V erscheiktenhedeii. Openbare Verknoping'. Uil de hand le koop, Bank van Leening. VoorSoopig Berigt eener oopma Nia ZEËliWSCII-VLAAMSCH JAARBOEKJE VOOR BicSiterliike Aalatenscliai1 ciaidig.» J. FAR O, ..lp "'"Tl C,1'l Timmermans-Knecht h Wa ge o makers-14 n ech t Jgén en naar a va en van hunne krijgshaven op Sumatra, rusten op de bepalingen der trae,laten, die met de in- laridsche vorsten zijn gesloten en die hunne sou- vereiniteit ongeschonden laten, >»De tijd is gekomen, om een onderzoek in te stellen omtrent deze overheerschonde aanspraken om de souvereinileit dan alleen aan te nemen wanneer zij inderdaad beslaat, en om elke andere aanspraak als onhoudbaar af te wijzen. «Terwijl Europa aan gene zijde van den At lantische» Oceaan den vrijen handel bewondert, is zijne vroegere en toekomstige staatkunde tegenover lndie geweest en is die nog, het behoud van het monopolie. De handelsvrijheid bestaat in het regl om handel te drijven met wie, en onder de voor waarden, die gij wilt, en zonder eenig ander on derscheid dan dat hetwelk door uwe eigene belangen wordt geboden. Dit alles is aan de sou- vereine staten van den Ousterschen Archipel ver baden. Terwijl de Hollanders «enerzijds niet de provinciën durven binnendringen, die op de kaart als hunne bezittingen staan oangt leckend, is hun boekaniers-stelsel toch voldoende, om anderzijds den buitenlandschen handel dezer provinciën al te snijden.. Door dat feit worden wij afgesloten van een handel, rijker dart eenigen, waaraan de Ame- likaansche natie deel neemt zonder er eenige meerdere aanspraak op te hebben; dan die, welke wij vermeld hebben. De oorzaak, dat die toestand van zaken zoo lang heeft kunnen duren, bestaat daarin, dat wij de aandacht uitsluitend gevestigd hadden op de uitbreiding van ons gebied. «Thans hebben wij den lijd, om rondom ons 'te zien. De resultaten va» de expeditie naar Japan toonen, dat de Hullarders ons het O »stersche ka rakter onder een valseh licht hebben blootgesteld, ten einde ons af te leiden van pogingen om meer innige betrekkingen met het verre Oosten aan te knoopen. Wij hebben een goed begin gemaakt. De Amerikanen en de volkeren van Azie zijn ge reed om elkander de hand te geven en om goede vrienden te worden. Wij zeggen tot hen: behan delt ons zoo goed als de meest begunstigde natiën en gij zult onze vrienden zijn; wat het overige betreft, hebben wij vertrouwen in uwe geestkracht en op den invloed van onze vrije instellingen, om u zoovele voordeden van eene zoo billijke vriend schap te laten genieten, als elke andere natie. «Wij zijn genaderd tel eene oplossing van dit vraagstuk inet de Hollanders. Kapitein Gibson was met zijn schip, The flirt, in de wateren van den Indischen Archipel gekomen om kennis le nemen van do hulpbronnen van het land. Op een schijn baar gastvrije wijze ontvangen, werd hij in het ge heim door spionnen omringd, die zich 2elfs in zijne dienst wisten te doen opnemen en die het complot smeedden, waarin hij eindelijk viel, doch zonder goed gevolg voor zijne vijanden. «Ons gouvernement ondersteunt kapitein Gibson krachtig in zijnen eisch om schadeloosstelling. Indien de Hollanders, heigeen, volgens hunne tra- ditionnele stijfhoofdigheid, wel aan le nemen is, weigeren aan de reclames van ons gouvernement gevolg te geven, dan zal de uitslag van deze zaak ons niet alleen de waardij yoii hunne aanspraken doen kennen, maar ook in hoeverre zij in staal zijn, die te handhaven. «Intusschen hebben wij in lndie een eskader, dat in staat is om met een enkelen slag de niagt der Hollanders in die wateren te vernietigen. Wat zal daarvan het gevolg zijn? ï)it is een