MM HOF ST EDI Graanmarkt. Uit de hand te koop: Uit de .nd te koop: Algemeene Arm au, bepalen kan, zoo als de drie leden der karner, bij het bloute vmrslel lot afschnflir>g van den roggt'-aceijns, maar dal men, on» die uilkomst le verkrijgen, de gvheele wet oj» het gemaal op anderen voet moet schot ijon. Het is reeds meermalen aangetoond, dat hel ge maal, vooral ten platte lande, oneindig meer drukt door de onnoemelijke formaliteiten, die zulk een aanzienlijk deel van den tijd der contribuabelen roever», dan door liet bedrag van den accijns zelf. Zoolang die formaliteiten I»Iijver» bestaan heeft men eigenlijk niets gedaar. Er» even zeker is het, dat het ondoenlijk is de rogge geheel vrij te stellen, en den accijns oj> de tarwe te behouden, zonder dal. ook diezelfde formaliteiten voor het onbelaste graan in werking blijven. Voeg hierbij, dat de meeste gemeenten een deel hunner inkom sten j'Ulten uit de opcenten op den rijksaccijns oj» het gemaal gelegd, en dat zij niet dan hoogst be/w aar lijk en ten gevolge van uitvoerige veror deningen cn door middel van eer» streng toezigf, een eigen accijns oj> liet gemaal zouden kunnen luffen, en men zal inzien, dat het wel zeer gemakkelijk is eene opheffing van den rogge-accijns voor te stellen, maar zeer moeijelijk, dat met vrucht in uitvoering le brengen. Ten einde die bezwaren te overwinnen, zijn er, die voo» gesteld hebben eenvoudig het gansche gemaal, als accijnsmiddel, oji te InlT-n, maar daarentegen de opbrengst der belasting, voor zoo veel de tarwe aangaat, bij admodialie te heff'm. Dat is er inderdaad eene directe belasting, een hoofdelijken omslag var» te maker». Kn inderdaad gelooien wij niet, dat een andere uitweg mogelijk is, zoo men, het gemaal niet in zijn geheel kunnende missen, nogtans dat middel ten deele wil afschaffer». Wij voor or.s zouden met zoodanige handelwijze zelfs zeer ingenomen zijn. De geheele afschaffjing van liet gemaal heeft veel, dal zich hoven alles aanbeveelt. En de heffing bij wijze van admodialie, zoo als nu reeds in Limburg geschiedt, z»>u eene aanmerkelijke schrede zijn orn het belastingstelsel in zijn geheel op beteren grondslag te brenger»door de verhouding tusschen directe en indirecte middelen te herstellen naar den oorspronkelijk aangenomen en rationeler» maatstaf, maar waarvan men allengs, lij de steeds klimmende behoeften der schatkist, zoo zeer is afgeweken. Vermits hel nu vrij duidelijk is, dat dn' lingering het voornemen heeft, een voorstel tot afschaffing v»n den rogge-accijns te doen, en verruit? het ten eenenmale ondenkbaar is, dat daarmede de voortdurende h< lli<»g van het gemaal oj> de tarwe op den hestaanden voet gepaard zou kunnen gaan, zoo moeten wij wel tot de gevolgtrekking komen, dat inderdaad de Regering zich gedrongen g« voelt tot uitgebreide hervormingei.Sj.lanrien te komen. Is dit weikelijk het geval dan mogen wij ons geluk wenscher», dat het drijven der Tweede Kamer haar daartoe heeft gebragt vermist zoodanige uit gebreide hervorming, vooral ook wegens de aanraking met de gemeentelijke fioaulien alleen met goed gevolg van de Regering zelve zou kunnen uitgaan. Individuele leden der kamer zijn niet bij magte, dergelijke maatregelen voor te bereiden en in toe passing te brengen. Wij weten niet, of wij soms onze verwachtingen niet een weinig te hoog spannenmaar wij moeten erkennen, dat de verrassing van 20 December oj» ons den indruk heeft gemaakt, dat werkelijk der gelijke uitgebreide maatregelen in de bedoeling der Regering liggen. Wij zullen het moeten afwachten, of wij ons al dar» niet hebben vergist. Wij zulten ons zeer vei heugen als wij ons niet vergissen. Alleenlijk