i HA, Donderdag, 25 1855. ryrm»"* r# wi fn n BTïinfTÏÏTn .iTHrkWA 9. 1157. •s-linec ,GT Nieuwstijdingen. lie. Jaarg. i bewerkstelligd beproefd gewordt! oemd gemaaktt ste bekende genees schappij worden t| erens waardige eigen ?demenschen wel^ ertering f of eeuig» raan het menachelijl d de op nieuw volgende: 6,75 At3.80/'20ll 7,50-13,85- 20,! nt te bekomen 1> •JR VEN NE te Goes iuder te's Herlogec id 2<54. Holloway 80 Maiden-Lanc, J. BRONSWljj 'ier dagen uiige old .JE VOOR 1855, N DALE, een plaatje, ik in kl. 8.° ZIEBIKZEËSCHE NIEUWSBODE. MEN ABONNEERT ZICH In Nederland, bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren),en Postdirecteuren. Ia Noord-Amerika, bij 3. QUINTUS, te Sheboygan. ABONNEMENTS-PRIJS t voor beide uitgaven. Voor 3 maanden. A 1,30. Franco per post in Nederland. 1,50. Voor Noord-Ameiika. Franco New-York. Dollar 1,10. VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag, ADVERT ENTIEN* 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing 35 centa. De jöïending der Advnleutiën kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU; Zieiikcee, Hoek van dc SeiiuithavenLelt. B, No. ©4. Brieven en ingezonden Stukken Franco. Wat zal het einde zijn f ader de gegronde redenen waarom" men roeren van oorlog billijkerwijze afkeurt, tori ook die, dat de eindgevolgen er niet te berekenen zijn. ij betoogden, bij den aanvang des wer- isliaar toevoeg* keu krijgs tussclien de drie groole mo- Iheden, dat Rusland, in weerwil van e oorlogen en de geweldige strijdkrach- die tegen iietzelve ontwikkeld werden, nimmer is overwonnen; wij herinner- danrbij aan het antwoord van een zijner jgere keizers tegen den gezant, die vrede Ie bevorderen, slechts drie woorden danr- rezigde: een mul, een vogel en een met de verklaring er bij. dat, indien e vijanden zich niet als een mol onder aarde verbergen, of als een vogel door vlugt konden ontkomen, zijne pijlen hen H. Q. Janses 0 bij de Heen 1 Middelburg emaakl op derr la. Zij ontvai volgenden Jaar olgd worden. ;ning opengeslel tenscha ente IJ zend ijk tuil) in Zeeland gt vao ien In Linnen middellijk na It. verhoogd veer 350 pagim zer uilgave is len. een gehuwd f C II t digd bij de Gebi ongehuwd Adres «net fra' 3NDEKGEM, BEKWAME neelït, i mstedc. Briev een ongehuw in echt Timmerman MAART EE necht rcrh bij J( rkerlc. irielle, gevraaj lecht, het boere kunde en :ht liefst in pi neefu r een jaar adressere li HILWEK Ld fes lro ic< te Zonnemat VAN P. de LCK alleu zouden nedervellen. Wij herinnerden daarbij, dat de Rossen het algemeen ééne oorlogstaktiek hebben, Ike ten alien tijde hunne zegepraal ten olge heeft gehad, zij is dezedat zij het hunne krijgsverriglingen zóó aanleggen, zij het tooneel des oorlogs weten le plaatsen op hunnen bodem, aldaar eiken rad als in eene hinderlaag lokken, en, t regt vertrouwende op hunne lopogra- ische kennis, meer kunnen uitrigten met lizend kozakken, dan de vijand met liett- lal grootcre inagt vermag le doen, ler- jl zij daarenboven steeds zorgvuldig reken- op hel barre wintergetijde en bet voor- el, dat die onrneêdeogende vijand, bij den ksten tegenweer, hunne stellingen aau- engt. Wat en wanneer het einde zal zijn van tegenwoordigen kamp? Wie is ver tel genoeg, ont dit te durven bepalen? blik echter op hel geen verrigl is en docld werd, kan tot het opmaken van uige slotsom leiden. Toen de inan des gewelds in 1812, on- leugeld in eer- en heerschzucht, ook den leien Alexander van zijnen zetel trachtte bonzen, volgde deze de algeuieeue Rus- iche oorlogstaktiek, lokte den overmoedi- Corsikaan met ziju geducht leger voor oskou, alwaar hij reeds in zijnen