i\ KK\ II0FSTEEDJE, C. BAL ZOON. CADSANDRIA, rs Verscheidenheden. Plukken. Openbare Verpachting Openbare Verkooping, Populieren Hoornen, Een Woonhuis en Erve Uit de hand te koop: - a: Uit de hand te koop, OPEN WATER, zal Dichterlijke Nalatenschap Doeree -li n echt, Een Koren molenaars-Knecli MEN VRAAGT Brood bakkes' s- linech t T i m m er m a ns- K n ech t Timmermans-Knecht een Smids-Knec ht, a ge n ma kers- K nech t Men leest het volgende ia de Provinciale Drentsche Courant Dezer dagen schreef eenc weduwe uit 's B >sch aan hare te Kucvurden wonende dochter, dat zij hoop koesterde, zich eindelijk in het bezit te zien gesteld oener kleine erfenis, nagelaten door haar oom lord lJamillonvoormoals generaal in Engelsche diens!, een sommetje van 4,400,000 pd« st0 of twee en vijftig ntillioen en achtmaal honderd duizend guldens bedragende. Reeds voor omstreeks drie jaren zou het tijdstip daar geweest zijn, waarin zij Del in ontvangst zoude nemen, toen zich veder een ander met eischen zou hebben opgedaan; deze zwarigheid zou thans uit den weg geruimd zijn, en onomstootclijk zou het thans zijn uitgemaakt, dat '/ij de ern'ge erfgenaam is. GEUËINGBË ttElt&GTLN. Uit de Krim oud nieuws; bij kleine gevechten weinig doodei» en gekwetsten. Naar men zegt, zit Keizer Klaas te lagchen in zijn vuistje, over de slimme JEngelschen en Fransshen, wegens hunne droombeelden van vrede. Verzonden naar de Krim, 300 potten mosterd, doch de hammen zullen ïo-ter komen. Nu de Kamers gesloten zijn, wordt er in den Maag feest op feest gegeven zoo gaf een Minister verleden week een thé-dansant waar het zeer vrolijk toeging; er wordt zelf ge danst en gezongen; Kom geeft den hoer een stoel Vervolgens werd ei' gezongen: Minister jij moet scheiden gaan, Doch geeft nog eerst een zoen Uw werk is haast afgedaan, En vraagt nu maar pensioen. Met is van Halldie den eernaam heeft ge kregen van don grooten hervormer van ons finan ciewezen, door het bekende huismiddeltje van 127 millioen. Du armoede is te Zier.ikzee zoo goed als geweerd; het wemelt er op marktdagen van bedelaars. Gevallen aldaar, eene party sneeuw, die, zoo als verleden jaar, wcêr een aantal guldens beloofd voor do onpartijdige policie. Het zal wcêr zijr>: »betaele, betaelcV' zeide Peute. Te Meppel is het »Dorp aan de grenzen," door schutters en onder-officieren, ten tooneele vertoond, en de mui ters zijn wtèr maatjes met de zonen Jobs van Nederland, en varen zelfs in één schuitje b«j het Koninklijke Yacht-clubben in Belgie en Nederland. Brederode heeft dus niet ten onregle gezegdhet kan verkeeren. Te Eijerland is het buitenge woon vruchtbaar onder de blueijendc rozen. Aldaar is een Knoikiem gepoot en is bevonden goed te zijn, hoeveel moeite er is gedaan om het verborgen te houden. De herkoze ouderling te X blijft de f 23 neg schuldig, die hij uitgeloofd heeft voor zijne herkiezing. Het is dus daar ook; veel belooven en weinig geven. »Dat zou je ver,....," zeide de Brabandsche Secretaris te IJ. tegen zijne wederhelft, »ik sta wcêr in den Nieuwsbode." Overleden te Rapenburg, de Kruis- vaders, dat