vraagstuk, waarvan onze ondernemende kooplieden de oplossing verwachten. Wij hebben steeds de pliglen vervuld, die onze vriendschappelijke betrekkingen met de Europesche staten, Holland niet uitgezonderd, mede brengen. Geen nielig geschil zal onze betrekkingen verstoren; maar wanneer blijkbaar onregt is aange daan aan de nationale eer in den persoon van den geringslen burger, dan moet eene natie zich haasten die beleediging uit te wisschen. Wij zijn over tuigd, dat ons gouvernement besloten heeft met kracht in dezen te handelen, en wij wachten met belangstelling de onlknooping af van een vraagstuk van zoo groot gewigt voor onze toekomstige betrek kingen met Oost-lndië." «E.HEXG1» E B E111GT E X De vrede voorspellende beiigten hebben op de Londensche graanmarkt zoo gunstig gewerkt, dat de Tarwe op éénen dag f 1,20 per Quarter, is gedaald. Ook hebben Duilsche proleten voor speld, dat het dezen winter openwater zal blijven, en de Weichsel werd verleden week met wagens bereden. Aangekomen te Pjrijs, een Admiraal, komende uil de Krim, met de boodschap, dat Se- bastopol bezwaarlijk te veroveren zal zijn. lr> den Haag is het prettiger; onder anderen hebben de ministers uit 't theedrinken geweest ten liove. Benoodigdeen nieuwen minister van marine, met verstand van schepen, doch geld wordt niet naar gezien, dat komt van zelf. Zijner Majes- leits éénoog zal weg zijn, door gebrek aan De Cyclopen wareu zwaar gespierde reuzen, hadden maar één oog in hef midden van hun voorhoofd, en slonden onder de bevelen van Vulcanus om hem te helpen in het smeden. En daar Zijner Majesteit Cycloop gestrand is, is éénoog weg. x yj J! JggJffl- steenkolen. Aangeboden te Amsterdam bij eene fatsoenlijke weduwe: kraamkamers voor ongehuwde dames uit den beschaafden stand. Voor prinses Marianne worden reeds toebereidselen gemaakt i» den Haag tot haar ontvangst, waar zij denkt te verblijven, en niet in het Heilige land. Te Bekhuizen zijn er verleden jaar maar 29 paar getrouwd, en te Vloardingen is het verbodtM» aan bedeelden te tappen. Al bewijzen van hel toenemen der algemeene welvaart l Ten eevolge van het dure en slechte brood, is er le Haailingen wcèr een klein opstandje gedempt. Hoewel de granen sedert kort een paar gulden per mud zijn gedaald,i blijft hel brood le Zierikzee even duur en ligt doch rijzen de granen, dan volgt liet brood on mid del ijk. Nu, de bakkers hebben gelijk ook: de ge- legenheid maakt een dief. Te O. is er op den tweeden kersdag bijna gevochten geworden doer de ouderlingen en diakens, over een ongefrankeerden brief van 5 cents. De Duimt te Zuid - Beijer- land heeft een paard present gekregen, wegens zes maal bedanken voor zes beroepen, en zal voor de zevende maal, zilveren sporen krijgen. «Het is een gevaarlijke tijd, gij zult neg van ongelukken hoeren, mensch," zegt de veldwachter te 15. tegen zijne vrouw, «Maaöaar, de lat we ligt toch wiér op zolder voor een jaar, dus ik bedank de boeren en ga geregeld alle avonden om half negen onder de wol." De molenaar te Qud-Vossemeer zijn zijne oogen goed open gemaakt door Keesje, dat hem lang voorspeld is. zoodat de jager eerstdaags wegvliegen zal. Dus, mulder, nu een bril opgezet, anders loopt gij wièr in de val. «Men moet van den nood een deugd maken," zeide Jaantje te IJzendijke, toen zij wcór in dienst ging bij haren ouden echtvriend. Nu, oude liefde roest niet. Driesje te 'J zal Driest de leugenaar genoemd worden, daar hij, bij zijne veelheid van woorden, tuch niet meer kan geloofd worden. Op een bal te Turkeije is het zoo fatsoenlijk toegegaan, dat eene dame, met verscheurde kleeren is Jt huis gekomen. O.k is