ïing. e i' i g t ttensclia Knecht Knecht, O. Jaai'g. Nieuwstijdingen. Verscheidenheden. «RMEMNS zal j 1855, 's moi le Burgh, pu. 17 roeden 71 j/i, in sectie A mende den pol ;cn, breeder b lizce, op Woeiii namiddags te ingubragt tl v ure te berit| EESTIALEX APPENwell ig den 5 Mm I door de We Vissenherke (Ei in van den Ni iderende te »7 m EEfi ASOWNEEHT Z:C3 In Nederland, brj den Uilgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Iu Noord-Amerika, bij J. QTJINTUS, tc Sheboygan heeft van, den Heer T. woond hebbenl [onstantinopel, 6 Jan. De Franschen hel>- v.dgens hier ontvangen berigten uit de Krim, vuur legert de' groote vlaghatlorij geopend. Etipaloria zijn twee Grieksche priesters gear- L'erd, omdat zij. ter verspreiding eener procla- e van prins Mcntschikoff bij zich hadden, bij aan de inwoners bevolen werd, de stad brand le steken ing of opgar als zijndedaarl TM AN, Jac.z, Apothecar Sïolloway Uitlreli Davids te Si nd 12 April eer 1 Sedert eeoi 11e ledematen. eten, zonder et 'angen legetberigt van Prins Mentschikoff, ij uwe pillen gevoelde, had was ik ikt we)." De boven aangehas •6,75 /I3.o0n0 7,50 - 13,85- 20 int te bekomen H o o f d p 1 ail te's Hertog - T i<i Hb.Hollam bonden 12 Jan 80 Maiden Li "j. BRONSWI net dagen uil eld: vaCB-K-a. ÏJE VOOR 183 N DALE, een plaatje uk. in li). 8.' B. Q. Ja® >0 bij dc Hei e Middelburg nisbaar toevoe 1 volgenden J< volgd worden, ■ening opengei eente IJzendijl muw in Zeehm jgt van s. iden Iri Linnen 'nmiddellijk na Cl. verhoogd, eveer 350 pag ezer uitgave i iden. rt een ongeliu j Timmerman reen bekwi oor een jaai de adressere VAM l'. db L0 ABONNEMENTS-PRIJS t VOOR BEIDE UITGAVE». Voor 3 maanden. Franco per post iu Nederlaud Voor Noord-Amerika. Franco New-York. PST «Bk?' VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag. ADVERTENTIES 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plialsiog 33 eenta. De luzending der Adv?rtenliëu Kan geschieden tot Maandag eu Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU: Zietiksee, Hoek van dc SchuilhavenLett. D, No. 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco. 'etersburg, 15 Jan. Volgons een alhier den 8ilen Voor Sebastopol niets van belang rgevallen. Op dien dag viel er veel sneeuw, den vorigen nacht had de bezetting wederom e kleine uitvallen gedaan. Bij den eersten had vijand, die onverwachts werd aangevallen, een aanzienlijk verlies geleden. Van de Russische Ie sneuvelde 3 man en werden 8 gewond. /ij de goedertierenheid vari zijnen vorst! za! zijne straf minder streng wezen. De schuldigen zijn onwaardig verklaard van ooit een burgerlijk of militair ambt te bekleeden; zij zullen naar het eiland Cmdia gevoeld worden, en daar gedurende 7 jaren op eene vesting in boeijen geklonken worden; /ij hebben opgehouden een deel uit te maken van het keizerlijke leger." Daarop is een brigade-generaal de veroordeelden genaderd en heeft hun de teekenen van hunnen militairen rang afgerukt. Vervolgens zijn zij naar het schip gebragl, dat hen naar-Candia overvoerde. Soliman is nog jong en bezit een aanzienlijk vermogen. De Timesde aankondiging admiraliteit mededeelende, dat de blokkade der isischo ha nuts in de Zwarte Zee en de Zee van if den lslen Febr. zal beginnen, klaagt er over, «ie maatregel niet is ten uitvoer gelegd van begin der oo:logsveiklaring af, toen de herhaalde kistingen der ministers in het Pat lement deden jioesi aan eene gestrenge blokkade van a) de jsisclte Jtaveus. Het