ook wel was te voorzien. Terug gekeerd te Wolphaarsdijli, twee reizigers wegens de koude. De grooten te Q., die, zoo als.over- alnimmer liegen en bedriegen, zullen teekenen om een zoon van een smid uit het soldatenpak te houden cn er een ander in te stoppen. Nu schelmen vindt men overal doch het meest op een groen kussen. Aldaar zit het varken van den schoolmeester reeds een jaar te vellen, terwijl de krulhond van den herder zoo het ft geblaflVn, dat de herder er mede verlegen werd en dat over eene parapiuie. Te Hulst zijn de Sieiliauen ge fopt, doch het meeste de dames. Met zatte boertje tc Zonnemaire, moest wat minder in zijne schuur gaan met B., cn zijne vrouw en kinderen Wat beter behandelen. In Frankrijk is men ijverig bezig met het maken van pluksel ten behoeve van de troepen in den Levant. De keizerin heeft hare poppen ter zijde gelegd cn plukt... Erge plukken de hofdames... Ergo de groote dames... Ergo de kleine dames, die de groote navolgen... Ergo de burgervrouwen', die voor dames willen doorgaan... Allen, die tot het vrouwelijk geslacht behooren en hunne handen tot hunnen wil hebben, plukken... Men verzekert, dat ieder die thans de Tuilleriën binnentreedt, en gedurende een langoren of kor- leren lijd in dat palcis moet wachten, een lap oud linnen bekomt, om pluksel daarvan te vervaardigen... .Men denkt hierbij aan den tijd van den Tietl- daagschen veldtogt.. Toen plukten: »üe vrouwen en maagden van allerlei soort" gelijk de heer van Dam ze noemt ook uit alie magt... En terwijl de natie zoo ijverig was urn pluksel te maken, plukte vader een dood op zij» gemak de natie... En terwijl de natie haar pluksel naar do hos pitalen zond, stak vader een wat hij plukte in dea zak,.. Sedert dien lijd is het plukken in de mode ge bleven; wie slechts eenigzins plukken kan plukl... Daarom verwundere zich niemand meer dat bet meerendeel der natie zoo vederloos en kaai is.. Amerikaansche Huwelijks -advertentie. Ik ben juist twintig, en wil niet trouwen voor ik twee jiar ouder ben. Ik kan doen en doe ook gaarne allerlei huishuuwerk van laar ten en dood maken, tot hemden wasschcn toe; ik ken aLle soorten van handwerken, van borduren tot liniwhtB pantalons maken; ik kan schaatsen rijden, dan sen zingen pianospelen spinnen en al wat men met regt van mijne sekse verwachten kan. Wat het rijde» betreft, mag ieder man, die lust heeft, komen, met twee paarden, waarvan hij mij één moet laten uitkiezen, en lien voet vooruit geven, en als hij mij dan op den eerste mijl inhaalt, ben ik de zijne, zoo niet, dan is tiet paard voor mij. Let wel 1 ik geloof aan hydropathic en gebruik geen k(lij en thee, ook draag ik geen corsetten, maar mijn man kan liet doen, zoo hij vtrkiesl. Ik gel of aan de oregten der vrouw", maar geloof ook dat ik geen regt heb mij le bemoeijen niet politiek of met de zaken der mannen in het al gemeen, evenmin als de mannen het regt hebben zich in de onze te mengen. Wat het uiterlijk be treft ben ik groot noch klein, dik noch mager, maar ik hen juist zoo als ik ben. ik heb nooit getracht mijne gestalte mijne