NOORD-AIERIKA. Verscheidenheden. let Metalen Kruis. Tevredenheid. E e o Wen k. Graanmarkt. Publieke Verkooping Bank van Leerling. Gratis te bekomen IN LADING Vers* Korenmolenaars-Knecht, Broodbakkers-Knecht Terstond benoodigd, heeft de vlugt genomen." «Maar een goed gene raal zou zich niet met een half voordeel verge noegen, hij zou den vijand vervolgen." «Beveelt Uwe .Majesteit de vervolging?" «Gij moet weten, wat gij te doen hebt." «Kinderen," riep hij, «de Keizer beveelt ons den vijand Ie vervolgen, maakt het toeken van hat kruis, volgt mij!" en zijn paaid de sporen gever.de, springt hij in de snel vlietende rivier, waar paard en ruiter verdwijnen. Het eerste gelid volgt hem onder den kreet van hoerali I Onder den last van wapenen, ransels en kleeding, strijdt een groot getal tegen den dood, de generaal zelf is in gevaar. «Soldaten," roept do Keizer, «redt uwen generaal!" Velen, zich van hunne ransels ontlastende, springen iri de li- vier, de generaal wordt er half dood uitgehaald, maar vele soldaten verdrinken. Des avonds beefde Mandersljern van de koorts in zijn bed. De deur gaat open en de Keizer treedt binnen. «Zijl gij dwaas, Mandersljern," zeide Ir ij vriendschappelijk, «hebt gij niet begrepen, dal iu schertste?" «Ik was er niet zeker van," antwuordde de arme ge neraal, «mijn Keizer kon aan al de vreemdelingen hebben willen looncn, tot welk punt de Bussen hunnen meester gehoorzamen." Naar men zegt, beslaat bij de regering het plan, om den accijns op het gemaal Ie lullen bij admodialie, hetwelk dit jaar] nog in werking zal komen. En: De vrede op handen, Zoo als is bepaald, d' Effecten gerezen, De granen gedaald, Nu zal het ras worden, Aan 't Ncèrlandsche strand, Een land van belofte: Hel Luilekkerland. Geduld dus een weinig, En stil als een muis, Straks loopen de varkens Gebraden in huis, En brooden ter grootte Als wielen in 't rond, Die koopt men na Paschen Voor drie Centen 't pond. Zijne Majesteit heeft zijne soldaten 2 cents per dag opslag gegeven wegens de duurte, te betalen door de zonen van hetzelfde vaderland. Op het Loo worden reeds batterijen en kruidhuizen [ge maakt, tegen goed loon en koninklijke konijnen-I soep; en te Zierikzee is de soep sedert Nieuwjaar! vvcèr verlengd met 90 portiërv drinkwater. Te' Londen is eene scheepslading voetvolk gearriveerd, komende uil de Krirn. zonder armen, beenen, neuzen en ooren; zoekt dus op, orgels voor die helden. In Keor-Hessen wordt er reeds besteed, f 90 per man, om de opengevallene plaatsen iri de Krim aan Ie vullen. Ook in Nederland zal het wer ven op groote schaal worden voortgezet, tot zelfs in de gevangenhuizen en de Ommersckans, zijede die onderdanen van Sire toch altijd goed genoeg orn doodgeschoten te worden. Keizer Napoleon heeft nu stellig verklaard, om in 'l voorjaar aan de spits van 't leger te zullen staan. Mazzitii zoekt Italië wrèr in opstand te brengen. Can- rober heeft de Circassiërs bebnet, voor 0000 paor schoenen, 6000 mantels en 18000 zakken meel, Voor uit-en inwendig gebruik bij de verovering van Sebastopol. Te Odoorn is er brand ontstaan in den prcèkstoel onder 't preken, ten gevolge van eene te warme stoof. Het armbestuur van Boschcappelle heeft een oud konijn van 00 jaren bij een rammelaar gedaan, inlandsch ras. Dg dikke pillendraaijer van S. is te Dordt met slappe kniën de deur uitgejaagd, tot pret van geëerde dames. De dochter van den burgemeester