zouden wij groot medelijden hebben met die ongelukkige ministeriele leden, die in hunnen ijver zoozeer tegen alle afschaffing van belasting zijn te velde getrokken, en die hunne arme hoofden zoo zeer hebben gepijnigd orn allerlei argumenten op te sporen waaruit van het ongepaste, het roekeloozehet onzinnige van dergelijke maat regelen zou kunnen blijken. De schitterende argu menten zeker Minister vermoordt ze met eigen hand. Het is niet zeer dankbaar; maar dat gaat de natie niet aan. Dat is eene zaak tusschen hen. Ook behoeft men volstrekt niet bang te zijn, dat die argumenten tot eene verwerping zulten leiden. Och neen men zal zich alleen te amuseren hebben met groote oefeningen in de kunst dar ■saltim- banqnes waarin thans zekere dagbladen reeds les beginnen te geven. Vrede?! Vrede, vrede cn geen gevaar Dot is de juichtoon, die wrèrgalmt door geheel Europa, cn de politieke barometers der hoofdsleden, de beurzen, springen in de hoogte, verheugd als ie zijn, dat liet gevaar is geweken, 't welk hunne papieren schatten bedreigde. Zij waren verrast, de beurs-speculanten zij, die anders zoo fijnen politieken neus hebben, om een nakend gevjar, of eene in aantogl zijnde goede tijding vroeger, dan liet overige gedeelte des mcnsch- doms, le ontdekken zij waren verrast, en hoe velen zal dat leed doen! Niet uit spijt, dat ze i niet cenige dagen vroeger de vreugde over de vredestijding mogten smaken, maar uil hartgrondig leedwezen, dat ze niet meer geldelijk voordeel heb ben mogen trekken van het groote nieuws van den dag. Vrede, vrede en geen gevaar Dat is de morgen- en avondgroet van velen die niet onder de politieke Thomassen zijn te tellen. Zij liooren al den afmarsch blazen, die spoedig het norlogslooncel zal doen ontruimen, en zien reeds den ploeg de akkers snijden die thans nog plat Worden getrapt door de hoeven van oorlogspaarden. God geie, dat hun politiek geloof niet beschaamd uitkome Kr zijn echter o k anderen, die nog niet kunnen gelooven, dal de Czaar zon gezegd hebben: «ik neem onvooi waai delijk de 10 hoofdpunten lot herstel des vredes aan" en die nog niet voor waarheid willen houden, dat het Westen over den wede zou undeihandelen vóór den val van Sebastcpoi. Kn de zoodanigen zochten naar eene oorzaak die. als het toch waar moest zijn, de eer van het W ester» kun redder» en de vrees van het Noorden kun regtvaardigen. Zij vonden die ir» de heimelijke gedachteSe- bastuj'ol is gevallen; De Czaar wist het op der» dag, toen hij Goilschnki ff deed weten; steek de hand uit tul ter mening en viedel en het Westen wist hel, toen h-*t die aannam, bij zich zeiven zeggende: wik, overwinnaar, kan thans toegeven dat verhoogt mij in de schatting van Eurojüi." Niet onaardig gevonden, maar Mentschikoff wij zigde al sj-oedig die overlegging des ha»ten, door te schrijven: »oj» 2 December was Sehastopo! nog niet bestormd en alles is in d enz elfder» toestand." Wal den Czaar heeft bewogen, om zoo onver wachts aan le nemen 't geen men dacht, dat hij wel nimmer aannemen zou, is neg een raadsel. De meesten denken, dat Oostenrijkss toetreding tot het Westerse!» verbond, daarvan de hoofd-ourzaak is geweest. En hoe geschiedde die toenadering? Men scbiijfl dienaangaande uit Parijs: »de Confe rentie, op 28 December le Weenen gehouden, werd belegd op verzoek var» den Russischen gezant er» bij vroeg daarin, welke uitlegging de Mogendheden aan de 4 voorwaarden gave».? Die vraag werd onmiddrlijk en schriftelijk beantwoord. Prins G<»rt— scbakt ff wendde zich, ten aanzien van dat docu ment, tot zijn Souverein, doch leverde evenwel op der» volgenden dag een tegen-vooistel in. De Mogrmdludun named