Maandag, 22 Sunuitrij 1855. s koop TEBÜ, koop Itoop: o. 1156, ile. Jaarg. iüüiT" 13MM iiiÉS men, s-Knech k necht, iccht Nieuwstijdingen. Bo^reJ met dn nooihf tiers B ÏMy 2en bij A. R!J|j REN, te s Ueei in steen ge i sterk Woon i gebouwdalli li.--lli'Cterende n of in person IK, Koren-Mol, Roeden,) ISoutr jiiidwellepoort 1st in pacht ge bij C. B.\l jT>é mT -W TT1 "HTT -WWT /a IKZEESCOE NIEUWSBODE E5EN ABONNEERT ZiCa fn Nederland, brj den Uitgever. Bij alle Boeit handelaren en Postdirecteuren. Ia Noord-Amerika, bij 3. QUINTUS, te Sheboygan. ABQNNE35SNT5-PR* JS t voor beide uitgaven. Voor 3 maanden. .30. Franco per post in Nederland1,50. Voor Noord-Amei ika. Franco New-York. Dollar !,10. VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag, ADVERT ENTIEN*. 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere phatsing 35 cents. De inzending der Adv^rteulién kan geschieden lol Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU; Zieriktee Roek vau dc SciiuithaveuLett. B, No. 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco. De zegepraal van het Goede. Het debiet in de gedccllcn tier L: dsto bewijzen v van open bepm liduilslng. Duizeut hersteld dc vergecfsch beproei vau de zalf i (>,75 /Ï3.o0/~20.! 7,50- 13.83- 20,1 it te bekomen l bergen -op Zoom te 's Hertog d '2 4 "4. Hoi!mva\ 80 Maiden La: voetspoor le volgen en /.ijoe inzitten te tWWwlï lïollanay an op.ii üceinjlet is in elke omstandigheid voor den n. die door kohnul. list, nijd ol' afgunst offer is geworden zijner regtsclinponheid, jklteiil, onkreukbare trouw en vader- idsliefde, eene zelfverheffende bemoediging, mieer hij na zijnen val. opmerkt, dal ecno ziekte in ook zijnes onrlnuks. gedrongen wordt, l door deze ware het te Idigen. Wat voor een individu in gezegden zin dl, is niet minder van toepassing voor a geheel ligchaam. Zoo ook mag 'iet Ministerie Thorbecke, weerwil van de oudergane onverdiende guizing en miskenning, met zelfverheffing gepasten trots opmerken, dal. hoewel Izelve wordt gequalifieeerd als uit le ma nde opposilieder tegenovergestelderigling, szelfs zienswijze echter wordt beschouwd als eeuige ware, welke tot volksgeluk kan leiden Of, wie kan liet ontkennen, dal al hel ede, hetwelk beloofd wordt tol stand ge agt te zullen worden, eeniglijk uitgaat u ilie zijde, welke de beginselen van liet nisterie Thorbecke steeds hebben gekeu- srkt, dat is vau de echt constitutionele rlij in den lande? .la. al tie hoop Ike de natie nog heeft op vermindering u den looden last, die haar uitmergelend pijnlijk drukt, gaat zij niet oil van d ustitutiouelen alleen? Gewissehjk ja. et is over bekend, dal de beroemde va land- en vnlklievende negen mannen iu eerste vergadering der Tweede Kamer, de beruchte doellooze Vpi illieroering, een mgsl doelmatig plan indienden lot al'schaf- van de aecijnsen op liet geslagt en liet ïgeld. Maar het is ook bekend, hoe inmige snuggere, minder, dan middel- atige Aprilmaiinen en, zij. die met hen op lijko lijn staan, dat wel doorzien en uil— unteud geamoliveerd voorstel voornamelijk iging iXXIXU irij 1855 et. J. SWAKTi irc precies. srsnon. end zijn, terwi (ijn le bespreki middags i 'bals. osïEimm bjt'Uildadl'b! iue>e der Arme <le lini/en (li ekeziareii In :ae ÏSciretiti i., bij le vvonc persoon mei Z IVART Ei slissende, ki lenig bekome Zicrikzce. ongehuwd e idres met franc NDEKGEM, Ji Mei aanslaand! echt, tegen 1 Maar it; adres uit bekwam Jsdienst de GLOPPER A2i P. et LOOI arom afkeurden, omdat het kwam van ine zijde, die door miskenning gebonsd is den zetel, dien zij zoo waardiglijk l>c- eed heeft, en dat men het om die redenen lie begoocheling der natie eene politieke monstra tie