hoog - ande, bij de Wi oedigen waan den Franschen Adelaar op hooge torens zag prijken, met dat gevolg, it hij, in plaats van eene kroon le over- innen, zijne eigene kroon verloor, en de otsche Tuilleriëo, den zetel zijner despo- eke heerschappij, verwisselde voor de on- erbergzame rotsen van Sint Helena, na bekwaï le latei» misleiden door valsche epêches. Volgt Nicolaas niet denzelfden regel, en at was lot dusverre het gevolg daarvan Hij heeft zijne tegenpartij zich zien scharen nder de muren van Sebaslopol. l)eze aandeu, dat het hoogstens eene zaak zoude iju van een paar maanden, om die sterke sling te bestormeu, in te nemen en te ernieligen, om te gelijk de Russische vloot Is met een' looverslag le vernietigen en alle hare schatten buit le maken. Geen j wonder dan ook, dat, door eene valsche j tijding, de verwezenlijking van dien waan, werd verkondigd ais een fait accompli waarover verwijderde landgenooten vreugde- scholen losten en overwinniugsvlaggen lieten wapperen, maar waarop acht dagen later de Russen op hunne beurt juichtooneu aanhieven over den rond gebazuinden leu gen, en hunne blijdschap le kennen gaven door een luisterrijk banket. Het is er, naar ons gevoelen, dan ook ver af, dat die vesting zou zijn ingenomen. Ku het oordeel van een Engelsch officier zelf. die, de onmogelijkheid betoogende der inname van die sterkte, zeide, dut zij eerst dan zoude plaats hebben, als er 300 dagen in ééne week zouden komen, is niet ver af van de snoeverij eeues Russischen officiers, die goed vond te zeggen, dat de geallieerden eerder de Zwarte Zee zouden kunnen ledig pompendan Sebaslopol innemen, even min als beiden wel ligt nabij zijn aan de waarheid. Kn nu wat zal liet einde zijn des oorlogs? Nog eens: wie kan het juist bepalen? Maar, zooveel is zekei', dat het aanvankelijk einde er van is, dat duizend en duizenden vermenigvuldigd door het zwaard of dé kogels het leven verloren hebben,- dat tallooze weduwen en weezen hunne geliefdste betrekkingen beweenen en in ellende gedompeld ziju, dal er eene zee van rampen over vele streken is uitgestort, en dat gebrek, buitensporige duurte en schaarsheid het lot van millioenen verbittert. Dit is het aauvankelijk eindgevolg, dat van een leger van veertig duizend mau, meer, dan dertien duizend gesneuveld of door ziekte buiten de gelederen gesteld zijn. Kn wat het allerlaatste bedrijf zal ople veren, geen beperkt menschelijk doorzigt bepaalt het. maar, zoo veel is zeker, dat een drievoudig wee over hem uf hen zal komen, die de schuld van zoo vele ijsselijk heden op ziju geweten heeft. Moge het besef en de overtuiging daarvau de Mugten der aarde om het hart slaan en hem of hen dringen lot het sluiten van eeneu vrede, waar naar ieder weldenkende begeerig uitziet. London, 20 Jan. De Times bevat een artikel, waarin gezegd wordt, dat liet Britscbe leger in de Krim slechts 14,000 man teil; waarvan slechts 2000 in slaat zijn de wapenen te dragen; de sterfte bedraagt 60 man daags; per week worden er 1000 buiten gevecht gesteld. Het blad voorspelt, dat de verliezen zonder voorbeeld zullen zijn. Het waar borgt de waarheid van het medegedeelde. Parijs 18 J,.n. Do houding van Pruissen schijnl thans «lieer bepaald Russisch le worden. De heer Drouijn de L'Huis, heeft den heer van Hetfeld namelijk gevraagd, of des gevorderd ge allieerde troepen over Ptuissisch grondgebied zullen mogen trekken j het antwoord daarop luidde stellig weigen O k te NVeeot n moet Pruissen eene voor de Westelijke mogendheden meer vijandelijke houding aangenomen lubben. Men hoort hier dan ook reeds in sommige kringen beweren dat van de