blad hoopt, dat men hier- de dit jtar beter zal te werk gaan. - Dc Times bevat nog steeds brieven, die blijk- r leu doel hebben, de hoopvolle verwachting der ie op eene rxeiiuijke ten einde brenging van den dtogt in de Kiim aan het wankelen te brengen, oen dezer brieven wordt onder anderen gezegd, het leger aan kom mandei ende officieren gebick op dc ft, daar de beste builen slaat van gevecht ge- ria. Zij onl' d zijn. Het getal van laatstgenoemden is, iu houding tol den kotten duur van dett veldtogt, lengewoon groot. Sir George B'own bevindt zich Scutari of le Malta; generaal Pennefalher en de !og van Cambridge zijn op de terugreis naar eland. Iu Engeland zijn reeds aangekomen de eraal-majoors Bentinck, Tollens, hordde Ross, d Clatdigan en de luitenant-genc-raal Sir de y Evans; gevallen zijn, de luitenant-generaal George Cilhcart, benevens de generaa I-majoors die, Adam, Tylder en Strangsvays. Van 10 uit- otuieii generaals zijn thans maat 7 bij het leger de ontbrekende zijn nog niet allen vei vangen. - De strafvoltrekking aan Soliroaii-Pacha en lijnen I-officier Kali! Bey, die het bevel voerden over Turken, die te Balaklava voor de Russische i'|ien vlugt'eu, heeft met veel plegtigheid te istantinopel plaats gehad. )e twee verooi deelden werden in het midden den kring der officieren en onderofficieren rugt. Eenige «ogenblikken later kwam de minis- van oorlog, vergezeld door al de leden van den en door zijnen staf, op de plaats. Hij steeg en heeft, met eene tamelijk ontstelde stem, de gende nadrukkelijke woorden gesproken: Deze man, witte hij, terwijl hij op den gewezen ha wees, deze man heet Suliman; eertijds noemde n liern: Soliman-Pacha. Hij heeft de eer gehad dc verhevene Purteeen bevelhebberschap leunt* gen en naar de Krim gezonden te worden. In als van op zijnen post te blijven, is hij, zonder el, onder onbeduidende voorwendsels, herwaarts omen, heeft zijne troepen verlaten er. haar hel rbeeld van de schandelijkste lafhartigheid gegeven. >Hij is voor een krijgsraad gebragl en schuldig •nden. In andere tijden zou hij eene dergelijke <J«nJ u»et zijn leven betaald hebben, maar, dank Zicrikzee, 17 Janunrij. De Da mes van de directie der Armen Bewaar school brengen ter kennis der Ingezetenen dezer stad, dat de dekenonlangs, ten behoeve der kinderen, ter verloting aangeboden, op den loden Janinrij vee loot en gelrokken is oj> No. 17. Terwijl zij bij dezen haren hartelijke» dank voor de beloonde deelneming betuigen, bevelen /ij de/e iniigüng aan de voortdurende welwillendheid barer Sladgenooten aan. Bij de vele discussien, welke onlangs in de Slaton-Generaal over de begrooting hebben plaats gehad, heeft men, als naar gewoonte, op bezuiniging ernstig aangedrongen. Vooral gevoelde men alge meen zich daartoe verpligt bij de gevraagde ver hooging van traktementen voor de diplomatie en voor het departement van oorlog. Het ligt voor het tegenwoordige riet in ons oogmerk, over het al of niet gegronde dier bezuiniging iets in het midden te brengen, wel gevoelen wij ons opgewekt, te doen opmerken, dat bij die gelegenheid enkele volksvertegenwoordigers het gouvernement indachtig hebben gemaakt op het lot van zoo vele rijks ambtenaren, wier vaste bezoldiging de som van 300 jaarlijks niet te bovengaat, en dat, zoo er in het lot van ambtenaren, in deze hoogst dure lijden, eenigermate moest worden voorzien, op de zoudanige allereeist het oog moest worden geslagen, inderdaad onbegrijpelijk komt