van B. zal nu geblokt worden, liever, zegt papa, dan door een Mol gebeten. Tarwe in mumleklsten en de Bijbel. In den herfst van 't vorige jaar heeft men op het vrij heerlijk landgoed Uohenliebenlhal (district Schünau in Silezië) van den gezant von Küster, tarwekorrels gezaaid, welke uit eene mumiekist uit Egypte afkomstig waren en die een verbazendeu oogst hebben opgeleverd. De zaadkorrels, die voor ongeveer 3000 jaren zullen gewonnen zijn, heeft •men nagenoeg allen zien opkomen. Uit eiken korrel sproten 30 lot 45 krachtvolle halmen voort, bijna zoo zwaar als rietterwij! do aren tussclien de 50 en 80 korrels bevatten. De inhond van een kleinen eetlepel vol zaad bragt twee en een half schepel koren voort. Of die vruchtbaarheid ook bij volgende oogslen zal voortduren, moet de on dervinding leeren. Hetzelfde feit heeft zich ook in andere oorden voorgedaan en is een merk waardig getuigenis van de voormalige vruchtbaar heid van Egypte, terwijl hij tevens eene bijdrage levert ter verklaring des Bijbels. In Egypte namelijk, groeide de tarwe als aan struiken, zoodat uit eenen halm een bos aren vormde. Zoo zag Farao (I. B. Mozes, 41, 5, 0) in den droom zeven velte aren uit eenen halm voortspruiten, als ook zeven magere, door den oostewind verbrande aren aan een andere stengel. Dat zeven dat zooveel vette aren uit eenen halm voortkwamen, was in Egypte niets buitengewoons, en daarin ligt ook niet het punctum salieas van den droom want de droom van Farao, voer wat de zeven aren aan oen halm betreft, was iets, dat in de werkelijkheid veelal voorkwam, daar men in den regel meer dan zeven aren aan eenen halm lelde. Dit feit wordt ouk door andere schrijvers gestaafd, aan welke uien echter niet altijd genegen was geloof Ie schenken. Tegenwoordig heeft de vruchtbaarheid in Egynte opgehouden. Alexandria wordt voor het vrucht baarste gedeelte van Egypte gehouden, en Niebuhr vernam van eeri landman uit Alexandlie, dat hij gewoonlijk een zeven- tot vijftienvoudigen oogst in zamelde en slechts eenmaal een vier en twintig- voudigen oogst had gehad. Men maakt tegenwoordig veel werk van de her innering aan den beslissender) en voor Nederland zoo veel beteekonenderi liendaagschen veldtogt waarin Willem II zich zoo heldbafrig heeft gekweten. Men hecht liooge waarde aan de herinnering van den meer beslissender! slag bij Waterloo, en de medaille, aan de belden dier tijden ter belooning geschonken, verdient nog meer eene voortdurende herinnering. Wij herinneren ons, hierover schrij vende, een niet onaardig en piquant gezegde van een Engelschman, legen een Franschman gebezigd, hetwelk, in pet-zij gebrogi, dus luidt: Al reizende door vreemde landen, Kwam eind'lijk aan de firitsche stranden Een Franschman; 't reisplan wilde 't zoo. Daar stond hij met veel smart Ie kijken, Toen trij op zek're borst zag prijken Het eermetaal van Waterloo. Hij had dien krijger naauw vernomen, Of scheen het voorwaarts gaan te schromen. !o 't einde vroeg hij zeer bedaard: «Acht gij dien penning een belooning, «Dien gij ontvangt van uwen koning? «Hij is vast geen drie franken waard." »!k", zei de Brit, «geloof het vaardig «De penning is die som niet waardig, «Doclr 'k acht hem, daar 'k hem overwon, «Men moest hem eenmaal duur betalen «En kostte, toen 'k hem mogt behalen, «Den Franschen een Napoleon." Jammer maar, dat Ncèrland in het algemeen geen meer zorg draagt voor zijne