daarvan inzage, doch tdeven overigens tij hunne reeds gegevene trkst «verkla ring.De Pi ii s verzi cht en vei kreeg daarop uitstel lot 14 J.inu-ii ij «naar ziet, oj» den 7 Januarij verklaarde bij reeds, dat zijn Gebieder de uitlegging der 4 voo» waarden aanvaardde. Met grootste verschil in de wederzijdsche op val ling van de 4 hoofdpunten bestond over de heerschappij in de Zwarte Zee. Het Westen eischt, dal de overriiagl van Rusland in de Zwarte Zee oj.houde ni Gurlschakt ff sprak slechts van eene vormindeling van gezag. Wij geven hier, en 'c zal gewis voor velen niet onnoodig zijn, den inhoud der 4 plinten, gevolgd duur de ontwikkeling dier punten in Engelsclleri zin: 1. Het bescherm heer schap, toe nu toe door hel Kr»/eilijk hof van Rusland over de vorstendommen uitgeoefend moet voor dé toekomst opgeheven en de pii» ilegh-r», door den Sultan aan deze van zijn rijk afhankelijke gewesten toegestaan, gesteld worden onder den gemeenschajijHiijkeü waarborg der M -genrlheden, krachtens eene met de Verhe vene Porte te tuff ii schikking, waarvan de be palingen tevens alle vraagstukken wegens de bij zonderheden moeten regelen. 2. De vaart oj> der» Donau en zijne monding meet van alle belemmering bevrijd er» aan de toepassing der bij de aeteu van het Weener-congres vastgestelde bepalingen cmderworjicr» worden. 3. Het verdrag van 13 Julij 1841 moet ge meenschappelijk door de houge conHanterende^ par tijen herzien worden in het belang van hel Eruojieescli evenwigt. 4. Rusland moet zijr» eisch opgeven, om een officieel protectoraat over de onderdanen der Ver hevene P.dte, lot welke godsdienstige gezindte zij ook behooren, uil te oefenen, en Oostenrijk, Grool- Biittarinie, Frankrijk, Pillissen en Rusland moeten hunner» gemeenschappelijke!» bijstand ver leun.cn, om als initiatief, van de Oltornanische regering de 'be vestiging er» inachtneming der gudsrlienst|»rivilêgiesi var» de verschillende christelijke ke»kgenoutschappen te verwerven, en. in het gemeen belang hunner geloofsgenooten, de door Z. M. den Sultan aar» den dag gelegde grootmoedige gevoelens in toepassing te brengen; tevens zonder dat daardoor eertige aan randing zijner waardigheid, of dat der onafhanke lijkheid zijner Kroon voortvlocije. In de dej èeho var» 22 Julij van Lord Clarendon, werd de door het Engelse!» gouvernement aan de plinten gehechte meening aldus ontwikkeld; Natuurlijk zijn deze waarborgen in het leven geroepen door de gevaren, waartegen zij moeten waken. Zoo heeft Rusland voordeel gelrokken uil het hij verdrag verworven uitsluitend regt, om over de betrekkingen van Wallachije el» Moldavië met de Souvereine Porie le waken, door die provinciën binnen te dringen, alsof zij een deel van zijn eigen grondgebied uitmaakten. Eveneens heeft de bevoorregte grens van Rusland in de Zwarte Zee, Rusland in staat gesteld, daar eene ïeeaiogt te vesfigen, die, bij afwezigheid van alle tegenwigt, bestendig het Oltornanische Rijk bedreigt. «Hei onbetwist bezit door Rusland van den voornaamste»» Donaumondheeft voor de scheep vaart oj» dien stroom hinderpalen doen ontstaan, welke Eurojia's algemeeneu handel zeer belemmeren. «De bepalingen eindelijk van het verdrag van Kuksehuk-kanardjé op de bescherming der christenen betrekkelijk, zijn, door eene zeer verkeerde uitlegging de hoofdoorzaak van der» thans heerschenden st»ij»J gewo» den. >/l\i» oj>zigte van al deze punten moet de slaat der zaken vuor den oorlog gewiglige wij/ingingen ondergaan. (Z. bl.) Correspondentie. Wij hebben klaglen ontvangen uit Hansweerd over het veel te laat bezorgen der Nieuwsboden. En daar de verzending op zijn tijd geschiedt, moet daarvan de