het ons voor, dut men ambtenaren, op welke eene groote verantwoor delijkheid rust, aan wier werkzaamheden vele mweijelijke pliglen en menig werf hoogst onaange name bezwaren verbonden zijn, zou uiterst karig beloont. Zijn die zeer schrale bezoldigingen vast gesteld in tijden, toen de levensmiddelen 30 a 40 |C'. goedkooper waren, alle/ins billijk zoude het zijn, indien het gouvernement naar dien maatstaf die onbeduidende tracteménten verhoogde. Voor zeker zal hel wel geen betoog behoeven, dat men schel), die meest allen gehuwd en met kinderen ge/egend zijn, van geen 300. f 400, ƒ500 of ƒ000 zich van het hoogst noodige kunnen voor zien, en, zoo als te regl verlangd wordt, fatsoenlijk zich kunnen in dienst stellen. Men vordert van hen, dal zij geene schulden maken, dat zij met ijver en naauwge/etheid hunne moeijelyke ambts- jiligten zullen waarnemen, maar wij vragen in ge- moede: of aan die eischen kar» worden voldaan, bij nijpende armoede, bij gemis van het hoogst noo dige en zonder uit/igt op eene betere toekomst? Neen, en nog eens neen, dat is het onmogelijke willen, en hoezeer de vertegenwoordigers der natie moeten toezien, dat de schatkist met orde en spaarzaamheid worde beheerd, de staat kan niet vet langen, dat zijne ambtenaren, en wel dezulken onder hen, wier betrekking tot haren welstand zoo veel bijdraagt, van honger omkomen. Wij ge voelen ons gedrongen, den Minister daarbij nog in ernstige overweging te geven, allereerst eene organisatie te bewerkstelligen bij die ambtenaren, welke tot het rijks Entrcj ól te Amsterdam en te Rotterdam behooren. Immers, zoo w ij wei ondemgt zijn, (het komt ons echter ongelooflijk vooi) zijn er iu laatstgenoemde stad een tiental ambtenaren, die even als een sjouwerman moeten wachten, of zij zullen geplaatst worden, en alsdan voor iederen werkdag 1,50 geniete», terwijl zij in den winter, wanneer de behoeften het zwaarst en het drukkendst zijn, dagelijks eenige uren hongerig uitzien, of zij al duo niet zullen worden in dienst gesteld, ter wijl ij, na eenige ut en, als naar gewoonte, daarop vruchteloos le hebben gewacht, eindelijk als een bedelaar worden weggezonden met de woorden: »de Hoeren van de tweede serie'.kunnen wel naar huis gaan." Wij zouden zoo gaarne, wat dit laatste punt betreft, vvensehen gelogenstraft te worden, maar zoo, hetgeen vij hier aanvoeren, waarheid is, en men heeft ons dit plegtig Verzekerd, dan twijfelen wij geen oogenblik, of de minister zal onmiddelijk zorg dragen, dat zoodanige betrekkingen in Neder land niet langer blijven bestaan. De staatsbegroting voor 1855, ruim 72 millioen, is duor de le en 2e kamer aangenomen. De laatste begrooting van .bet voorgaande Ministerie, waarvan de zoo zeer verguisde Thor decks en de uitmuntende financier van Bosse de ziel waren, bedroeg plus minus 3 millioen minder. Wij wenschen de April- manr.en met deze goede uitkomst geluk en twij felen niet, of het Ministerie der tegenovergestelde rigling zal op dezen weg blijven voortgaan. Onder de leden der 2e kamer, die deze begroeting hebben helpen aannemen, behoort ook onze waardige ver tegenwoordiger Dünkkr. Eenige jaren geleden (niet gedurende de April- wc ede) stelde de Heer Doskeu zich kandidaat als lid der 2.; kamer; er werden toen in [het kiesdistrict Hoorn briefjes rond gebraglwaarbij de kandidatuur van dien Heer ten sterkste werd aanbevolen, onder de verklaring, dat hij de Grondwet in cenen be krompen zin zou helpen ten uitvoer