Maandag15 Januarij 1855 U. IS Verschil van Wellen Nieuwstijdingen L'lt zich ver- 3 te brengen staats-Loterij Lotenwelke er thans trek- zijnen kantore isse niet af. den buiten de ten te kunnen zelve had be en 5 Januarij iet geen op de gelijk meent en maken, dat ij de wet be- ezien door de ten der Trek- aankomen. OCHTMAN. VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag. Ia Nederland, bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerika, bij 1QUINTUS, te Sheboygan. A3VEB.Ï ENTIER: 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere p'iatsiug 35 eenta. De inzending der Advertenliën (tan geschieden Maandag en Woensdag, voormiddag 10 me. AEONNEMENTS-ERUS t VOOB Bil DE U1TGAVES.. Voor 3 maanden. Franco per post in Nederland. Voor Noord-Amerika. Franco New-York. BURE&TJ: Hoek van de SchuilhavenLelt. 3, Brieven en Ingezonden Stukken Franco. L30- Dollar 1,10. vonden wordt: »Elk zeemandie ouk de Cijcloop «gezien heeft, moet volmondig bekennen, dat dit «vaartuig goed voor de Zuiderzee of binnenwater, »maar niet voor het stormachtige jaargetij in de «Noordzee geschikt was." En inderdaad uit het verhaal blijkt dat de Cijcloop reeds van den eer sten dag liarer terugreis niet bestand was tegen liet onstuimige weder, dat gewoonlijk, in liet te genwoordige jaargetijin de Noordzee woedt. De heer van Hall heeft verklaard, dat het Mi nisterie wegens overwegende redenen tot het zen den van de Amsterdam en Cijcloop heeft besloten. Wij hebben evenwel eergister doen zien, dat de reden tot de zending, alles behalve duidelijk schijnt; err wanneer men na zeeofficieren van den eigen bo dem hoort verklaren, dat de Cijcloop niet bestand kon zijn voor de ie voor ziene stormen van het jaargetij, dan vragen wij: of het Ministerie niet verantwoordelijk is voor het verlies van een on zer kosbaaiste oorlogsbodems? Wij vragen: of de Volksvertegenwoordiging, nti al liet gebeurde en na de getuigenis van het état- major van de Cijcloopbij hare terugkomst in de residentieniet geregtigd en verpligt is, van de Regering iets meer, dan groote woorden en niets- beteekenende klanken te tischen, om hare hande ling in deze te regtvaardigen Alleen dan wanneer het waarheid ware, wat tan Hall geliefde Ie ben eren, namelijk:dat het volk dreig de te verhongeren zou het verschoonbaar kunnen zijn, wanneer men, bij gebrek aan hetere, sche pen uitzond, «waarvan elk zeeman volmondig «moet bekennen, dat zij voor het stormachtige «jaargelij in de Noordzee niet geschikt zijn." Maar wanneer die dringende redeniet bestondwanneer andere redenen daartoe moglen aanleiding gegeven hebben dan verklaren wij het onverantwoordelijk, om op die wijze 's lands schepen en het kostbare leve» van 's lands brave zeelieden op het spel te zetten. Met meer aar.drang dan vroeger vragen wij der halve van het Ministerie het bewijs; dat het Nederlandschc Volk op het punt gestaan heeft van te verhongeren. Sierikzee, 13 Jan. Men leest in eene Ame- rikaanschc Courant het volgende: «Een buitengewoon feit in do geschiedenis is de lijdzaamheid, die de groote zeemogendheden se dert vele jaren toonen tegenover het monopolie, dat eene mogendheid van den tweedon rang op de belangrijkste markt legt, die tot heden ont dekt is. De Hollanders beschouwen zich als do wettige eigenaars van den groeten Indische» Ar chipel, zonder de kracht te hebben, om zijne hulp bronnen te ontwikkelen, of de magt, om hunne eischen te regtvaardigen. Deze tallooze eilanden, werelddeelon zuuden wij bijna zeggen, begiftigd met een gelukkig klimaat, rijk in producten van den grond en in hout, dal onze nijverheid behoeft zijn voor de wereld verloren, door de kortziglige staatkunde der Hollanders en door de lijdzaamheid der groote mogendheden. «Uit het oogpunt van de algerneene wet beschouwd, die aile beschaafde natiën erkennen, hebben de aanspraken der Hollanders op een