Mieke ligt, zij is gewogen, en weegt met een klompenmaker juist drie maatjes rogge en twee paar klompen. Te Tholen is een hakker door een JVolf zoo in zijn been gebeten, dat men vreest dat het nooit meer genezen zal. Jan te Waterlaudskerkje lust geene oesters meer, en is bous als men spreekt van repareren. Verpast te Nieuwerkerk, een pronkjuweel aan een ridder van de naald. Met schoofje gaat hut zoo glad niet met een Polderinunetje. Te Stad aan 't Haringvliet vreest men dat een jonge Graaf het brood nog duurder zal maken als het is, want hij komt eiken dag bij den bakker, en hij kan wat op, zelfs het geld wel van de dochter. Te Wilhelminadurp, op de hofstede: Oost-Beveland, is de miltziekte ontdekt, en men vreest voor de gevolgen, wegens het draaijen van eene pruik. De wille Jan le H. zal nog gek worden door vuilheid en hoogmoed, terwijl hij op zijne confraters neder- ziet als een Judas, en is zelf in zijne betrekking nog maar een braassem. Bij de wed. F. te Middelburg wordt een klein kroegtje gehouden als de jufvrou w van huis is. Het officieren-boerin netje van Oost-Souburg is verpast aan den tuinman. Te Kapelle heeft eene vrijster een vrijer gekregen van stroo, die zij deerlijk mishandeld heeft. Dus die zal ook niet van hare kleur geweest zijn, maar wanneer er sneeuw komt, zal zij er een krijgen van sneeuw, die zal blank genoeg zijn. Dus, Koba houdt maar moed. Het SBomlito-sjpel Het domino-spel was vroeger een spel waarmede de lieve jeugd zich vermaakte, om haar al spelende in de kunst van tellen te onderwijzen. Thans, nu de jeugd meer verlicht is dan vroeger, spelen de lieve wichtjes, zooals van Alphen ze noemt, billart, ombre of quadrille, en de groote menstfren houden zich met het domino spel bezig; een bewijs, dat zij thans vroeger tot den staat der kmdschheid terugkeeren dan weleer het geval was. Thans is het domino-spel eene kunst, waaraan zich groote inonschen met hartelust overgeven. Geen kiffijliuis of gij vindt er domino-spelers, die sprakeloos en met inspanning van al hun ver nuft op de steenon luren. Alles is hun onverschillig behalve het spel. Zeg lot den dominospeler: «Sebastopol is eindelijk ingenomen," of wel: «de geallieerden hebben eene volkomen nederlaag geleden." Zoo?.,, goed, best," zal hij u antwoorden, want hij heelt niet eens verstaan wat gij zeide!; het eenige wat zijne aan dacht bezig houdt, is de onzekerheid waarin hij verkeert, of zijne tegenpartij vier overal zal maken of vier twee Bied hem een lvoogen prijs voor een artikel, hetwelk hij te koop heeft, en waarvan hij sedert lang wenschte al te wezen, hij luisteit niet eens naar u, daar het eenige, waarover hij denkt alleen is hoe op de beste manier zijn dubbel zes kwijt te raken, en hetgeen hij het vurigst van alles op de wereld verlangt te weten is, of blank aas nog op tafel ligt of wel zich in handen van zijne tegen partij bevindt... Zog hom dat de halyc stad in brand staat; hij zal niet verschrikt opspringen; och neen, hij blijft rustig zilte» en zegt: «ik zit ot»k in den brand met mijn dubbel vier Uit dit alles ziet gij dat hel domino-spel in onze dagen van groot belang is. Het heeft zijne heiden zoo als vroeger het schaak- dam- en billart-spel... Prins Maurits was een held op het schaakbord, dito de kardinaal de Richelieu, die van tijd tot tijd eene partij uit beleefdheid aan Lode wijk XH1 winnen liet... Ephraïm van Embden, was de koning der damspe lers en schreef zelfs dikke boeken over deze kunst. Mingo msakte zijn' naam onsteifelijk, door het billurtspcl en het /.al niet lang meer duren of er zal ook een koning van het dominospel opstaan. De nieuwsbladen hebben