leggen; het woord bekrompen was een di ukfout ,en moest onbe krompen zijn. Zoude het waarlijk wel eene druk fout geweest zijf»? f200 afgezet. - Givraagl op de Luizeumnrkl, ctfu grooier lokaal voor deu Scliietlatn.seiien kapelaan, otn menschcu le kceien. Gevonden; eene geestelijke zuMer bij een pas toor onder een glas wijn, die zullen gaan trouxveu uiet Si. Panlus. Te Rotterdam zijn de domino's II. Zondag op den kansel verschenen met toga en bouet. De meeste dachten dat het loden van dc regtbank waren. »Welk nut doet eene vlieg vroeg een domino te O. aan vijnc leerlingen. Niemand wist zulks, en de man leerde hen. dat eene vlieg het kwade bloed van een uiensch uitzuigt. »Kn," vroeg hij verder, «welk dier is er kleiner dan eene vlieg?" waarop een snaak antwoorder eene l<nt, cii ecu ander noemde eene muis. »Neen, was het antwoord, xeene mug." Vijf burgermeisjes loopen thans des avonds op de Oude Haven en elders sigaren ronken, eu dampen als ovens. Ilare namen zullen eerstdaags genoemd worden. G LM E A G UK BË li IUTËK De herigtcn van het tooneel des ooilogs zijn onbeduidend; het is niets anders dan een uitval der Russen uit Scbaslopol, die door de geallieerden in de vesting zijn terug gedreven, behalve die in de pan zijn gehakt. ten zeeroover werd eens ter dood veroordeeld, en hij vroeg gratie aan den koning, die hom bij zich liet komen, s Waarom,vroeg de Koning aan hem, «oefende gij zulk een moorddadig bedrijf uit?" »Ach, Sire," antwoordde hij, a wal ik in het klein heb gedaan, doet gij in het groot." En hij kreeg gratie. Te Paiijs liep verleden week liet gerucht, dat Scbaslopol was ingenomen; eu te Ziei ik zee werd ter beurze op hel Luitje verhaald, dal Sehastupol van biunen cn vau buiten met terpenlein gesmeerd was, en uiet ingenomen kou worden, daar alles tol den grond zou afgebrand worden. Verzonden uil E' geland naar de Krim, 2000 kagchels, die in zes dagen zijn gemaakt. De Russische gezant ia deu Haag, heeft de ministers bij zich ten eten gehad. De zaak van Gibson zal misschien liet N. gou vernement een minister kosten, en een groot deel der Oost. Eu, zegt iemand, geene marine, geene koloniën, cu geene UuloLiëu, geen Neder land. De Cijcloopt (tie touneu gouds gekost'heeft, heeft hoegenaamd geen bloed doen stioomeu, dan bij tiet afljopen het bloed van een rat. De voornaamste op de rijkswetveu in Zwitserland, laten al hunne meubels maken van scheepshuut, cu liet is verbodeu spaanders te stelen. Tc Vlissingeu is het zoo druk met land verhuizers, die meest allen schandelijk b«stolen worden, dal de meeste zeggen ik wou dat ik 't huis gebleven was. Een heertje te Oostburg wordt verzocht om van een stalridder zijn Mietje te blijven, tot voorkoming vau straatgerucht. Te Slavcuisse is eene weduwe vacant, zeer geschikt voor wilde Dirk. Te P. P. heeft op Nieuwjaar eeu schandaal plaats gehad, dat niet aangegeven is, ouder belofte van schadeloosstelling, en nu is rr geen cent los te maken. Nu, schelmen vindt men overal. Te Rotterdam is bet hondenhuis iu de baan klaar, waar eiken houd eeu loodje iu ziju oor wordt gestoken, a /"4,0Ö per hond, en de ongeloode worden opgehangen. Veten, als; kruijers, stalhouders, eu anderen, die geene houden missen kunnen, hebben bcsloteu voor niets meer iu te teeltenen, eu niets meer aau deu aruicu te geven, ruaar zullen uil die giften de lioudeu-belastiug betalen. Al daar ziju gepasseerde week 1S00 meiden voor het glazen wa.sscheu, en hilö voor het schuren bchoet