uilsluitend rt'gt op Oosl-lndie geenerlei grond, behalve die, welke het eiland Java betreffen. Wij kunnen verpligt zijn hun het opperzag over dat eiland toe le kennen, maar daar is ook de uiterste grens. Zij zijn meester van de wateren van den Archipel geweest; maar het volkenregt erkent geene andere soevereiniteit, dan die, welke uit het grondbezit volgt. Zij, die geen ander element, dan de zee hebben, bezitten zelfs het rugt niet, om een wettigen oorlog te Voeren; wanneer zij gevangen gen urnen worden, hangt men ze als zeeroovers op. »l)e Hollanders hebben een fort gebouwd opliet zuidelijk uiteinde van Sumatra, maar zij kunnen dajrdoor geen anderen, meer gegronde» titel op de duizende vierkante mijlen gronds verkrijgen, die zich lén noorden van hun onbeduidend fort uit strekken dan de Engelscheti tegenover Spanje bezitten, door het bezet houden van Gibraltar. Allo regleii, die zij genieten, behalve liet bezit van geu. Anders getuigt een groot deel der bevolking van Ottimerscliatis, werwaarts veleu zijn verzonden, omdat zij om een aalmoes vroegen van ééue cent. handen verminderd wordt, zijn niet altijd j nuttig. Indien een werk gemaakt kan worden I voor een' middelmaligen prijs, waarmede de kooper, zoo wel als de werkman, te vreden kan zijn, zouden de werktuigen, die de bereiding eenvoudiger zouden kunnen maken, dat is, die. liet gelal der noodige werklieden zouden verminderen, schadelijk zijn voor een volkrijk land. Doch men kaïi, indien de voortbrengselen in het land zelf niet verteerd, maar bij vreemde volken gebruikt worden, de be arbeiding derzeive, door middel van werk tuigen, deze niet genoeg bevorderen. De koophandel ontvliedt de plaatsen, al waar hij onderdrukt wordt, en vestigt zich daar, waar men den vrijen handel niet be perkt of beinoeijelijkt. In verscheidene landen, alwaar 's Lands inkomsten verpacht zijn, wordt de koop handel vernietigd door de -wijze, waarop de lasten wórden ingevorderd, uithoofde van de onregtvaardighédenvan de onderdruk kingen Cu van <le afpersingen, die er mede gepaaid gaan, maar daarenboven vernietigen zij. den koophandel nog door de moeijo- lijlclieden. wjlke zij doel ontstaan en door den omslag, dien zij vordert. Z,iet, .is. dat niet hetzelfde beginsel, het welk 'de echt conslilulionelen in ons land overal .en hij. elke gepaste aan den dag keg gen, en bevestigt zich daardoor nietde waarheid van hetgeen onlangs deswege een Lid der Tweede Kamer zoo juist opmerkte en met voorbeelden slaafde? En echter, men schijnt niet naar die stem to hooren. En, hoe afkeerig zij was van Regeriugs- monopoliëu blijkt uit het volgende: Keizer Theophilus 'deed een schip, het welk voor rekening van zijne vrouw Theo dora geladen was, verbranden. Ik ben Keizer, zeide hij, en gij maakt mij lot een reeder. Waarmede zouden de arme lieden den kost winnen, zoo wij hunne nering deden? Hij zoude er nog hij hebben kunnen vo.egen: Wie' zou oiis beteugelen, indien wij eeui— go takken van den handel alleenaan ons trokken? wie zou ons verpligleu, om onze overeenkomsten na te komen? Drijven wij handel, do hovelingen zullen het ook willen doen, en zij zullen nog begéëriger én 011- regtvaardiger zijn, dan wij. Het volk ver laat zich op onze regtvnnrdigheid, maar geenszins op onzen rijkdom: zoo vele fasten die liet ellendig makenzijn de gewisse teekenen van onze behoeften. Denkt onze Regering ér ook zoo over? Wij wensoheu het bevestigd te zien in de goedkeuring der gedane voorstellen- tot af schaffing der belastingen op de brandstoffen, het gemaal, enz. Eenige aalmoezen, die men op straal aan den armen geeft, kunnen de verpligting dei- Regering niet vervullen, welke verschuldigd is, aan alle burgers een verzekerd onderhoud, behoorlijke voeding en kleediugen eene levenswijze, welke met de gezondheid be staanbaar is, te bezorgen? Denkt en handelt onze Regering ook