schuld liggen aan den brievenbesteller of een anderen postbeambte, die wij verzoeken dit ophouden na te laten. Rotterdam, 15 Januarij. De verflaanwde stemming, die op alle graanmarkten, zoowel binnen- als builenhnjdscheplaats vinden, veroor- zaakt-n, dal lieden alle artikelen Jager liepen. Inzonderheid was dal Int geval mei tie witle TALtVVtL, die hoewel er uil FlaUUeeOvermaas en enkele Zeeuwschc plaatsen niet ruim aangevoerd was, lot veilauing tan 1 per mud maar Limzaaru opruimde, en zoo er voor verzending niet het giootsle deel genomen was, nog grooter daling oudergaan had. Verkoelt! de puik'Me klusjes 12,90, f 13,20. enkele uitgezochte f 13,30, /'13,5ü, mindere soorten ƒ12,40, ƒ12,80, geringe cn afwijkende van z it tof yi2,30. KOGGE. Zeeowsche Flakkeesche en Ovei inaassche bij geen runnen aanvoer 30 c. per mud lager veikochl. I)e puike klusjes ƒ10,—, ƒ10,20, mindere ƒ9,30. /9.90. GI'.RST weinig gevraagd, ui bei.te soorten 30 cents per Mud lager. Winter, puilu* zakmaat eu gestort 3.303,50. Voorfs zakmaal ƒ3,10, 5,20. Zomer, zak m aal en gestori f 5,10, 5,30, mindere/4 90. /o,afwijkende in de beide soorten naar kwaliteit 4,50, ƒ4,70. Van Meekrappen was de aanvoer redelijk, dochdcvraag- prijzeu waren algemeen iels hoogerwal lol de oude prijzen te kooj» was, vond koopers, eu voor enkele par tijen is iels meer belaald. A SiV K ItTE.VTl E.V Osidcrtround M. C. i)f. Gil A A FF Kskkwervk, 11 January 1835. M. van SAS. mbk De Notaris Sir. C. van der LBK de 'jjjCiij? CLtiltCQ ral, ten ver/ueke van WILLEM ten HAAF, up Vrijdag den 19 Januarij 1853 's vourmiddags om 10 uie, te Zierihzee, aan den Grachtweg, publiek presenteren te ver knopen Ki'iie aanzienlijke partij esschcn KiVOSïSETï. De Notaris D. Q. de JONGE van der gffïiKi* HALKN sal, ten verzoeke van zijn prin cipaal, oj) Zaturdag den 2® dlanuarij 1855, des namiddags ten 8 uie, in de Helberg «liet Veer huis" up de Kaai te Bruinisse, publiek presen teren le vei knopen: Ken wnosams met SCHVUR- TJE en TUIS, staande co gelegen «s&KSt&aa jL. Nieuwslraat te Bruinisse. kadaster sectie C, No. CS, thans bewoond door L. van den Hos. Zijnde gameid Huis inmiddels uit de hand tc koop te bevragen bij bovengenoemde» Notaris. De Notaris G. J. van der HALKN residerende te Brou wershaven, zal, ten ver/ueke van de Erfgenamen van wijlen den heer G. van E1BERGEN, op Woensdag den 81 Januarij 1853, des namiddags ten 2 ure, ten huize van Frederik van 't Hof, le Brouwershaven, veilen en verknopen 1.» 12 Bunders. 00 roeden, 73 ellen BOUW- JaAXÖ en BOSCH, gelegen in de Polders Bornbrood en Kijkuit onder Bommcnede. 2." 49 Hoeden 20 ellen BOVWEAIV'D5 ri eden, 30 ellen TUIN 5 WOONHX'I- JEEKï met Erven en Tuin en 1 £*AK- flIJIS en Erve, alles staande en gelegen hinrren Brouwershaven. 3.° 1 32 AAJSOEEk, in de Mecstoof en Gevolgen van dien te Bommenede. Zoo als zulks bij aangeslagen biljetten breeder is omschreven. Uit tie hand te koop, een donkerbruine DEKHENGST oud 4 jaren; te bevragen bij den Land bouwer J. C'. AEUTSSEN, te 5f.-An- naianl. 3,1 n den zoogenaatrdeu Bo;re« dijk, le Heinkcnszandtuei de nomht van onpoveer 44 l unders B tl W er» W E I 3j A K Te beuaaen bij A. H!Jl\ te fJeinlenszanden J. van E1JKEREN, le s Heet A rendsl;erl;c. Eim zeer sterke in steen ge tflgvsjj bouwden PEE- en KDMill.)I( SaLül) LE^i met Inchl en sterk Woon kuis, in den jare 1833 nieuw getrouwd, all slaande en gelegen te Neuzen. Reflecterende gelieven zich met franco brieven of in perser aan te melden bij D. van W1JCK, Koren-Jlol naar aldaar. Uit de Hand te Koop: 56 Roeden, 80 Ellen (409 oude Roeden,) Böuvt land, gelegen eten buiten de Zuidwellejioort Ziertkzee, sectie D, n.