oude, verminkte, bij zulke en soortgelijke veldslagen buiten staat gebragt zijnde soldaten, om langer de wapens te dragen, waarmede zij hun vaderland gered cn van eenen dwingeland verlost hebben, onder wiens ijzeren juk hetzelve zoo smartelijk geleden heeft. Jammer nog eens, d.it Nederland hierin het voet spoor niet drukt van diezelfde Franschen, die zij in 1813 zoo heldhaftig bevochten en overwonnen hebben, tiaar toch prijkt in de hoofdstad een Invalidenhuis, waarin elke verminkte en door ou derdom kraclrtelooze krijger het oneindig beter heeft, dan in ons vaderlend de vlijtigste en braafste arbeider. Van daar dan ook het Bedelaarslied van eenen verminkten Hollandsclum Invalide, die, tot smaad zijner natie en ten bewijze van haren ondank voor de ópilïèring van bloed en leien, ons vermoeit met zijn door armoede liern afgeperst lied: Is dat nu 't loon voor zoo veel lijden, Voor zoo veel rampen en gevaar Eens hielp ik mijnen koning strijden, Nu ben 'k een arme bedelaar. Acf), nierisclien I ach, hebt medelijden, Wilt inij door eene gift verblijden; Ik ben een arme bedelaar! Weleer moest ieder voor mij beven, Die 't wapen met mij kruisen dorst; Ik was altijd bereid, te sneven Voor 't heil van vaderland err vorst. Ach, wilt mij nu een aalmoes geven I lk waagde voor uw heil mijn leven, Beschermde uw grenzen eb uw vorst. De wond, door 's vijands zwaard ontvangen, Werd zwak slechts door den helm gestuit. Mijn been, thans door een kruk vervangen, Werd aan het moordend lood ten buit. Mogt ik uw deernis dan ei langen. Ik streed toch steeds voor uw belangen, En daarvoor ben 'k 't gebrek ten kuit. Al moet ik dan ook eenzaam zwerven, Al siert mij kruis noch ordebarid, Toch blijft mij bij tot aari mijn sterven De liefde voor mijn vaderland. Ach, mogt 'keen gilt van u verwerven! Moet ik geen deel mijns ligchaoms derven Uit liefde voor mijn vaderland? 'k Verliet en haardstede en altaren En een geliefkoosd oud'renpaar 'k Tolseerdc kommer en bezwaren, En nu ben ik ec-n bedelaar. Ach, ziet mijn wit besneeuwde harenl Ziet de oogen, die reeds grafwaarts staren En helpt den armen bedelaar I Grijpt, Br< edors, naar der waerelds luister. En naar het goud der aarde niet Hun glans, schoon ze ook deo dwazen kluister, Is ijilelheid, die ras ontvliedt, Die dan alleen 't geluk bezegelt, Als rein geloof haar invloed regelt Wat is'I, of't lot ons weinig gaf: Tot vrede duet het goud niet af! Getuigt het die in rijke zalen De hulde van het volk ontvangt, Of gij niet vaak btj feestbokalen Naar stilte, vrede en rust verlangt. Of 'igou'l, als misdaèn u bevlekker), Gewelenswoiiden kan bedekken, Of 't purper, dat uw leên omzweeft, Gewcnschte kalmte aan 't harte geeft! Neen, liever in een slille woning Waar reine liefde en eendragt woont, Dan iri een mantel van een koning Met gulden zorg en smart gekroond. Wat vraagt men in het rijk der doodeo, Of u de lauwer werd gebeden, Of gij in 'f nietig stof der aard Een koning uf een beedlaar waar tl Gelukkig, wien, als 't doodsuur nadert, Vernieuwde hoop op heil ontbot, Die waren rijkdom heeft vergaderd Door deugd en rein geloof in God, Die voor geen schim in 't vlugtig leven Zijn ecuwig heil heeft opgegeven. Maar, doer des Heeren Geest bezield Ons ecuwig doel voor oogen hield. Blijkens de Zicrikzeesclre Conrant, beslaat het plan bij het bestuur om slechts één keurmeester voor liet-vleesch te benoemen. Dit is niet voldoende, daar