zoo? Wij wenschten, er roem op te kunnen tlra- -ok te A NT- e sneIreilende IEPEN, voor e maand, Fe- R li te ver- 9§ 53©§cEl 5 12 Januarij. Gisteren avond omstreeks 101/2 uie verspreidde zich in tie Beurzenstraat alhier de alarmkreet van brand! brand! Oogenbl ikke! ijk snelden de gebureu ter hulp en vonden eeue Vrouw bewusteloos op straat liggen en een kind sclireeuwende terwijl de deur van hare woning open en het Lied in brand stond hel gelukte hun echter weldra de vlam meester tc worden waarna zij van de iu middels tot haar zei ven gekomen vrouw, eene weduwe en haar tienjarig dochtertje, die onlangs uit Nulaud alhier zijn komen wonen, liet volgmtle vernamen -• Het kind lag reeds te bed toen de moeder binnen kwam zoodra zij de deur barer woning gesloten had sprongen twee mannen eensklaps onder het bed uil de een sprong de vrouw van achter toe en bedekte met zijne handen haren n»ond eu hare oogen terwijl vij den sleutel van de kist vorderden en haar bedtcigdeu zoo zij gerucht durfde maken. De weerlooze vrouw moest ein delijk. gedwongen, toegeven en hoorde de koffer openen, waaruit de dieven eene som van f 70 wegnamenhet overschot van den kleinen inboedel, welke zij naar tien dood baars mans vei kocht had, om iu deze stad eene kleine negotie te gaan beginnen. De dieven welke het kind niet heeft erkend, namen alsdan in allerijl met het geroofde grid de vlugt. Welke de eigeulijke oorzaak van den brand is, is niet hekend; men verneemt echter dat de lamp, welke nabij het bed stond omgevallen en vuur aan een of ander stok medegedeeld heeft. De waakzame po- licie onzer stad doet ijverig nazoek om de daders op het spoor te komen; reeds is, naar men ons meldt, eeue vrouw in hechtenis genomen, die gewoon was, alle avouden te komen buurtcu, maar zich gisteren avond hij uitzondering niet had laten zien. 'sSiraveuhage, 12 Jan. In gewoonlijk goed onderrigte kringen, wordt Uians verzekerd, dat de keute voor eenen nieuwen Minister van Marine hoogst waarschijnlijk valk-n zal o|> den kapitein ter zee Smit van den Broecke. Zici'ikzcc, 12 Jan. Als een bewijs, welke on derstand en hulp de reddingsvaartuigen van de Zuid- hollandsche Maatschappij tot redding van schipbreu kelingen, gevestigd le Botterdam, en die in het Brouwerschavensche Gat gestationeerd zijn, aan houdend aan de scheepvaart bewijzen, wordt ge meld, dat een man van de reddingskotter Willem van Houten het oorlogsstoonischip Amsterdam op den 29 December II. uit zee veilig op de reede van Vlissingcn heeft gebragt, terwijl op gelijken tijd gemelde kotter het voorgaats komende bark schip Koninklijke Nederlandschc Nachtclub, ge voerd door kapt. E. von Lindern, van erica drie mijlen builen de ton tot op de reede van Brouwers haven heeft vootgezeild, zooals de schokker mede hulp heeft verleend aan de aan den grond zittende Ëngelsche stoomboot Panther, en wel in het uit brengen van een anker, waarop dezelve is vlol gekomen. In de stad Meppen (Hrnnover) heerschen thans de zenuwzinkingkoortsen zoo erg, dat het Ambt aldaar het noodig heeft geoordeeld, aan onderschei dene huizen bordjes aan le slaan, waardoor het allen wordt verboden, die huizen binnen le gaan, Voor eenige dagen was aldaar eene jonge dochter naar oren meende gestorven. Vrienden buren en bekenden kwamen, om liet lijk in de kist te leggen. Vervolgens knielde men mj de kist neder, om voor de afgestorvene te bidden doch weinige oogenblikken daaina zag en hooide men, dat ook zij, die in de kist lag, bad. Zij was ontwaakt uit hareii dtodslaap en thans is zij reeds weder volkomen hersteld. De officieren van Z. M,'s stoomschip Cijcloop, dal bij Zandvoort is gestrand hebben het verhaal van dat ongeluk, in een Ingezonden Stuk, aan 't Handelsblad publiek gemaakt. Zeer opmerkelijk is o. a. de volgende zinsnede, die in dat stuk ge

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1