° 639, laatst in j>acht gp weest t»ij JAN MUSTH. Te btwrjgeri bij C. BAl Oude Haven. Bc zalf cn pi2!cn Tan liollaway zijn een ut!muntend uriddel ter ^oncziD* van open beent cn alle andeie suorten van woudenHet debiel in (|0 onvergelijkelijke «eireesmiddtletr in alle {gedeelten der 1: schaafde wereld is een der overtuigeinl&tc bewijzen v der?elver liciUame krncbl ter genezing Vau open beeiici verouderde wonden, klierziekten eu huiiluitslag. Duizeui lijders vijn van diergelijke en andere kwalen hersteld do: dezoLen, na alle andere middelen te vergeefse!» beproe: le hebben en liet is daadzaak dal er geene ziekle Ik (>euaatnd bestaat, welke niet binnen kort door deze voo; tic-Uelijke middelen verdwijnt daarom ware bel te wei schen dal eM<e lijder gebruik maakte vau de zalf pitten van Hoiloway. DooNjesihlteii van U 80 ƒ1.83 ƒ3.00f»,75 A3.5020, Potjes Zali van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,30 - t3.83 - 20, Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen den heer I. P. YERLIN Dl£»V te bergen-op Zoom J. STRAATMANHoofd depótbouder le 's Hertog boscb, alsmede ie JLondsn. Si rami 244. Hniloway Etablissementen le Neiv-jTcrlc 80 Maiden La: ,l\L M UTlWTiHL TEN BL HOLY li DLR TE ZIEBiKZEE. door de Eangvcrccnigiog OEFEIÏiSG E® ElTSiPA.VAI.VG, op V rij dag tien 0 Februurij tSaö, ten huize van Mejufvrouw de Wed. J. 8 WA KT: Aanvang des avonds ten 7 ure precies. lintióe 99'/i cents per persnon. De Toegang zal ten 6 ure geopend zijn, lortii op den dag der uitvoering plaatsen zijn le bespre!» van des morgens 9 ure tot des middags i ure tr'geir betaling van 10 cents per plaats. IV Tekstboekjes van BKR OS JE HM 011 GEN zijn ie verkrijgen bij den Bockhandc QUANJEK. Prijs 23 cents, ten behoeve der Arme De Inteekenlijst gaat rond aan rle huizen (1 Ingezetenen, terwijl aan rle Iziteekeivareii regt wordt toegekend de algentcene tScïretifi op Donderdag avond, 8 February e.k., bij le vvunc tegen betaling van 30 cents per persoon, ruw ten behoeve der Armen. E MA ND E EN EN ZWAR TE .cesAt® vermissende, in denzelven. tegen betaling der ko.-ten, terug til'koijrt bij TEUN1S van NKL'KËN, onder Zierihzee. Een üorenmolenaai'S-l&necli kenoodigd, met 1 Mei aanstaande, ongehuwd van de Protestantsche Godsdienst. Adres met fraai brieven of in persoon, bij \V. WUNDFRGEM, Ji Korenmolenaar te Colijnsplaal. E3P" Men vraagt, tegen 1 Mei aanstaand! een Smids-Knecht, van de Hervormde Godsdiensten tegen 1 Maar een Schilders-Knecht die zijn vak grondig verstaat; adres franco brieven, aan de G14 AA FF, Mr. Smid Poortvliet. BSg* MET MAART een bekwam K leer makers-14 necht henoodigd van de Hervormde Godsdienst vol een jaar vast werk bij C. de GLOPPEB te N'oordgouwe. Brieven franco. TE ZlElUIiZbE, TEK ÜUÜKKEItlJ VAN P. ct LOOZ Voo Frar Voo ïo. 1 De zege ïet is in n, rlie doo offer is gr ijklieirl, c dsliefde, ee nneer li i j i e, ook zijn voetspoor Idigeu. Wat voor rit, is niet geheel li Zuo ook r weerwil v rguizing en gepasten itzelve won jii de opposi szelfs ziensv eeriige wrne Of, wie kt ede, het w e gt te zul n die zijdr inisteiie Th erkt, dat is rlij in dei elke de na u den loor i pijnlijk cl 'iisliLulioueli et is over dand- en eerste vet 'ij! i tie berucht logst doelin tg van de unegeld. 11 intnige snt alige Apfihi iijke lijn sl lUnlend gear larom a I ke ine zijde, t in den zete eed heeft, r üte begooch mionslratie i ill's was er, d te stemmei En toch, c et opgevolg Ier, nadat s verdet'felij e afschaffing Wel heelt et plan, otn en ouregtva eele belet ihraagt en tuie, door de daai'o u k en plao, ou elasting te ietige en c n teregt beg

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2