vredes-conferentieu op 1 February niets zal komen. Het Journal de Constantinople van den 8 dezer deelt mede, dat, in weerwil van het gestrenge jaargetijde, de geallieerde legers in de Krim zeer goed verzorgd worden. Hunne regeringen hebben hen goed voorzien van flanel, van wollen kousen, klompen, gevoerde kapotjassee. en verder van allerlei mondbehoefte, en deze wel van goede hoedanigheid. Do OUomani.ische regering zal even als de Engel che en Fransche, hare troepen van houten huizen voorzien die reeds zeer spoedig naar de Krinr zullen worden gezonden. Uit een en ander blijkt, dat de drie verbonden legers zeer goed het geschikte oogenblik kunnen afwachten, orn den beslissender) slag te wagen. Verder zegt het bladdatvolgens berigten van 1 dezer uit Baiaklava, de Russische kolonne, die zich te Karnaris, voor Ralaklava, bevond, door de Engelsche troepen van daar verdreven is en d31 de vlugt der Russen met zoo veel overhaasting is bewerkstelligd, dat zij hunne fourrage verbrand hebben, ten einde in hunne vlugt niet belemmerd te worden. Weeaen, 16 Jan. Graaf Bnol heeft den lOden Jan. eene circulaire gerikt aan al de keizerlijke gezanten bij de Duitsche hoven, waarin hij hnn den stand der aauhangige onderhandelingen en den staat van zaken blootlegt en levens le kennen geeft, dat er nog veel ontbreekt, o.n den vrede als verzekerd le beschouwen. Oaariu wordt ook wederom gewezen op de noodzakelijkheid van het mobiliseren der bondscontingenlen. Frankfort17 Jan, Uit Warschau wordt verzekerd, dat irr de eerstvotgerrde dagen de grenzen van Russisch-Polen ook vao de Duilschej, zijde volledig afgesloten zullen worden. Naar men uit Weenen verneemt, heeft Pruis sen voor zijne toetreding tot het December verdrag onderscheidene voorwaarden gemaakt, welke door Oostenrijk en de Westersche mogendheden voor onaanneembaar zijn verklaard. Blokzijl j 19 Jan. Gisteren is tusschen hier en de Lenirner een jongeling door het ijs gezakt. Hij was ondertrouwd met eene zwangere weduwe, moeder van drie kinderen wier pogingen niet inoglen gelukken, hareti bruidegom van .den dood te redden. Zwolle, 19 Jan. Gisteren keerden twee paar gelieven van Meppel, alwaar zij braaf vrolijk waren geweest, over bel landijs op schaatsen naar hunne woonplaats Ruuveen terug; onder weg zijn de beide nreisjes door bet ijs gezakt en de mannen, beneveld door het misbruik van sterken drank dit niet bemerkende, reden door; lieden morgen 2ijn de, lijken der ongelukkige meisjes gevonden. Men schrijft uit Emden aan de Prov. Gro ninger CourantDe bakker S. alhier, had zich, na eenigen tijd met zijne vrouw in twist le heb ben geleefd, vau haar laten scheiden. Korten tijd daarna wordt bekend, dat hij op nieuw met een jong meisje in 't huwelijk zal treden. Eensklaps echter komt alsnu zijne dienstmeid le voorschijn en maakt openbaar, dat zij, daartoe met geld be kocht, tegen des bakkers voormalige vrouw voor 't gerigteene valsche getuigenis heeft afgelegd, in de hoop, dal haar meester na de scheiding Irèkr zou trouwen. De arme meid is daarop gevat en naar Autich gehragt. Men meende le Einden, dat het met den bakker ten dezen nok zoo heel gemak kelijk niet zon alloopeo. Intusschen liep hij, tij dens het afzenden van dit beiigl, den 13 dezer, nog op vrije voelen, Avenhorn, 20 Jan. In onze nabijheid heeft het ijs al een offer gevraagd. Drie boeren achter elkander rijdende hadden het ongeluk door hel ijs te vallen, slechts twee konden zich redden, de deide echter, gewis te veel onder het ijs gescho ten, moest daar zijn leven laten, zonder dat iets tol zijne redding geschieden kon. Langstraat18 Januarij. Nasuwelijks