het toch niet waarschijnlijk is, dat een keur meester onvatbaar is voor ziekte; en wie zal bij ongesteldheid van hem het vleesch keuren? Rotterdam8 Januari). Door de ingevalleu feestdagen hadden wij na 18 Dec. 11. geen markt. In den loop dier tijd is de handel van weinig omgaug geweest. De stemming is echter flaanwer geworden, waardoor de op het laatst gedane verkoopen eene verlaging der prijzen aanduideu. Tarwe. Witte inlaudsche, doordien uit hoofde van het jaargetij uit Vlaanderen en Zeeland weinig marktschepen uaukotnen, en het zich meereudeel tot Flakkeeschen en Ovcrrnaasschen toevoer bepaalde, was niet ruim ter markt. Voor verzending blijft de vraag beslaan, waardoor de prijzen stand houden. Verkocht: depuikite klusjes ƒ14,00 ƒ14,10, enkele uitgezochte 14,20, f 14,30, luiudercsoorlen ƒ13,40, 13,90, en geringe en afwijkende van 12,00 tot 13,23. Blaauwc f 10,73, 12,23. Rogge. Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaasscbc bij geen ruimen aanvoer, niet dan 30—40 c. lager per mud te verkoopen. De puike klusjes f 10,30, f 10,30, mindere f 9,50, 10,13. Gerst weinig gevraagd, in beide soorten 40 een Is per mud lager. Winter puike zakmaat cn gestort 3,GO, 3,80. Voorts zakmaat 5,40. J" 3,30; Zomer, zakmaat en gestort ƒ5,40, 5,GO, mindere 5,10, ƒ5,20; afwij kende in de beide soorten naar kwaliteit /4,80, ƒ5,00. Erwten. Geldersche Gr a-a uwe 10,75, 11,50. Blaauwe Zeeuwsche, doordien er geen debiet is, naar den loop der winter zeer fiaauw de piijzcn heden bedongen voor kleine op de kook, de besté ƒ9,23. 9,50, mindere J 8.75, 9,00, terwijl ter beurze niet als tot eeue nieuwe vermindering van 25 a 50 ceiits per mud le verkoopen was. Groole, de beste ƒ10.50, 11,00 mindere 9,75, 10,23. Witte ƒ8,50, ƒ9,00. Van Meekrappen was de aanvoer redelijk, doch de vraag prijzen waren meestal te hoog, zoodal er weinig gekocht is. ADVERTENTIE». W. van de LINDE, Deurwaarder te Brouwershaven zal ten verzoeke van den lieer JACOB van den BOUT, Jz., lanuuüuvver le Scharendijlic, op Zaturdag den 13 Jjnuaiij 1855, des voormiddags ten 9 ure, op deszelfs liufstcde aldaar, publiek verkoopen: ruim 200 stuks abcclcn, essclien cn wilgen BM- MUS waaronder er ongeveer 100 stuks zijn zeer geschikt tot Werkhout voor Ambachts lieden. van 31 opgaande zacBatc ©lossera £5 ©- I?3 S3 Rf zeer geschikt voer Wei'lkhoief, slaande in (le Gemeente Colijnsplaatop Woensdag 24 Jjnuaiij 'JSoo, des morgens om 11 ure. De Gondiii Huis aldaar. ■w mst zeek. jkal«m «je» a: iw«3- aan de Bank van I.cer.iiig te Zierikzee, op Woens dag den 17 Januari) 1855des namiddags te 2 ure, van de verstane Pandeningebragt tut ultimo October 1853. Dirigsdag namiddag van 3 tot 4 ure te bezien. De ondergeleekende gevoelt zich ver- jpligt, ter algemeene kennis te brengen, dat de gendiriiteerde Debilant der StaaIs-Loterij A. EL FBENK, de Gedeelten van Loten, welke duor hem in de 2 eerste Klassen der thans trek kende 325ste gtaats-Lotcrij ten zijnen kantore waren genomen, voor do derde Klasse niet af. gehaald en alzoo de belanghebbenden buiten de gelegenheid gesteld heeft, hunne Loten te kunnen doorspelen, daar de Verwisseling derzelve had be komen te geschieden op Viijdag den 5 Januarij 1855, op verbeurte var. het Lot, hetgeen op de biljetten behoorlijk is gedrukt. Te gelijk meent hij, belanghebbenden attent te moeten maken, dat de Verwisseling der Loten op den bij de wet be paalden lijd moeten