en wat dies meer zij, noemde; ja, ill's was er, die dom genoeg was, dat voorstel te stemmen, omdat het niet strookte met i inzigten en bedoelingen der Regering. En toch, des onverminderd wal heeft it opgevolgd Bestuur gedaan? Ken jaar ter, nadat het goede werd s verderfelijk, aarzelde dat afschaffing te beloven vau uitgemonsterd Bestuur niet, het tonnegeld. Wel heelt men den spot gedreven met If, Mr. SuiidI Bt plan, om het geslagt te ontheffen van en onregtvaardigen druk, die hetzelve ten eele belet dat de arbeider zijne krachten ihraagt en versterkt door de eenige vned- une, door de natuur daartoe geschikte spijze, X°°pi daarom kwam men voor den dag met a plau, om de rogge van de 23 opcenten elasting te ontheffen. Doch, daar men het ietige en ondoelmatige weldra aantoonde a teregt begreep, dat het volk weinig daar mede gehaat was. is daarvan niets geworden, wat sijmpalhie kan opwekken voer de in zigten eu bedoelingen der tegenovergestelde rigling Kn wat er worden zal van de voorgedragen wel op de bijeenkomsten eu vergaderingen, men leze daartoe slechts liet voorloopig rap port, daarop uilgebragt, waarlijk met veel. Ten minste wil men voor 's hands zorgen, dat die wet niet kan worden toegepast op godsdien stige bijeenkomsten, eu dat hare strekking althans geweerd worde van het zedelijk terrein, liven weinig hoop mag men koes teren, dat de voorgedragen wet op de reg- terlijke organisatie veel goeds eu nuttigs en «economisch zal te weeg brengen; terwijl de aangenomen wet op liet armbestuur da gelijks leert, lot welke absurditeiten dezelve leidt, en hoe weinig zij strookt met den volksgeest, en de Apriluiannen op weinig meer kunnen roemen, dan daarop, dat wij. 11a de aftreding van het Ministerie Thor becke, ons vrolijk kunnen maken met de betaling van vier inillioeneu meer iu 1855. Voorwaar eone treurige herinnering aan een zoo kortstondig bestaan, hetwelk de natie gaarne voor de helft zou verkort gezien hebben, indien zij daardoor de helft der 4 millioenen van hare schouders had zien lig ten Gelukkig gevoelt het Ministerie deszelfs weinige veerkracht, gebrek aan homogeniteit en energie eu helt het nolens volens over tol de rigling. waarvan het zich de tegen overgestelde noemt. Kti moet de Tweede Kamer de impulsie volgen, welke zij ontvangt van de zoogenaamde oppositie, zauiengesteld uit echt eoiisiitutioueleu. Deze zegepraal der waarheid van laatstge noemden is niet alleen eene groole voldoe ning voor die volksvrienden en eene ver goeding, althans eenigermale, voor de ver denking en verguizing, waarmede men hen heelt beladen, maar zij is tevens de wel dadige oorzaak, dat de ongeil van velen ui den lande geopend worden voor hun waarachtig belang, en dal men daardoor gegronde hoop heeft, dat al meer en meer, bij hut uitvallen van Leden der Tweede Kamer, die lot de andere partijen belmoren, er voortaan geene anderen zullen gekozen worden, dan die lot de partij van voor- uilgang, bezuiniging, wijze spaarzaamheid en slriclc handhaving der Grondwet belmo ren. Zoo zal van lieverlede eu zonder eenige andere impulsie in die kamer eene meerderheid ontslaan, waarop alle aanvallen van andersgezinden krachteloos zullen te rugstuiten. en elk Ministerie, al ware hel zijnes ondanks, gedrongen worden, du Volks stem te eerbiedigen en te volgen. gi'twii hier 170 anngebodenom hij hel voet volk en 37 om bij de ruiterij le worden geplaatst. Het Fransche schip C >riulau is gisteren met 382 hier te lande gereedgemaakte barakken benevens een groot aantal kagchels voor het Fransche leger uit Sujihampton naar de Zwarte zee vertrokken; verscheiden Fransche en Engelsche schepen zijn be/ig, nog meerdere houten