gelaatskleur te ver anderen, wijl ik daarrritè volkomen te vreden ben. Kwasten noemen mij schoon de jongelui die ik met een glimlachje vereer, zeggen djt ik het top punt van volmaaktheid benzij die ik met een donker gelaat aanzie, noemen rmj n'sduivels scha duw."Zoo ik trouw zal het zijn met een iipio die niet drinkt, rookt of vloekt. Hij ttrrn zijn of oud, mooi of leelijk met in den hoogstelt «raad. Hij moet eene gofi ffan jong rijk, eene goede. opvoeding genoten hebben. Hij moet ijverig zijn en in staat zich zoo te gedragen, dat een ieder Item lijden mag; zijn aard en humeur moeten mij bij nadere kennismaking in alle opzigten bevallen. Na ons huwelijk moet hij mij de inspraak van mijn geweien laten volgen, mits ik zijne regten niet met voeten treed. ADYKIITEXTIEY. SS&Sfir® Notaris Mr. 3. J. ERMEKINS zal, 0]> Vrijdag den 2G Januarij 1855, 's mor gens ten 10 ure, in de Herberg te Burgh, pu bliek presenteren te vei koupen: Dun SU i\ Kt van 2 tuinders17 roeden, 70 elIen BOSCH, gelegen onder Burgh, irr sectie A, Nes. 176, 177, 178 en 180, aankomende dun pol- dur Schouwen, in diverse kavelingen, breeder bij bil letton umsuhreven. mamgw» De Notaris Mr. g. va» dhr LEK de CLKI'CQ zal, op Woensdag 31 Januarij 1835, 's vuprinidrlags om 10 ure, in hut Bosch der Heerlijkheid Haamstede, ten verzoeke zijner principalen, publiek presenteren te [verknopen Eene groote partij xtra zwaar ESSCI1EN en ELZ EN HAKHOUT en eenige o| gaande IJ PEN cn ESSCHEN BOOMENwaarvan velen geschikt tol Werkhout. oj» Maandag, clcn 5 February 1S55, «les namiddag» 2 ure, in liet Anbacirts- ISecs-euSauJS te ÖurSe '5'onge, van 1." Den Buitendijk en ir el daaiVüor gelegen CJoa*s van den Suispolder. 2.° Den Buitendijk en het daarvoor gelegen Cioa'S van den polder het Zuiderland. Eerst in perceelen en daarna io massa. En 3.° Dm Buitendijk en de daarvoor gelegen Gos'zen van den polder Battenoord,onder Nieuwe Tonge Deze perceelen worden tweeledig gepresenteerd aOm uitsluitend met §eüaapcn te worden be weid, voor 9 jaren, te eindigen den 15 November 1863. b. Om niet BuudvecPaarden en ander Vee te bew eidfij, voor 3 |.uen, te ein digen den 15 November 1857. En op Dfngsdasf, den 6 February 1*55, des namiddags 2 ure, bij den Koren molen te jVleuvve Tonge, van Sa Stuks KWARK CANADA'S do r elkanih r r 9 10 el en dik 1,50 a 2 el, zeer geschikt voor Werkhout. Nadere infoi maliën le bekomen bij dim Notaris Mr. S. H. ANEMAETte Sommelsdijk, en den Rentmeester van Grijsoord P. N. J. LF.TTE ANEMAET, te Nieuuie Tonge, Op Maandag den 5den February 1855, ,jv rins voormiddags ten 10 ure, in de ftflBKgBm Herberg l ij Pii ti r Broeder te 's Gra venpolder zullen de Geregligden Int dell B edel van wijlen MARINUS BOOGAARDin leven vrachlenaar le 's Gravenpolderlen overstaan van d<-n Notaris Mr. A. E. van DISHOECK, in het openbaar presenteren te verknopen Eerste Perceel. bestaande in: Woonhuis, Schuur, Keet, Erve Tuin Boomgaard en Weiland slaande en gi legen le 's Gravenpolder in Mtd delzwake kadastraal bekend sectie D n.