ü5 cr oca» N S o *>1 ».P CO (J] S b c n v CO b 2 jT a» ics a> t CP Wj C o kj 5s eg ST I 4i O c c -a a c s q3 C C h O re O 2 c A <N Ti W - jo w e c c re o J.»' - 5 c .5 o ÖD c c Z tr "Ojh J "o a> «s® O j A e jb9 v .a? a n Vt 2 C in O o •- c c -C ce OD-S re s 5 I u J5 3 po S32* Tegen 1 MEI 1855 een gehuil zijn W<*>k verstaande, benoodigd bij de Ge SO ET ER MEER, onder Haamstede. Er wordt tegen Mei aanstaand'', bij de Yi NEECKEN, te Zwartewaalbij Briellegevraa van de Protcstantscfee Godsdienst, het boert werk verstaande. Opgaaf van kunde en in Ir airco brieven. Wordt verzocht liefst in p soon te konren. II. de LOOFF te Wisseherke Jg^tajgP langt van stonden aan of met Mi aanstaandeEEN BEKWAME van de Protestautsche Godsdienst, tegen vast w alsvei'gatl k. zoowel stanilighe veldlogt heftig, sural hij ijd van et upioen taar gevoe Hel lege lenige bil icli nu er lelde, het at hetzelv louden, vt at helzeh icli op dit dal mei rel, dat :en' eervol Hij, die tan de zij >ect'enden tangemerk iver boord Als zoadat ongewachtl Marine aan ten gevoij staat, eu w bezet wore lieel Lid va u Franc antecedent zittende n noch eenig en van v dat hij ni de vuist zijne gesel baar kan naast zij in Zoo ooi veldslag g dei hei d is deszei fs w Want, gulden vo Gezanten heeft het rning der derheid b men, wel is. omdat stagualie ring van al of Uil komst bestaat den TE ZIERIKZEE, TER DRUKKERIJ VAN P. os E0<

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2