gebouwen en andere benoodigheden voor de beide legers in de Krim aan boord te nemen. De korrespondent der Morning Post meldt, dat het B it se he leger Voor Sebastopol op t Jan. be stond uit /r0.932 man, waarvan, ten gevolge van ziekte of wonden, 13,4-19 in de hospitalen zich be vonden. Blijkens eene nieuwe opgaaf nopens de sterfge vallen in de hospitalen te Scutari zijn van 31 Dec. tot 3 Jan. aan ziekten en wonden wederom 123 man overleden. Daarenboven hadden drie schepen in twee dagen tijds 639 nieu we zieken en gek wes ten uit de Krjtn te Konstantinopel aangebragt terwijl nog 19 bij den overtogt derwaarts waren bezweken. In de Vereenigde Staten zijn 4-0 établisse menten, waar men zich bezig houdt met het ver vaardigen van lucomotiven, die gerekend worden, jaarlijks 1200 locomotiven af te leveren, en die aan 9000 handen arbeid verschaffen. Het arbeids loon' dier manschappen is jaarlijks 2,500,000 dollars, terwijl het ijzer, dat tot die locomotiven gebruikt wordt, 4-5,000 ton jaarlijks bedraagt. ■dEFïiMiferijjfe. ChigteiHtifc. Londen16 Jan. De werving van jongelie den voor de krijgsdienst heeft steeds den besten voortgang; dagelijks bieden zich vrijwilligers aan, om naar de Krim te vertrekken; zoo hebben zich Parijs 17 J.inuarij. De heer Faubert de Genlis, adjudant van generaal Canrobert, is Zondag weder naar de Krim vertrokken. Deze officier was de ovei brenger van eerie uitvoerige regtvaardigende memorie van generaal Canrobert tegen de ten zijnen laste ingebragte beschuldigingen. In deze memorie moet de Fransche veldheer verklaren, dat, zoo hij in eene maand niets heeft uitgevoerd, dit is te wijten aan de Engelschen die voor de krijgskundige operatien eene ware be lemmering zijn. De Engelschen moesten sedert eene maand gereed zijn en zijn het nog niet; buitendien moet men hen bewaken verdedigenhun levens middelen verschaffen, wegen voor hen aanleggen, hun behulp/aam zijn in het aanleggen hunner loop graven hunne zieken en ammunitie vervoeren. Kortom, voegt generaal Canrobert er bij, het zoude hondermaal beter voor het Fransche leger zijn, dat er geen Engelschen iu de Krim waren. In de memorie moet ook gezegd worden, dat lord Raglan zich formeel er tegen heeft verzet, om, tot op nader bevel, de groote offensieve operatien te hervallen. Daargelaten deze door generaal Canrobert geuite klagten, blijkt uit de laatste correspondenten, dat de -Engelschen in het Oosten eene droevige figuur maken, zoo zelfs, dat de Turken Engeland niet meer beschouwen als eene mogendheid van den eersten rang; in hun oog zijn er slechts twee legers in de Krim, het Fransche en het Russische. Hies bij kan nog gevoegd worden, dat de Times iu zijne laatste berigten uit Konstantinopel uitroept; «Engeland, dat zich naar het Oosten begeven heeft, om er de Russische suprematie te vernietigen, doet tha.ns indeidaad niets anders, dan daarvoor de Fransche oppermagt in de plaats te stellen, eene oppermagt. welke Engeland welligt ook eenmaal zal moeten bestrijden." Parijs, 18 Jan. Uit een keizerlijk rapport blijkt, dal de uitslag der leening de verwachting overtreft. Korsika, Algeiie en de meest verwijderde depar tementen iiiet medegen kend is ingeschreven voor 2.175.000,000 francs. Parijs alleen schreef voor 1398 miiiioen in, met inbegrip van 150 iriillioen voor Engelsche rekening, Duitschland, Belgie en Zwitserland droegen 150 millioen bij. De inschrij vers zullen dus slechts een gedeelte der inschrijvings sommen erlangen en zullen de door hen gestorte kapitalen onverwijld terug moeten nemen, De beruchte valsche lijding der inneming van S bastopol, die in Europa zooveel sensatie gemaakt heeft, bereikte San-Francisco