®9 116 117, 120 en 121, ter grootte van 1 Bunder, 16 Roeden, 80 Ellen. Waai bij in pacht kunnen v Igen1 Bin der. 85 R-.edc n, 80 Ell-n Wei land, en 1 Bund., 23 Rued., 30 Ell, Zaailand* Tweede Perceel aldaar, sectie D, n.0# 118 en 119, ter grootte van 03 Roeden, 02 Ellen. En op Woensdag 7 February 1855, des voor middags ten 10 ure, op voorschreven H-ifsteedje; 2 Paarden 1 SpringstierLandbou wers- cn Melkgereedschapfiiarnas Meubelen, enz., bij uitgezette biljelleii bree der omschreven. Informatiën zijn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris door deze uitmuntende pillen worden bewerkstelligd dat alle andere middelen te vergeefs zijn beproefd geworden hebben dezelve in hooge mate beroemd gemaakt, haar doen rangschikken coder de beste bekende genees mi'Jdeleu. In alle standen der maatschappij worden gebruikt een ieder roemt bare bewonderenswaardige eigen schappen en beveelt haar aan zijne medeinenschen welb lijden aan waterzucht, slechte spijsvertering, of eeuig» andere ongesteldheid hoegenaamd, waaraan hel measchelijfc ligchaam onderhevig is. Door het vermeerderd Debiet zijn de op nieuw verminderde PRIJZEN nu de volgendei DoosjesPillen van ƒ0.80 f\ ,85 ƒ3,00 ƒ6,75 A3.5020, Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 -3,00-7,50-13.85- 20,' Zijn op franco aanvrage Comptant te bekomen den heer B. van ASPEREN VERVENNE te Goes J. STRAATMAN, Hoofd-depólhouder te's Herlogei boscb, alsmede te honden. Sfrand 2Holloway> Etablissementen te Netv-Vork80 Maiden-Lanc, Een /eer sterke in steen ge- fSHB bouwden PEK- en KOOKK-MO- "j^LES, met hecht cn sluik Woon huis, in dun jar e 1835 nieuw gebouwd, alles staande cn gelegen te Neuzen. Reflecterende!) gelieven zich met franco brieven of in persoon aan te melden bij D. van WIJCK, Koren-Mole^ naac aldaar. om tegen 15 Maart e. k. of e«rder te aanvaarden, eene goede en welbeklante cïi HBJEff1- SMEDERIJ, niet annex Woonhui&i-Schuur, ITuSaieus. Te bevragen in persoon <>l met franco brieven, bij den eigenaar K. T1BODTte Serooskerkein Schouwen De oridergeteekende geeft bij de/e kennis, dat bij, van af den 1 Januarij 1855, tot DEELGENOOT zijner zaken, als Makelaar lu Effectenheeft aangenomen, zijn' ouilsien Zuon JACOBUS CORNELIS BAL, en dat de voortzetting 'Jezer Zaken zal plaats hebben onder de firma vau: Hij beveelt deze firma in het voortdurend vertrouwen zijner geëerde Begunstigers aan. Zierihzeeden 19 Januarij 1855. C. BAL. De ondergeteekerde maakt aan zijne geëerde Slab - en Landgenooten bekend, dat zijn Winkel ruim gpsnrti'er-d is in allo soorten van JiCJ EI ©ETSJES en LAAStZEM, al-medt viStcn zondheids ïPantfoffeüs en Amerikaanschc Maas-, Vrouwen- en Kinderen Over schoenen alles tot de minst mogelijke prijzen. F. SLAAT, Schoen - en Laarzenmaker op (ten Dam, te Zierihzee. De STOOMBOOT- D! EN ST van Middel- burg naar Bergen-op- ®ooni °P Viijdr.g den 26 dezer, worden geopend. I^e uren van afvaart zullen nader worden bekend gemaakt. Middflbubg, 17 Januarij 1855. VAN J. FARO, 'fin leven Landbouwer onder de Gemeente IJzendijkt Lid van de Commissie van Landbouw in Zeeland Uitgegeven onder toe/igt van G. P. Roos. Prijs: ingenaaid