dezer dagen gewag ge maakt van eene belangiijke partij domino, die den 8 Dcc. jl. tusschen twee der voornaamste kooplieden te Lyo» is gespeeld geworden, door twee liefhebbers, die als het ware doof de steenen konden heen zien, eu berekeningen maken, waartoe het men- schehjke brein niet in staat scheen... Er werd bepaald dat er veertien partijen zouden gespeeld worden. Men speelde om vijf francs, echter met deze bepaling, dat, bleef de winst aan eene zijde de som bij iedere pari ij verdubbeld zoude worden. Do fortuin, die onbeschaamde dame, die eerlijke en fatsoenlijke lieden voorbijgaat zonder hen aan te zien, om schoften en schelmen toe te lagchen, was eenen der spelers zoo gunstig, dat hij achter eenvolgend de veertien partijen won. Ziehier de berekening volgens de bepaalde over komst... De gelukkige speler won bij de eerste partij fr. 5 tweede 10 derde 20 vierde 40 vijfde 80 o zesde 160 zevende 320 achtste 640 negende 1280 tiende 2560 eifde 5120 twaalfde 10240 dertiende 20480 veertiende of laatste partij 40960 40960 Francs 1 Ruim 20,000 bedroeg dus de winst van den gelukkigen speler Deze winst moge fabelachtig schijnen, wij verzekeren nogtans, dat het geen verdichtsel, maar de waarheid is. Deze par tij domino moge opmerkelijk heeten maar wat niet minder opmerkelijk verdient genoemd te worden is, dat de verliezer eerlijk en zonder de minste aanmerkingen te maken, terstond zijn verlies van 40960 fr. betaalde. De Notaris Mr. J. J. ERMEIUNS za| ADVERTENTIES. ffindcrtronwrJ M. C. de GRAAFF cn Kerkwkrvf, M. van SAS. 11 Januarij 1855. Heden overleed, na een kortstondig lijden van twaalf dagen ons zeer geliefd pleegkind MAARTEN VAN ZALEN', in den ouderdom van ruim zes jaren; te meer doet ons dit verlies smartelijk zijn, daar liet hij overlijden van zijne Moeder, MARIA VAN ZALEN, geb. Dijkgraaf, zeven dagen oud zijnde, ten onzent is opgevoed. Te berusten in den wijzen wil van Heindie geen rekenschap zijner daden geeft, zij ons eenige troost. Zierikzee. M. VAN ZALEN, 12 January 1855. T. VAN ZALF.N, geb. Krakeel. De Notaris C. J. van der HALEN residerende le Brou- wersliaven, zal. ten verzoeke van de Erfgenamen van wijlen den heer G. van E1BËRGEN, op Woensdag den 31 January 1855, des namiddags ten 2 ure, ten huize van Frederik van 't Hof, le Brouwershaven, veilen en verknopen: 1." 12 Bunders. 00 roeden, 73 ellen BOCW- jLANIB en E5ÖSC5Igelegen in de Polders Bornbroud en Kijkuit onder Bommeneile. 2.° 49 Roeden 20 ellen BOUWLAND 5 roeden, 30 ellen TttJISI 5 WOONHUI ZEN met Erven en Tuin en 1 PAK HUIS en Erve, alles slaande en gelegen binnen Brouwershaven. 3." 1/32 AANDEEL in de Itleestoof en Jïevolgcn van dien te Bommehede. Zoo als 7.ulks bij aangeslagen biijelten breeder is omschreven. jfftn een donkerbruine ©EKMENCST oud 4 jaren; te bevragen bij den Land- akSsSsit bouwer J. C. AERTSSEN, te St.-An na lani. op Vrijdag den 26 Januarij 1855, 's moil geus ten 10 ure, in de Herberg te Burgh, pyJ bliek presenteren te verkoopen: Den II A K van 2 bunders17 roeden fl ellen SS©§£83, gelegen onder Burgh, in sectie ij Nes. 170, 177, 178 en 180, aankomende den po|| iler Schouwen, in diverse kavelingen, breeder billot ten omschreven. ~NS£7" ."EEC 2S3S. JHsse «O» 'ES 5" TVSS* aan de Bonk van Leening te Zierikzee, op WoenJ dag den 17 Januari; 1855des namiddags te f ure, van de verstane Paadeziingebragt ll ultimo October 1853. Dingsdag namiddag van 3 tot 4 ure te bezit| Iu Voor Franc Voor lie van eene aanzienlijke partij BE ESTI ALEÏil BOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN, well zal gehouden worden op Maandag den 5 MsiitTk 1855. op de Hofstede, bewoond door