geschieden, aangezien door de dienst van den Telegraaf de tijtliogen der Trek kingen vroeger, dan anders kunnen aankomen. Zierikzee, J. OCHTMAN. den 8 Januarij 1855. eene goede partij KOOL-ASCil aan de Garan- cine-Febriek te Zierikzee. Ie ROTTERDAMalsook le ANT WERPEN uitmuntende snelzeilende groote ©REEMASTJSCHEFJEM, voor Passagiers, om in deze maand, Fe bruary en Maait naar NE W-YOR.K te ver* trekken. Op voordoclige voorwaarden kunnen de plaatsen besteld worden bij J. VAN DEK MEULEN, Lam gendelft, Lelt. 140, Expediteur voor Rotterdam en Antwerpen. Re pillen van Molloway, gebruiken men voor hoofdpijnen, galziekten, en gebrek aan spijsvertering. Uittreksel uit eenen brief van deu heer W. Folkes, chemist te INijtle bij Manchester, ge- dagtcekend fO September 1853. Aan den professor Ilol loway. «Mijn heer Het is mij zeer aangenaam ter nwei te brengen dat uwe zalf en pillen aan velen in deze omstreken van groot nut zijn geweest. Een fpersoon in het bijzondere spreekt van uwe pillen met de vleiendste bewoordingen. Sedert lang was hij onderhevig aan hevige hoofdpijnen, voorkomende uit gebrek aan spijsverteriug van dit ongemak konde hij niet horstellen, lot dat hij uwe voortreffelijke pillen gebi nikte, door middel van welke hij binnen kort eeue volmaakte gezondheid herkreeg. Z Vo Fr; Vo Op de vr; todzakelijk ie in een De urulervi rhauld gebi ben geenszi derhalve den ge ivo dood van wxlig is, erisclielijkhe den gewc iii een bni'j slijk zijn, ir zijne vri ekkingen er ist van liet Dat geval leen wanne 'atof llLTO nglooslieid, Ive de plaat durende lie uier eenen. ireenigde wi een' staat, iden van bi Door het vermeerderd Debiet zijn dc op nieuw I uiagl cn verminderde PRIJZEN r:u de volgende: DbofijesPilleu vm 70,8U n.SD 73,008,75 A3.50720,SO PoljcsZalf van - 0,80 - 1,83 -3,00-7,00 - 13,83- 20,SI3 Zijn op franco aanvrage a Coniptanl te bekomen bij den heer B. VAM ASPEREN VERVENNE te Goes, JSTRAA TMAN, Hoofd depothouder te's Hertogen bosch, alsmede te Londen. Sirand 24-4. Holloway't ElabVssementen le Neiv-ITork 80 Maiden Lane, Ben bekwame KOR BW MO' LKWAAKS-KWECHT benoo- digd met primo Mei eerstkomende. Brie ven franco, doch liefst in persoon, J. ADRIAANSSE, te Goes. Met MEI 1855 BENOODIGD een ongehuwd en van de Proleslantsche Godsdienst, Adres met franco brieven of in persoon bij F. CBUCQ, te Colijnsplaat. &A5? Met 1 MEI EEN BEKWAME van de P. ti., benoodigil, op een der voornaamste Dorpen in liet Eiland Schouwen. Brieven franco, onder letters A, L bij den Uitgever dezes. 2 Bekwame IT Jf M ME 55 M A. W ASp1 KWECJÏTS, terstond en voor de» lijd >an 10 maanden vast werk begeercnde vervoegen zich bij J. VINK te Noordgouwe. Brie ven franco. idcisleund i huilden vi 'odzakelijkhr t leven le jering- van looner voor ren, dan dr Jagen, liet is geens id der straf nschelijk u uk maken r iar wel de dood van rke tengel, ■ui van mis lang en c nscli, die - gedurendr ladigen arf welk hij at bragt. Lie i ld van den sterk zijn tr de verge en is. Het geweldige Met MEI 1855 eene DIENST- ^HEID henoodigd bij Mevr. de JONGE 1 van der HALEN, Tromp. bij P. KANAAReene bekwame HUIS* HOEDSTER, niet beneden de 49 jaren oud, tegen een ruim salaris. TE ZIERIKZEETER DRUKKERIJ VAN P. de LOOZE. ren en ve werkingen dacht stin, en liet jke Ned er h tffen- ui.t.; beschame in, welke h treilt labriel nige hel vc 'c werktuig

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2