voor /"3,00, tezamen <5900,00. Ook is er eeu viller betrapt, die paardenvlecsch bij een slagter bragt, om het voor lund- vlecsoh de goede gemeente in iuju maag m stop, eu. Gestolen aldaar, 3 handwagens duor eeu hcluudcu dief, die eindelijk in de val is gelnopen. Ook heeft de be kende afzet lei een soldaat, die veel geld bij zich had, Eene verrassing. Do drijfkracht der oppositie heeft eene schitte rende overwinning behaald op de energie e.i den tegenstand der Regering. Door die kracht me- degesleept, is do regering er eindelijk toe gekomen de bepaalde toezegging te doen, d.»t zij, bij do terugkomst der leden van do Tweede Kamer, be paalde voorstellen tot afschaffing van belasting zal doen. Wij achten het een hoogst ondankbaar werk, op liet voetspoor van andere dagbladen, om aan. ie toonen, dat deze toezegging der Regeling ten eencnmale in strijd is met vroeger afgelegde vei klaringen. Dit punt is ons vrij onverschillig, ledereen weet en heeft gezien, dat de regering zich van den aanvang af aan, met hand en tand (unguibus et roslro) verzet heelt tegen elk voorstel om tot afschaffing van belasting over te gaan. Wij weten, dat alle argumenten, rijp en groen, dik welf vau den meest tegenstrijdige» aaid zij» aangepakt om dergelijke voorstellen le weren. De schatkist k<>» geene opoffering lijden, want, zoo als de mii.Lier van flnantien in het vorig jaar vojreijferde, er dreigden zelfs tekorten 1 De politieke toestand va» Europa gedoogde in geen geval daaraan te denken, en de bijzondere toestand van ons vaderland zuu het roekeloos doen zijn, onze iï.komsten te be- snoeyen Alles zeer La/i. Wij hebben die stel lingen door de regering en de vrienden der re gering op allerlei loonea eu wijzen hooreu voor zingen, en wisten toen reeds, dat het niet anders waren, dan klanken. Niet anders dan holle klanken, alleen bestemd, otn den onwil te vei bloemen legen de voorstellen en welligt riteer nog legen de voor- r stellers. Maar dat alles doet niets ter zake. De regering verklaait zich overwonnen, en begeert voor zich de eer natuurlijk met intrekking van hare reeds gedane voorstellen om doortastende voorstellen lot verligting van de lasten der natie te doen. Welke de beweegredenen zijn, die haar tol dezen stap nopen is ons mede zeer onverschillig, Wij willen gaarne gelooven, dat het niet regt vau harte gemeend is, en dat alleen de vrees van overvleugeld le Worden liaar voortdrijft; dat alleen de zucht, om het leven van dit Ministerie te rek ken en niet de zorg voor de belangen des lands dien ommekeer veroorzaakt. Maar liet is ons alleen te doen otn de uitkomst, om hetgeen wij ver wachten mogen te zullen ver krijgen, en niet om het min of meer eervolle der handelingen van de Regering. Welnu, welke verwachtingen zijn er djtn opge wekt geworden door die verrassende we.ding vau 20 December? Deze, dut kt ons, dat de Regeling haar voorstel tot oplu fling der 23 opcenten op hut gemaal, voor zoo veel de rogge belieft, zal laten varen, en dat zij hoogstwaarschijnlijk begin nen zal met de gehecie afschaffing va?) den accijns op de rogge voor te stellet.. Zoo iets heeft zeker zijne wenschelijke zijde, dit beveelt zich evenzeer aan als de afschaffing van den accijns op de brand&ti flen. Ei beslaan daatlegcn al.Uenlijk be zwaren, die Ufcijelijk anders, dan door do rege ring zelve uil der» weg kunnen winden gciuicud. Hel komt ons voor, dat men zich onmogelijk

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1