de Wtj C. SCHRIËB, in de Gemeente (Vissenkerke (Ei land Noord-Beveland) ten overstaan van den Ni taris L. VAN DER MOER, residerende te lijnsplaat. Hie iets te vorderen heeft van,j verschuldigd fis aan den Heer T. H, van opdokp, Geneesheer, gewoond hebben»0I,stantino le hencssegelieve daarvan hetalfing of opgay| volgens hier te doen aan den ondergetekenden, als zij nde (iaarll Vuur tegen speciaal gemagtigd. |Eu|iatoria zij Zierikzee, J. H. OCHTMAN, jac.z,l.r(jf omdat 15 Jan. 1855. Apothecar|je Van prim .t w« L>ij aan de ©e Zalf cn pillen van Holloway I,raiKi le stek hebben weiier zware zinkingen doen genezen. Uitlreli* uit ecnen brief van den heer Willem Davidste Sip ford Regeusticad N. 36 gedagleekend 12 April 18lf Aan den professor ïlolleway. Mijnbeer Sedert ceoL b maanden leed ik aan zinkingen in alle ledematen. gc«crs"HEa Bgebruikle alle bedenkelijke hulpmiddelen, zonder e«a,1ë®a Icgetb Bgoed gevolg. Ten laatste weiden mij uwe pillen ail den 8aten bevolen door welke'ik dadelijk veiligling gevoelde,«gevallen. O s alvorens ik de tweede doos gebruikt bad, was ik fldcil vorh'en uezen en bevind mij thans volmaakt wel." De liL kb»ini» nitv vr *r I -.1l'.lI-L„» t.„..„l.-Jr m»11*- vijand, die c aanzienlijk sneuvelde >Whitaker, droogisl aldaar, kan het boven aangehaal betuigen. DoosjesPillen van f0,80 ƒ1,85 ƒ3,00/6,75 ƒ13.50ƒ201 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,30 - 13,83- 2ö|L Zijn op franco aanvrarje ii Comptaut te bekomenI den Heer O. E. BOO N E te H o o f d p 1 aal J. STRAATMAN, Hoofd-depólhouder te 's Hertojl bosch, alsmede to HondenStrand 244. f Etablissementen te New-Jfork 80 Maiden LiK admiraliteit jssisi hc h.ue»! De Boekhandelaar A. J. BRONSWIEf den 1st en te Schoondijhe heeft de/er dagen uill «ie maat re; begin der oo [klaiingen der luren aan e |$$isi:he Jtaven: e dit j.iar L De Times r leu doel h lie c»|) eene r> geven en alom verkrijgbaar gesteld: DS® J?BS3 JE® verzameld door J. H. VAN DALE. Tweede Jaargangmet een plaatje 220 Pagina's compressen druk in kl. 8.' Prijs f. O,SO. 552g=» De Knopers van Ds. H. Q. jANsiJlogt in de »St. Anna ter Muiden", in 1850 bij de Heil ren dezer br VAN BENTHEM cV JUTTING te Middelburgliet Irger as gegeven, worden opmerkzaam gemaakt np daft, daar de tweeden Jaargang van Cadsandrla. Zij onljd /ijm. Het gen in dezen Jaargang een onmisbaar tücvoellioudiug tol i op genoemd Werk, dat in eiken volgenden hllengewoon gr gang van Cadsandria zal vervolgd worden.|Scutari of le Jog ran Can Tevens is door hem de Inteekening opengeJJ.|,,mi. J„ op een dichtbundel, getiteld: jrraal-maj.wrs fy Evansg- in leven Landbouwer onder de Gemeente fJzendijm Lid van de Commissie van Landbouw in Zeelam"'" e" ËtMmra Uitgegeven onder toezigt van f J ""'biekuii tl. F. Hoos. 6- De strafvoll Prijs: ingenaaid ƒ2, gebonden in Linner|.|1(fu.jL.r vergulde Stempels 2,50. Onmiddellijk tul Turken, die uitgave wordt de prijs met 10 pCt. verhoogd. L,en vlugt e grootte van dezen Bundel zal ongeveer 350 paslistantinopel bedragen. fi)e twee ven Een breedvoerig Prospectus dezer uitgave ij yü(1 krj|,g aile soliede Boekwinkels voorhanden. Iragt. Eenige J van oorlog. Van stonden aan of met Maart een ongeholj ell joor z; henoodigd, bij J. EVERWIJN, Timmermnp^ tlia wees, dez a hem: Solim Zonnemaire. Met Maart aanstaande of vroegereen behwi de verheven liefst ISI«ITrFS©-IHAKIESS, voor ecai jaafl8|s van op z langer vast werk begeerendeadrcsserel1'1! onder on bij JAC.' BAL, te Goes. lumen, heeft -Irlieeld van de TE ZIËRIKZEK, TEK DKUKKEK1J VAN l'. ds L(f[]jj Vüüi. mden. In a iJaad met zij

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2