be vindt zich ijs op het water, of het heeft alhier eeri offer geeischt. P. v. G. koperslager uit de gpmeente Waalwijk, een voortriffelijk jongeling van 30 jaren, de steun zijner bejaarde ouders, waagde zich al te spoedig op bet bruoze ijs, slechts wei nige schreden van den kant verwijderd, breekt het onder zijne voeten en zinkt li ij in de diepte zoodat ineo aan zijne bedroefde ouders alleen het ontzielde ligchaam konde teruggeven van een be minden zoon, die voor weinige uogenblikken vrolijk en opgeruimd hunne woning verliet. Zlerlkzee, 23 Jan. Naar luid der van tijd lot tijd onlvangene berigten, ten aanzien van de troepen, over welke Prins Mentschikrlf thans in de Krim kan beschikken, bestaal de infanterie uit twee divisieu, welke laatstelijk in Perekop ziju aangekomen, en eene derde divisie, welke reeds tot Baksebisaraï is gevorderd drie divisien, welke onder bevel van den generaal Liprandi, op den regterflink van de belegeraars staan, en drie di visien, welke deels in en deels buiten Sebaslopol geposteerd zijn. Op het papier bestaat elke dezer negen divisien uit 16,000 man; het is echter te denken dat liet bedrag, hetwelk in het geweer kan woideu gebragt, daar beneden zal zijn. Be halve deze krijgsmagt heeft de Russische bevel hebber nog een ^aantal reserve-bataljons aan zich getrokken, doch deze hebben, op deu geforceerden marset), in het ongunstige jaargetijde, 10 ten hon derd verloren, ongerekend de manschap, die dadelijk in het hospitaal is moeten worden opgenomeo. Zijne ruiterij beslaat uit 4 regemeuten dragonders, elk van 1760 man8 regemeuten ligte kavallerie, elk vau 1430 man (waarvan echter sommigen veel hebben verloren), en een aantal regementen ko zakken. Russische officierendie uit Sebaslopol in Odessa zijn aangekomen, beweren, dat elk huis in die stad als het ware iu slaat van verdediging is gesteld, en dat, zoo als de zaken thans staan, gelijk zij zich uitdrukken, de Engelschen niet hunne stoomwerktuigen de Zwarte Zee eerder zullen kunuen droogmaken, dan Sebaslopol vermeesteren. Aar. Dr. A. de Jager, bijzonder Onderwijzer der tweede klasse te Rotterdam is opgedragen, om de vertaling van het Nieuwe Testament, welke op last van de Synode der Ned. Hervormde Kerk zat geschieden, te corrigeren, opdat de spelling naar vaste beginselen en eenparigheid geschiede. De spelling volgens Prof. Siegenbeek zal in de hoofd zaak gevolgd worden. Alleen in die punten zal er van afgeweken worden, welke in den laatsten tyd gebleken. zijn 'min juist le zijn. Men verneemt dat tusschen onze regering en die der Vereenigde Staten is of eerdaags zal wor den gesloten eene overeenkomst, houdende dat in onze Overzeesche Bezittingen voortaan buitenland.- sche Consuls zullen worden toegelaten. Dergelijke overeenkomsten) schijnen ook eerlang met andere staten te zullen worden gesloten. Betreffende den voor eenigen tijd te Utrecht gevonden schat, werd het volgende in de zitting van den Gemeenteraad dier stad medegedeeld: Daags nadat de schat, in de Korte Nieuwstraal aldaar, in een aarden pot gevonden was, begaf zich de heer Beeck Calkoen met den Stedelijken Kameraar naar den aannemer Pisa, die echter niet geneigd was denz.elven bij Burgemeester en Wet houders of een onzijdig persoon le deponeren, en meende, dat niemand anders er regt op had, dan hij. De heer C. bewerkte daarna, dat er eene ii k westratie zou plaats hebben, terwijl hij eenige dagen later, op verzoek van den advokaat Broers, met dezen den schat ging zien. bestaande uit 558 goudstukken, in een. aarden pot en een zak. Deo v j

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1