ƒ2. gebonden In Linnen mi vergulde Stempels 2,50. Onmiddellijk na uitgave wordt de prijs met 10 pCt. verhoogd, grootte van dezen Bundel zal ongeveer 350 pagint bedragen. Een breedvoerig Prospectus dezer uitgave is alle sotiede Boekwinkels vooihanden. De Boekhandelaar A. J. BRONSWIJS te Sclioondijke heeft dezer dagen Uitge geven en alom verkrijgbaar gesteld: ZEEliWSCH-VLAAMSCll JAAIlliOEkJE VOOR 1855, verzameld door J. H. VAN DALE. Tweede Jaargang, met een plaatje. 220 Pagina's compressen druk in kl. 8." Prijs f. 0,90. ES» De K inpers van Ds. H. Q. JaNSBïI »St. Anna ter Muiden", in 1850 bij de Heen van bknthem <5- jutting te Middelburg ui gegeven, worden opmerk/aam spmaakl op dezr tweeden Jaargang van Cadsandrla. Zij ontvai gen in deren Jaargang een onmisbaar toevoegs op genoemd Werk, dat in eiken volgenden Jasi gang van Cadsandria zal vervolgd worden Tevens is door hem de inteekening opengestel op een dichtbundel, getiteld 8*5£=" Tegen 1 MEI 1855 een gehuwd zijn Weik good verstaande, bonoodigd bijdeGebi SOFTER MEER, onder Haamsteie benoodigd, met 1 Mei aanstaande, ongehuwd van de Protestantsche Godsdienst. Adres met fran brieven of in persoon, bij W. WÜNDERGEM,Ji Korenmolenaar te Colijnsplaat. tegen 1 Mei aanstaande, EEN BEKWAME bij J. van SPLUNTER, le Haamstede. Briev franco. Tan stonden aan of met Maart een ongehu«| benoodigd. bij J. EVEBVVIJN, Timmerman Zonnemaire. o TEGEN DEN 1 MAART EE benoodigd, voor een jaar vast werk HANNIS BROUWER, te Nieuwerkerk. b'j Er wordt tegen Mei aanstaande, bij de Wl NEECKEN, te Zwartewaal, hij Brielle, gevraaj van de Protestantsche Godsdienst, het boerc werk verslaande. Opgaaf van kunde en in franco brieven. Wordt verzocht liefst in pi soon te komen. ïie pillen van tïolloway zijn eun voortri fl. lijk miiiilel voor hoofdpijnen got bedor ven ntaa[; en teverviekle, aUnttde oiu bij vervat van krachteu, weder sterkteen levendigheid aan Het lrgctiaam te gevep. De buitengewone genezingen, welke dagelijks Met Maart aanstaande of vroegereen bekwaï liefst RIJTIilCt-NAilER, vour ccn jaar langer vast werk Iregeerendeadressere i tuj JaC.3 BaL, te Goes, Een aankomende 9CHILDKIS KNECHT benondiitd. Adres nar.c eigen persoon, aan J. OCHTMAN, le Zonnemai TE ZIEK1KZEE, TEB DRUKKERIJ VAN P. DE LCX Ia Voor Franc Voor 0. Wat ader de g< voeren vat Liort ook niet le b betoogt ken krijgs llierleu, d oorlogen die tegen nimmer i daarbij aa gere keizei le bevordet bezigde: met de vijanden aarde ver! lugt kont aileu zuu Wij herinn liet algen) Ike len all olge heeft hunne krij zij het t plaatsen 0| tud als in t regt veil ische kermis izeud koza grootcr jl zij daarei op hel bi el, dat die ksten legt engt. Wat en wi tegen wo elel genoeg blik ech doeld wer< uige slolsot Toen de ir fcngeld in leleu Alexai bonzen, vc jl tche oorlogs Corsikaan oskou, alwa oedigen wa hooge lorei hij, in p innen, zijm olsche TutII eke heersch erhergzame ich le hebbe epèches. Volgt Nice was lol Hij heeft zi nder de u; aaudeu, dal van een esling te 1 ernieligen, lis met eet

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2