en Australië den 20 September, eri terstond lieten de gezagvoerders der Fransche en Engelsche schepen aldaar vreugdeschoten lossen. Maar, toen 8 dagen later de tijding kwam, dat het een valsch gerucht was geweest, liet de Russische Consul op zijne beurt 21 kanonschoten lossen en gaf daarenboven nog een banket. De meer vredelievende stemming onzer re gering, die wij te danken hebben aan de berigten van den adjudant van generaal Canrobert, duurt voort. Hoe langer men overlegt, des te voordee- liger vindt men het, om liet aanbod van Rusland, wanneer dit opregt gemeend is, aan te nemen. Oostenrijk doel mede zijn best in dien geest. Men moet zich echter niet te veel aan die hoopvolle verwachlingen overgeven. Canrobert verlangt 60,000 man meer en een groot aantal paarden, wil hy iets uitrigten. gETteSiretflttttt&r. Oss, 13 Jan. Djor de daarslelting van een stoum-graanmolen is in deze gemeente eene sterke concurrentie in den broudliandel ontstaan. Dl- bakkers maken thans eenparig gebruik van den stoomm den zoodat de wind-korenmolenaar rich genoopt vond, relt eene broodbakkerij op te rieten. De hieruit ontstane concurrentie heeft niet alleen ten gevolge, dat het brood eenige centen beneden den, in andere plaatsen gestelden prijs verkrijgbaar is, maar nog nooit werd alhier zulk goed rogge brood als thans gebakken. Men houdt liet er voor, dal de wet van den accijns op het gemaal, nog op menige plaats der gelijke heilzame concurrentie in den weg staat, daar het den molenaars in den regel verboden is, broodbakkerijen op te riglen. Zicrikzee, 22 Jan. Dezer dagen had eron der iioltuui, gemeente Kantens, pen trefTend on gpluk plaats. Eene gehuwde 42jarige vrouw, van Siitswert, alwaar zij boodschappen had verrigt, vergezeld van hare twee nog jonge kinderen, huis- waai ts koerende, had het ongeluk van den wal in de Delthe te geraken, en doordien zij vijfkop zand in baar voorschout voor het lijf bad gebonden, zonk zij dadelijk in dat diepe vaarwater en was onmiddelijk verdwenen. Op liet berigt van dit ongeval snelde wel dadelijk hulp toe, maar het was te laat, eu men vond slechts haar lijk terug. Bij bet afdrukken dezes was de A rristerdamsche post van den 2t en 22sten en de Zuid-Uollandsclie post van 21 en 22 Jan. nog niet aan. De over vaart van Slavenisse op Vianen was uiterst rnoei- jeiijk en er dreef een massa ijs. Den 17Jen 's avonds omstreeks half tien ure, heeft op den Hasselefdijk, iu de nabijheid van den Hiesebos, een verschrikkelijk ongeluk plaats gehad. De postkar, komende van Hasselt en bestemd naar Zwolle, is waarschijnlijk, lengevolge dat de draai te kort langs den kant van den dijk is genomen, daarvan afgevallen, waardoor do postillon en een der passagiers jammerlijk om het leven zijn ge komen. Volgens een tamelijk geloofwaardig berigt uit Haiderwijk was aldaar in de velleden week een komplot ontdekt van vijf zoogenaamde Moffen, dia zicli voor 't Oust Indisch leger legen goed handgetd hadden laieu entóleren, met plan, om met den moesten spoed nog voor de inscheping hel hazen pad le kiezen. De superieuren van het Depót, in tijds verwittigd, namen alle atjOjioUoiu voorzorgen, urn de weerspsnnigen in hun opzet te stuiten, met dat gelukkig gevolg, dat voor'shands slechts twee van de vijf hun oogmerk bereikten, de overige drie vlogen in de kaars, en werden in 'l cachot geworpen en daar zoo 8;p|iu8i»i bewaakt, dat zij des anderen daags geen van drieën le vinden waren. Volgens gerucht zou het Dept. van Oorlog zich deze zaak van ua|jei| aantrekken, niet zoo lew. om de verdediging onzer koloniën, «Is ,wel om het dierbare handgeld. it

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1